Законът загуби основното си предназначение – да създава стабилност в обществените отношения

Такова тревожно твърдение направи в речта си адвокат Даниела Доковска по време на конференция, организирана от Софийския адвокатски съвет по повод Деня на адвоката – 22 ноември, и 125-годишнината от създаването на САК.

В речта й, публикувана в defacto.bg, тя посочва, че пъpвият пpoблeм e, чe  aдвoĸaтитe cа извънpeднo зaтpyднeни oт xaoтичнoтo зaĸoнoдaтeлcтвo. Зaĸoнът е зaгyбил ocнoвнoтo cи пpeднaзнaчeниe – дa cъздaвa cтaбилнocт в oбщecтвeнитe oтнoшeния. Гpaждaнитe oтдaвнa нe cлeдят честите пpoмeни в зaĸoнoдaтeлcтвoтo. Πo-лoшoтo e, чe и ниĸoй юpиcт вeчe нe e в cъcтoяниe дa cлeди цeлoĸyпнoтo зaĸoнoдaтeлcтвo. Hяĸoи зaĸoни ce пpoмeнят пo няĸoлĸo пъти гoдишнo.

Πo дaнни нa cпиcaниe „Юpидичecĸи бapoмeтъp“, ĸoeтo излизa пoд pъĸoвoдcтвoтo нa пpoф. Дaниeл Bълчeв, пpeз пъpвoтo шecтмeceчиe нa 2019 г. в „Дъpжaвeн вecтниĸ“ ca oбнapoдвaни 64 зaĸoнa, или cpeднo мeждy 10 и 11 зaĸoнa мeceчнo. Teзи 64 зaĸoнa ca, ĸaĸтo cлeдвa: 5 нoви, 43 зaĸoнa зa измeнeниe и дoпълнeниe нa дeйcтвaщи зaĸoни и 16 paтифиĸaции. A caмo зa пъpвoтo шecтмeceчиe oт 2010 г. дo 2019 г. cpeдният бpoй нa пpиeмaнитe зaĸoни зa пъpвoтo шecтмeceчиe e oĸoлo 58.

Гoлямa чacт oт зaĸoнoпpoeĸтитe ce внacят в Hapoднoтo cъбpaниe нe oт Mиниcтepcĸия cъвeт, ĸaĸтo oбичaйнo ce пpaви в дpyги дъpжaви, a oт oтдeлни дeпyтaти. Taĸa ce избягвa oбщecтвeнoтo oбcъждaнe, a в зaĸoнoдaтeлcтвoтo ce пpoĸapвaт чacтни и гpyпoви интepecи – посочва адв. Доковска.

По-подробно с речта можете да се запознаете в defacto.bg.

 

 

Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis    Има още

Полезно в ДВ (бр. 94 от 25.11.2022 г.)

В брой 94 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 14 от 17 ноември 2022 г. по конституционно дело № 14 от 2022 г.

Атакувана е разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето, която допуска участие на лица с психични разстройства, по отношение на които е поискано по съдебен ред наста­няване в лечебно заведение за задължително лечение, да участват в производството пред съда чрез видеоконферентна връзка. Такова участие може да бъде реализирано в случаи, когато здравословното състояние на лицето не позволява то да се яви в съдебно заседание, както и когато е обявено извънредно положе­ние, военно положение, бедствие, епидемия, извънредна епидемична обстановка или при наличие на други форсмажорни обстоятелства. Тогава самоличността на тези лица се удостоверява от директора на болничното заведение или от упълномощено от него лице.

В искането си омбудсманът на Република България обосновава противоконституционност на тази разпоредба с противоречие с принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), на конституционното право на защита на всеки гражданин във всички стадии на процеса (чл. 56 във връзка с чл. 122 от Конституцията), както и на правото на лична свобода и непри­косновеност (чл. 30, ал. 1 от Конституцията).

Съдът счита, че като се имат предвид значи­мостта на засегнатото право на лична свобода и неприкосновеност и уязвимото състояние на лицето, чието настаняване се иска, не може да се приеме, че дигиталното провеж­дане на съдебния процес би могло да бъде равностойно по своя ефект на присъствено във физическия смисъл съдебно заседание с непосредствен контакт между решаващия орган, от една страна, и лицето, неговия за­щитник и експерта, от друга.

Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето не отговаря на стандартите на принципа на правовата държава във формален смисъл, които изискват законите да са ясни, точни и непротиворечиви, поради което следва да бъде обявена за противокон­ституционна на основание противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри.

С направените промени от една страна се цели с правата по чл. 97, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта да могат да се ползват специализирани треньорски кадри, които да осъществяват тренировъчна дейност и да предоставят треньорски услуги по специализираните спортни дейности адаптирана физическа активност, кондиционна подготовка и бойно-приложна физическа подготовка, като по този начин нормативната уредба ще отговори на практическите нужди на структурите в системата на физическата активност, фиизческото възпитание и спорта.

От друга страна промените са за ограничаване достъпа до треньорската професия за лица, осъществяващи гореизброените дейности без професионална квалификация за упражняването им.

С измененията нормативните предпоставки за вписване в регистъра се синхронизират с професионалните квалификации, които се придобиват в училищата, осъществяващи субсидирано от държавата обучение.

Също така се цели и създаване на яснота относно действието на наложените наказания за нарушения на антидопинговите правила по отношение на лицата, вписани в регистъра на треньорските кадри. В резултат от направената промяна се очаква повишаване на качеството при осъществяване на тренировъчния процес и предоставянето на треньорски услуги чрез възможността повече квалифицирани специалисти да участват в процеса.

Държавен вестник, брой 93 от 22.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 93 от 22.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 93 от 22.11.2022 г.)

В брой 93 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

Измененията в голямата си част са свързани с отстраняване на несъответствия и неясноти между отделните разпоредби на наредбата, които затрудняват тълкуването и прилагането ѝ. Цели се постигане на прецизност в нормите, уреждащи процедурата по оценяване на кандидатстващите проекти.

Основната цел на направената редакция е да се внесе нормативна яснота, като ясно се определят условията за кандидатстване и редът за провеждане на конкурсите от Национален фонд „Култура“.

В резултат от промените се очаква да се съставят правила относно дейността на експертните и техническите комисии, да се дефинират ясно условията за кандидатстване, да се облекчат определени конкурсни процедури, както и да се премахнат несъответствия и неясноти в текстовете, водещи до невъзможност за прилагането на Наредба № Н-5.

В новия брой на ДВ се допълва Устройственият правилник на Агенцията за качеството на социални­те услуги.

Напавените промени предвижат дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ да поддържа изнесени работни места, когато това е необходимо с оглед на осъществяване на функциите на тази структура. Откриването и закриването на изнесените работни места ще се извършва със заповед на изпълнителния директор по предложение на директора на дирекцията.

В този брой се изменя и допълва и Правилникът за прилагане на Закона за Националната служ­ба за охрана.

 В текста са направени промени, които ще подобрят в организационен план дейността на Националната служба за охрана (НСО), като някои от тях имат правно-технически характер и с тях се извършва прецизиране на текстове.

Промяната е свързана със синхронизиране и осигуряване на непротиворечивост на правната уредба на подзаконовия нормативен акт с други нормативни актове.

Направените изменения и допълнения са свързани с подобряване в организационен план на дейността на НСО. Тези промени касаят: оптимизиране на броя на охраняваните обекти, които НСО охранява за сметка на своя бюджет; обектите, които са предоставени за управление на службата; въвеждане на съвременно техническо средство при установяване на дисциплинарно нарушение на офицерите и сержантите на НСО за изясняване на обстоятелства и факти с цел постигане на съразмерност при налагане на дисциплинарно наказание; актуализиране на разпоредби с цел подобряване на съдържанието им и  сихронизирането им с други действащи нормативни актове.                    

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

 Народно събрание на Република България
 

Държавен вестник, брой 92 от 18.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 92 от 18.11.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 92 от 18.11.2022 г.)

В брой 92 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

С Наредба № РД-02-20-3 се въвеждат изисквания на чл. 3, 4 и 9 и Приложение I от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.).

Основна цел на новия акт е да осигури единни за страната технически изисквания към енергийните характеристики на сградите, които са съобразени с европейските изисквания в Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/844 включително за изпълнение на проектите за енергийна ефективност от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

С наредбата се определят: показателите на енергийните характеристики (EPB показатели) и изискванията към енергийните характеристики на сградите; скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради; националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите; изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

В текущия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските сто­пани, които са особено засегнати от после­диците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредбата се издава за прилагане на чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Ев­ропейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).

С приемането на Наредба № 3 се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност.

Очакваният резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната.

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 91 от 15.11.2022 г.

Държавен вестник, брой 91 от 15.11.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.   Има още

Полезно в ДВ (бр. 91 от 15.11. 2022 г.)

В брой 91 на “Държавен вестник” е обнародвана Инструкция № 8121з-1492 от 4 ноември 2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контрол­но-пропускателни пунктове.

Инструкцията цели въвеждането на ред за извършване на гранични проверки в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и с Кодекса на шенгенските граници по отношение проверките в базите данни спрямо граждани на ЕС и граждани на трети страни.

Новият акт ще подпомогне работата на служителите на граничните контролно-пропускателни пунктове при изпълнение на служебните им задължения, чрез указване на реда и последователността на действията им и организационните мерки, които следва да предприемат по отношение на всяко преминаващо през държавната граница лице, с цел установяване на неговата самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му.

С инструкцията се уреждат също редът и последователността за извършване на гранични проверки на превозните средства и на предметите във владение на лицата, като част от граничната проверка.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.

С измененията в Наредба № 18 се предвижда възможност БНБ да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на български банкноти и монети, въпреки че са изпълнени обективните изисквания, когато продукт/материал, върху който е възпроизведена българска банкнота и/или монета, създава впечатление за нейното повреждане или създава предпоставки за измама, или обичайната му употреба води до уронване на престижа и авторитета на паричната единица на Република България.

Също така се предвижда осъществяване на контрол за спазване изискванията на Наредба № 18 чрез проверки като „таен клиент“ или чрез дистанционен (документален) контрол на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра.

Разширява се кръгът от субекти, които имат право да поискат да им бъдат предоставени тестови комплекти с истински годни и негодни български банкноти и монети за настройки на машини за сортиране и/или машини за самообслужване, както и да подават в БНБ заявление за извършване на различните видове тестове на машини, като освен производителите на машини или техните представители, вече и банките, доставчиците на услуги или сервизните оператори ще могат да подават такива заявления.