Полезно в ДВ (бр. 96 от 19.11.2021 г.)

В брой 96 на “Държавен вестник” е обнародвана Инструкция № И-1 от 10 ноември 2021 г. за условията и реда за органи­зиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи.

Целта на новата Инструкция е да се уредят детайлно условията и редът за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Очакваните резултати от прилагането на подзаконовия нормативен акт са осигуряване на защита, предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо съдии, прокурори и следователи, осигуряване на безопасни условия за изпълнение на служебните им задължения и оказване на възпиращо въздействие по отношение на трети лица, които подготвят или са подготвили извършването на неправомерни действия спрямо тях.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Направените промени предвиждат по време на обявената към момента на влизане в сила на наредбата извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна базите за обучение да могат да сключват срочни трудови договори без провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с лекарите, работещи във:

– клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 – за придобиване на специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;

– клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 – за придо­биване на специалностите „Инфекциозни бо­лести“, „Вътрешни болести“ или „Пневмология и фтизиатрия“;

– структури, осъществяващи медицинска помощ по специалността „Спешна медици­на“ – за придобиване на специалност „Спешна медицина“.

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 95 от 16.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 95 от 16.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 95 от 16.11.2021 г.)

В брой 95 на “Държавен вестник” е обнародван Учредителният договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България през 2019 година от страна на правителството са предприети действия за членство на Република България в Международната асоциация за развитие.

Подписването на Учредителния договор е последната стъпка за финализиране на процедурата по членство на страната ни в тази асоциация. Международната асоциация за развитие е организация от Групата на Световната банка, създадена през 1960 година с цел допълване дейността на Международната банка за възстановяване и развитие чрез насърчаване на икономическото развитие, увеличаване на производителността и повишаване стандарта на живот в по-слабо развитите територии на света.

Получатели на финансово и техническо съдействие от асоциацията са страни с ниски доходи и такива, на които липсва кредитоспособност за ползване на финансиране по линия на Международната банка за възстановяване и развитие, а нейни контрибутори са членове с висок доход на глава от населението, както и някои страни със среден доход, като се включват и отделни нововъзникващи партньори.

Асоциацията подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Тази асоциация е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която до момента Република България не членуваше.

В настоящия брой на ДВ са обнародвани и Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на елек­тронни съобщителни услуги след издаване на разрешение.

Правилата определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след из­даване на разрешение.

Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства. Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на една от основните цели на закона – насърчаване на ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър.

 

 

Държавен вестник, брой 94 от 12.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 94 от 12.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 94 от 12.11.2021 г.)

В брой 94 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 17 от 4 ноември 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2021 година.

Конституционният съд обяви за противоконституционни разпо­редбите на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията.

Въведената с чл. 148, ал. 16 ЗУТ забрана ограничаваше съществено правата на възложителите като резултат от бездействието на другата страна – общинската администрация. Със забраната зако­нодателно бе установена възможност за главния архитект на общината да отказва издаването на разрешение за строеж за неопределено време, с което на практика се санкционираха единствено възложителите на строежите, чието право на собственост неоснователно се ограничаваше, без за това да е предвидено обезщетение.

Забраната за издаване на разрешение за строеж до прила­гането на уличната регулация представляваше строителна забрана, при това неограничена със срок, прилагана от общините, които не са изпълнили публичното си задължение да приложат уличната регулация. С чл. 148, ал. 16 ЗУТ бе дадена възможност на главния архитект практически да налага строителна забрана за територията на съответната община, при това безсрочно.

Конституционният съд е преценил, че оспо­рената от омбудсмана разпоредба на чл. 148, ал. 16 ЗУТ нарушава прекомерно правото на собственост.

Нормата на чл. 178, ал. 3, т. 5 ЗУТ в отменената част се отнасяше и до извършването на строежи, за които разрешението за строеж е издадено преди приемането на разпоредбата, като към този момент не е съществувало изискване за изграждането на улица, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осъществяващи нормален достъп до съответния поземлен имот. Поради това собствениците на тези строежи са имали оп­равдани правни очаквания, че при завършване на строителните работи, посочени в разре­шението за строеж, те ще получат разрешение за въвеждане на строежа в експлоатация.

В новия брой на ДВ се изменя Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

Съгласно направеното изменение по едногодишните програми за подкрепа на организации, които Национален фонд „Култура“ осъществява от 2020 г., няма да се изискват доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет. Такова доказателство ще се изисква за всички програми на проектен принцип с очаквана финансова подкрепа над 15 000 лв.

Редакцията на текста дава възможност да се постави изискване за самоучастие след ежегодна преценка на целите на Едногодишните програми за структурна подкрепа на организации. През 2021 г., поради необходимостта от подкрепа за работата на културните организации, устойчиво възстановяване, търсене на нови канали за достигане на публика и създаване на нови продукции такова самоучастие не се изисква.

 

Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 93 от 09.11.2021 г.)

В брой 93 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 15 от 26 октомври 2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г.

Съгласно решението на Съда понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биоло­гичен смисъл.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът на Фонд „Научни изследвания“.

Промените в Правилника са изготвени във връзка с предложения от ФНИ за усъвършенстване на правната уредба, регламентираща организацията и дейността на Фонда, като се създават условия за по-ефективна организация на дейността му.

 Направените промени ще допринесат за: подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“; въвеждане на по-обективно и по-справедливо възнаграждение за висококвалифициран и отговорен труд, свързан с оценка на научни резултати и разпределение на публични средства, както и при нарастващото натоварване в работата на Фонда; обезпечаването на навременното и обективно оценяване на нарасналия брой проекти, което ще позволи ефективното изпълнение на годишната оперативна програма и бюджета на Фонда; по-ефективно администриране и изпълнение на проектите, както и по-голямо съответствие с практиката на оценяване при европейските рамкови програми.

В този брой на ДВ е обнародвана Наредба № 10 от 28 октомври 2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство.

С новата наредба се урежда редът за създаването на музеи за представяне на личности, дейности, явления и събития, както и тематично обособени групи от про­изведения на изкуството, предмети и образци, които нямат качество на движими културни ценности или не са придобили качество на такива, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес, както и представянето на фондовете на музеите в експозиции.

По тематичен обхват ще се изграждат общи музеи, чиято дейност ще обхваща различни области на знанието и изкуството и специализирани музеи, чиято дейност ще обхваща само една област на знанието и изкуството.

Държавни органи, ведомства, висши училища, юридическите лица с несто­панска цел и регистрираните вероизповедания щи могат да създават общи музеи. Актът за създаването следва да съдържа обосновка за обществената значимост, научния, културния, обществения, религиозния или туристическия интерес към музея.

Държавен вестник, брой 92 от 05.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 92 от 05.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 92 от 05.11.2021 г.)

В брой 92 на “Държавен вестник” са обнародвани Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър.

Те определят условията за свободно използване на радиочестотния спектър, включително техническите пара­метри за работа на радиосъоръженията или електронните съобщителни мрежи.

Радиочестотният спектър ще се използва свободно от следните радиосъоръжения или електронни съобщителни мрежи: устройства с малък обсег на действие; радиосъоръжения, работещи под кон­трола на електронни съобщителни мрежи; електронни съобщителни мрежи за производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE), SAP/SAB, вклю­чително ENG/OB; електронни съобщителни мрежи за пре­доставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) и на борда на плавателни съдове (MCV услуги); радиосъоръжения само за приемане.

В настоящия брой са публикувани и Правилата за условията и реда за прехвърляне на раз­решения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

С тези правила се определят ус­ловията и редът, при които предприятията, осъществяващи електронни съобщения ще могат да прехвърлят издадените им разрешения за ползване на ограничен ресурс; да прехвърлят част от правата и съот­ветните задължения, включени в разрешения за ползване на ограничен ресурс и да отдават под наем радиочестотен спектър.

В тектовете на новия акт се посочва, че предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс ще може да прехвърли разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение, или да отдаде под наем радиочестотен спектър само след предварително разрешение от Комисията за регулиране на съ­общенията.

Комисията с решение ще разрешава прехвърляне на разрешение за ползване на ограничен ресурс. Със същото решение тя ще прекратява действието на разрешението на предприятието праводател и ще издава ново разрешение на приобретателя.

В този брой на ДВ се изменят Условията и реда за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве­ните продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Действието на договорите за отпуска­не и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицин­ски изделия и на диетични храни за специални медицински цели ще се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 15.12.2021 г. Образецът на допълнително споразумение е приложение към Условията.

В Условията е посочено, че допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дреб­но с лекарствени продукти влизат в сила от 1.11.2021 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на Условията и реда за сключване на договори. Допълнителните споразумения трябва да бъдат подписани в срок до 15.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още