Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 02.07.2024 г.)

В брой 56 на „Държавен весник“ се обнародва  Указ № 165 на Президента за възлагане на кандидата за министър-председател Росен Димитров Желязков да състави правителство.

В текущия брой се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.

С приетите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г., се прецизират основни понятия, необходими в процеса на изграждане на имотен регистър и нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичността между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

С приетите промени се цели привеждане в съответствие на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър с изискванията на ЗКИР за създаване и поддържане от Агенцията по вписванията на имотен регистър в електронна форма като обща база данни, съдържаща електронните партиди на недвижими имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Обнадова се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.

Въвеждат се по-ясни и опростени материалноправни и процедурни правила и ред за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) за закупени стоки и услуги и на акциз за закупени стоки от чуждестранни дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации, както и от членовете на техния персонал.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 55 от 28.06.2024 г.)

В брой 55 на „Държавен вестник“ се обнародва Наредба за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания.

С направените изменения се цели да се актуализира правната регламентация на терапевтичните схеми и на алгоритмите за лечение на неврологичните заболявания, по-специално по отношение на наследствената транстиретин-свързана амлоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия стадий 1 или стадий 2, както и се предлага нов терапевтичен подход за подобряване състоянието на пациенти с Паркинсон с възникнали тежки двигателни усложнения. С изменителната наредба се въвежда новата Класификация и дефиниция на епилептичните синдроми на ILAE според възрастта на първоначалната поява и се създава нов раздел във фармако-терапевтичното ръководство относно диагностиката и лечението на разстройствата на съня и бодърстването.

Очакваният резултат от прилагането на наредбата е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечение на пациенти с неврологични  заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 54 от 25.06.2024 г.)

В новия брой 54 на „Държавен вестник“ се обнародва Правилник за измнение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Основната цел на проекта на ПИД ППЗДДС е синхронизиране на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) с направените изменения в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.). С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Уточнява се разпоредбата, касаеща документите, необходими за упражняването на право на приспадане на данък при внос. Промяната е по повод изменението в закона, свързано с внасянето на данъка при внос на стоки от пощенския оператор за пратки със собствена стойност ненадвишаваща 150 евро. С промените се цели вносителят да може да упражни право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ че данъкът е внесен по посочения ред и в който размера на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.

Прецизира се разпоредбата относно издаването на фактура, като е уточнено, че фактурата и известието към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра, независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Това се налага поради възникнали в практиката проблеми, касаещи документирането на извършени доставки, в случаите, когато това става с издаването на фактура или известие към фактурата на хартиен носител.

 

 

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 53 от 21.06.2024 г.)

В новия брой 53 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 222 от 19 юни 2024 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Увеличава се социалната пенсия за старост от 1 юли 2024 г. в размер на 307,07 лв. месечно.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Създават се условия за своевременно извършване на дейностите по почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите животновъдни обекти и предотвратяване на възможността от разпространение на заразно заболяване.

Въвеждат се също и минимални реквизити, които следва да съдържат договорите, които се сключват между съответната областна дирекция по безопасност на храните и физическите и юридическите лицата, които извършват тези дейности в обектите.

 

 

Държавен вестник, брой 52 от 18.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 52 от 18.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още