Полезно в ДВ (бр. 18 от 24.02.2023 г.)

В брой 18 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 14 февруари

2023 г. за вписването, квалификацията и възнаграж­денията на вещите лица.

Целта на новия акт е в съответствие със законовата делегация на чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт да детайлизира условията и реда за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Приложното поле на Наредба № Н-1 обхваща реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица; условията, на които трябва да отговарят тези специалисти; условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица; правото на достъп до Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ и данните, които се въвеждат в нея.

Наредбата ще се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Съгласно препоръките на Световната здравна организация за подпомагане на процеса по внедряване в националните имунизационни програми на политики, основани на доказателства, от ключова роля е наличието на независим орган/съвет от експерти, който да подпомага министерствата на здравеопазването в сферите като качество и безопасност на ваксините, имунизационни стратегии, поддържане на висок ваксинационен обхват, внедряване на нови антигени в имунизационните програми, промени в схемите на приложение на ваксините, закупуване, правилно съхранение и употреба на ваксините.

В тази връзка е променен консултативният орган по чл. 5а от наредбата, като са разширени неговият състав и функции.

Националният експертен съвет по имунизации ще анализира изпълнението на дейностите по имунопрофилактиката в страната и ще предлага мерки за повишаване на имунизационния обхват и подобряване на надзора на имунопрофилактиката. Той ще изготвя предложения за политики за имунизация, вкл. и за препоръчителни и целеви имунизации, като периодично и при необходимост ще предлага научни препоръки за прилагането на типа ваксини за отделните възрастови групи за ваксините, които са предмет на наредбата.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и На­редба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

С редакцията на Наредба № 3 се цели регламентирането на ясна процедура и обективни критерии и условия за лицензиране на определени дейности, в т.ч. по отношение на лицата, които имат право да кандидатстват за издаването на лицензия, изискванията, на които заявителите следва да отговарят, критериите по отношение отделните елементи и предназначението на мрежата, определянето на границите на лицензионната територия, респ. изменението на обхвата на лицензионната територия на засегнатите оператори на електро- и газоразпределителни мрежи, както и необходимите данни и документи за доказаване на горните обстоятелства.

Направени са и промени в условията на съществуващия режим на издаване на лицензии и одобряване на бизнес планове от КЕВР с цел улесняване на процедурата.

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 17 от 21.02.2023 г.)

В брой 17 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 2 от 14 февруари 2023 г. по конституционно дело № 1 от 2022 г.
Делото е образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията във връзка с отговор на въпроса: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за закон¬ността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи ВАС и специализираните административни съди¬лища?“
В искането е изложено, че „действащата нормативна уредба не е последователна и единна по въпросите за подведомствеността на споровете в административното правораздаване“.
Съдът намира, че косвеният (инцидентен) съдебен контрол по отношение на актовете и дейст¬вията на административните органи е форма на съдебен контрол за законност, при който съдът, независимо от вида на разглеждания правен спор и приложимия процесуален ред, извършва преценка за законност на административните актове и действия, ко¬гато това е необходимо за осъществяване на правораздаването. При упражняване на тази компетентност според трайната практика на Конституционния съд обвързаността на съдилищата от върховния съдебен надзор на ВКС или ВАС е обусловена от приложимия закон, а не от инстанцион¬ната компетентност на съответния върховен съд по спора.
Във връзка с изложеното Конституцион¬ният съд е решил, че принципът на правовата държава не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
С Наредба № 1 са въведени основните принципи и изисквания на европейските стандарти за осигуряване на безопасността на площадките за игра, а именно: серията стандарти БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра и настилки“ и БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането“.
С промените в текстовете на наредбата са оставени само принципните изисквания на европейските стандарти, които имат отношение към планирането и проектирането на площадките за игра, както и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра.
По този начин определените изисквания в наредбата ще станат по-устойчиви във времето, без да се влияят от регулярните промени в европейските стандарти.

Държавен вестник, брой 16 от 17.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 16 от 17.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 16 от 17.02.2023 г.)

В брой 16 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за пре­доставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за про­грамен период 2021 – 2027 г.

С новия акт се определят: – детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г.; – структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията; – изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;

– правила за осигуряване на видимост, про­зрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

В новия брой на ДВ е обнародвано и Споразумението за финансиране по Механизма за възста­новяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции.

Споразумението е сключено в изпълнение на Приложение от 28 април 2022 г. към решение за изпълнение на Съвета за одобряване оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ), съгласно което капиталовите инструменти по ПВУ ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) между правителството на Република България и ЕИФ.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г., с цел осигуряване на ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки. Механизмът е специално създаден инструмент, предназначен за преодоляване на неблагоприятните въздействия и последиците от кризата във връзка с COVID-19 в Съюза.

Основната цел на ЕИФ е да подпомог­не достъпа до финансиране за малки и средни предприятия и предприятия със средна капитализация чрез рисков капитал и гаранционни инструменти, като използва или собствени средства, или такива, налични в рамките на мандати, поверени му от трети страни. Съгласно член 2 от Устава на ЕИФ Европейският инвестиционен фонд допринася за преследването на целите на Европейския съюз; по-специално той се ангажира с развитието на общество, основано на знанието, съсредоточено върху иновациите, растежа и заетостта, насърчаването на предприемаческия дух, регионалното развитие и сближа­ването на Европейския съюз. Съгласно параграф 8 от Преамбюла на Регламент (ЕС) 2021/241 частните инвестиции биха могли да бъдат стимулирани и чрез схеми за публични инвестиции, включително финансови инструменти, субсидии и други инструменти, при условие че са спазени правилата за държавни помощи.      

Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр.15 от 14.02.2023 г.)

В брой 15 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.

Целта на промените е да се отстранят несъвършенствата и непълнотите в съществуващата нормативна уредба, както и да се прецизират разпоредбите с цел практическото им прилагане. Те са съобразени с приоритетите на националната политика за младежта, както и с отчетените потребности за усъвършенстване на процедурите и разширяване на възможностите за привличане на външен експертен ресурс в процеса на оценка и селекция на проектните предложения по националните програми за младежта и младежки дейности.

Измененията в нормативния акт коригират текстове, касаещи невъзможността на юридически лица и неформални групи да изпълняват повече от един проект по програмите на Министерството на младежта и спорта. По този начин се дава възможност на организациите да бъдат бенефициери по различни програми, което ще разшири възможностите за изпълнение на проекти в полза на младежта, изпълнението на целите на политиката, постигане на заложените индикатори по програмите, а също така и обхвата в териториален план на млади хора в дейности и услуги.

В този брой се изменя и допълва и Устройстве­ният правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

С промените се цели да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността в работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

За целта се създава организационна структура, която в по-висока степен да обслужва комплексната надзорна функция на агенцията чрез акцентиране върху контрола и качеството, както на предоставяната медицинска помощ, така и на работата на самата агенция. Сега съществуващата структура рязко разграничава отделни функционални задължения, без да отчита тяхната тясна взаимосвързаност.

С направените изменеия се цели и ясно разпределение на компетентностите на звената в структурата на администрацията и разпределение на щатната численост, в съответствие с обема на възложените дейности и на приоритетите на ИАМН към настоящия момент.

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 14 от 10.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 14 от 10.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 14 от 10.02.2023 г.)

В брой 14 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Кодексът на труда.

Съгласно направената промяна Министерският съвет ще определя минималната работна заплата за стра­ната за всяка календарна година.

Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година ще се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Определената мини­мална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за предходната година.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за пътищата.

В закона е предвидено лице, заплатило годишна електронна винетка да се уведомява по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зави­симост от предоставените данни за контакт, два пъти – в 14-дневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката и втори път в двудневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката.

Лице, заплатило тримесечна елек­тронна винетка ще се уведомява по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зависимост от предоставените данни за контакт, в двудневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката.

Уведомяването и в двата случая има информативен характер и ще се извършва от лицето, събиращо пътни такси, или от дос­тавчик на услуги, в зависимост от това чрез кое от тези лица е заплатена последната пътна такса.

В текущия брой на ДВ е обнародвана Националната стратегия за младежта 2021 – 2030 г.

Стратегията има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане. Тя е базирана на Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г., чиито цели са:

– да даде възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им позволи да изграждат своята устойчивост и да ги подси­гури с умения за живота, за да се справят с променящия се свят;

– да насърчи младите хора и да им пре­достави необходимите средства да бъдат активни граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от ценностите на ЕС и европейската идентичност;

– да подобри решенията в областта на политиката и начина, по който те въздейст­ват върху младите хора във всички сектори, по-специално заетостта, образованието, здравеопазването и социалното приобщаване;

– да допринесе за изкореняването на бед­ността сред младежите и всички форми на дискриминация, както и да насърчи социал­ното приобщаване на младите хора.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още