Държавен вестник, брой 96 от 17.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 96 от 17.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 95 от 14.11.2023 г.)

В брой 95 на ДВ се обнародва Постановление № 220 от 8 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

Одобрените допълнителни разходи/трансфери са в размер от 24,772,019 лв. Сумата ще бъде разпределена за финансово осигуряване на дейностите по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Средсвата се разпределят както следва:

 1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините – 22 129 997 лв., разпределени съгласно приложението;
 2. допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 2 468 360 лв., в т.ч. 28 911 лв. трансфер за Техническия универ­ситет – София;
 3. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на културата – 147 601 лв.;
 4. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 26 061 лв.

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 222 от 9 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Одобрените допълнителни траснфери са по бюджетите на общини за 2023 г. в общ размер от 65,832,314 лв. Сумата е предвидена за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Държавен вестник, брой 95 от 14.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 95 от 14.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 94 от 10.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 94 от 10.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 94 от 10.11.2023 г.)

В брой 94 на ДВ се обнародва Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация.

Наредбата урежда следните основни елементи, свързани с провеждането на процедури по медиация по висящи съдебни дела в съдебните центрове по медиация:

 1. подбора на медиаторите, вписването и отписването им от списъците към съдебните центрове;
 2. обучението на медиаторите към съдеб­ните центрове;
 3. мандата и оценката на дейността на медиаторите към съдебните центрове;
 4. организацията на провеждането на про­цедурите по медиация в съдебните центрове;
 5. проверката на качеството на осъществя­ваните от медиаторите процедури по медиация в съдебните центрове;
 6. заплащането на процедурите по меди­ация, провеждани в съдебните центрове, от страните, както и възнагражденията на ме­диаторите към съдебните центрове.

Целта на наредбата е осигуряване на ефективно използване на медиацията по висящи съдебни дела и гарантиране на висо­кото качество на провежданите в съдебните центрове процедури по медиация. Съдебните центрове осигуряват организацията и условията за провеждането на процедурите по медиация по висящи съ­дебни дела, като подпомагат, координират и контролират дейността на медиаторите.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация.

Наредбата урежда отношени­ята, свързани с устройството и организацията на дейността на съдебните центрове по меди­ация, статута и задълженията на координатора на съдебния център, както и събирането на информация и координирането на дейността на центровете. Целта на наредбата е създаване на структура на съдебните центрове, която позволява отчитане на специфичните нужди на всеки отделен център, както и гарантира­не на високото качество на провежданите в центровете процедури по медиация.

Съдебен център по медиация се създава към всеки окръжен съд. Към всеки районен съд се създава териториално поделение на съдебния център. Териториалните поделения осигуряват условията, необходими за провеждане на процедури по медиация.

Медиаторите към съдебния център избират трима свои представители за срок от три години, които участват в организацията на дейността на центъра. Представителите на медиаторите:

 1. правят предложения за подобряване на дейността на центъра и на работата на медиаторите;
 2. изготвят становища по сигнали във връзка с дейността на медиаторите и на съ­дебния център;
 3. участват в комисията за оценка на дей­ността на медиаторите.

Държавен вестник, брой 93 от 07.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 93 от 07.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 93 от 07.11.2023 г.)

В брой 93 на ДВ се обнародва ПМС № 212 от 2 ноември 2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.

От 1 януари 2024 г. размерът на линията на бедност в страната ще е 526 лв.

Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи, финансовите помощи и средствата за превенция и реинтеграция по Закона за закрила на детето да бъдат актуализирани съобразно възможностите на бюджета.

Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

В чл. 4, ал. 3 се създава изречение второ, което гласи, че към заявлението за регистрация се предоставя писмено съгласие на собственика и ползвателя, копие на свидетелство за управле­ние на моторно превозно средство (СУМПС) на ползвателя или договор за лизинг, по силата на който превозното средство се предоставя за ползване, освен ако ползвателят или негов законен представител се яви лично, като в този случай той собственоръчно подписва заявлението.

Ал. 4 на чл. 7 се изменя, като съгласно новия текст отказът от регистрация на превозни средства се отразява в националния регистър на пътните превозни средства от администра­тивния орган, издал решението за отказ.

Според изменения чл. 18 регистрацията на превозно средство се прекратява:

 1. с писмено заявление от собственика;
 2. служебно.

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис.

Създава се приложение № 11 към чл. 15, ал. 1, т. 7 – Протокол относно изпитване и проверка на пътно превозно средство (ППС) за възстановяване на прекратена регистрация.

Създава се приложение № 12 към чл. 37б, ал. 2 – Заявление за справка за броя на превозните средства.

Обнародвани са и изменения и допълнения в Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. С тези изменения Висшият съдебен съвет привежда двете наредби в съответствие с измененията в ГПК, обнародвани в ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., сила от 1.07.2024 г., във връзка с воденето на заповедното производство в електронна форма.

Държавен вестник, брой 92 от 03.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 92 от 03.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 92 от 03.11.2023 г.)

В брой 92 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Създава се нов чл. 59а, който определя критериите за земеделски площи, които се квалифицират за финансово подпомагане.

Новодобавеното изречение второ в чл. 84, ал. 1 гласи, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ е по-голяма от фактическата площ, която е била установена след административни проверки или проверка на място, сумата на подпомагането се определя въз основа на реално установената площ.

Целта на промените е точното и пълно отразяване на изискванията и показателите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г. в нормативните актове за неговото прилагане и осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания.

В текущия брой на ДВ се обнародва Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17 октомври 2023 г. С него Надзорният съвет утвърждава:

 1. Изисквания на НЗОК при лече­ние на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ;
 2. Изисквания на НЗОК при лечение на надбъбречна недостатъчност под 18-годишна възраст в извънболничната помощ;
 3. Изисквания на НЗОК при ле­чение на ендометриоза и на лейомиом на матката в извънболничната помощ;
 4. Изисквания на НЗОК при ле­чение на пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ.