Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 85 от 12.10.2021 г.)

В брой 85 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 13 от 5 октомври 2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г.

 Конституционният съд обяви за противоконситуционна разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от НПК, която създаваше законова възможност задър­жаният в затвора или ареста обвиняем да участва в делото пред първоинстанционния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното произ­водство чрез видеоконференция. По своето естество разпоредбата представляваше изключение от правилото, че довеждането на задържания обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора.

Като предвиж­даше възможност за участие на обвиняемия в делото за първоначално вземане на мярка за неотклонение задържане под стража чрез ви­деоконференция на основание обявено военно или друго извънредно положение, отменената разпоредба ограничаваше правото на обвиня­емия на физическо в смисъл на присъствено изправяне пред съдията, без да въвежда стан­дарта за това ограничаване в противоречие с принципа на правовата държава.

Конституционният е преценил, че разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изр. второ от НПК нарушава правото на за­щита на гражданите по чл. 122 във връзка с чл. 56 от Конституцията.

Отменената разпоредба е била в противоречие и с чл. 30, ал. 1 от Конституцията поради това, че е ограничавала недопустимо правото на задържаните по наказателно обвинение лица на непосредствено физическо изправяне пред съд.

В новия брой се изменя и допълва Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изпла­щане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обяве­на с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Съгласно направените изменения работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и сеп­тември 2021 г., трябва да подадат заявление в срок до 31 октомври 2021 г. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за ноември 2021 г., ще подават заявление в срок до 10 де­кември 2021 г. в условията на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 до 31 декември 2021 г.

Работодателите ще могат да кандидатстват за изплащане на средства за декември 2021 г. след и в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на ико­номиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.

В настоящия брой на ДВ е изменена и допълнена и Наредбата за попечителските и консултатив­ните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за из­вършване на плащания.

В текста на наредбата са направени изменения, свързани със синхронизиране на нейните разпоредби с промените в КСО, като се предвижда актуализиране на функциите на попечителските съвети, така че да включат защита на правата и интересите на лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания.  По този начин разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с настъпилите промени на законово ниво и се осигурява яснота и правна сигурност в дейността на попечителските съвети.

 

Държавен вестник, брой 81 от 28.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 81 от 28.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 81 от 28.09.2021 г.)

В брой 81 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията, задачите и функциите на Военната инспекция за технически над­зор на съоръженията с повишена опасност.

Промените са направени с оглед обстоятелството, че разпоредбите на правилника следва да се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл.60е от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система.

В новия брой на ДВ се изменя и Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбра­ната и Българската армия.

С цел яснота при прилагането в конкретни разпоредби се посочва относимата актуална правна уредба и изрично се определя, че длъжностите разписания се изготвят и въз основа на Таблица за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г.

В този брой е обнародвана Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Текстът на наредбата е разработен във връзка с предстоящото изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

Въз основа на анализираното в страната равнище на бедност и материални лишения и групите от населението в риск от бедност в Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. се предвижда финансирането за следващия програмен период да се насочи за подпомагане с храни и оказване на базова материална помощ на най- нуждаещите се лица.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 80 от 24.09.2021 г.)

В брой 80 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удос­товеряване експлоатационната годност на граждански летища, летател­ни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

Отменя се института „летателни площадки“. Това произтича от разпоредбата на чл. 43 от Закона за гражданското въздухоплаване, в който е заличен терминът „летателни площадки“ и е въведен единен термин – „летища“.

В текста на наредбата е отменен и института „съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща)“. Това изменение също е свързано с последните промени в ЗГВ, където бе заличен и този термин.

Друга част от промените са свързани с необходимостта националното ни законодателство да бъде хармонизирано с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. В тази връзка се предвижда отмяна на задължението на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да удостоверява експлоатационната годност на всяка система и съоръжение за наземно обслужване и се цели въвеждането на нов подход при надзора на тези съоръжения.

Измененията в наредбата са свързани и с промени в надзора на наземното обслужване, системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари.

 

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Наредба № 11 от 2016 г. за оценява­не на резултатите от обучението на учениците.

От учебната 2021/2022 година в V клас се въвежда нов учебен предмет – „Компютърно моделиране и информационни технологии“, което налага и въвеждането на необходимите разпоредби, свързани с него. Поради необходимостта от полагане на различни видове изпити по предметите от профилираната подготовка, съставени от отделни модули, се наложи за прецизност добавяне на „модул“ в отделни текстове от наредбата.

С оглед на въвеждане на новата образователна структура и спецификата на обучението по различните учебни предмети възниква необходимост от допълнително разгръщане на скалата за превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап.

Опитът в условията на обучение от разстояние в електронна среда постави на дневен ред необходимостта и от изрично уточнение, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул ще се полагат присъствено в училище.

 

 

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 79 от 21.089.2021 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С направените промени се оптимизира процесът по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Към настоящия момент при определянето на тези места не се отчита интересът на потенциалните кандидати към конкретните места. Много голяма част от утвърдените места, финансирани от държавата, остават незаети, с което не се постига целта държавата на практика да подпомага обучението на специализантите в страната. По тази причина е направена промяна в процеса по утвърждаване на местата, финансирани от държавата, като ще се утвърждават само места, за които има заявен интерес от страна на кандидат-специализанти.

Местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в годината, като са предвидени конкретни срокове за всеки етап от процеса. Започването на обучението на места, финансирани от държавата, също ще е 2 пъти в годината – през март и октомври, като това е съобразено с провеждането на държавния изпит за специалност съответно през май и декември.

Редът за обявяването на останалите места за специализанти (които не са финансирани от държавата) остава непроменен – целогодишно за клиничните специалности по преценка на базите за обучение.

В новия брой на ДВ е обнародвана На­редбата за изискванията към екстрактите от кафе и цикория.

С новата наредба се цели определяне на ясни изисквания и критерии към наименованията, характеристиките, състава, етикетирането, методите за вземане на проби и методите за анализ на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория. Наредбата ще се прилага по отношение на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория и няма да се прилага за разтворимо кафе тип „торефакто“.

 

 

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 76 от 14.09.2021 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта.

Направените промени целят да се осигурят условия за по-ефективно изпълнение на процедурата за издаване на европейска професионална карта, за прилагане на всички предоставящи се услуги, включени в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 и на Механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Компетентните органи в България ще могат да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Издаването на Европейска професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти. С приетите изменения се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.

 В  наредбата са добавени нови текстове, съгласно които промяна на регистрационен знак не се допуска, когато е наложен запор над въздухоплавателно средство.

Промяна ще се допуска от ГД „ГВА“ въз основа на писмено заявление на собственика, владелеца или държателя, когато вписаният регистра­ционeн знак е осмиващ, опозоряващ или обществено неприемлив. Заинтересованото лице ще трябва да представи доказателства за посочените обстоятелства. Следва да се отчита и факта, че на различни езици и диалекти определени комбинации от букви за даден регистрационен знак може да имат различен смисъл, който да е осмиващ, опозоряващ, обществено неприемлив или несъвместим с националната чест на българския народ, но ГД „ГВА“ да не го оцени като такъв към момента на заявяването му.