Адвокатурата настоява за удължаване на процесуалните срокове в ГПК, АПК и ДОПК

Сроковете за въззивно и касационно обжалване да не текат през съдебната ваканция, поиска ВАдС

Да се удължат всички процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани с действия на страните в производствата. Инициатива за това поде Висшият адвокатски съвет (ВАдС) по предложение на зам.-председателя Валя Гигова, съобщава Лекс.бг..

Съветът е представил на председателя на Народното събрание Росен Желязков и на шефка на парламентарната правна комисия Анна Александрова конкретни предложения за изменения в трите кодекса (всички предложения на адвокатурата виж тук).

Целта на предлаганите от адвокатурата промени е страните и техните процесуални представители да разполагат с достатъчно време да подготвят и осъществят защитата си по делата.

В предложението си до НС адвокатите сочат генезиса на проблема с твърде кратките срокове – новият ГПК въведе преклузии за факти и доказателства, размяна на книжа преди насрочване на първото заседание и доклада, както и изискването жалбите да бъдат мотивирани, а при касационно обжалване – за подробно мотивиране на основанията за допускане. Същевременно обаче запази кратките срокове в ГПК от 1952 г.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Полезно в ДВ (бр. 100 от 01.12.2023 г.)

В брой 100 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА).

С цел изпълнение на изискванията на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно Европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки са приети промени, с които се въвежда съдебен контрол на две нива при издаване на ЕЗА от прокурор.

Създава се нов чл. 56а, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка за задържане с цел издаване на Европейска заповед за арест. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането по реда на чл. 64, ал. 3-5 от НПК в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА. Възприетото решение не изисква участието на лицето предвид досъдебната фаза на процеса и целите на специалния закон. Предвидена е възможност за обжалване на определението с частна жалба и протест пред въззивния съд в тридневен срок по реда на чл. 64, ал. 6-8 от НПК. Въз основа на влязлото в сила определение прокурорът може да издаде Европейска заповед за арест.

В резултат на направените изменения България ще отговори и на критиката на ЕК за липса на въвеждане на изискванията на чл. 5 от Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (процедура за нарушение № 2021/2098).

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 236 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компен­сиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, ко­ито не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Одобрени са допълнителни трансфери за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в общ размер от 783,279 лв.

Обнародва се Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от ТЗ.

Утвърждават се образци на:

 1. молба за предявяване на вземане;
 2. списъците по чл. 686, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 и 3 ТЗ;
 3. сметка за разпределение;
 4. ежемесечните отчети по чл. 659, ал. 2 и отчета по чл. 664, ал. 1 ТЗ на синдика;
 5. декларацията и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 ТЗ;
 6. дневника по чл. 659, ал. 1 ТЗ.

Държавен вестник, брой 100 от 01.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 100 от 01.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец ноември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет – 2023 г. Необлагаеми доходи изплатени през 2023 г. Възстановяване на недължимо внесен данък при източника; Определяне на корпоративния данък; Тълкувателно решение – Обезщетение за неимуществени вреди

 Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които изрично не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Реалността на доставките за законосъобразното възникване и упражняване на правото на данъчен кредит – чл. 6, ал. 1, съответно чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 25, чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС – След като получателят черпи права от доставката чрез претенцията му за право на данъчен кредит, негово задължение е да притежава документи за реалното предаване на стоката или услугата – Правото на приспадане може да бъде упражнено само във връзка с осъществена облагаема доставка и само фактурата не е достатъчна като доказателство за наличието на такава
  2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
  3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  4. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Факти и обстоятелства, които са в разрез със законовите предпоставки на правото на данъчен кредит – Фиктивно фактуриране и изискуемост на данъка, като разпоредбата на чл. 70, ал. 5 ЗДДС се явява допълнително правно основание за отказа да се признае правото на приспадане на данъчен кредит – Извършена насрещна проверка в хода на ревизията
  6. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в ЗДДС. Наличие и липса на данъчно събитие – Осъществена реална услуга по смисъла на чл. 9 ЗДДС – „Непълните фактури“ и приложението на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗДДС – Липсата на кадрова, техническа и материална обезпеченост на дружеството-доставчик не може да бъде основание за отказа на приходната администрация – Доказателства, установяващи обективното извършване на услугите, доказателства за тяхното предаване и получаването им
  7. Отчитане на договорите за лизинг – Начин на отчитане на приходи за целите на определяне на корпоративния данък и съответно за вида и данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС на доставките, състоящи се в същността си в учредено срочно и възмездно право на ползване върху конкретни активи – Дали реализираните от предоставените по силата на НА права на ползване приходи, подлежат на отчитане по реда на НСС 17 „Лизинг“, поради което подлежат на облагане с корпоративен данък през съответната година, за която е уговорено плащане или по реда на НСС 38 „Нематериални активи“, поради което и подлежат на облагане в пълния им размер с корпоративен данък
  8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  9. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Определяне на задължения за корпоративен данък в резултат на извършено увеличение на финансовия резултат на основание чл. 78, във връзка с чл. 16 ЗКПО за продадени и отдадени под наем автомобили – Корекция на декларираното намаление на СФР на основание чл. 54, ал. 1 ЗКПО от непризнати разходи за амортизации на биологичен актив и на апартамент
 • Преобразуване на търговски дружества и кооперации – специфичен режим – Данъчно третиране на вливане между свързани лица, при която се приемат пасивите на вливащото се дружество относно дължимите лихви по договор за заем – Намаляване на финансовия резултат на приемащото дружество със задълженията за лихви, като по този начин с разрешени средства е постигната увреждаща фиска цел – данъчна загуба за същото
 • Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица и разрешаване на спорове – Отказ за възстановяване на недължимо внесен данък при източника в България във връзка с доходи от лихви – Липса на изискване в СИДДО за „действителен притежател“ на дохода – Прилагане на национални разпоредби само тогава, когато се съдържат в самата спогодба

 

 1. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 2. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2023 г. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 3. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации
 4. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност – Признаване на частичен данъчен кредит, вместо упражненото от данъчно задължено лице пълно право на приспадане по доставки с предмет заплащане на лизингови вноски за лек автомобил и гориво

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет за 2023 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 3. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 6. Насоки за практическо прилагане на МСФО
 7. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 8. Разработване на Годишния финансов отчет за 2023 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит – тема от семинар
 9. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни
 3. Национални програми и мерки за заетост
 4. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта.  Придобиване на професионална квалификация
 5. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа
 6. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето
 2. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Бюджет и одит

 1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители.  Формиране на брутното им месечно възнаграждение.  Общественото и здравното им осигуряване – Приложимост на разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за обезщетяване на неимуществени вреди при незаконосъобразно прекратяване на служебно правоотношение – Липса на уреждане на правото на обезщетение за неимуществени вреди в специалните закони

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2024 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Полезно в ДВ (бр. 99 от 28.11.2023 г.)

В брой 99 на Държавен вестник се обнародва Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

ППЗДДС се привежда в съответствие с промените, приети в ЗДДС с § 19 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г.), които влизат в сила от 1 януари 2024 г. и касаят задълженията на доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави – членки на ЕС, и за бенефициента („получателя“) на тези презгранични плащания. С разпоредбата на чл. 123а ЗДДС е въведено задължение за доставчиците на платежни услуги да водят електронен регистър на трансграничните плащания и на техните получатели във връзка с платежните услуги, които изпълняват, на база всяко календарно тримесечие.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Целта на измененията е изпълнение на разпоредбата на § 25, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ/2023 г.) и привеждане на наредбата в съответствие с направените изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с функционирането на двата режима за ваучери за храна – на хартиен и на електронен носител. В допълнение на това по отношение на ваучерите за храна на електронен носител се цели въвеждане на ясни права и задължения на всеки от участниците в новата схема и то по начин, съобразен с характеристиките на ваучерите и наличните финансови схеми за осъществяване на разплащания между страните.

С § 25 ПЗР ЗДБРБ/2023 г. е предвиден преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител, като до 30 юни 2024 г. при прилагане на данъчното облекчение, може да се предоставят ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209, ал. 1 ЗКПО и на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 ЗКПО. От 1 юли 2024 г. при желание на работодател да предоставя социални разходи под формата на ваучери за храна на наетите си лица, това ще е възможно само за ваучери за храна на електронен носител.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Отпускане на парични заеми без разрешение; Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни счетоводни стандарти (МСС) в сила от 16.10. и 11.12.2023 г., вкл. на английски език;

Корпоративен данък – данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции; Диференцирани данъчни ставки; Данък върху добавената стойност — Място на доставка на услуги; Пренасяне на правото на платен годишен отпуск

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“
 3. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. IFRIC Interpretation 1: Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (effective from 16/10/2023)
 2. IFRIC Interpretation 10: Interim Financial Reporting and Impairment (effective from 16/10/2023)
 3. IFRIC Interpretation 12: Service Concession Arrangements (effective from 16/10/2023)
 4. IFRIC Interpretation 14: IAS 19 — The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (effective from 16/10/2023)
 5. IFRIC Interpretation 16: Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (effective from 16/10/2023)
 6. IFRIC Interpretation 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners (effective from 16/10/2023)
 7. IFRIC Interpretation 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (effective from 16/10/2023)
 8. IFRIC Interpretation 2: Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments (effective from 16/10/2023)
 9. IFRIC Interpretation 20: Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (effective from 16/10/2023)
 10. IFRIC Interpretation 21: Levies (effective from 16/10/2023)
 11. IFRIC Interpretation 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (effective from 16/10/2023)
 12. IFRIC Interpretation 23: Uncertainty over Income Tax Treatments (effective from 16/10/2023)
 13. IFRIC Interpretation 5: Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds (effective from 16/10/2023)
 14. IFRIC Interpretation 6: Liabilities arising from Participating in a Specific Market — Waste Electrical and Electronic Equipment (effective from 16/10/2023)
 15. IFRIC Interpretation 7: Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (effective from 16/10/2023)
 16. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 17. International accounting standard (IAS) 2 Inventories (effective from 16/10/2023)
 18. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows (effective from 16/10/2023)
 19. International accounting standard (IAS) 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (effective from 16/10/2023)
 20. International accounting standard (IAS) 10 Events after the Reporting Period (effective from 16/10/2023)
 21. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 22. International accounting standard (IAS) 16 Property, plant and equipment (effective from 16/10/2023)
 23. International accounting standard (IAS) 19 Employee Benefits (effective from 16/10/2023)
 24. International accounting standard (IAS) 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (effective from 16/10/2023)
 25. International accounting standard (IAS) 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (effective from 16/10/2023)
 26. International accounting standard (IAS) 23 Borrowing Costs (effective from 16/10/2023)
 27. International accounting standard (IAS) 24 Related party disclosures (effective from 16/10/2023)
 28. International accounting standard (IAS) 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (effective from 16/10/2023)
 29. International Accounting Standard (IAS) 27 Separate Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 30. International Accounting Standard (IAS) 28 Investments in Associates and Joint Ventures (effective from 16/10/2023)
 31. International accounting standard (IAS) 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (effective from 16/10/2023)
 32. International accounting standard (IAS) 32 Financial Instruments: Presentation (effective from 16/10/2023)
 33. International accounting standard (IAS) 33 Earnings per Share (effective from 16/10/2023)
 34. International accounting standard (IAS) 34 Interim Financial Reporting (effective from 16/10/2023)
 35. International accounting standard (IAS) 36 Impairment of Assets (effective from 16/10/2023)
 36. International accounting standard (IAS) 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (effective from 16/10/2023)
 37. International accounting standard (IAS) 38 Intangible Assets (effective from 16/10/2023)
 38. International accounting standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (effective from 16/10/2023)
 39. International accounting standard (IAS) 40 Investment Property (effective from 16/10/2023)
 40. International accounting standard (IAS) 41 Agriculture (effective from 16/10/2023)
 41. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (effective from 16/10/2023)
 42. International financial reporting standard (IFRS) 2 Share-based payment (effective from 16/10/2023)
 43. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations (effective from 16/10/2023)
 44. International financial reporting standard (IFRS) 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations(effective from 16/10/2023)
 45. International financial reporting standard (IFRS) 6 Exploration for and evaluation of mineral resources (effective from 16/10/2023)
 46. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosures (effective from 16/10/2023)
 47. International financial reporting standard (IFRS) 8 Operating segments (effective from 16/10/2023)
 48. International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments (effective from 16/10/2023)
 49. International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Consolidated Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 50. International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Joint Arrangements (effective from 16/10/2023)
 51. International Financial Reporting Standard (IFRS) 12 Disclosure of Interests in Other Entities (effective from 16/10/2023)
 52. International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Fair Value Measurement (effective from 16/10/2023)
 53. International financial reporting standard (IFRS) 15 Revenue from contracts with customers (effective from 16/10/2023)
 54. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 55. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts (effective from 16/10/2023)
 56. SIC Interpretation 10: Government Assistance — No Specific Relation to Operating Activities (effective from 16/10/2023)
 57. SIC Interpretation 25: Income Taxes — Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders (effective from 16/10/2023)
 58. SIC Interpretation 29: Service Concession Arrangements: Disclosures (effective from 16/10/2023)
 59. SIC Interpretation 32: Intangible Assets — Web Site Costs (effective from 16/10/2023)
 60. SIC Interpretation 7: Introduction of the Euro (effective from 16/10/2023)
 61. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 62. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)
 2. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики
 3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Организация на работното време — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на платен годишен отпуск — Пренасяне на правото на платен годишен отпуск в случай на продължително заболяване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Икономическа и парична политика – Пруденциални изисквания за кредитните институции – Отпускане на парични заеми без разрешение – Правила за достъпа до осъществяване на дейност за кредитни институции и инвестиционни посредници както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила – Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договор за потребителски кредит – Значителна неравнопоставеност – Нелихвени разходи по кредита – Установителен иск – Правен интерес – Констатация за неравноправност на дадена клауза; Клауза за предсрочна изискуемост – Пропорционалност с оглед на допуснатото от потребителя неизпълнение на договорни задължения — Договор, обезпечен с недвижим имот — Извънсъдебна продажба на жилището на потребителя
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните – членки на ЕС за периода 2019 – 2022 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 3. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Нова Европейска финансова практика – ноември 2023 г.

Решения от месец ноември

съединени дела С-271/22 – С-275/22 от 9 ноември 2023 година

Социална политика — Организация на работното време — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на платен годишен отпуск — Пренасяне на правото на платен годишен отпуск в случай на продължително заболяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Някои аспекти на организацията на работното време. Национална съдебна практика, допускаща прехвърляне на отпуск без никакво ограничение във времето. Rаботникът може да се позове на правото на платен годишен отпуск по отношение на своя работодател, като обстоятелството, че той е частно предприятие, на което е възложена обществена услуга, е ирелевантно в това отношение.

Спорове между ищци и K по повод на отказа на последното дружество да им позволи да се възползват от придобити дни отпуск, които не са могли да позоват поради отсъствие от работа по болест, или да им изплати финансово обезщетение за неизползван отпуск след прекратяването на трудовото им правоотношение.

дело С-598/21 от 9 ноември 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Хартата на основните права на Европейския съюз — Клауза за предсрочна изискуемост — Съдебен контрол — Пропорционалност с оглед на допуснатото от потребителя неизпълнение на договорни задължения — Договор, обезпечен с недвижим имот — Извънсъдебна продажба на жилището на потребителя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Национална правна уредба, по силата на която при съдебен контрол за неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост в договор за потребителски кредит не се взема предвид пропорционалността на предоставената на кредитодателя възможност да упражни правото, което черпи от тази клауза, с оглед на свързани по-специално с тежестта на неизпълнението на договорните задължения на потребителя критерии, като например размера на непогасените вноски спрямо общия размер на кредита, и с оглед на критерии, свързани със срока на договора, както и с възможността прилагането на тази клауза да доведе до пристъпване от кредитодателя към събиране на дължимите на основание на нея суми чрез продажба на семейното жилище на потребителя без провеждането на какъвто и да било съдебен процес.

Спор на S и C с банковата институция V относно спиране на извънсъдебното изпълнително производство за реализиране на учреденото върху жилището им обезпечение на договор за потребителски кредит с V.

дело С-318/22 от 16 ноември 2023 година

Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

При транспонирането на Директива 2009/133 националният законодател може да реши да третира по еднакъв начин уредените от тази директива положения и чисто вътрешните положения на основание член 267 ДФЕС. Член 8, параграф 2 от Директива 2009/133 не допуска национално законодателство, което обвързва ползването от прилагането на тази разпоредба с условия за намаляване на акциите на акционера на прехвърлящото дружество в това дружество или с намаляване на капитала на същото дружество, които не са предвидени в тази директива.

Спор между G и данъчна и митническа администрация, Унгария, относно данъчните последици за това дружество от сделка по отделяне чрез вливане в дружества, притежавани от последното.

дело С-391/22 от 16 ноември 2023 година

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Диференцирани ставки при данъчното облагане, при условие че се спазват минималните данъчни ставки. Газьол, използван за редовен превоз на пътници. Газьолът, изразходен при пътувания, извършени с цел ремонт, поддръжка или зареждане с гориво на превозни средства, използвани за превоз на пътници, не попада в обхвата на понятието „търговски газьол, използван като гориво“. Понятие „търговски газьол, използван като гориво“.

Спор между T и дирекция данъчна и митническа администрация по повод на отказа на последната да възстанови размера на акциза върху газьола, изразходен при пътувания, извършени с цел ремонт, поддръжка и зареждане на превозните средства, които то използва за своята дейност по превоз на пътници.

дело С-427/22 от 16 ноември 2023 година

Икономическа и парична политика – Пруденциални изисквания за кредитните институции – Отпускане на парични заеми без разрешение – Правила за достъпа до осъществяване на дейност за кредитни институции и инвестиционни посредници както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила – Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие попада в обхвата на понятието „кредитна институция“, само когато неговата дейност се състои едновременно в приемане на депозити или други възстановими средства от обществеността и в отпускане на кредити за негова собствена сметка, с уточнението, че тези депозити или други средства, приети от обществеността, са предназначени за отпускането на кредити, без да се изключва възможността кредити да се отпускат и със средства от други източници.

Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“.

Наказателно производство, водено срещу B, който е признат за виновен за това, че без съответно разрешение е предоставил парични заеми срещу лихва на две физически лица.

дело С-321/22 от 23 ноември 2023 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за потребителски кредит – Значителна неравнопоставеност – Нелихвени разходи по кредита – Установителен иск – Правен интерес – Констатация за неравноправност на дадена клауза – Последици – Право на възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Проверката на евентуалната неравноправност на клауза, посветена на извънлихвени разходи, от сключен между продавач или доставчик и потребител договор не изключва неравноправността на такава клауза може да се установи поради предвиждането в нея на плащане от потребителя на такси или комисиона в явно непропорционален размер спрямо услугата. Принципите на ефективност, на пропорционалност и на правна сигурност, допуска обявяването за нищожен на договор за заем, сключен между продавач или доставчик и потребител, когато е установено, че единствено клаузата от този договор, с която се определят конкретните начини на плащане е неравноправна и че посоченият договор не може да продължи да се изпълнява без тази клауза.

Три спора относно действителността на различни клаузи, съдържащи се в договори за потребителски кредит.

дело С-532/22 от 23 ноември 2023 година

Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предоставяне на достъп до развлекателно събитие по смисъла на член 53 от Директива 2006/112. Услуги, които предоставя студио за запис на видеочатове на оператора на платформа за излъчване в интернет и които се изразяват в създаване на цифрово съдържание под формата на интерактивни видеосесии с еротичен характер, заснемани от такова студио, за да бъдат предоставени на този оператор с цел излъчването им от последния в посочената платформа.

Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“.

Спор между W и данъчният орган по повод на решението на този орган да приеме, че предоставените от това дружество услуги подлежат на облагане с данък върху добавената стойност в Румъния.

Меглена Кунева е в шортлистата за комисар по правата на човека към Съвета на Европа

Комитетът на министрите представи днес краткия списък от трима кандидати за поста комисар на Съвета на Европа по правата на човека в Парламентарната асамблея на организацията и един от тях е първият български еврокомисар Меглена Кунева.

Конкуренти за поста са ѝ Манфред Новак от Австрия и Майкъл О’Флахърти от Ирландия.

Асамблеята ще избере новия комисар измежду тримата по време на зимната си пленарна сесия в Страсбург от 22 до 26 януари 2024 г. Новият комисар ще встъпи в длъжност на 1 април 2024 г., в края на мандата на Дуня Миятович.

Комисарят по правата на човека е независима и безпристрастна институция, създадена през 1999 г. от Съвета на Европа, за да насърчава осведомеността и зачитането на правата на човека в 46-те държави-членки на Съвета на Европа. Комисарят се избира за мандат от шест години без право на преизбиране.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 98 от 24.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 98 от 24.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още