Народното събрание прие на второ четене промени в законите за счетоводството, за данъците върху доходите на физическите лица, за акцизите и данъчните складове и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Народното събрание прие на второ четене промени в законите за счетоводството, за данъците върху доходите на физическите лица, за акцизите и данъчните складове и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за счетоводството, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С промените в Закона за счетоводството се регламентира крайно предприятие майка, чиито консолидирани приходи надвишават 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два отчетни периода, да изготвя и публикува декларация с информация за подоходния/корпоративния данък за втория отчетен период. Самостоятелно предприятие, чиито приходи на базата на индивидуален годишен финансов отчет надвишават 1 500 000 000 лв. за всеки от последните два отчетни периода, изготвя и публикува декларация с информация за подоходния/корпоративния данък за втория отчетен период.

С текст от преходните и заключителните разпоредби на измененията се правят промени в Закона за обществените поръчки, които предвиждат възложителят да изисква представяне в петдневен срок на обосновка за начина на образуване на предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, когато то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Прагът за разплащанията в брой остава 10 000 лв., няма да има финансов стимул за подаване на информация за данъчни нарушения – т.нар. донос-бонус, реши окончателно парламентът. Народните представители приеха на второ четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

С измененията в ДОПК се въвежда изискване ресторантьорите, които предлагат услуги в заведения за хранене или развлечение с две, три, четири или пет звезди, да разполагат задължително с ПОС терминал. Информация за възможността за плащане и чрез ПОС терминал трябва да бъде поставена на видно за клиентите място в заведенията.

За неизпълнение на задължението за поставяне на ПОС терминал се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение глобата е от 200 до 1000 лв., а имуществената санкция – от 1000 до 4000 лева. Измененията в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2024 г., а изискването за ПОС терминали в заведенията – от 1 март догодина.

Намаляване от 5000 на 1000 лв. на командировъчните за физическо лице, които подлежат на деклариране пред Национална агенция по приходите, и въвеждане на алтернативен данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове, предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание текстове от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С измененията в Закона за акцизите и данъчните складове се въвежда акциз върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин. Това предвиждат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Според приетите текстове „нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн” е вид бездимно изделие на базата на растения, билки, плодове или друга/и субстанция/и или комбинация от тях, независимо дали са обработени с (или съдържат) никотин, и което не съдържа тютюн, при чиято употреба не протича процес на горене, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол, и което не е предназначено за медицински цели.

След 30 юни 2024 г. нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн, следва да са с поставен бандерол върху потребителската опаковка. Освобождава се от облагане с акциз бира, произведена от физически лица за лично потребление или употреба в рамките на семейството или домакинството, при условие че не се извършва продажба, реши парламентът.

(Пресцентър на НС)

Полезно в ДВ (бр. 102 от 08.12.2023 г.)

В брой 102 на „Държавен вестник“ сa обнародвани изменения и допълнения в Закона за защита на растенията. Промените произтичат от необходимостта за привеждане на действащата нормативна уредба в областта на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати в съответствие с новоприетото европейско законодателство – Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване.

Целта на нормативната промяна е ясно да се регламентират, от една страна, правилата и процедурите, приложими за торове и подобрители на почвата, включително взаимното им признаване в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515, а от друга страна – да се осигури прилагането на европейското законодателство по отношение на „ЕС продуктите за наторяване“, за които са приети хармонизирани европейски изисквания.

Очакваните резултати са да се създадат условия за пускането на пазара и употребата на продукти, за които е гарантирано високо ниво на защита на здравето на човека, на животните и растенията и на околната среда. Увеличат се възможностите на икономическите оператори да участват ефективно в пазара на „ЕС продукти за наторяване“, като те ще получат достъп до пазарите на всички държави членки. Улеснява се достъпът до хармонизирания пазар на иновативни продукти, произведени от органични или вторични суровини, като по този начин се отговоря на нуждите на земеделските стопани.

Обнародвано е и Решение № 850 на МС от 30.11.2023 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България. Списъкът съдържа населените места и конкретните детски градини и училища в тях, които са определени за средищни за учебната 2023/2024 година.

Средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище, което организира задължително предучилищно образование.

Средищно училище е държавно или общинско училище, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище.

В същия брой е обнародвано и Решение № 11227 от 16.11.2023 г. на ВАС по адм. д. № 4625/2023 г., 5-членен с-в, с което е оставено в сила Решение № 2502 от 9.03.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1925/2022 г. С последното е отменена Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г.; доп., бр. 20 от 8.03.2019 г.). Петчленният състав на ВАС намира за правилни изводите на тричленния състав, че при приемане на оспорения подзаконов нормативен акт, както и последващото му допълнение от страна на административния орган е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не е било проведено обсъждане на проекта за наредба със заинтересованите лица и организации, за да могат те да упражнят предоставеното им от закона право да предложат становище по предложения проект.

Държавен вестник, брой 102 от 08.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 102 от 08.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 101 от 05.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 101 от 05.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 101 от 05.12.2023 г.)

В брой 101 на Държавен вестник се обнародва Наредба № РД-02-21-1 от 23 ноември 2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

С Наредбата се определят видовете пътни знаци, в т.ч. и пътни знаци с променящи се съобщения (ПЗПС) и другите средства за сигнализиране на пътищата, както и услови­ята, редът и правилата за тяхното използване за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

С нея се цели по-добра информираност на водачите при промяна на средата, в която се движат, прецизират се текстове, значения и кореспонденции с други нормативни актове с цел отстраняване на несъответствия и уточняване на съществуващи изисквания.

С приемането на Наредбата се очаква да се подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в движението и по-специално на уязвимите участници – велосипедистите и пешеходците, и да се уеднакви проектантската практика, с което да се постигне повишаване на безопасността на движението по пътищата.

В текущия брой се обнародва Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г.

Програмата обхваща всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години и конкретизира формите на сътрудничество, които предвиждат обмен на добри практики при осъществяване на образователните и научните политики.

За периода на валидността на Програмата страните насърчават обмена на преподаватели от висши училища, учени и изследователи от научни организации за запознаване с опита и постиженията на научните и образователните институции в областта на висшето образование и науката, както и участието им в съвместни научни проекти. Подробните условия за обмена се определят от съответните висши училища и научни институти в рамките на тяхната автономия.

Адвокатурата настоява за удължаване на процесуалните срокове в ГПК, АПК и ДОПК

Сроковете за въззивно и касационно обжалване да не текат през съдебната ваканция, поиска ВАдС

Да се удължат всички процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани с действия на страните в производствата. Инициатива за това поде Висшият адвокатски съвет (ВАдС) по предложение на зам.-председателя Валя Гигова, съобщава Лекс.бг..

Съветът е представил на председателя на Народното събрание Росен Желязков и на шефка на парламентарната правна комисия Анна Александрова конкретни предложения за изменения в трите кодекса (всички предложения на адвокатурата виж тук).

Целта на предлаганите от адвокатурата промени е страните и техните процесуални представители да разполагат с достатъчно време да подготвят и осъществят защитата си по делата.

В предложението си до НС адвокатите сочат генезиса на проблема с твърде кратките срокове – новият ГПК въведе преклузии за факти и доказателства, размяна на книжа преди насрочване на първото заседание и доклада, както и изискването жалбите да бъдат мотивирани, а при касационно обжалване – за подробно мотивиране на основанията за допускане. Същевременно обаче запази кратките срокове в ГПК от 1952 г.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Полезно в ДВ (бр. 100 от 01.12.2023 г.)

В брой 100 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА).

С цел изпълнение на изискванията на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно Европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки са приети промени, с които се въвежда съдебен контрол на две нива при издаване на ЕЗА от прокурор.

Създава се нов чл. 56а, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка за задържане с цел издаване на Европейска заповед за арест. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането по реда на чл. 64, ал. 3-5 от НПК в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА. Възприетото решение не изисква участието на лицето предвид досъдебната фаза на процеса и целите на специалния закон. Предвидена е възможност за обжалване на определението с частна жалба и протест пред въззивния съд в тридневен срок по реда на чл. 64, ал. 6-8 от НПК. Въз основа на влязлото в сила определение прокурорът може да издаде Европейска заповед за арест.

В резултат на направените изменения България ще отговори и на критиката на ЕК за липса на въвеждане на изискванията на чл. 5 от Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (процедура за нарушение № 2021/2098).

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 236 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компен­сиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, ко­ито не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Одобрени са допълнителни трансфери за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в общ размер от 783,279 лв.

Обнародва се Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от ТЗ.

Утвърждават се образци на:

  1. молба за предявяване на вземане;
  2. списъците по чл. 686, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 и 3 ТЗ;
  3. сметка за разпределение;
  4. ежемесечните отчети по чл. 659, ал. 2 и отчета по чл. 664, ал. 1 ТЗ на синдика;
  5. декларацията и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 ТЗ;
  6. дневника по чл. 659, ал. 1 ТЗ.

Държавен вестник, брой 100 от 01.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 100 от 01.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 99 от 28.11.2023 г.)

В брой 99 на Държавен вестник се обнародва Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

ППЗДДС се привежда в съответствие с промените, приети в ЗДДС с § 19 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г.), които влизат в сила от 1 януари 2024 г. и касаят задълженията на доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави – членки на ЕС, и за бенефициента („получателя“) на тези презгранични плащания. С разпоредбата на чл. 123а ЗДДС е въведено задължение за доставчиците на платежни услуги да водят електронен регистър на трансграничните плащания и на техните получатели във връзка с платежните услуги, които изпълняват, на база всяко календарно тримесечие.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Целта на измененията е изпълнение на разпоредбата на § 25, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ/2023 г.) и привеждане на наредбата в съответствие с направените изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с функционирането на двата режима за ваучери за храна – на хартиен и на електронен носител. В допълнение на това по отношение на ваучерите за храна на електронен носител се цели въвеждане на ясни права и задължения на всеки от участниците в новата схема и то по начин, съобразен с характеристиките на ваучерите и наличните финансови схеми за осъществяване на разплащания между страните.

С § 25 ПЗР ЗДБРБ/2023 г. е предвиден преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител, като до 30 юни 2024 г. при прилагане на данъчното облекчение, може да се предоставят ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209, ал. 1 ЗКПО и на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 ЗКПО. От 1 юли 2024 г. при желание на работодател да предоставя социални разходи под формата на ваучери за храна на наетите си лица, това ще е възможно само за ваучери за храна на електронен носител.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още