Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis   Има още

Държавен вестник, брой 33 от 29.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 33 от 29.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 33 от 29.04.2022 г.)

В брой 33 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

 Целта на направените изменения е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа, с оглед интензивността на работа в тези структури, както и спецификата и отговорностите при осъществяване на организацията за поддържане на този режим на работа.

Актуализирано е Приложение № 1, като измененията са предимно в стойностите, които Министерство на здравеопазването заплаща за част от осъществяваните дейности.

Увеличена е стойността за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ за извършените дейности по оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.

Диференцирана е и стойността на медицинските дейности, а именно стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща за извършените дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, с доказано качество, в зависимост от вида експертиза.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно разпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

С направените промени се разширява продуктовият обхват на централизираното възлагане чрез включване на доставка на електрическа енергия и мобилни и стационарни телефонни услуги. Актуализира се кръга от потребители на централизираното възлагане, като се отчитат законодателни, структурни и организационни промени в администрациите и се прецизират текстовете, уреждащи взаимоотношенията между възложителите и Централния орган за покупки.

Прецизират се и разпоредбите уреждащи обмена на информация между Централния орган за покупки и потребителите в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, уреждащи използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събране

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 32 от 27.04.2022 г.)

В брой 32 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за съдебната власт.

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ специализираният наказателен съд, Апела­тивният специализиран наказателен съд, Спе­циализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура се закриват.

Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специали­зиран наказателен съд ще се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Софийският градски съд е пра­воприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания нака­зателен съд, а Софийският апелативен съд е право- приемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Апелативния специализиран наказателен съд.

Направените изменения и допълнения са ключови и представляват първа стъпка в изпълнение на поетите ангажименти от правителството пред българското общество за съдебна реформа.

В този брой се изменя и допълва Законът за здравното осигуряване.

С направените промени се регламентира здравното осигуряване и медицинското обслужване на чужденците с предоставена временна закрила, които пристигат в Република България. По най-законосъобразия и целесъобразен начин се гарантират възможностите за ползване на медицинска помощ на пристигналите на територията на страната лица, на които е предоставена временна закрила. Приоритетно е оказването на навременна и всеобхватна помощ на всички лица със статут на временна закрила.

За постигане на тази цел е необходимо посочените лица да могат да ползват пълен обхват на медицинската помощ при условията и по реда за българските граждани, като аналогична медицинска помощ ползват бежанците и лицата с хуманитарен статут.

Изрично се посочва, че лицата със статут на предоставена временна закрила са задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса. По този начин ще се създаде практическа възможност тези лица да ползват пълния обхват медицинска помощ, заплащана от НЗОК.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за здравето.

Законът предвижда чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут и право на убежище да се ползват с медицинска помощ при условията и по реда за българските граждани.

Чужденците с предоставена временна закрила ще имат право на медицинска помощ и медицински услуги при усло­вията и по реда за българските граждани с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 31 от 19.04.2022 г.)

В брой 31 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 7 от 2015 г. за прила­гане на мярка 10 „Агроекология и кли­мат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С направените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и ефективно управление на финансови средства по мярката.

Прецизират се текстовете относно оценката за трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Уточнява се, че се касае за парцели и се предвижда да не се изисква такава, ако е предоставена в предходна кампания за площи участвали в ангажимент. По такъв начин вече предоставен документ няма да се изисква от земеделските стопани, което ще намали административната тежест при кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Очакваните резултати от промените са осигуряването на по-пълно прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. Осигурява се и по-голяма публичност и информираност на земеделските стопани за дейностите и направленията, съответно някой с нови нива на подпомагане в преходния период 2021 – 2022 г. По такъв начин националното законодателство се синхронизира с европейското в областта на селското стопанство.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 6 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по профе­сията „Програмист на изкуствен интелект“.

С новата наредба се определя държав­ният образователен стандарт за при­добиването на квалификация по професията 481040 „Програмист на изкуствен интелект“ от област на образование „Информатика“ и професионално направление 481 „Компютърни науки“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 481040 „Програмист на изкуствен инте­лект“ съгласно приложението определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 4810401 „Програмиране на изкуствен интелект“.

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

В настоящия брой на ДВ е обнародвано и Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на Република България от 4 февруари 2022 г.

 

Държавен вестник, брой 30 от 15.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 30 от 15.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 30 от 15.04.2022 г.)

В брой 30 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Е-РД-04-1 от 5 април 2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енер­гийната ефективност.

Наредбата е разработена в изпълнение на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. С документа в националното законодателство се транспонират напълно изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. С новия акт подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие и със Закона за енергийната ефективност.

Регламентират се условията и реда за извършване на проверки за енергийна ефективност на отоплителни инсталации и инсталации за комбинирано отопление и вентилация в сгради, както и на климатични инсталации и комбинирани климатични и вентилационни инсталации в сгради.

Определени са обхватът и съдържанието на проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации и на инсталации за комбинирано отопление и вентилация.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 е разширен обхватът на техническите сградни инсталации, които подлежат на периодични проверки за енергийна ефективност.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища.

Съгласно § 1а от Допълнителните разпоредби ученици от училища в чужди държави, които имат българско граждан­ство, но са принудени да напуснат чужда­та държава, в която се обучават, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не притежа­ват документ за завършен клас, етап или степен на образование, влезли и останали на територията на Република България, ще се приемат или преместват в съ­ответния клас на училищното образование в спортно училище в Република България.

Тези ученици ще се приемат в спортните училища след полагане на изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт.

В този брой е обнародвана и Програмата за сътрудничество в об­ластта на културата между Минис­терството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Северна Македония за периода 2022 – 2025 г.

Регламентират се възможностите за сътрудничество в сферата на сценичните и визуалните изкуства, музеите, културното наследство, книгоиздаването и книгоразпространението, библиотечното дело, филмовото изкуство и нематериалното културно наследство. Програмата създава благоприятна рамка за задълбочаване на сътрудничеството в областта на културата и творческата индустрия, както и в международен план – на ниво участие в програмите на Съвета на Европа, Европейския съюз и др. в областта на културата и опазването на културното наследство.

Документът осигурява възможност и за активизиране развитието на сътрудничеството между Културно-информационния център на Република България в Скопие и на Културно-информационния център на Република Северна Македония в София. Предвиденият срок на програмата е три години, с възможност за автоматично подновяване за следващ тригодишен период.