Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 26 от 21.03.2023 г.)

В брой 26 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства.

Необходимостта да бъде приета изцяло нова наредба е обусловена от множеството нормативни изменения, направени с промените в Закона за подземните богатства от 2020 г.  С тези промени уредбата относно конкурсите и търговете е значително променена, като са допълнени изискванията за участие, както и финансовите, техническите и професионалните условия, на които трябва да отговарят кандидатите. Нов ред е предвиден и за доказване изпълнението на тези изисквания.

            С новата наредба се цели да се намали административната тежест спрямо кандидатите, като се допуска електронна форма на попълване, подписване и подаване на заявленията и офертите им.

Наредбата регламентира ред за провеждане на явно наддаване, когато ценовите предложения на двама или повече кандидати в търга съвпадат.

Неприключилите до влизането в сила на наредбата конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване или на концесии за добив на подземни богатства по заявления, подадени до 11 септември 2020 г. ще се довършват при условията и по реда на от­менената Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства.

 

Полезно в ДВ (бр. 25 от 17.03.2023 г.)

В извънредния брой 25 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление  № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане.

Съгласно направената промяна в разпоредбата на член 7 в състава на Гражданския съвет освен представители от професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите и журналистите е добавена и професионалната организация на адвокатите.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната.

На 9 декември 2022 г. е прието Решение на Народното събрание за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна. В изпълнение на т. 7 на решението, Министерският съвет следва да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до 3 (три) години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични предприятия на съответната равностойност. Направените изменения и допълнения създават условия за изпълнение на  решението на Народното събрание.

В настоящия брой на ДВ се допълва Постановление № 167 на МС от 22.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 се създава нова разпоредба, съгласно която до 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на дого­вори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната меди­цина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възло­жители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обо­собените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

В документацията за участие е необходимо да се посочат минималните изисквания към офертите, които са за част от номенкла­турите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офер­тите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.

 

 

 

Държавен вестник, брой 24 от 17.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 24 от 17.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 24 от 17.03.2023 г.)

В брой 24 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № H-1 от 9 март 2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации.

С наредбата се определят редът и критериите за признаване на организациите за защита правата на пациентите за предста­вителни организации, редът за установяване на представителността на орга­низациите на всеки три години след призна­ването им за представителни, както и редът за извършване на проверки за съответствие на представителните организации с изискванията на Закона за здравето.

Организациите за защита правата на пациентите са сдружения с нестопанска цел, създадени за осъществяване на обществе­нополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

В наредбата са определени няколко основни направления на дейности, участието в които доказва не само физическото съществуване на областните структури, но и реалния им принос в защитата на интересите на пациентите.

В новия брой на ДВ се изменя На­редба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.

С измененията се въвеждат актуализирани изисквания към статистическата отчетност, приложима за лизинговите дружества, дружествата, специализирани в кредитиране и дружествата за секюритизация.

Промените са свързани основно с разширяване на броя събирани балансови показатели и добавянето на нови характеристики според техния географски и секторен обхват.

С цел намаляване тежестта на докладване на отчетните единици, отпадат и част от събираните досега показатели относно разпределението на кредитите на сектор Нефинансови предприятия според икономическата дейност на кредитополучателя. Същите ще бъдат събирани в рамките на отчетността за подробни данни за кредитите и кредитния риск.

В този брой е обнародван и Правилникът за устройството и дейността на Националния военноисторически музей.

Новият правилник цели оптимизация на организационната структура на Музея и функционалните характеристики на структурните му звена чрез прецизиране на техните функции, в рамките на утвърдената му щатна численост и бюджет. Насочен е към повишаване ефективността на дейността на Музея в специфичните му и приоритетни области на дейност, при постигане на пълно съответствие с приложимото законодателство в областта на музейното дело. Това създава необходимост от оптимизиране на организацията на структурните звена за осъществяване на функциите на НВИМ, от създаване на още една длъжност „заместник-директор“, който да подпомага директора на музея при осъществяване на неговите правомощия, както и укрепване на административния капацитет.

Преразгледани и детайлизирани са функциите и отговорностите на териториалните структури – филиали на НВИМ, съобразно техния статут на звена към Музея и функционалната им зависимост от същия.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 25 от 17.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 25 от 17.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 23 от 14.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 23 от 14.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 23 от 14.03.2023 г.)

В брой 23 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика.

Съгласно промяната в текста на чл. 17 притежателят на разрешение за търго­вия на едро с лекарствени продукти е длъжен в срок до 10 дни от датата на уведомяването да приеме доставените от него лекарствени продукти на притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти или на друг притежател на разрешение за търговия на едро, ако са изпълнени изброените в новия текст условия.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интер­венциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за провер­ките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Основните цели на новата наредба са гарантиране на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез създаване на национални правила за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи намаления и законосъобразни откази от плащания при установени нередности и други случаи на неспазване на условията за подпомагане, както и  преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени и екологизацията на производството.

С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

– успешно стартиране на прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.;

– усвояване на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите, включени в Стратегическия план по линия на директните плащания;

– ефективна защитата на финансовите интереси на Съюза и на националните средства за съфинансиране на интервенциите в Стратегическия план;

– предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени.

 

 

Държавен вестник, брой 22 от 10.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 22 от 10.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 22 от 10.03.2023 г.)

В брой 22 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност.

С редакцията в текста се цели улесняване на процеса по предаване на задържано лице на полицейските органи, както и запознаването на всяко лице от охранителния състав с документите, касаещи извършването на вида дейност и действията на служителите да е преди първото изпълнение на дейностите по конкретното направление.

Като резултат от направените изменения и допълнения се очаква да се постигне съответствие със съществуващата законова уредба и прецизност на нормите.

 В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Правилникът за устройството и дейността на Военномедицинската академия.

С промените в този акт се цели привеждане на статута на МБАЛ-София, ВМА, с изискванията на Закона за лечебните заведения, действащите медицински стандарти и издадените удостоверения.

Във връзка със създаването през 2022 г. на възможности за извършване на нови медицински дейности, свързани с трансплантация на бъбреци, „Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, „Клиника „Обща урология“ и Клиника „Нефрология“ в Многопрофилна болница за активно лечение – София в структурата на ВМА (МБАЛ-София, ВМА) придобиват компетентност и ще работят и в изпълнение на Медицински стандарт „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“, утвърден с Наредба № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки на министъра на здравеопазването. В МБАЛ-София, ВМА, са осигурени необходимите медицински специалисти, технически изправна апаратура и техника, които се изискват в цитирания стандарт.