Промяна в начина на публикуване на Официален вестник на Европейския съюз: как да се прави справка с информацията относно делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, считано от 1 октомври 2023 г.?

На 1 октомври 2023 г. Официален вестник на Европейския съюз ще премине към публикуване акт по акт. Следователно при този нов начин на изготвяне Официален вестник вече няма да представлява сборник от актове с таблица на съдържанието. Вместо това всеки акт ще бъде публикуван самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF.

При все това, за да се улеснят справките с предвидените в процедурните правилници на Съда и на Общия съд съобщения, за последните ще бъде запазен настоящият ритъм, а именно пакетно публикуване, по принцип всеки понеделник.

Справка със съобщенията за делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, ще може да бъде направена в деня на публикуването им на уебсайта EUR-Lex чрез връзка, която е пряко достъпна на началната страница. Те ще бъдат достъпни и чрез търсачката, която позволява достъп до вече публикувани актове, по дата и набор от данни. Функциите на EUR-Lex ще позволяват също филтриране на резултатите, за да бъдат показвани само документите, които се отнасят до съдебните дела.

Подготвен от Службата за публикации видеоклип дава представа за тези нововъведения: Discover the new Official Journal of the European Union, act by act! – YouTube

По технически причини не се предвижда публикуване на 2 октомври 2023 г. Предвидено е първите съобщения за образуваните пред Съда или Общия съд дела, както и първите съобщения за съдебните актове, с които се слага край на производството, да бъдат публикувани в понеделник 9 октомври 2023 г.

(Прессъобщение на СЕС)

 

 

Европейската заповед за разследване ще се обжалва пред съд, а той ще се произнася в 7-дневен срок

 

Европейската заповед за разследване (ЕЗР) ще може да се обжалва пред съд, който в закрито заседание и в 7-дневен срок ще се произнася окончателно за законосъобразността, необходимостта и пропорционалността ѝ, съобщава Лекс.бг.

Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) (виж тук), които Министерството на правосъдието предлага в отговор на две решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) (виж тук и тук), с които още преди две години беше поставена под въпрос изобщо възможността българските власти да издават ЕЗР. Макар и по конкретно дело, свързано с искане за определени следствени дейтвия, тълкуването на СЕС беше, че такива заповеди не трябва да се изпълняват, ако не могат да бъдат обжалвани, тъй като това е нарушение на правото на ефективни правни средства за защита по чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС.

 В заключителните разпоредби на проекта са предложени и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани със защита на трети лица, чиито права са били засегнати при извършване на действия по разследването.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Предстои тълкувателно дело за изпълнителното производство – трупат се въпроси и от съда, и от адвокатурата

Назрява ново тълкувателно дело за проблеми в практиката, свързани с изпълнителното производство, съобщава сайтът  Лекс.бг. В един ден и върховни съдии, и Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поставиха въпроси, на които да отговорят с тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).

Погасителната давност прекъсва ли се от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция? На този въпрос да отговорят в тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на ВКС поискаха върховни съдии (пълния текст на определението виж тук).

В деня, в който съдиите Бонева, Цонев и Христова предлагат образуването на тълкувателно дело, Висшият адвокатски съвет също сезира ВКС за сериозни противоречия в практиката на съдилищата по два въпроса (пълния текст на предложението виж тук). Първият, също като този на върховните съдии, е свързан с перемпцията.

Той гласи: „В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство, може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?“.

Вторият въпрос, по който е натрупана разнопосочна практика на съдилищата и адвокатурата предлага да намери разрешение в тълкувателно решение, е: „Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 423, ал. 1 т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Свободен 24-часов достъп до АПИС Право

Научете кои са последните изменения в законодателната уредба и улеснете работата си в правната и финансово-счетоводната сфера с продуктите на АПИС Европа!

Предлагаме на Вашето внимание възможност за свободен 24-часов достъп до базовата правно-информационна система АПИС Право. Регистрирайте се ТУК и ще получите веднага имейл с потребителско име и парола за вход в онлайн платформата https://web.apis.bg/. По този начин ще можете да изпробвате пълните фунционалности на продукта АПИС Право за срок от 24 часа от първото Ви влизане в системата. Периодът за ползване на свободния достъп е до 20 февруари 2023 г.

В АПИС Право ще намерите актуалните текстове на нормативните актове с включени в тях последните изменения, предишни редакции, дати на влизане в сила на разпоредбите и нагледно отразяване на промените в текстовете. Включена е и съдебна практика на ВКС, ВАС и Европейския съд по правата на човека, анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на правото и финансите.

Възползвайте се и от специалните ни предложения за годишен абонамент за финансовите информационни системи на АПИС, като изберете според Вашите индивидуални потребности между трите предлагани пакета – ТУК. Така ще разполагате през цялата година с богат набор от експертни разработки по актуалните въпроси в данъчно-осигурителната материя, изчислителни алгоритми, формуляри с възможност за автоматизирано попълване и много други полезни материали.

В допълнение Ви предоставяме за свободно ползване и текста на тематичната разработка от АПИС Финанси – „Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 г.“, в която подробно са разгледани последните изменения в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗАДС – ТУК.

За допълнителна информация относно продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Нов продукт на АПИС в помощ на строителния бранш

Ново! АПИС Строй – актове и протоколи е уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Можете да изпробвате демо-версията на продукта Апис Строй тук: https://web.apis.bg/stroi-demo.

За допълнителна информация можете да се свържете с Вашия търговски представител или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък; Специални режими за данъчно задължени лица; Обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт; Условия за изплащане на гарантирано вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 • Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия – Съществено отклонение на уговорената в договора за цесия цена на вземането от пазарната стойност

 

 1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 3. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на предоставената услуга
 5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък – Ползван от получателя данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък – Съществуващо или дължимо познание у лицето, че данъкът няма да бъде внесен
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 8. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Данъчно третиране на предоставянето на храна и екипировка на работници, които не са в трудови правоотношения с дружеството – Понятие „работодател“ във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 9. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 16 август 2022 година

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Обжалване на действията на публичния изпълнител по ДОПК
  2. Разглеждане и решаване на административните дела
 • Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Присъждане на обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт – Незаконосъобразно наложени от публичен изпълнител запори за обезпечаване на публични вземания върху банкова сметка

 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Труд и работна заплата

 1. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ
 2. Удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и) (Обр. УП-1)
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 4. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“ – Условия за изплащане на гарантирано вземане – Събиране на доказателства от административния орган

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Размер на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане – Ограничаване на обезщетението до заявената претенция
 2. Заявление за извършване на регистрация на брокер на стокова борса

Бюджет и одит

 1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г.
 2. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2025 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Държавен вестник, брой 76 от 23.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 76 от 23.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Най-новият ни продукт: АПИС Строй – актове и протоколи

Портфолиото на АПИС се обогати с още един софтуерен продукт, разработен за нуждите на строителния бранш. „АПИС Строй“ е уникално софтуерно уеб приложение, без аналог на българския пазар. То представлява електронна платформа, която подпомага и оптимизира дейностите, свързани със задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи, които се попълват по време на извършване на всякакъв вид строителство.

Приложението предоставя на потребителя редица практични възможности, с които се ускорява и улеснява изготвянето на актовете и протоколите, организацията и поддържането в ред на строителната документация на всеки етап от строителството.

Какви са предимствата на продукта:

Автоматично зареждане на данни, което ускорява работния процес и повишава ефективността неколкократно, а същевременно минимизира възможността за грешки и пропуски;

При редактиране на данни във вече изготвен документ, софтуерът дава възможност за нанасяне на промените във всички или само в избрани свързани актове и протоколи, като дава възможност за копиране на информацията от вече създаден обект в нов обект;

Структурирани форми за попълване на данни, лесно търсене, филтриране и експорт на въведените документи;

Генериране на справка – списък на изготвените актове и протоколи за даден обект и техния статус;

Удобство за работа от отдалечено място – строителния обект или „хоум офис“ –  всички данни се съхраняват в облачна платформа и чрез потребителско име и парола може да се достъпват отвсякъде;

Модерен и интуитивен интерфейс;

Осигурена сигурност и стабилност на информацията чрез:

 • облачно решение;
 • криптиране на базата данни;
 • защитена връзка и сигурност при преноса на базата данни.За кого е предназначено приложението  АПИС Строй:

За ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;

За консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;

За Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;

За мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията /строителните досиета/ на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки.

Можете да видите повече за продукта тук: https://www.apis.bg/bg/product/apis-stroi-bg, да изпробвате демо-версията на продукта тук: https://web.apis.bg/stroi-demo, както и да се свържете с нас на тел.: +359 2 923 9800, 980 4827 или с представител на Апис тук: https://www.apis.bg/bg/tyrgovci

 

Продуктът е разработен съвместно с консултантска фирма КЗТ Инженеринг ЕООД и със съдействието на консултантска фирма Гравити консултинг ЕООД, осъществяващи строителен надзор.