Полезно в ДВ (бр. 46 от 31.05.2024 г.)

В бр. 46 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 185 от 28 май 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи. 

С измененията се цели синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи с промяната на Закона за електронното управление (ЗЕУ), обн. в ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 31.03.2024 г., съгласно която с подзаконов нормативен акт не може да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица или обекти, вписани в регистър, на които е предоставен идентификатор, освен ако с подзаконовия нормативен акт се изпълняват или прилагат актове на Европейския съюз. Прецизират се и разпоредби, свързани с промяната на чл. 189, ал. 4а от Закона за движението по пътищата  (обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.)

Въвежда се възможност за издаване на лична карта със срок на валидност 30 години на лица, навършили 70-годишна възраст с цел гарантиране качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст в Република България.

Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на гр. София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.

Обанордвана е и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Съгласно приетите изменения децата, записани за задължително предучилищно образование, е допустимо да отсъстват по семейни причини за не повече от 15 дни за съответната учебна година, но не повече от 10 последователни дни, с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Полезно в ДВ (бр. 9 от 30.01.2024 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителни вноски няма да се изчисляват и внасят от 1 януари 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление.

Осигурителни вноски няма да се изчисляват и внасят до 30 юни 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на хартиен носител на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление.

Промените влизат в сила със задна дата от 1 януари 2024 г.

В текущия брой на ДВ се изменя Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването.

С направената промяна в член 5 се цели привеждане на посочения нормативен акт в съответствие с актуалната правна уредба в областта на защитата на личните данни. Редакцията в текста цели и отмяна на препращането към правни норми, които вече не са действащи.

Прекият очакван резултат от направеното изменение е осигуряване на пълно нормативно съответствие в национален план и гарантиране на произтичащата от това правна сигурност.

В този брой е обнародвано Постановление № 11 от 25 януари 2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

За изплащането на разходите по общинските проекти от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се предоставят трансфери към общините въз основа на споразумения за предоставяне на финансова подкрепа, сключени между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общините, включително за сметка на осигурени за целта средства по сметката за чужди средства на МРРБ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изплаща финансовата подкрепа при спазване на условията, уредени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

За проектни предложения, при които се установи, че включват допустими и недопустими за финансиране дейности ще се предоставя финансова подкрепа пропорционално за допустимата част.

Полезно в ДВ (бр. 8 от 26.01.2024 г.)

В брой 8 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

С направените изменения се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс по Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел са направени промени, предвиждащи преустановяване сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за местното самоуправление и местната администрация.

В промените е предвидено дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Всяко открито заседание на общинския съвет ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

В общинския съвет ще се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината.

Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината. Заседанията на комисиите ще се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

Полезно в ДВ (бр. 7 от 23.01.2024 г.)

В брой 7 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Актуализирано е Приложение № 3 относно минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.

Промените влизат в сила от 1 януари 2024 г.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Направените изменения и допълнения са свързани с усъвършенстване на процедурите по организиране, провеждане, документиране и отчитане на теренните археологически проучвания и създаване на предпоставки за стимулиране дългосрочното и отговорно отношение към проучването на археологическото наследство.

Основната цел на промяната е да се усъвършенства създадената до момента нормативно уредба, като се разпишат в детайли изисквания, свързани с процедурите по кандидатстване за издаване на разрешение за извършване на теренно археологическо проучване, създаване на условия за професионално провеждане на проучванията, за ефективен контрол, прозрачно и справедливо отчитане на теренната дейност, във връзка с отговорността по изучаване и опазване на археологическото културно наследство.

Цели се също така и осъвременяване на терминологията и синхронизиране разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с тези на Закона за културното наследство и други нормативни актове.

В този брой е обнародвано Решение № 2939-МИ от 18 януари 2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

С този акт се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 82-МИ-НЧ до 106-МИ-НЧ.

Полезно в ДВ (бр. 2 от 05.01.2024 г.)

В „Държавен вестник“, бр. 2 за 2024 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Измененията са в няколко направления:

– осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение във Военномедицинската академия на специалисти по здравни грижи;

– уеднаквяване на правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите,  посредством освобождаване от такси за обучение;

 – осигуряване на гаранции за компенсиране на направените от Министерството на отбраната разходи чрез поемане на задължение от завършилите военно обучение да изпълняват военна служба за определен период от време;

– създаване на условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования и по-високо равнище на социалния пакет за военнослужещите.

В същия брой е обнародвана и Наредба за изискванията към чистите превозни средства, с която се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Целта е да се намали отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от конкретни категории.  Дадена е дефиниция за „чисто превозно средство“ и са посочени пределните стойности на емисиите. При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите следва да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Полезно в ДВ (извънреден бр. 108 от 30.12.2023 г.)

В последния за годината брой 108 на „Държавен вестник“ (извънреден) е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Предвиден е бюджетен дефицит от 3% на касова основа, данъчни приходи при 3,2% реален растеж на БВП, прогнозирана инфлация от 4,8% на годишна база и безработица от 3,9% в края на периода.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Национална пътна карта са предвидени 100 962 700 лв.

За повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детската градина и училище, за увеличаване на заплатите на помощник възпитателите  са предвидени 16 700 000 лв.

За компенсиране на разходите за отглеждане на деца, които не са приети поради липсата на места в държавни и общински детски градини и училища, са предвидени 10 000 000 лева.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са предвидени 39 000 000 лв., в Българска академия на науките – 10 млн. лв., и в Селскостопанска академия – 3 млн. лева.

За създаване на Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ с цел подобряване на икономическото развитие на страната чрез осигуряване на достъп на български граждани с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование, както и последващото прилагане на опита им в България, са предвидени 5 млн. лева.

Допълнително 68 млн. лв. се отпускат за култура, от които 30 млн. лв. за сценични изкуства, 2,5 млн. лв. за програма на Министерство на културата – „Читалища“. За български културни институти в чужбина и международна дейност са предвидени 4 млн. лв., в това число 1 млн. лв. – в Република Северна Македония.

За дейности, свързани с държавната граница, в това число за ремонт и надграждане и за радио-локационна система, са предвидени 7  млн. лв. В областта на отбраната за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка са предвидени 40 млн. лв.

Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2024 г. е 933 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв.

За 2024 г. размерът на еднократната помощ при раждане на дете е: за първо дете  – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв.

Полезно в ДВ (бр. 107 от 29.12.2023 г.)

В брой 107 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 346/21.12.2023 г. за изменение и допълнение на ПМС № 79/2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. С измененията се разширява обхватът на предоставяните за безвъзмездно ползване учебници, като вече безплатно ще се осигуряват за всички ученици от I до XII клас учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по учебните предмети от общообразователната подготовка, учебните предмети майчин език, религия и хореография. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас. Учебниците и учебните комплекти за учениците от VIII до XII клас ще започнат да се осигуряват за безвъзмездно ползване от учебната 2024 – 2025 година. Измененията имат за цел осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици и гарантиране на достъпа им до качествено училищно образование.

В същия брой е обнародвано и Решение № 11214 от 16 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 1245/2021 г., с което се отменя чл. 96, ал. 3, изречение второ от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП). Текстът, който се отменя, гласи: „Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с максимално допустима маса до 2,5 т върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 1,5 м за преминаване на пешеходци.“

При преценката на материалната законосъобразност на оспорения текст съставът на ВАС достига до извод, че макар и действащо право нормата на чл. 96, ал. 3, изр. второ ППЗДвП противоречи на нормативен акт от по-висока степен, в случая на действащия чл. 94, ал. 3, изр. второ от Закона за движението по пътищата: „Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.“

На основание чл. 194 АПК съдебно решение, с което се отменя подзаконовия нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от съда, се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Полезно в ДВ (бр. 106 от 22.12.2023 г.)

В брой 106 на „Държавен вестник“ са обнародвани измененията в Конституцията на Република България, приети от Народното събрание на 20 декември 2023 г. Така вече ще функционират отделно Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет; ограничават се правомощията и се намалява мандатът на главния прокурор; дава се възможност на всеки съд по искане на страна по делото или по собствена инициатива да може да сезира Конституционния съд; допуска се лица с двойно гражданство да могат да стават депутати и министри и се стеснява властта на президента при служебно управление.

Обнародвани са Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. и Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г. Бюджетът на ДОО за 2024 г. предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., да се осъвременят с 11 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, ще се повиши от 523,04 лв. на 580,57 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3400 лева. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 307,07 лева. От 1 януари 2024 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 780 на 933 лева. Повишава се и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 3400 лв. на 3750 лева.

В същия брой са обнародвани и изменения в редица данъчни закони – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

С измененията в ДОПК от 1 март 2024 г. се въвежда изискване ресторантьорите, които предлагат услуги в заведения за хранене или развлечение с две, три, четири или пет звезди, да разполагат задължително с ПОС терминал.

Съгласно измененията в ЗДДС до 30 юни 2024 г. с диференцирана ставка от 9% ДДС ще се облагат общата туристическа услуга и фитнесите, а до 31 декември 2024 г. – ресторантьорите. Увеличава се прагът за регистрация на фирмите по ДДС от 100 хиляди лева на 166 хиляди лева.

Корпоративен данък от 15% за многонационалните и големите национални групи предприятия предвиждат промените в ЗКПО. С измененията се въвеждат правилата на европейската директива за осигуряване на минимално ефективно данъчно облагане на големи многонационални групи предприятия и големи изцяло национални групи, опериращи на единния пазар.

Намаляване от 5000 на 1000 лв. на командировъчните за физическо лице, които подлежат на деклариране пред НАП, и въвеждане на алтернативен данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове, пък предвиждат измененията в ЗДДФЛ.

Промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, обнародвани също в брой 106, предвиждат забрана за предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители, в която и да е от съставните си части, като филтри, хартия, опаковки и др. технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или на интензитета на техния дим или аерозол.

Обнародвани са и изменения в Семейния кодекс, с които се цели осиновените деца да могат по-лесно да получат информация за своя произход. С измененията отпада изискването за „важни обстоятелства“ в процедурата за достъп до данните за биологичните родители. Осиновителите, навършилият осемнадесет години осиновен, неговите низходящи, съпругът/съпругата могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения.

Полезно в ДВ (бр. 105 от 19.12.2023 г.)

В брой 105 на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения в Закона за счетоводството във връзка със задължението на Република България за транспониране на Директива (ЕС) 2021/2101 по отношение на оповестяването на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове. Така в националното законодателство за пръв път се въвежда задължение за мултинационалните групи с консолидирани приходи над 1 500 000 000 лв. и за самостоятелните предприятия, чиито приходи надвишават 1 500 000 000 лв. на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС, публично да оповестяват (в специална декларация), информация за платения от тях корпоративен данък в различните държави и юрисдикции, както и друга свързана с това информация. В случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие майка, а ако такава не е на разположение, да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат. Целта на това докладване е да се насърчи корпоративната отговорност и прозрачност и плащането на данъци в държавата, в която са реализирани печалбите, като в същото време се осигури възможност за упражняване на обществен контрол върху дейността на мултинационални групи, по отношение на спазването на данъчното законодателство.

С текст от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството се приемат промени в Закона за обществените поръчки, които предвиждат възложителят да изисква представяне в петдневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

В същия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани и изменения в Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и необходимост от прецизиране на нормативната уредба.

В глава първа се създава раздел IIа, който е свързан с прилагането на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки.

Въвежда се облагане с акциз на нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн, на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин. Според приетите текстове „нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн” е вид бездимно изделие на базата на растения, билки, плодове или друга/и субстанция/и или комбинация от тях, независимо дали са обработени с (или съдържат) никотин, и което не съдържа тютюн, при чиято употреба не протича процес на горене, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол, и което не е предназначено за медицински цели. След 30 юни 2024 г. такива изделия следва да са с поставен бандерол върху потребителската опаковка.

Освобождава се от облагане с акциз бира, произведена от физически лица за лично потребление или употреба в рамките на семейството или домакинството, при условие че не се извършва продажба.

Полезно в ДВ (бр. 103 от 12.12.2023 г.)

В бр. 103 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 267 от 7 декември 2023 г. за приемане на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия.

Наредбата предвижда домакинства в положение на енергийна бедност да се определят на база разполагаемите средства на член от домакинството, намалени с разхода за типово потребление на енергия според енергийните характеристики на жилището. Тези разполагаеми средства се сравняват с официално обявената линия на бедност.

За определяне на статут на уязвим клиент са въведени критерии в зависимост от възраст, здравословно състояние, разполагаем средномесечен доход, намален с разходите за енергия, нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия, получаване на месечни социални помощи и други.

В приложенията към наредбата се съдържат:

  • Методика за оценка на разходите за енергия на домакинство;
  • Методика за образуване на типови цени за крайни битови клиенти на електрическа енергия, присъединени на ниво ниско напрежение към електроразпределителна мрежа.

В същия брой е обнародвано и ПМС № 269 от 7 декември 2023 г. за приемане на Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност.

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване ефективността на производства по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132.

Целта на инструментите за ранното предупреждение е да известяват предприятията за тяхното финансово състояние и при наличие на данни за финансови затруднения, които може да доведат до неплатежоспособност или несъстоятелност, да ги подпомогнат чрез предоставяне на насоки, съвети или консултации за подобряване на финансовото състояние и за предприемане на превантивни действия.

В тази връзка са предвидени следните дейности, които ще се администрират от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:

  1. изграждане и поддържане уеб базирана електронна информационна система за самооценка за ранно предупреждение при вероятност от несъстоятелност на предприятията;
  2. (в сила от 14.12.2024 г.) предоставяне на общи насоки и съвети на предприятията относно възможностите за установяване на вероятността от несъстоятелност и за предприемане на съответни превантивни мерки;
  3. (в сила от 14.12.2024 г.) предоставяне на специализирани консултантски услуги в областта на бизнес управлението, счетоводството, финансите и правото от консултанти – външни експерти с придобита професионална квалификация и правоспособност в съответната област;
  4. организиране и провеждане на програми за обучение и подпомагане на предприемачи, насочени към ефективно използване на инструментите за ранно предупреждение и възможностите за превантивно преструктуриране на предприятието.