Държавен вестник, брой 33 от 12.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 33 от 12.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 33 от 12.04.2024 г.)

В новия брой 33 на Държавен вестник се обнародва Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

МВР ще охранява териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците. Повод за промените са зачестилите се конфликти между български граждани и чужденци. Целта е запазване на обществения ред.

Обнародва се Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Земеделските земи от държавния позем­лен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг на физически лица с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга. Лицата, които могат да участват в търга:

  1. кандидатстват за площи за отглеждане на зеленчуци и за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци;
  2. са физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години, които кандидатстват за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, но нямат регистрирано правно основание за предходните три години за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци и трайни насаждения.

В текущия брой се обнародва Споразумение между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Гражданите на двете държави, които притежават валидни дипломатически или служебни паспорти, издадени от компетентните органи на някоя от стра­ните, се освобождават от изискването да притежават входна виза, виза за престой и виза за напускане на територията на другата договаряща страна. Гражданите на двете страни имат право да влизат и да преби­вават на територията на другата страна за период от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, без да е необходимо да получават предварително виза.

БСП предлага промяна на формулата в ГПК за удръжки от пенсия и заплата на длъжниците

Да се промени формулата, по която се изчислява колко може да бъде удържано от заплатата и пенсията на длъжник, предлагат депутати от БСП два месеца преди изборите.

Те са внесли проект за промени в чл. 446, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това е разпоредбата, която урежда несеквестируемата част от доходите.

От БСП предлагат тя да придобие следната редакция (добавя се почерненият израз):

Чл. 446, ал. 1 Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част от горницата над минималната работна заплата, ако е без деца, и една четвърт част от горницата над минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа;
    2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част от горницата над минималната работна заплата, ако е без деца, и една трета част от горницата над минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа;
    3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

 Вносителите заявяват, че целта им е да се преодолее възможността за нееднозначно тълкуване и да се избегнат опитите за некоректно прилагане в практиката. Като твърдят, че ще внесат яснота при изчисляване на секвестируемата част от дохода и се позовават на т.3 от голямото тълкувателно решение на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд от 2015 г., посветено на изпълнителното производство.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 32 от 09.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 32 от 09.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 32 от 10.04.2024 г.)

В новия извънреден брой 32 на Държавен вестник се обнародват Укази за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за насрочване на избори за Народно събрание.

Президентът издаде укази за насрочване на избори две в едно – за Народно събрание и Европейски парламент на 9-ти юни тази година.

Обнародва се и Указ № 101 за назначаване на служебно правителство.

За служебен министър-председател на Република България е назначен Димитър Борисов Главчев, а за служебен заменистник министър-председател и служебен министър на финансите – Людмила Костова Петкова.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Полезно в ДВ (бр. 31 от 09.04.2024 г.)

В новия брой 31 на Държавен вестник се обнародва Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

С наредбата се определят редът и условията за поддържане, развитите и използване на системата „BG-ALERT“ за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на бедствие или извънредна ситуация.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата по чл. 242б, ал. 2 от ЗЕС са постигане на целите на закона по отношение на осигуряване на навременна и подходяща информация до крайните ползватели в случаи на бедствие и извънредна ситуация.

Използването на системата „BG-ALERT“ ще повиши ефективността за предоставяне на информация за събития, като природни или причинени от човека бедствия. Посоченото е от особен обществен интерес и ще спомогне за предприемането на подходящи действия с цел опазване живота и здравето на гражданите, както и намаляване на имуществените щети.

В текущия брой се обнародва Постановление № 93 от 4 април 2024 г. за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Целта на наредбата е да се създадат унифицирани:

  1. ред за изготвяне и образецът на план-сметката за относимите за календарната година разходи за извършване на дейности по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци;
  2. начин за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите, приети в ЗМДТ;
  3. формат на информацията и данните относно таксата за битови отпадъци, които се публикуват ежегодно.

Обнародва се Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни.

Целта е да бъде отменен акт, който няма практическо приложение и необходимост от съществуването му, както и да бъде прецизирана действащата нормативна уредба.

Народното събрание прие решение за гарантиране на финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България

Народното събрание прие решение за гарантиране на финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България

Народното събрание прие единодушно със 131 гласа „за“ решение за гарантиране на финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България. Вносители на предложението са председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев (ДПС) и заместник-председателят на комисията Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС).

Документът предвижда министърът на финансите да преустанови до назначаването на служебно правителство разходите по консолидираната финансова програма с изключение на разходите за пенсии, трудови възнаграждения, неотложни социални плащания и падежиращи плащания по държавния дълг. С решението се задължава министърът на финансите в срок до 9 април 2024 г. да предостави на Народното събрание пълен отчет за разполагаемата ликвидност и планираните разходи по дати за периода от 4 април до 10 април 2024 г., включително, да задели неснижаем остатък по единната сметка в размер, достатъчен за обезпечаването на плащанията за пенсии за месец април 2024 г.

Народното събрание реши временна комисия в парламента да разследва корупционните практики в агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях. Проекторешението, внесено от народни представители от ПГ „Има такъв народ“, беше гласувано със 133 гласа “за”, 10 “против” и 40 “въздържал се”.

Комисията ще работи един месец и ще се състои от 12 народни представители. Народното събрание избра за членове на комисията Теменужка Петкова и Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, Венеция Ангова и Константин Бачийски от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Йордан Цонев и Хамид Хамид от ДПС, Климент Шопов и Димо Дренчев от „Възраждане“, Румен Гечев и Кристиан Вигенин от „БСП за България“, както и Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от „Има такъв народ“. Председател на комисията да бъде Тошко Йорданов („Има такъв народ“), реши парламентът.

Народното събрание гласува да бъде създадена временна комисия, свързана с дерогацията, ползвана от „Лукойл“. В състава й са Александър Иванов, Георги Георгиев, Красимир Вълчев, Христо Гаджев и Десислава Трифонова от ГЕРБ-СДС, Радослав Рибарски, Васил Стефанов, Ивайло Мирчев и Искрен Митев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Байрам Байрам, Йордан Цонев и Елван Гюркаш от ДПС, Борис Аладжов, Стоян Таслаков и Димитър Гюрев от „Възраждане“, Атанас Зафиров от „БСП за България“ и Александър Вълчев от „Има такъв народ“.

Парламентът реши временна комисия да проверява всички факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ „Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България“, както и всички факти и обстоятелства относно реализацията на проекта „Турски поток“ на територията на Република България. Проекторешението беше внесено от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Народното събрание гласува в състава на временната комисията да има по двама народни представители от всяка парламентарна група. За членове на комисията бяха избрани Томислав Дончев и Александър Ненков от ГЕРБ-СДС, Венко Сабрутев и Мартин Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Рамадан Аталай и Станислав Анастасов от ДПС, Даниел Проданов и Коста Стоянов от „Възраждане“, Драгомир Стойнев и Борислав Гуцанов от „БСП за България“, както и Тошко Йорданов и Павела Митова от „Има такъв народ“.

Пресцентър на НС

Държавен вестник, брой 30 от 05.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 30 от 05.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 30 от 05.04.2024 г.)

В новия брой 30 на Държавен вестник се обнародва Постановление № 77 от 2 април 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Одобряват се допълнителни трансфери в общ размер до 2,286,746 лв., които са разпределени по бюджетите на общините за 2024 г., за компенсиране на извършените от родителите разходи за период 1 януари до 29 февруари тази година, за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Обнародва се Постановление № 92 от 4 април 2024 г. за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

Отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път. С промените в КСО е изменено наименованието на обезщетението за отглеждане на малко дете и е регламентирано ново право на бащата (осиновителя) на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. В тази връзка са промените в Приложение № 18 към чл. 27 от НПОПДОО, чрез които се прецизира наименованието на обезщетението по чл. 53 от КСО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и се включва новият вид обезщетение за бащите по чл. 53ж от КСО.