Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 80 от 24.09.2021 г.)

В брой 80 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удос­товеряване експлоатационната годност на граждански летища, летател­ни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

Отменя се института „летателни площадки“. Това произтича от разпоредбата на чл. 43 от Закона за гражданското въздухоплаване, в който е заличен терминът „летателни площадки“ и е въведен единен термин – „летища“.

В текста на наредбата е отменен и института „съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща)“. Това изменение също е свързано с последните промени в ЗГВ, където бе заличен и този термин.

Друга част от промените са свързани с необходимостта националното ни законодателство да бъде хармонизирано с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. В тази връзка се предвижда отмяна на задължението на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да удостоверява експлоатационната годност на всяка система и съоръжение за наземно обслужване и се цели въвеждането на нов подход при надзора на тези съоръжения.

Измененията в наредбата са свързани и с промени в надзора на наземното обслужване, системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари.

 

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Наредба № 11 от 2016 г. за оценява­не на резултатите от обучението на учениците.

От учебната 2021/2022 година в V клас се въвежда нов учебен предмет – „Компютърно моделиране и информационни технологии“, което налага и въвеждането на необходимите разпоредби, свързани с него. Поради необходимостта от полагане на различни видове изпити по предметите от профилираната подготовка, съставени от отделни модули, се наложи за прецизност добавяне на „модул“ в отделни текстове от наредбата.

С оглед на въвеждане на новата образователна структура и спецификата на обучението по различните учебни предмети възниква необходимост от допълнително разгръщане на скалата за превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап.

Опитът в условията на обучение от разстояние в електронна среда постави на дневен ред необходимостта и от изрично уточнение, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул ще се полагат присъствено в училище.

 

 

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 79 от 21.089.2021 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С направените промени се оптимизира процесът по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Към настоящия момент при определянето на тези места не се отчита интересът на потенциалните кандидати към конкретните места. Много голяма част от утвърдените места, финансирани от държавата, остават незаети, с което не се постига целта държавата на практика да подпомага обучението на специализантите в страната. По тази причина е направена промяна в процеса по утвърждаване на местата, финансирани от държавата, като ще се утвърждават само места, за които има заявен интерес от страна на кандидат-специализанти.

Местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в годината, като са предвидени конкретни срокове за всеки етап от процеса. Започването на обучението на места, финансирани от държавата, също ще е 2 пъти в годината – през март и октомври, като това е съобразено с провеждането на държавния изпит за специалност съответно през май и декември.

Редът за обявяването на останалите места за специализанти (които не са финансирани от държавата) остава непроменен – целогодишно за клиничните специалности по преценка на базите за обучение.

В новия брой на ДВ е обнародвана На­редбата за изискванията към екстрактите от кафе и цикория.

С новата наредба се цели определяне на ясни изисквания и критерии към наименованията, характеристиките, състава, етикетирането, методите за вземане на проби и методите за анализ на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория. Наредбата ще се прилага по отношение на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория и няма да се прилага за разтворимо кафе тип „торефакто“.

 

 

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 76 от 14.09.2021 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта.

Направените промени целят да се осигурят условия за по-ефективно изпълнение на процедурата за издаване на европейска професионална карта, за прилагане на всички предоставящи се услуги, включени в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 и на Механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Компетентните органи в България ще могат да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Издаването на Европейска професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти. С приетите изменения се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.

 В  наредбата са добавени нови текстове, съгласно които промяна на регистрационен знак не се допуска, когато е наложен запор над въздухоплавателно средство.

Промяна ще се допуска от ГД „ГВА“ въз основа на писмено заявление на собственика, владелеца или държателя, когато вписаният регистра­ционeн знак е осмиващ, опозоряващ или обществено неприемлив. Заинтересованото лице ще трябва да представи доказателства за посочените обстоятелства. Следва да се отчита и факта, че на различни езици и диалекти определени комбинации от букви за даден регистрационен знак може да имат различен смисъл, който да е осмиващ, опозоряващ, обществено неприемлив или несъвместим с националната чест на българския народ, но ГД „ГВА“ да не го оцени като такъв към момента на заявяването му.

 

 

Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 75 от 10.09.2021 г.)

В брой 75 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наред­ба № 4 от 2015 г. за учебния план.

Промените са свързани с необходимостта от синхронизиране на текстове с вече утвърдените рамкови учебни планове за общо образование за основната степен на образование, за общо и за професионално образование в училища по изкуствата и за общо и за профилирано образование в училища по културата, както и с разработените и утвърдени нови учебни програми по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и по география и икономика за VI клас.

Включването на проектното обучение и на творческите дейности като част от учебния процес ще отговори на необходимостта от промяна по посока на делегиране на права на учителите за по-голяма креативност, търсене на сходство между предметите и прилагане на компетентностния подход в рамките на учебния час.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

С направените изменения се синхронизират дейностите по приема на ученици на места по държавен и допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища с изискванията на Наредбата № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Създават се гъвкави възможности за определяне на седмично разписание, различно от утвърденото, при определени условия.

Намалява се и административната тежест като отпада необходимостта от представяне на служебни бележки и документи, съдържащи информация, която е достъпна по електронен път.

 

Държавен вестник, брой 73 от 03.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 73 от 03.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 73 от 03.09.2021 г.)

В брой 73 от 03.09.21 г. са обн. ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)

Обнародва се и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

С обнародваната НАРЕДБА № Н-10 от 20.08.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“ се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 863040 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – администратор“ от област на образование „Обществена сигурност и безопасност“ и професионално направление 863 „Военно дело“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.