Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 50 от 15.06.2021 г.)

В новия 50-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, с които се гарантират средства за книжки за всички деца в задължителна предучилищна подготовка на 4- годишна възраст. В момента се осигуряват безплатни книжки за децата, които са на 5 и 6 години. Промените са насочени към успешно включване на всяко дете на 4-годишна възраст в системата на предучилищното образование до постъпването му в първи клас и са пряко свързани с политиката на Министерството на образованието и науката за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.

 Изменена е и Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Предвидено е удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от Ковид пандемията затруднения при набавянето на всички изискуеми документи, които следва да бъдат приложени към заявлението. Предвидени са и технически корекции в разпоредбата, отнасяща се до подаването на заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Целта на тази корекция е да се прецизира текстът за изискуемите документи.

„ДДС Асистент за електронна търговия“

Новият съвместен продукт на АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ – „ДДС Асистент за електронна търговия“, е ценен информационен помощник за търговци и счетоводители при прилагане на новите правила за облагане с ДДС на електронната търговия в ЕС, в сила от 1 юли 2021 г. Включва практически съвети и насоки за режима, който е приложим за извършваната от търговеца дейност, подробни коментари за процедурите по регистрация и актуализация за съответния режим, срокове, формуляри, деклариране и възстановяване на ДДС, инструмент за определяне на приложимата ДДС ставка в държавата на потребление, наръчници и др. Продуктът се предлага на преференциална цена от 480 лв. без ДДС до 31.05.2021 г.

За по-подробна информация и презентация можете да се свържете с Вашия търговски представител Офис Апис на тел. 923 98 00, или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.

Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 49 от 11.06.2021 г.)

В новия 49-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г., който е в сила за България от 1.01.2014 г. Той се основава на задължителните Насоки относно програмата за засилени проверки на кораби за насипни товари и нефтени танкери. Разширената проверка се отнася по-специално до цялостното положение, свързано със следните рискови области: документация; състояние на структурата; положението, свързано с устойчивостта на атмосферни влияния; аварийни системи; радиовръзки; товарно-разтоварни операции и др.

Изменена е Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания във връзка с продължаващия период на извънредно положение в страната, което води до невъзможност да бъдат изготвени в срок редица административни документи от страна на общини, университети, музеи и др., а оттам и невъзможността същите да бъдат представени в необходимите срокове. През тази година заявленията за редовни проучвания се подават до 30 юни, а заявленията, подадени през 2021 г. преди влизането в сила на промените в наредбата, се считат подадени също до 30 юни.

Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 48 от 08.06.2021 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 8 от 27 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2020 г., с което Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни 7 от множеството разпоредби, които Народното събрание създаде впоследствие, след обявяването в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН).

Те бяха въведени, за да бъдат уредени различните казуси, възникнали с обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ). Основният аргумент на конституционните съдии е, че разпоредбите не са в интерес на банката, а в интерес на кредиторите й. С два от обявените за противоконституционни текстове на практика се придава обратна сила на всички изменения за банковата несъстоятелност от 2015 г. и 2018 г. и с отпадането им целият пакет от промени, направен през тези две години, няма да важи за казуса КТБ.

Kонституционните съдии са единодушни (решението е подписано с особено мнение от Гроздан Илиев, но само по отношение на допустимостта), че това е извънредно законодателство, несъвместимо с основни правни принципи, което е създадено само за една банка. КС специално обяснява, че оспорените пред него текстове на практика се отнасят до производство по несъстоятелност на КТБ и отправя сериозни критики към БНБ за бездействието ѝ, способствало за изпадането на КТБ в неплатежоспособност.

Обнародвани са промени в Наредба № 8121з-610 от 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност във връзка с ограничения в нашето законодателство за временното трансгранично предоставяне на частни охранителни услуги. Предвидени са облекчения на начина, по който чуждестранните търговци ще удостоверяват, че отговарят на нормативните изисквания за извършване на частна охранителна дейност в страната.

В случай че чуждестранният търговец, в рамките на съответната процедура в държавата по установяване, вече е изпълнил някои от изискванията, които са предвидени и в българското законодателство, то той ще може да удостовери, че отговаря на това изискване, като представи единствено саморъчно попълнена декларация. Отпада необходимостта от представяне на официален документ, издаден от компетентните институции на държавата по установяване, удостоверяващ, че търговецът отговаря на съответното изискване. За улеснение на чуждестранните търговци са изготвени и образци на декларации като приложения към наредбата.

Обнародвана е нова Наредба № 7 от 27 май 2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти. Новият акт наредба запазва номера на действащата до момента Наредба № 7 в наименованието си с оглед налагането и утвърждаването му сред заинтересованите страни, както и поради запазване на кръга обществени отношения, които се регулират с него. Предвижда се изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или инвестиционен консултант да се провеждат поне два пъти годишно – през месеците май и ноември, като по този начин ще се осигури достатъчно време за подготовка и явяване на изпит на кандидатите. Във връзка с тази промяна се въвежда и срок за подаване на заявленията, който не може да е по-кратък от един месец.

Националният омбудсман атакува пред КС разпоредби от ЗУТ, превръщащи собствениците на имоти в заложници на общините

Две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които превръщат собствениците на имоти в заложници на бездействието на общинските власти, бяха оспорени в Конституционния съд (КС) от омбудсмана Диана Ковачева, съобщава Лекс.бг (пълния текст на искането ѝ виж тук).

Двата текста са влезли в ЗУТ при измененията му от 2020 г. между първо и второ четене и срещу тях незабавно и остро е възразил строителният бранш, а след това президентът Румен Радев им е наложил вето. Въпреки настояванията на бизнеса и на държавния глава, депутатите са ги приели и сега те стигат до КС.

Става въпрос за чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ.

Както „Лекс“ вече е писал, основният проблем произтича от новата ал. 16 в чл. 148 от ЗУТ. Тя гласи: Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.

С нея в закона се въвежда ново изискване, за да бъде издадено разрешение за строеж – да има приложен подробен устройствен план (ПУП) за улицата, на която ще се изгражда нов обект. Какво означава да има приложен ПУП за регулацията определя §22 от заключителните разпоредби на ЗУТ и той предвижда, че такъв е налице, ако на собствениците на имоти, които са предвидени за улици, са платени обезщетенията за отчуждаването им или поне са сключени окончателни договори за прехвърлянето.

Т.е. общината вече трябва да е собственик на всички части от парцели, които са предвидени за изграждането на улица и едва когато това е факт, човек ще може да получи разрешение за строеж в собствения му имот.

Както е известно тази практика, без още да е регламентирана в ЗУТ, започна да се прилага в София. Столичната община от близо пет години не издава разрешения за строеж, ако не е приключила процедурата по отчуждаване и улицата не ѝ е дарена. Главният архитект на столицата дори многократно се е хвалил, че в резултат на тази политика всяка година на общината се даряват хиляди квадратни метри земя.

Сега омбудсманът я атакува в КС и заяви, че тя погазва правото на собственост.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 04.06.2021 г.)

В новия 47-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които влизат в сила от днес. Паралелно ще продължат да се издават и хартиени рецепти, и електронни рецепти. Това обаче няма да важи за лекарствата, заплащани напълно или частично от НЗОК – за тях остава задължителното предписване с електронна рецепта. Съгласно друга промяна протоколите за химиотерапия няма да се преиздават, а издадените до влизане в сила на измененията ще се изпълняват до изтичане на техния срок на валидност.

 Изменена е и Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция.

Директивата въвежда пределни нива на експозиция за 10 химични агента. Тези нива – индикативни гранични стойности на професионална експозиция, се основават на здравни критерии и стойности, които Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти извежда от най-новите научни данни, които са на разположение. Те представляват пределните нива на експозиция, под които, като цяло, не се очакват вредни последици от конкретния химичен агент след краткотрайна или ежедневна експозиция в течение на трудовия живот. Тези стойности са предназначени да бъдат в помощ на работодателите при определяне и оценка на рисковете и при прилагане на мерки за превенция и защита на работещите.