Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 28 от 02.04.2024 г.)

В новия брой 28 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации.

Промените синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз, уреждащи тази материя, и в частност с Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Синхронизират се разпоредбите на националното законодателство в областта на признаването на придобита професионална квалификация по регулирана професия. По този начин се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и се осигурява високо равнище на защита на потребителите.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.

Приемането и прилагането на Наредба № 6 като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които желаят да присъединят обект производство, потребление или съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа и съответния оператор на електрическа мрежа, както и между операторите на електрически мрежи, в случаите на присъединяване на обект на оператор към друг оператор. Също така, очакваният резултат от прилагането на Наредба № 6 е повишаването на броя на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това ще доведе до увеличаване на дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в общия дял на произведената/потребена електрическа енергия в страната.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     Има още

Полезно в ДВ (бр. 26 от 26.03.2024 г.)

В брой 26 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 59 от 21 март 2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека. Този механизъм има за цел да осигури ефективно взаимодействие между държавните органи и други публични институции за усъвършенстване на положението, защита и насърчаване на правата на човека в Република България. Работата му ще допринесе за хармонизиране на националното законодателство, политиките и практиките в областта на правата на човека със законодателството, политиките и практиките на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други междуправителствени организации, в които Република България членува или участва. Създава се Съвет към Националния координационен механизъм по правата на човека като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Сред основните задачи на Съвета е да проследява хода на изпълнение от Република България на препоръките, получени от международните контролни механизми по правата на човека.

Обнародвано е и ПМС № 60/2024 г. за изменение и допълнение на ПМС № 295/2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението. Целта на измененията е да се стимулира използването на железопътния транспорт. Промените в постановлението са продиктувани от необходимостта превозът с железопътен транспорт на деца до навършване на 7 години да бъде компенсиран със средства от държавния бюджет на Република България, аналогично на превозите с автобусен транспорт. Също така се регламентират условията за превоз на учащи със 75% намаление от редовните цени на пътуване за случаите, когато се извършват групови пътувания, организирани от учебното заведение.

Държавен вестник, брой 26 от 26.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 26 от 26.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 25 от 22.03.2024 г.)

В новия брой 25 на „Държавен вестник“, е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с който се създава нова Глава пета, посветена на Единния електронен централизиран регистър. Предвидено е Агенцията по заетостта да води и поддържа единен електронен централизиран регистър на физическите и юридическите лица, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа.

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Министерство на правосъдието. С нея се създава раздел IX л с чл. 33ч и 33ш, посветени на Заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал.

В глава трета се създава раздел V с чл. 99а и 99б – Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Допълва се регламентацията относно подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация.

С приетите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари се въвеждат нови изисквания към подлежащите на вписване данни за действителните собственици на лицата, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които се отразяват в настоящата промяна на горецитираната Наредба.

С изменението е увеличен броя на актовете, които подлежат на обявяване.

Изменят се Приложения № А1-А18. Създава се ново Приложение № А19 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал. Изменят се Приложенията към чл. 6, ал. 1 по образец № Б1– Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В2-5, В2-6, В3-1, В3-2 и В3-3, Г1– Г3, Д1, Е1, Ж1 и З1.

Държавен вестник, брой 24 от 20.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 24 от 20.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 24 от 21.03.2022 г.)

В брой 24 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи.

В Държавен вестник, бр. 80 от 2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗИДЗЕУ), с § 29 от Заключителни разпоредби на който е изменен и Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в сила от 31.03.2024 г., относно начина на връчването на акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление. В Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 67 от 2015 г.) се урежда начина на връчването на акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление по реда на 26 от ЗЕУ, ако нарушителят е изразил съгласие за това по реда на чл. 26а, ал. 5 от ЗЕУ.

ВАдС: Проектозаконът за колекторите недопустимо „поставя“ адвокатите под лиценз

3а извършването на типично адвокатски дейности, свързани със събирането на вземания и обслужването на кредити, недопустимо ще се прилага изискване за лиценз, което въвежда проектът на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити. За това алармира Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище до министъра на финансите в оставка Асен Василев (пълния му текст виж тук).

Проектът, който доби гражданственост като закон за колекторите, беше публикуван за обществено обсъждане през февруари и предвижда лицензионен режим за дейностите, свързани с обслужване и купуване на кредити (пълния текст на законопроекта виж тук).

Той предвижда, че ще е необходим лиценз във всички случаи, в които определено лице, упражнява правата и изпълнява задълженията от името на купувача на кредити по необслужван кредит, предоставен от кредитна институция, и извършва една или повече от следните дейности:

  1. събиране или възстановяване от кредитополучателя на дължими плащания по договор за кредит;
  2. предоговаряне с кредитополучателя на условията по договора за кредит в съответствие с дадените от купувача на кредит указания, когато лицето, обслужващо кредити, не е „кредитен посредник“ съгласно определенията в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит и § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители;
  3. администриране на жалби от кредитополучатели;
  4. информиране на кредитополучателя за всяка промяна в лихвените проценти или таксите, както и за евентуални дължими плащания по договора за кредит.

(lLex.bg)