Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство

        Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност, обн. 16.05.2024 г., в сила от 01.01.2024 г. , Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО;     Въвеждане на еврото в България; Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка

 Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок — Прекратяване на процедурата поради липса на отговор от страна на данъчнозадълженото лице в този срок — Отказ да се вземе предвид информация, предоставена за първи път в производството по обжалване — Принцип на ефективност — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на добра администрация
 3. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Пазари на финансови инструменти — Изключен от прилагането инвестиционен брокер — Правна уредба на държава членка, която забранява на този брокер да предава нареждания, направени от клиенти, на установен в друга държава членка инвестиционен посредник
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставки на стоки и предоставяне на услуги — Апортна вноска на недвижими имоти — Данъчна основа — Насрещна престация — Акции — Номинална стойност — Емисионна стойност
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие
 6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows
 2. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosures
 3. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Въвеждане на еврото в България
 2. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 3. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Становище на Европейската централна банка от 2 май 2024 година относно въвеждането на еврото в България (CON/2024/12)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство – Гражданин на държава членка, чийто постоянен адрес е в тази държава членка, а настоящият му адрес е в друга държава членка – Невъзможност за промяна или отказ от този постоянен адрес – Понятието „местоживеене“
 2. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните – членки на ЕС за периода 2020 – 2023 г.
 2. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 3. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти: ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67 тел. 970 89 77 – Редакция 970 89 44 – HELP Desk 923 98 00; 980 48 27 – Централа [email protected]

Полезно в ДВ (бр. 40 от 07.05.2024 г.)

В бр. 40 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Приети са промени в Имунизационния календар, съгласно които първата имунизация на новородените бебета срещу коклюш се прилага по-рано, месец и половина след раждането, а не както беше досега – след втория месец на бебето.

Обнародвано е и ПМС № 159 от 2 май 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. При подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път вече се допуска лицето да се идентифицира, както с издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), така и с други средства за електронна идентификация, определени в Закона за електронното управление. Друга промяна е, че при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай административният орган – съответното териториално поделение на НОИ, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници. Това изменение влиза в сила от 31 март 2024 г.

Нова Европейска финансова практика – март 2024 г.

Решения от месец март

дело С-341/22 от 7 март 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество —Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Оборима презумпция, основана на съотношението между стойността на стопанските сделки и на дълготрайните материални активи. Оправдани правни очаквания.

Национално законодателство, съгласно което данъчнозадълженото лице е лишено от правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС поради стойността на извършените от него облагаеми с ДДС сделки, която се счита за недостатъчна.

Спор по повод упражняването на правото на приспадане на ДДС.

дело С-536/22 от 14 март 2024 година

Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Обезщетение на кредитора — Пропусната полза на кредитора — Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора — Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на кредитора да получи „справедливо и обективно обезщетение, когато това е обосновано“, за евентуални разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита. В случай на предсрочно погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот държавите членки са длъжни да гарантират, че изчисляването от кредитора на пропуснатата му полза, при което се отчита общата възвращаемост на предсрочно погасената сума, води до справедливо и обективно обезщетение, което не надхвърля финансовата загуба на кредитора.

Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Спор относно искане за връщане на обезщетение, изплатено на основание предсрочното погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот.

дело С-606/22 от 21 март 2024 година

Данък върху добавената стойност – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което погрешно е приложило твърде висока ставка на ДДС, има право да подаде искане за възстановяване до данъчната администрация, а последната може да направи възражение за неоснователно обогатяване на това данъчнозадължено лице само ако е установила, след като извърши икономически анализ, отчитащ всички релевантни обстоятелства, че икономическата тежест, която неправомерно събраният данък представлява за данъчнозадълженото лице, е била изцяло неутрализирана. Принципите на данъчна неутралност, на ефективност и на равно третиране не допускат практика на данъчната администрация забраняваща корекция на дължимия ДДС посредством данъчна декларация с довода, че за тези сделки не били съставяни фактури, а били издавани фискални бонове от касов апарат.

Принцип nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Спор относно отказа на данъчната администрация да констатира, при липса на фактура, надвнасяне на данък върху добавената стойност въз основа на подадени от последното коригиращи декларации по ДДС.

дело С-714/22 от 21 март 2024 година

Договори за потребителски кредит – Общи разходи по кредита за потребителя — Непосочване на релевантните разходи — Санкция – Допълнителни услуги към договор за кредит — Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Разходите за допълнителни услуги, които са уговорени към договор за потребителски кредит и дават на закупилия тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага изплащането на месечните вноски или да се намалява техният размер, попадат в обхвата на понятието „общи разходи по кредита за потребителя“. Когато в договор за потребителски кредит не е посочен ГПР, този договор да се счита за освободен от лихви и разноски.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“.

Спор по повод на недействителността на договор за кредит и произтичащите от това последици относно връщането на суми, дължими за лихви и разходи, платени по силата на този договор.

Промяна в начина на публикуване на Официален вестник на Европейския съюз: как да се прави справка с информацията относно делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, считано от 1 октомври 2023 г.?

На 1 октомври 2023 г. Официален вестник на Европейския съюз ще премине към публикуване акт по акт. Следователно при този нов начин на изготвяне Официален вестник вече няма да представлява сборник от актове с таблица на съдържанието. Вместо това всеки акт ще бъде публикуван самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF.

При все това, за да се улеснят справките с предвидените в процедурните правилници на Съда и на Общия съд съобщения, за последните ще бъде запазен настоящият ритъм, а именно пакетно публикуване, по принцип всеки понеделник.

Справка със съобщенията за делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, ще може да бъде направена в деня на публикуването им на уебсайта EUR-Lex чрез връзка, която е пряко достъпна на началната страница. Те ще бъдат достъпни и чрез търсачката, която позволява достъп до вече публикувани актове, по дата и набор от данни. Функциите на EUR-Lex ще позволяват също филтриране на резултатите, за да бъдат показвани само документите, които се отнасят до съдебните дела.

Подготвен от Службата за публикации видеоклип дава представа за тези нововъведения: Discover the new Official Journal of the European Union, act by act! – YouTube

По технически причини не се предвижда публикуване на 2 октомври 2023 г. Предвидено е първите съобщения за образуваните пред Съда или Общия съд дела, както и първите съобщения за съдебните актове, с които се слага край на производството, да бъдат публикувани в понеделник 9 октомври 2023 г.

(Прессъобщение на СЕС)

 

 

Европейската заповед за разследване ще се обжалва пред съд, а той ще се произнася в 7-дневен срок

 

Европейската заповед за разследване (ЕЗР) ще може да се обжалва пред съд, който в закрито заседание и в 7-дневен срок ще се произнася окончателно за законосъобразността, необходимостта и пропорционалността ѝ, съобщава Лекс.бг.

Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) (виж тук), които Министерството на правосъдието предлага в отговор на две решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) (виж тук и тук), с които още преди две години беше поставена под въпрос изобщо възможността българските власти да издават ЕЗР. Макар и по конкретно дело, свързано с искане за определени следствени дейтвия, тълкуването на СЕС беше, че такива заповеди не трябва да се изпълняват, ако не могат да бъдат обжалвани, тъй като това е нарушение на правото на ефективни правни средства за защита по чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС.

 В заключителните разпоредби на проекта са предложени и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани със защита на трети лица, чиито права са били засегнати при извършване на действия по разследването.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Предстои тълкувателно дело за изпълнителното производство – трупат се въпроси и от съда, и от адвокатурата

Назрява ново тълкувателно дело за проблеми в практиката, свързани с изпълнителното производство, съобщава сайтът  Лекс.бг. В един ден и върховни съдии, и Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поставиха въпроси, на които да отговорят с тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).

Погасителната давност прекъсва ли се от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция? На този въпрос да отговорят в тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на ВКС поискаха върховни съдии (пълния текст на определението виж тук).

В деня, в който съдиите Бонева, Цонев и Христова предлагат образуването на тълкувателно дело, Висшият адвокатски съвет също сезира ВКС за сериозни противоречия в практиката на съдилищата по два въпроса (пълния текст на предложението виж тук). Първият, също като този на върховните съдии, е свързан с перемпцията.

Той гласи: „В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство, може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?“.

Вторият въпрос, по който е натрупана разнопосочна практика на съдилищата и адвокатурата предлага да намери разрешение в тълкувателно решение, е: „Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 423, ал. 1 т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Свободен 24-часов достъп до АПИС Право

Научете кои са последните изменения в законодателната уредба и улеснете работата си в правната и финансово-счетоводната сфера с продуктите на АПИС Европа!

Предлагаме на Вашето внимание възможност за свободен 24-часов достъп до базовата правно-информационна система АПИС Право. Регистрирайте се ТУК и ще получите веднага имейл с потребителско име и парола за вход в онлайн платформата https://web.apis.bg/. По този начин ще можете да изпробвате пълните фунционалности на продукта АПИС Право за срок от 24 часа от първото Ви влизане в системата. Периодът за ползване на свободния достъп е до 20 февруари 2023 г.

В АПИС Право ще намерите актуалните текстове на нормативните актове с включени в тях последните изменения, предишни редакции, дати на влизане в сила на разпоредбите и нагледно отразяване на промените в текстовете. Включена е и съдебна практика на ВКС, ВАС и Европейския съд по правата на човека, анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на правото и финансите.

Възползвайте се и от специалните ни предложения за годишен абонамент за финансовите информационни системи на АПИС, като изберете според Вашите индивидуални потребности между трите предлагани пакета – ТУК. Така ще разполагате през цялата година с богат набор от експертни разработки по актуалните въпроси в данъчно-осигурителната материя, изчислителни алгоритми, формуляри с възможност за автоматизирано попълване и много други полезни материали.

В допълнение Ви предоставяме за свободно ползване и текста на тематичната разработка от АПИС Финанси – „Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 г.“, в която подробно са разгледани последните изменения в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗАДС – ТУК.

За допълнителна информация относно продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Нов продукт на АПИС в помощ на строителния бранш

Ново! АПИС Строй – актове и протоколи е уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Можете да изпробвате демо-версията на продукта Апис Строй тук: https://web.apis.bg/stroi-demo.

За допълнителна информация можете да се свържете с Вашия търговски представител или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.