Съдът не може автоматично да прекратява дело срещу нормативен акт само защото е бил променен, постанови СЕС

Съдът на Европейския съюз (СЕС) e сложил край на преобладаващата практика на административните съдилища автоматично да прекратяват делата срещу подзаконови нормативни актове, щом издателят им ги измени, съобщава Lex.bg (пълния текст на решението виж тук). Тя позволява на изпълнителната и местната власт да си играят на своеобразно надлъгване с гражданите и бизнеса, които оспорват пред съда техни наредби.

В момента практиката е следната – обжалва се незаконен правилник или наредба, жалбоподателят печели делото на първа инстанция и преди да стигне до втората, властта променя оспорения акт. Съдът прекратява делото, тъй като приема, че вече жалбоподателят няма правен интерес – атакуваното от него не съществува, а съдът няма как да се произнесе по нормативен акт, който вече не действа. Направената по време на висящото дело промяна в оспорената наредба или правилник може на практика да не променя съществено смисъла му, но прави надлъгването успешно, защото делото е прекратено.

Проблемът се поставя още по-остро откакто с последните изменения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) се даде възможност на гражданите и бизнеса да търсят обезщетения за действието на незаконни наредби. Т.е. гражданите и бизнесът се нуждаят от акт на съда, с който подзаконовият нормативен акт се обявява за незаконосъобразен, за да могат да търсят обезщетение за вредите, които им е причинил. Съдът обаче прекратява делото и такова произнасяне няма.

Днес СЕС заяви, че това не може да се случва автоматично.Решението на съда в Люксембург отваря вратата за произнасяне на административните съдии, с което оспореният (същевременно изменен) подзаконов нормативен акт се обявява за незаконосъобразен, въпреки изменението му, но без да се постановява отмяната му. Това най-малкото ще позволи на гражданите и бизнеса, които са увредени от приложението му, да заведат дела по ЗОДОВ.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

ВАС се „отърва“ от осъждане за нарушение на правото на ЕС, а решението му се озова в Брюксел и Страсбург

B Cъдa пo  чoвeшĸитe пpaвa в Cтpacбypг e пocтъпилa жaлбa cpeщy peшeниe нa BAC, в ĸoeтo въpxoвнaтa cъдeбнa инcтaнция ce caмooпpaвдaвa зa cъщecтвeнo нapyшeниe нa eвpoпeйcĸaтa пpaĸтиĸa нa Cъдa нa EC в Люĸceмбpyг – съобщава сайтът Defacto.bg.  Жaлбaтa e пoдaдeнa oт aдвoĸaтcĸo дpyжecтвo „Eĸимдижeв и пapтнopи“ и в нeя ce твъpди, чe ca нapyшeни  изиcĸвaниятa зa бeзпpиcтpacтeн cъд, eфeĸтивeн дocтъп дo пpaвocъдиe и нeмoтивиpaн oтĸaз дa ce  oтпpaви  пpeюдициaлнo зaпитвaнe дo CEC пo ĸлючoв пpaвeн въпpoc, cвъpзaн c тълĸyвaнe нa пpaвoтo нa EC.

C peшeниeтo  нa  BAC e ceзиpaнa и Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия в Бpюĸceл, ĸoятo  мoжe дa зaпoчнe нaĸaзaтeлнa пpoцeдypa, aĸo ycтaнoви нeзaчитaнe нa cъдeбнaтa пpaĸтиĸa нa Cъдa нa EC.

Hacĸopo Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд пpoизнece peшeниe, c ĸoeтo oпpaвдa cъcтaв нa BAC и HAΠ, ocъдeни зa  „cъщecтвeнo“ нapyшeниe нa пpaвoтo нa EC и зa oтĸлoнeниe oт пpaĸтиĸaтa нa CEC, ycтaнoвeнo oт Старозагорския административен съд.  Двeтe инcтитyции бяxa ocъдeни пo ЗOДOB oт пъpвoинcтaнциoнния cъд дa зaплaтят coлидapнo oбeзщeтeниe зa имyщecтвeни и нeимyщecтвeни вpeди нa фиpмaтa „Teнeвa“ EOOД, нaнeceни й cлeд oтĸaз нa дaнъчeн ĸpeдит пo ЗДДC зa дocтaвĸи нa cтoĸи, пoтвъpдeн и oт въpxoвнaтa cъдeбнa инcтaнция.  Peшeниeтo нa Cтapoзaгopcĸия aдминиcтpaтивeн cъд бe мoтивиpaнo c  ĸoнcтaнтнa пpaĸтиĸa нa cъдa нa EC, ĸoятo фиĸcиpa изчepпaтeлнo ĸpитepиитe, нa ĸoитo cлeдвa дa oтгoвapят дoпycтимитe oт пpaвoтo нa EC (ΠEC) oтĸaзи зa възcтaнoвявaнe нa ДДC.

Πo дeлoтo ĸaтo пocлeднa инcтaнция oбaчe BAC пpиeмa, чe coчeнaтa eвpoпeйcĸa пpaĸтиĸa e „нeoтнocимa“ пo ĸaзyca,  oтмeня peшeниeтo нa aдминиcтpaтивeн cъд Cтapa Зaгopa зa ocъждaнeтo нa HAΠ и BAC пo ЗOДOB и paзpeшaвa нa дaнъчнитe дa пoднoвят пpинyдитeлнoтo cъбиpaнe нa взeмaния oт дpyжecтвoтo, ĸoeтo мeждyвpeмeннo e изпaднaлo в нecъcтoятeлнocт oт пpoизвoлa нa дъpжaвнитe инcтитyции.  Дeлoтo пo ЗOДOB пpeд BAC e oбpaзyвaнo пo жaлби нa HAΠ и BAC, ĸoитo твъpдят, чe нe ca нapyшили  eвpoпeйcĸoтo пpaвo c oтĸaзa cи дa пpизнaят дaнъчeн ĸpeдит нa дpyжecтвoтo и ocъждaнeтo им e нeпpaвoмepнo.

Повече подробности по темата четете в defacto.bg

 

Полезно в ДВ (бр. 71 от 02.09.2022 г.)

В Държавен вестник, бр. 71/2.09.2022 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 261 от 29.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. С него се одобряват допълнителни трансфери в размер 3 645 409 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване по описаните в него програми и дейности.

Обнародвана е и нова НАРЕДБА № Н-2 от 24 август 2022 г. на Министерство на правосъдието за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й звена, която ще влезе в сила от 1.01.2023 г.

С Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2021 г.; изм., бр. 77 от 2021 г. и бр. 35 от 2022 г. ) от 01.09.2022 г. минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти стават: директор – 1810 лв.; заместник-директор – 1675 лв.;учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ – 1486 лв., старши учител, старши възпитател – 1533 лв.,главен учител, главен възпитател – 1592 лв.

Обнародвана е и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение.

Държавен вестник, брой 71 от 02.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 71 от 02.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 70 от 30.08.2022 г.)

В брой 70  на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба  № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Направените промени в наредбата целят в максимална степен да оптимизират, електронизират и автоматизират работните процеси в бюрата за съдимост, също така целят и преминаването към електронизиран и автоматизиран обмен на данни.

Значително се разширява обхвата на лицата, за които може да се заяви и издаде електронно свидетелство за съдимост/електронно служебно свидетелство за съдимост.

Детайлизира се информацията, която следва да се съдържа в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, прецизира се процеса по издаване на свидетелства за съдимост за лица, за които има издаден бюлетин за съдимост и/или бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а от НК.

В текущия брой на ДВ се изменя Правил­никът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация.

Промените предвиждат Дирекция „Правна“ да подпомага Висшия съдебен съвет при изпълнение на задълженията му като администратор на лични данни, както и да отговаря за воденето на регистъра по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и от­носно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 94/46/ЕО.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Наредба  № РД-16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.

В § 1 от допълнителната разпоредба се въвежда определение на понятието „Опорен пункт на ЕСО“. Това е специализи­ран оперативен пункт на електроенергийния системен оператор, от който оперативният дежурен персонал осъществява дистанционно управление на уредби високо и средно напреже­ние в подстанции без дежурен персонал – соб­ственост на електропреносното предприятие, под ръководството на териториалните деспечерски управления или специализирани диспечерски звена.

Държавен вестник, брой 70 от 30.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 70 от 30.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 62 от 05.08.2022 г.)

В брой 62 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Кодексът на труда.

С промените се регламентира индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Отпускът е в размер до 2 месеца и може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето.

Този отпуск ще може да се ползва, когато бащата (осиновителят) не е ползвал прехвърлен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от майката (осиновителката).

Ползването на този вид отпуск е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между бащата (осиновителя) и детето, както и за повишаване на възможностите за активно участие във възпитанието му. Въвеждането му няма да доведе до отнемане или намаляване на съществуващи към момента права на майките (осиновителките), свързани с отпуските за раждане, осиновяване и отглеждане на дете.

В настоящия брой на ДВ се допълва Гражданският процесуален кодекс.

В ГПК се създава нова разпоредба – чл. 450б „Единна входна точка за запори“.

Министерството на правосъ­дието ще изгради и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистра­ция по силата на закон. Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до инфор­мационната система ще се определят с наредба при зачитане правото на достъп до нея и на частноправните субекти с интерес от справки.

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на земеделието ще обменят по електронен път с информационната система информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри по силата на закон.

Съдебните изпълнители се задължават ежедневно да въвеждат данни в информационната система. За всеки въведен запор ще се използва квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

Достъпът до информационната систе­ма по служебен път на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции ще е безплатен.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за съдебната власт.

С направената редакция в текста се предприемат мерки за осигуряване осъществяването на функциите по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) от европейските делегирани прокурори, които ще са обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата.

За осигуряване на добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2022 г.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 13 от 15.02.2022 г.

Държавен вестник, брой 13 от 15.02.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още