Държавен вестник, брой 51 от 01.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 51 от 01.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 51 от 01.07.2022 г.)

В извънредния брой 51 на “Държавен вестник” се изменя Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

С промените се регламентира, че от 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., ще се повишат с 10%. Към техния увеличен размер ще бъдат добавени и т.нар. Ковид добавки от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г. Добавките от 60 лв. ще се включат в размера и на пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., както и към тези, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за пуб­личното предлагане на ценни книжа.

С промените в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията.

С нормативния акт се уреждат и изискванията за предоставянето на ус­луги за колективно финансиране, включително за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране, за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране.

Комисията за финансов надзор ще бъде компетентен орган относно европейските достав­чици на услуги за колективно финансиране на предприятията и по отношение на услугите за колективно фи­нансиране, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка съгласно Закона за кредитните институции.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Законът за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

Съгласно направените промени, средствата от Европейските фондове при споделено управление ще се управляват при спазване на хоризонталните принципи и законност, добро финансово управление, пропорционалност и прозрачност чрез парт­ньорство и многостепенно управление с цел намаляване на административната тежест за бенефициента и при осигуряването на видимост.

Финансовите инструменти ще предоставят подкрепа на крайни получатели за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за текущи активи, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Подкрепата чрез финансови инструменти ще се предоставя за елементите на инвестициите, които не са физически завършени или изцяло изпълнени към датата на решението за инвестиция.

Условията и правилата за предоста­вяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнени­ето на финансовите инструменти и правила­та за управление и контрол ще се определят с нормативен акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

 

 

 

 

 

Народното събрание прие актуализацията на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г.На 30 юни 2022 г. Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г. Основната цел е въвеждането на мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата във връзка с неочаквания значителен скок на цените на енергийните продукти:

  • компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция от 1 юли – мярката ще важи до 31 декември тази година;
  • компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията;
  • увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца;
  • нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно;
  • освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.; мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия;
  • намалена ставка на ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление и доставки на природен газ – мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г.

Повече информация можете да намерите тук.

Полезно в ДВ (бр. 48 от 28.06.2022 г.)

В брой 48 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за качеството на социалните услуги.

Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги.

Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие.

С Наредбата се определят стандартите за качество на социалните услуги, критериите за изпълнение на стандартите за качество на социалните услуги, основните принципи за разработване от доставчиците на социални услуги на програ­ми за развитие на качеството на социалните услуги, които предоставят, както и методите за извършване на мониторинг на качеството на социалните услуги и редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността на социалните услуги.

В новия брой на ДВ се допълва Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държав­ния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Целта на направените изменения е обезпечаване на лечението на пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост.

Очакван резултат от промените е преодоляването на риска от дефицит на посочения лекарствен продукт за лечението на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост. Очаква се и гарантиране на непрекъсваемостта на лечението на пациентите и предотвратяване на последици, имащи негативно влияние върху тяхното психично и физическо здраве.

В този брой е обнародвана и Наредба № 1 от 10 юни 2022 г. за условията и реда за финансиране на про­екти по национални програми за младежта.

С наредбата се определят условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта и национални програми за изпълнение на младежки дейности.

Министърът на младежта и спорта ще координира и осъществява контрол върху изпълнението на програмите. Министерството на младежта и спорта ще разработва указания, образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по програмите, включително контролни механизми за про­следяване изпълнението на финансираните проекти, които ще се публикуват при обявяване на процедура за кандидатстване на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и интернет страницата на Националната информационна система за младежта.

Проектните предложения ще се подават съгласно утвърдените образци по електронен път чрез онлайн платформа за кандидатства­не и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта в обя­вените срокове.

Пълен списък на одобрените и неодобрените проектни предложения ще се публикува на сайта на Министерството на младежта и спорта и на Националната ин­формационна система за младежта.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 47 от 24.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 24.06.2022 г.)

В брой 47 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извърш­ване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана сис­тема за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестици­онно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвести­ционен фонд.

Промените в Наредба № 11 целят привеждането й в съответствие с действащите разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

 От обхвата на Наредбата отпадат доставчиците на услуги за докладване на данни и поради тази причина е направена промяна в нейното наименование.

С промените се цели и постигане на съответствие с изискванията на регламентите по прилагане на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, определящи изискуемата информация в лицензионните производства.

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

Съгласно Постановление № 37 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 1 април 2022 г., е определен размер от 710 лв. на минималната работна заплата за страната за пълен работен месец при осем часов работен ден, както и размер на минималната часова работна заплата от 4,29 лв.

Основната цел на направената редакция е Наредба № 8121з-919 от 2017 г. да бъде приведена в съответствие с промените в нормативната уредба за страната по отношение на трудовото и осигурителното право и Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване, което да осигури актуални правила за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

В тази връзка в приложение № 3 на Наредба № 8121з-919 се променят минималните прагове на начална заплата за длъжност.

Държавен вестник, брой 46 от 21.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 46 от 21.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 46 от 21.06.2022 г.)

В брой 46 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за отговорността и координа­цията на държавните органи, осъществяващи действия по административно сътрудничество при прилагането на Регламент Дъблин и Ре­гламент Евродак.

Наредбата се привежда в съответствие с измененията в Закона за убежището и бежанците от 2020 г., с които е опростена административната процедура по изпълнение на Регламент Дъблин. Промените се отнасят до процедурата по прехвърлянето на лица, търсещи закрила от и на територията на Република България.

Приетите изменения уреждат случаите, в които България отправя искане за поемане на отговорност или за обратно приемане към друга държава членка. В зависимост от обстоятелствата в хода на производството и от отговора на запитаната държава членка, длъжностните лица от Държавната агенцията за бежанците при Министерския съвет издават индивидуален административен акт, с който разрешават или отказват прехвърлянето на чужденеца в съответната държава членка.

Целта на промените е също да се подобри координацията между отговорните институции и да се съкратят сроковете за прехвърляне на кандидатите за международна закрила.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Чрез нея в националното ни законодателство, включително и на подзаконово ниво се въвеждат напълно разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския Парламент и На Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Наредбата урежда обхвата, съдър­жанието, условията и реда за извършване на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

С нея се определят условията и редът за:

– класифициране на нивото на пътна безопасност на участъци от пътната мрежа;

– придобиване на професионална квали­фикация „одитор по пътна безопасност“, под­държане на професионалната квалификация и застраховката „Професионална отговорност“ на одитора;

– регистриране, отказ от регистрация и прекратяване регистрацията на одитора по пътна безопасност, както и воденето на регис­търа по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата; както и

– подготовка и изпълнение на планове за изпълнение на преки коригиращи действия; установяване и обезопасяване на учас­тъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

 

Държавен вестник, брой 45 от 17.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 45 от 17.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още