Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юни 2022 г.

 Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – погасяване на насрещни вземания;  Данъчно и счетоводно отчитане на държавна и енергийна  помощ; Установяване на основата за данъчно облагане – аналитична отчетност на счетоводните сметки  

  Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Право на приспадане на данъчен кредит – Осъществяването на една стопанска дейност не дава право на приспадане на платен ДДС за покупка на стоки, необходими за такава дейност, без да е доказано получаването на стоките и използването им за последващи облагаеми доставки
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Справедлива, еднообразна и неутрална система, която изключва използването на произволно определени или фиктивни митнически стойности, критерии за определяне на митническата стойност. Понятията „идентични стоки“ и „сходни стоки“ -Искане за преюдициално запитване: конкретни въпроси, отнасящи се до приложение на национални норми, които да противоречат на норма на правото на Европейския съюз
 3. Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Момент на погасяване на две насрещни вземания при направено съдебно възражение за прихващане – Действие на силата на пресъдено нещо спрямо вземането на ответника – Възможност за ответника да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ процес
 4. Данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите – Данъчно третиране предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит – Прилагане на чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и определяне на допълнителни задължения върху данъчната основа, определена по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС
 5. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Право на корекция на неупражнено право на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил по договор за финансов лизинг
 6. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
 7. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път – Облагане с ДДС на продажби чрез онлайн магазин – Извършване на логистични услуги във връзка с предоставяне ползването на платформа за електронна търговия
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 9. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Законови условия за приравняване изграждането на техническа инфраструктура в имот публична общинска собственост, на извършено подобрение от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 3 ЗДДС – Безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Разглеждане и решаване на административните дела – Искане за преюдициално запитване – конкретни въпроси, отнасящи се до приложение на национални норми, които да противоречат на норма на правото на Европейския съюз

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ
 2. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси – Счетоводна отчетност, която не отразява действително реализираните приходи и липсва аналитична отчетност на счетоводна сметка 304 „Стоки“, поради което е счетено наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК – Воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане

Труд и работна заплата

 1. Декларация относно обстоятелствата по съображение 4 от Преамбюла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.
 2. Заявка-спецификация на свободно работно място
 3. Национални програми и мерки за заетост
 4. Предлагане на посреднически услуги за намиране на работа
 5. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за минимални помощи при възстановяване на осигурителни вноски за работещи хора с увреждания
 2. Декларация по чл. 83, ал. 4, т. 1 от Закона за хората с увреждания
 3. Заглавна страница на дело от осигурителен архив по Инструкция № 5 от 30.06.2005 г.
 4. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 5. Заявление за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
 6. Заявление за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания
 7. Заявление за възстановяване на 50 на сто от внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение
 8. Заявление за заличаване от Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
 9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 10. Заявление на основание чл. 5, ал. 10 от КСО
 11. Изчисляване размера на пенсиите
 12. Искане за издаване на осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (Обр. ОК-5)
 13. Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение (Обр. ОК-2)
 14. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице (Обр. ОК-1)
 15. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице (Обр. ОК-3)
 16. Искане за издаване осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба; лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник (Образец ОК-4)
 17. Права и помощи за хората с увреждания
 18. Служебна бележка – Приложение № 1 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация
 19. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и рехабилитация
 20. Уведомление от работодател по чл. 41 от Закона за хората с увреждания
 21. Удостоверение – Приложение № 3 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4)
 2. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват по пълномощие по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4а)
 3. Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация на квалифицирания собственик (пряк и непряк) и на действителния собственик по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ във връзка с чл. 6, ал. 4, т. 2 (ал. 5, т. 7) ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 3)
 4. Декларация по чл. 6, ал. 3, т. 5, ал. 4, т. 1, ал. 5, т. 6, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 4-6, чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции
 5. Декларация по чл. 6, ал. 4, т. 3 или ал. 5, т. 5 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, относно произхода на средствата, с които са придобити от квалифицирания собственик дялове/акции в капитала на дружеството заявител
 6. Декларация по чл. 6, ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, относно произхода на средствата, с които участва в капитала на дружеството-заявител като действителен собственик
 7. Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система (Приложение № 5)
 8. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице
 9. Заявление за регистрация по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 1)
 10. Информация по чл. 12а от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 11. Информация по чл. 21а от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър – физическо лице
 12. Искане за възстановяване на сума
 13. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 14. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 15. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 16. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 17. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 18. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 19. Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно по Наредба 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 6)
 20. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
 21. Регистрационен формуляр за финансовите институции по Закона за кредитните институции (Приложение № 2)
 22. Уведомление по чл. 10 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции за промяна в обстоятелствата по регистрация (Приложение № 1а)

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти: АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа; [email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихви за забава върху дължимия ДДС в обхвата на солидарната отговорност – Тълкувателно решение; Данъчен кредит при начисляване на ДДС след законовите срокове; Изчисляване на договорна лихва – Отсрочване на задължения във връзка с пандемията

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Услуги с развлекателен характер по смисъла на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, чиято разпоредба не урежда изчерпателно хипотезите, при наличието на които място на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието
  2. Облагане на представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи – Отказано право на приспадане на данъчен кредит – ДДС не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления и развлечения
  3. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит при начисляване на дължимия ДДС след законово определените срокове – „Укрита“ доставка по смисъла на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС – Позоваване на правото на Съюза с измамна цел или с цел злоупотреба
  4. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Отказано право на приспадане на данъчен кредит – Наличие на относителна симулация и на знание у ревизираното лице за участие в данъчна измама – Данъкът върху добавената стойност не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления и развлечения
 • Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Включване на лихвите за забава върху дължимия и невнесен ДДС в обхвата на солидарната отговорност

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност
 3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Труд и работна заплата

 1. Данни (отчет) за положен извънреден труд на основание чл. 149, ал. 2 от КТ
 2. Заявление за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях
 3. Заявление за вписване в специален регистър на колективен трудов договор на предприятие или на допълнително споразумение (анекс) към колективен трудов договор на предприятие
 4. Заявление за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
 5. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ
 6. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Данни за осигуреното лице – правила и примери за попълване
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 3. Изисквания към пенсионноосигурителните дружества при осъществяване на дейност по задължително допълнително пенсионно осигуряване

Бюджет и одит

 1. Заявление за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)
 3. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071) (в сила от 1.01.2023 г.)

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им. Отсрочване на изискуеми задължения във връзка с пандемията
 2. Жалба (сигнал) до Комисията по финансов надзор
 3. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 4. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 5. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – USD осреднен SOFR

Валутни курсове, конвертор. Лихви и индекси

 1. Обезпечен овърнайт лихвен процент (осреднени стойности) за USD – SOFR Averages

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 3. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2022 г.
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 8. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 11. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия
 12. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB
 13. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2022 г.
 14. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 15. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 16. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец април 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Национални изисквания за счетоводната отчетност като задължение, според което всяко данъчнозадължено лице води подробна отчетност; Данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица; Сметка за изплатени суми 2022 г.; Изчисляване на договорна лихва.

Данъци и данъчни облекчения

  1. Облагане на вътреобщностните услуги в Закона за данък върху добавената стойност, вкл. Великобритания и Северна Ирландия – Предпоставки на ЗДДС, за да се приеме, че пряк получател на фактурирани услуги се явяват свързаните дружества – Неприложимост на нормата на чл. 73а от ЗДДС поради факта, че е налице неосчетоводяване на издадени фактури и укриване на данни за доставките
 • Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Право на данъчен кредит при участие във „верига от доставки“ – Наличие на реална „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 14, пар. 1 от Директива 2006/112 – Липса на доказателства за реално участие в стопанските операции

 

 1. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Липса на разплащане на данъчната основа и начисления ДДС по банковата сметка на дружество и извършено плащане по банкови сметки на физически лица – За обосноваване на наличие на „знание“ по смисъла на чл. 177, ал. 2 ЗДДС е необходимо да бъдат установени обективни обстоятелства, които да сочат, че действителните отношения между търговците надхвърлят рамките на обичайните делови отношения
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 4. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Корекция на начисления ДДС във връзка с неоснователно издадено кредитно известие – Доставка по фактура с авансово плащане по предварителен договор – Доказателства за настъпване на предпоставки за издаване на кредитно известие

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти
 2. Счетоводен стандарт (СС) 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси – разяснения – Спазване на националните изисквания за счетоводната отчетност като задължение, според което всяко данъчнозадължено лице води достатъчно подробна отчетност за прилагания ДДС и за неговия контрол от данъчните органи – Право на данъчен кредит, упражнено извън срока по чл. 72, ал. 1 ЗДДС – срок, който следва да се счита за нормален и достатъчен и съобразен с принципа на правна сигурност, т. е. правата да се упражняват от носителите им в разумни срокове, а не в необозрими във времето периоди

Труд и работна заплата

 1. Декларация за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.)
 2. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 31.03.2022 г.)
 3. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.)
 4. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа от лице до 18-годишна възраст
 5. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 6. Сигнал за нарушаване на трудовото законодателство
 7. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 31.03.2022 г.)
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 2. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 3. Списък на лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет.  Разплащания по договори
 2. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 3. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.
 4. Примерен образец на писмо на корекции по чл. 110 от ЗПФ за ПРБ, които не изготвят програмен и ориентиран към резултатите формат на бюджет, за дарения и други безвъзмездно получени суми в лева от минали години
 5. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Ключови показатели за България
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Минимални и максимални размери на пенсиите
 7. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2024 г.
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 12. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина
 13. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и осигурително законодателство за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.); Данък върху разходите и дивидентите; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия – „обратно начисляване“; Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2022 г.

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Доказателствени средства, че стоката от доставчика е предадена на получателя и само в такива случая последният може да упражни материалното право на приспадне на посочения във фактурата ДДС като данъчен кредит – Правото на данъчен кредит може да се откаже само ако се установи по безспорен начин наличието на измама въз основа на обективни данни, представени от органите по приходите
 3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит във връзка с осъществен внос от дружество – несобственик – Понятие „данъчнозадължено лице“ – Изпълнение на условието за извършване на облагаеми доставки
 4. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 5. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 6. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ
 7. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Право за авансово разпределение на дивидент – Условия за начисляване на дивидент от дружество – Данъчно третиране при получателя на дохода
 8. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки
 9. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 10. Доставка на стоки при условията на дистанционни продажби в Закона за данък върху добавената стойност
 11. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС
 12. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Непризнаване на право на данъчен кредит в следните насоки – не е доказано по несъмнен начин предаването на собствеността върху стоките, предмет на доставка, при извършените насрещни проверки – Разлика между доставките и тези по счетоводните документи, като в резултат на тази разлика се получава данъчно предимство, изразяващо се в приспадане на ДДС по фактури, издадени от субекти извън действителната верига
 13. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 14. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 15. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път
 16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 17. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 18. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС
 19. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 20. Промени в данъчното законодателство за 2022 година
 21. Регистрация по ЗДДС
 22. Регламентация на местните данъци и такси
 23. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху добавената стойност
 24. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Видове лица, подлежащи на регистрация по БУЛСТАТ
 2. Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 или чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър Булстат
 3. Регистрация по БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 2. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Декларация за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.)
 3. Декларация за минимални и държавни помощи – образец 2022 г.
 4. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 482 от 30.12.2021 г.)
 5. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС №482/30.12.2021 г.)
 6. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 7. Обезщетения при безработица
 8. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 2. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 3. Заявление за издаване на удостоверение за направени осигурителни вноски и зачетен осигурителен стаж на лицата, които са се осигурявали към СВОЧ на ТПК
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 5. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски
 6. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 7. Изчисляване размера на пенсиите
 8. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 9. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 10. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 11. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 12. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 13. Пенсии за инвалидност
 14. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 15. Промени в осигурителното законодателство за 2022 година
 16. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 17. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) (втори вариант)
 18. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) (първи вариант)
 19. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (втори вариант)
 20. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (първи вариант) (формат MS Excel)
 21. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (трети вариант)
 22. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (четвърти вариант)
 23. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2023 г.
 2. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия и публичната администрация – Данъчно облагане по ЗДДС на община за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване – Приложимост на системата за „обратно начисляване“
 3. Отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните предприятия
 4. Справка по години с броевете на „Държавен вестник“, в които е обнародван законът за държавния бюджет на Република България за съответната година

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2022 г.
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2022 г.
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2022 год. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 10. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2022 г.
 11. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2022 г.
 12. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2022 г.
 13. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност
 14. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни отчети за дейността по ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчни декларации – регламент; Счетоводен баланс; Счетоводно отчитане на правителствена и енергийна помощ; Счетоводно приключване на бюджетните организации

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 година (DOC-формат)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 г. (DOC-формат)
 6. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
 7. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Относно въпросите дали стоките и услугите, за които е ползвано право на данъчен кредит са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки и дали при изчислението на коефициента по чл. 73, ал. 2 ЗДДС следва да се изключат приходите от лихви по предоставените от дружество заеми на основание чл. 64, ал. 1, т. 4 ППЗДДС
 8. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС – Фактури, по които не е признато право на данъчен кредит с предмет строителни материали – Неправомерно право на данъчен кредит за получени стоки на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като не са налице доказателства, че същите са свързани с икономическата дейност на дружеството
 9. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 10. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 11. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 12. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от трудови правоотношения
 13. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 14. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за  които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 15. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 16. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 17. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат)
 18. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от друга стопанска дейност
 19. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 20. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 21. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 22. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 23. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 24. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 25. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 26. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 27. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 28. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 29. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ… (DOC-формат)
 30. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 31. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 32. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за ползване на данъчни облекчения
 33. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 34. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – предоставени/получени парични заеми
 35. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 36. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 37. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 38. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 39. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 40. Регламентиране на доставките с място на изпълнение извън територията на страната съгласно ЗДДС – Данъчно третиране по ЗДДС на услуги, предоставени на лице, пребиваващо извън Европейския съюз
 41. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 42. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 43. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 44. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 45. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 46. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Производство по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им
 2. Заявление по чл. 79б от Закона за административните нарушения и наказания и по чл. 169, ал. 4, във връзка с ал. 5 от ДОПК

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишни данъчни декларации – регламент
 2. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2021 година (формат MS Excel)
 3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2021 година
 4. Годишни отчети при счетоводното приключване
 5. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2021 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 6. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 7. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2021 година
 9. Отчет за собствения капитал за 2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 10. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 11. Справка за група предприятия през 2021 година
 12. Справка за данъците и таксите за 2021 година
 13. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2021 година
 14. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2021 година (ЕТ)
 15. Справка за местните единици за 2021 година
 16. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година на микропредприятията
 18. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2021 година
 19. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
 20. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2021 година
 21. Справка за предприятието (ЕТ) през 2021 година
 22. Справка за предприятието през 2021 година
 23. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2021 година
 24. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година (формат MS Excel)
 25. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2021 година
 26. Счетоводен баланс към 31.12.2021 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 27. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 2. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други – Обр. З-2
 3. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) – Обр. З-3
 4. Заявление за издаване на удостоверение за зачетен осигурителен стаж до 31.12.1999 г. по оригинални документи, съхранявани в пенсионното досие – Обр. П-21
 5. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 6. Заявление за издаване на удостоверение за персонален идентификационен код от НОИ – Обр. П-18
 7. Заявление за отпускане на добавка за чужда помощ – Обр. П-22
 8. Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) от осигурителите – Обр. П-19
 9. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се лице – Обр. З-1
 10. Заявление на основание чл. 5, ал. 10 от КСО
 11. Опис по чл. 13 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ

Бюджет и одит

 1. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2021 г.
 2. Единна бюджетна класификация за 2022 г.
 3. Изготвяне на годишен баланс от бюджетните организации
 4. Отчетност на бюджетните организации
 5. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Нова Европейска финансова практика – януари 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-156/20 от 13 януари 2022 година

ДДС — Право на приспадане — Дължим или платен ДДС — Неправилно освободена доставка на пощенски услуги — ДДС, който се счита за включен в търговската цена на доставката за целите на упражняването на правото на приспадане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възникване на правото на приспадане в случай на получена доставка, която погрешно е счетена за освободена. ДДС, включен в цената въпреки грешката. Притежаване на фактура като материална предпоставка. Разграничаване от формалните предпоставки за възникване на право на приспадане. ДДС, който не може да се счита за дължим и следователно за подлежащ на приспадане от данъчнозадълженото лице, когато лице и доставчикът му погрешно са приели, въз основа на неправилно тълкуване на правото на Съюза от страна на националните органи, че процесните услуги са били освободени от ДДС, и съответно в издадените фактури не е посочен ДДС.

Понятие „дължим или платен ДДС“.

Спор между Z и данъчна администрация по повод на решението, с което последната отхвърля искането на дружеството за приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-327/20 от 13 януари 2022 година

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Отдаване на недвижим имот за дългосрочно ползване от публичен орган на предприятие срещу заплащане на годишна такса — Понятия „търговски сделки“, „публичен орган“, „държава“, „възлагащ орган“ и „предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изискване дадена сделка да се квалифицира като „търговска сделка“. Събиране от страна на публичен орган на такса, дължима като възнаграждение за правото на дългосрочно ползване на поземлен имот, от предприятие, на което този публичен орган е кредитор.

Понятия „търговски сделки“, „публичен орган“, „държава“, „възлагащ орган“ и „предприятие“.

Спор между Държавни активи — окръжен управител и N във връзка с лихвите за забава на плащането на годишна такса, дължима на първия като възнаграждение за прехвърленото на втория право на дългосрочно ползване на поземлен имот.

дело С-363/20 от 13 януари 2022 година

Корпоративен данък — Данъчен контрол — Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества — Осчетоводяване на приходите от права на интелектуална собственост — Принцип на вярната и точна представа — Оценка на позициите в годишния счетоводен отчет — Спазване на счетоводните принципи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, изготвило декларацията си, без да се съобрази със счетоводните принципи. Данъчна администрация, която оспорва счетоводни документи на дружество, поради това, че се отклоняват от принципите на изчерпателност и независимост на финансовите години, съдържащи се в правната уредба на държава членка, макар да са спазени всички останали счетоводни принципи.

Спор между M и данъчна администрация по повод решението, с което последната установява, че M не е внесло част от дължимия данък, и му налага лихва за забава и глоба.

дело С-513/20 от 13 януари 2022 година

ДДС – Освобождавания за някои дейности от обществен интерес – Освобождаване на болничната и медицинската помощ – Тясно свързани дейности – Балнеологично лечение – Сума, събирана за откриването на индивидуално досие, включващо клинично досие

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обхват на предвидено освобождаване от ДДС като дейност, тясно свързана с медицинската помощ. Дейността по откриване на индивидуално досие, включващо клинично досие, което дава право на закупуване на процедури за медицинска помощ в рамките на „класическо балнеологично лечение“ в балнеологична станция, може да попада в обхвата на освобождаване от ДДС.

Спор относно освобождаването от данък върху добавената стойност на сумите, събрани като такса за записване за балнеологично лечение.

дело С-514/20 от 13 януари 2022 година

Социална политика – Организация на работното време – Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа — Липса на увеличение за извънреден труд при ползване на отпуск

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Колективен трудов договор, според който часовете, съответстващи на използвания от работника платен годишен отпуск, не се отчитат като изработени часове, за да се определи дали е достигнат прагът на отработените часове, което дава право на увеличение за извънреден труд.

Спор по въпроса дали при изчисляването на количеството отработени часове, които дават право на увеличение за извънреден труд, се отчитат дните платен годишен отпуск.

дело С-724/20 от 13 януари 2022 година

Свободно предоставяне на услуги — Застрахователна и презастрахователна дейност — Ликвидация на застрахователни предприятия — Последици за висящите производства от производството за ликвидация — Изключение за прилагането на lex concursus — Lex processus — Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и „висящи съдебни производства“, „активи“, „имущество“ или „право, което е отнето на застрахователното предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство на прекратяване и ликвидация върху висящо съдебно производство относно активи или право, което е отнето на застрахователно предприятие. Принцип lex concursus.Висящо производство с предмет застрахователно обезщетение, поискано от застраховател за вреди, претърпени в държава членка, спрямо застрахователно предприятие, по отношение на което има производство по ликвидация в друга държава членка.

Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и „висящи съдебни производства“, „активи“, „имущество“ или „право, което е отнето на застрахователното предприятие“.

Спор относно плащането на застрахователно обезщетение за вреди, претърпени вследствие на застрахователно събитие.

дело С-90/20 от 20 януари 2022 година

ДДС – Облагаеми сделки – Дейности, извършвани от частноправно дружество — Стопанисване на паркинги в частни имоти – Такси за контрол, които това дружество събира от aвтомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги – Действително икономическо и търговско положение по сделките – Понятие „доставката на услуги е извършена „възмездно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Престация за услуга по смисъла на ДДС. Tаксите за контрол, които частноправно дружество, натоварено със стопанисването на частни паркинги, събира от автомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги, следва да се разглеждат като насрещна престация за доставка на услуги, която е извършена възмездно и подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.

Понятие „доставката на услуги е извършена „възмездно“.

Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на таксите за контрол, които дружество събира от автомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на управляваните от него и разположени в частни имоти паркинги.

 

Нова Европейска финансова практика – декември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-484/20 от 2 декември 2021 година

Защита на потребителите – Платежни услуги – Пълна хармонизация – Транспониране и прилагане – Договори с продължително изпълнение, сключени преди датата на транспониране на Директива (ЕС) 2015/2366 – Такси за инициираните след тази дата платежни операции без директен дебит

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. Национална правна уредба или практика, съгласно която при договори с продължително изпълнение, сключени с потребители, забраната да се налагат такси за използването на платежни инструменти и за платежните услуги се прилага само по отношение на платежните операции, инициирани в изпълнение на сключени след 13 януари 2018 г. договори.

Спор по повод на начисляването на фиксирана такса при използването на някои платежни инструменти за изпълнението на платежните операции по договори.

дело С-154/20 от 9 декември 2021 година

Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Материалноправни условия за правото на приспаданe – Качество „данъчнозадължено лице“ на доставчика – Тежест на доказване – Отказ да се признае правото на приспадане, когато действителният доставчик не е известен

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Упражняването на правото на приспадане на начисления ДДС трябва да бъде отказано, без да е необходимо данъчната администрация да доказва, че данъчнозадълженото лице е извършило измама с ДДС когато, в случай че действителният доставчик на съответните стоки или услуги не е известен, това данъчнозадължено лице не е доказало, че посоченият доставчик е имал качеството „данъчнозадължено лице“, ако с оглед на фактическите обстоятелства и на информацията, предоставена от посоченото данъчнозадължено лице, липсват необходимите данни.

Спор по повод на отказ да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен по получените доставки на рекламни услуги.

дело С-708/20 от 9 декември 2021 година

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховането — Искане за обезщетяване на вредите, претърпени от частноправен субект с местоживеене в държава членка след злополука, настъпила в жилище под наем в друга държава членка — Иск, предявен от увреденото лице срещу, от една страна, застрахователя и от друга, застрахования собственик на това жилище — Понятие „дела във връзка със застраховане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. Иск, предявен от увреденото лице пряко срещу застрахователя съдът на държавата членка, в която посоченото лице има местоживеене, може да обяви че е компетентен да се произнесе и по иск за обезщетение, едновременно предявен от това лице срещу притежателя на полицата или застрахования, който има местоживеене в друга държава членка и не е бил привлечен в производството от застрахователя.

Понятие „дела във връзка със застраховане“.

Спор между B и E относно искане на B да бъде обезщетена за вредите, претърпени след злополука, настъпила в недвижим имот, който е собственост на E.

Нова Европейска финансова практика – ноември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-281/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Отказ на правото на приспадане на ДДС на данъчнозадължено лице за получена доставка на стоки, когато това данъчнозадължено лице съзнателно е посочило фиктивен доставчик във фактурата, която е издало за тази сделка при прилагане на механизма за обратно начисляване. Необходими данни, за да се провери дали действителният доставчик е имал качеството на данъчнозадължено лице.

Спор относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, начислен за извършена доставка на рециклируеми материали.

дело С-398/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правилно събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане.

Национална разпоредба, която поставя коригирането на размера на данъка върху добавената стойност в зависимост от условието частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност, при положение че това условие не позволява да се изключи възможността посоченото вземане да стане в крайна сметка окончателно несъбираемо.

Спор между дружество и данъчна дирекция по повод на отказа на последната да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност.

дело С-212/20 от 18 ноември 2021 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута – Изискване за разбираемост и прозрачност – Правомощия на националния съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Клауза в договор за кредит, която определя курс купува и курс продава на чуждестранната валута, в която се индексира кредитът, трябва да бъде съставена така, че да позволи на потребителя да определя самостоятелно във всеки един момент от изпълнението на договора обменния курс. Национален съд, който е установил неравноправния характер на клауза – да тълкува тази клауза, за да неутрализира неравноправния й характер.

Спор относно условията и реда за погасяване на договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, който съдържа клаузи, за които се твърди, че са неравноправни.

дело С-358/20 от 18 ноември 2021 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице – Отказ да се признае право на приспадане – Формални предпоставки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национално законодателство, което дава право на данъчна администрация, която е заличила регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице, което за шест последователни месеца е подавало справка-декларации за ДДС, в които не е посочена нито една облагаема сделка, да задължи това данъчнозадължено лице, което след заличаването на регистрацията му за целите на ДДС продължава дейността си, да събира ДДС, без обаче да може да поиска нова регистрация и да ползва правото да приспада ДДС.

Спор по повод на задължението на P, на което е отказано да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност по получени доставки поради заличаване на регистрацията му за целите на ДДС, да плати ДДС за облагаемите си сделки.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19; Oсигурително законодателство за 2021 година; Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО – счетоводният разход следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната от ревизираното лице търговска дейност – Суми, представляващи данни за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, тъй като не са ангажирани достоверни доказателства и обяснения за техния произход

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване – тема от семинар
 2. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 4. Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 2. Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 3. Изчисляване размера на пенсиите
 4. Определяне на минимален размер на пенсията
 5. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 6. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 7. Преизчисляване на пенсиите
 8. Промени в осигурителното законодателство за 2021 година
 9. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за възстановяване на сума
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за юридическо лице
 7. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през август 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни стандарти на върховните одитни институции; Управление на публични активи; Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи; Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната дейност

Данъци и данъчни облекчения

 1. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО – счетоводният разход следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 • Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната от ревизираното лице търговска дейност – Суми, представляващи данни за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, тъй като не са ангажирани достоверни доказателства и обяснения за техния произход

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 2. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ
 3. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ
 4. Изчисляване размера на пенсиите
 5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 6. Протокол за проверка на място от ползвател на лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Бюджет и одит

 1. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ)
 2. УКАЗАНИЕ 3920 Процес на одита на изпълнението
 3. УКАЗАНИЕ 5090 Одит на международни институции
 4. УКАЗАНИЕ 5091 Указание за одит на международните институции
 5. УКАЗАНИЕ 5100 Указание за одит на информационни системи
 6. УКАЗАНИЕ 5200 Дейности в областта на околната среда
 7. УКАЗАНИЕ 5201 Указание за одит в областта на околната среда в контекста на финансовия одит и одита на съответствието
 8. УКАЗАНИЕ 5203 Указание за сътрудничество при одит на международните споразумения в областта на околната среда
 9. УКАЗАНИЕ 5259 Информационни системи за публичния дълг
 10. УКАЗАНИЕ 5260 Управление на публични активи
 11. УКАЗАНИЕ 9000 Кооперативни одити между Върховните одитни институции
 12. УКАЗАНИЕ 9020 ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
 13. УКАЗАНИЕ 9030 Добри практики на ИНТОСАЙ, свързани с независимостта на ВОИ
 14. УКАЗАНИЕ 9040 Добри практики на ИНТОСАЙ, свързани с прозрачността на ВОИ

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за възстановяване на сума
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за юридическо лице
 7. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 9. Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)
 10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 11. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2021 г.
 12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 13. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – централа;