КС отказа да „отмени“ прекратяването на концесията на „Лукойл“ за пристанище „Росенец“

Конституционният съд (КС) единодушно отхвърли искането на президента Румен Радев да „отмени“ прекратяването на 35-годишния концесионен договор на държавата с „Лукойл“ за ползване на концесия на нефтеното пристанище „Росенец“ (пълния текст на решението виж тук).

Прекратяването на концесията стана с промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). Те бяха приети от депутатите за три дни, като двете четения в пленарната зала бяха в един ден.

В решението си КС изтъква, че макар и използваната словесна конструкция в закона да не е достатъчно прецизна, разпоредбата, с която се прекратява концесията, е ясна. И подчертава, „че не всяко правно несъвършенство може да обуслови противоконституционност на основата на противоречие с принципа на правовата държава“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 43 от 17.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 43 от 17.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 42 от 14.05.2024 г.)

В новия брой 42 на „Държавен вестник“ се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на ООД или на АД с изцяло внесен капитал на минимална стойност 750 000 лв.

Забранява се рекламата на ха­зартни игри:

  • в радио- и телевизионни програми, с изключение на излъчването на тиражите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и тяхното анонсиране;
  • на обществени места, включително фа­сади на сгради;
  • в печатни произведения и електронни медии, включително и интернет страници;
  • върху имущество – държавна собстве­ност и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден лиценз по реда на този закон;
  • върху външни рекламни съоръжения в повече от 5 на сто от общата рекламна площ на всеки доставчик на рекламни услуги чрез външни рекламни съоръжения.

Допуска се реклама на хазартни игри:

  • върху външни изградени съоръжения тип билборд, находящи се на разстояние не по-мал­ко от 300 метра от образователни институции, висши училища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и от обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи;
  • върху фасада на обект за организиране на хазартни игри по този закон, за дейност­та на организатора на хазартни игри в този обект, като общата площ на рекламите и обозначенията не може да надвишава два­десет на сто от фасадата и е не повече от 50 квадратни метра;
  • върху спортна екипировка, спортни съо­ръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни феде­рации, клубове, сдружения и организации, освен върху спортна екипировка, материали или продукти, които са предназначени за ползване от малолетни и непълнолетни лица.

В текущия брой се обнародва Постановление № 162 от 8 май 2024 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните  конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени  финансови средства за 2024 г.  съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване  на закрила на деца с изявени дарби.

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 41 от 10.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 39 от 01.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 38 от 30.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 37 от 26.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 37 от 26.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 36 от 23.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 36 от 23.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 35 от 19.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 35 от 19.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още