Образувано е ново тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на текстове от Семейния кодекс, засягащи упражняването на родителски права

изтеглен файлВъв Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2016 г. по искане от председателя на съда за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) по въпросите: „При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а от Семейния кодекс (СК) пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител?” и „Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?”.

 

Има още

ВКС образува ново тълкувателно дело по спорни текстове от Семейния кодекс

33031-Court_HammerС разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Семейния кодекс (1985 г. – отм.), респективно чл. 23, ал. 2 от СК?”

Има още

Ново ТР във връзка с оспорване на бащинство

изтеглен файлС последното си тълкувателно решение ВКС постановява, че срокът за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 СК за оспорване на бащинство започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

 

 

Има още

Промени в Кодекса на труда, свързани с правото на отпуск при пълно осиновяване

изтеглен файлНародното събрание прие промени в Кодекса на труда /КТ/, с които се признава правото на отпуск поради пълно осиновяване в размер на 365 дни на работничката или служителка, която е осиновител на дете, съобщиха от Български център за нестопанско право.

В допълнение на това работничка или служителка, която осинови дете на възраст до пет години при режим на пълно осиновяване, има право на платен отпуск за отглеждане и адаптация в семейна среда за период от 365 дни от деня на предаването му за осиновяване до изтичане на този срок, но най-късно до навършване на пет години на детето. Измененият текст на КТ предстои да бъде обнародван в бр. 102 на Държавен вестник. Едва три дни след обнародването му той ще бъде част от действащото българско право.

 

 

 

Кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства

Целта на процедурата е да посочи реда за представяне на социалната услуга „приемна грижа“ (чл. 34а от ЗЗД), който включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето.

Има още

Комисия ще утвърждава кандидатите за приемни семейства

Утвърждаването на кандидатите за приемно семейство ще се извършва от Комисия по приемна грижа, която се създава към регионалната дирекция за социално подпомагане, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за социално подпомагане, с които се изменя Законът за закрила на детето.

Има още

Задължително другарство на съпрузите при предявяване на собственически искове

Бездяловата съпружеска имуществена общност води до задължително другарство на съпрузите при предявяване на собственически искове от тях, поради което неучаствалия съпруг има право да иска отмяна на влязлото в сила решение по чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.).

 

За третите лица, задължителни другари на страните по делото важи правилото, че искането за отмяна следва да бъде направено в тримесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от влизането му в сила. В производството за отмяна не се разглежда спор за материално право и неучаствалия по делото съпруг не е заинтересована страна по смисъла на чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.).

 

Решението по чл. 192, ал. 4 ГПК (отм.) няма самостоятелно правно значение и последици, то представлява едно цяло с поправеното решение и поради това не може да бъде предмет на молба за отмяна.

 

Пълният текст на определението четет по-долу:

Има още