Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък; Специални режими за данъчно задължени лица; Обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт; Условия за изплащане на гарантирано вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 • Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия – Съществено отклонение на уговорената в договора за цесия цена на вземането от пазарната стойност

 

 1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 3. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на предоставената услуга
 5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък – Ползван от получателя данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък – Съществуващо или дължимо познание у лицето, че данъкът няма да бъде внесен
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 8. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Данъчно третиране на предоставянето на храна и екипировка на работници, които не са в трудови правоотношения с дружеството – Понятие „работодател“ във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 9. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 16 август 2022 година

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Обжалване на действията на публичния изпълнител по ДОПК
  2. Разглеждане и решаване на административните дела
 • Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Присъждане на обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт – Незаконосъобразно наложени от публичен изпълнител запори за обезпечаване на публични вземания върху банкова сметка

 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Труд и работна заплата

 1. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ
 2. Удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и) (Обр. УП-1)
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 4. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“ – Условия за изплащане на гарантирано вземане – Събиране на доказателства от административния орган

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Размер на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане – Ограничаване на обезщетението до заявената претенция
 2. Заявление за извършване на регистрация на брокер на стокова борса

Бюджет и одит

 1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г.
 2. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2025 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Държавен вестник, брой 76 от 23.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 76 от 23.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Най-новият ни продукт: АПИС Строй – актове и протоколи

Портфолиото на АПИС се обогати с още един софтуерен продукт, разработен за нуждите на строителния бранш. „АПИС Строй“ е уникално софтуерно уеб приложение, без аналог на българския пазар. То представлява електронна платформа, която подпомага и оптимизира дейностите, свързани със задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи, които се попълват по време на извършване на всякакъв вид строителство.

Приложението предоставя на потребителя редица практични възможности, с които се ускорява и улеснява изготвянето на актовете и протоколите, организацията и поддържането в ред на строителната документация на всеки етап от строителството.

Какви са предимствата на продукта:

Автоматично зареждане на данни, което ускорява работния процес и повишава ефективността неколкократно, а същевременно минимизира възможността за грешки и пропуски;

При редактиране на данни във вече изготвен документ, софтуерът дава възможност за нанасяне на промените във всички или само в избрани свързани актове и протоколи, като дава възможност за копиране на информацията от вече създаден обект в нов обект;

Структурирани форми за попълване на данни, лесно търсене, филтриране и експорт на въведените документи;

Генериране на справка – списък на изготвените актове и протоколи за даден обект и техния статус;

Удобство за работа от отдалечено място – строителния обект или „хоум офис“ –  всички данни се съхраняват в облачна платформа и чрез потребителско име и парола може да се достъпват отвсякъде;

Модерен и интуитивен интерфейс;

Осигурена сигурност и стабилност на информацията чрез:

 • облачно решение;
 • криптиране на базата данни;
 • защитена връзка и сигурност при преноса на базата данни.За кого е предназначено приложението  АПИС Строй:

За ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;

За консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;

За Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;

За мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията /строителните досиета/ на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки.

Можете да видите повече за продукта тук: https://www.apis.bg/bg/product/apis-stroi-bg, да изпробвате демо-версията на продукта тук: https://web.apis.bg/stroi-demo, както и да се свържете с нас на тел.: +359 2 923 9800, 980 4827 или с представител на Апис тук: https://www.apis.bg/bg/tyrgovci

 

Продуктът е разработен съвместно с консултантска фирма КЗТ Инженеринг ЕООД и със съдействието на консултантска фирма Гравити консултинг ЕООД, осъществяващи строителен надзор.

Народното събрание прие достъпът до данните в БУЛСТАТ да се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат

Народното събрание прие достъпът до данните в БУЛСТАТ да се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат

Народното събрание прие достъпът до данните в БУЛСТАТ да се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат. Парламентът прие на първо и второ четене в един ден промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Измененията предвиждат личните данни, които служат за идентификация, да се вписват в регистъра, но да не бъдат публично достъпни. Такива са ЕГН, личен номер на чужденеца или друг идентификационен номер, достъпът до които ще се регистрира и ще изисква идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат.

Въвежда се изискване Агенцията по вписванията да осигурява отдалечен достъп до публичната част по интернет и чрез автоматизирано подаване на данни за вписаните обстоятелства. Създават се условия и ред за достъп в регистъра до непублични данни, когато е констатирана злоупотреба с лични данни от трети лица. Предвидено е задължение за Агенцията по вписванията да обезпечи техническото прилагане на законодателните промени, а на вписаните лица се вменява отговорността да заявят адрес за кореспонденция, когато такъв не е посочен, както и да обявят интернет страница, ако имат такава.

В двумесечен срок от влизането в сила на промените Агенцията по вписванията трябва да осигури техническа възможност за прилагането им, а лицата трябва да заявят за вписване в БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава.

Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за електронното управление и в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Парламентът прие решения за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, както и за председател и четирима членове на Фискалния съвет.

(Пресцентър на НС)

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене актуализациите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на НЗОК, както и на държавния бюджет за 2021 г.

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене актуализациите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), както и на държавния бюджет за 2021 г. Заседанието на комисията се излъчваше в реално време на интернет страницата на Народното събрание.

Министерският съвет предлага приходите и разходите на НЗОК за тази година да са 5,5 млрд. лева. Разходите на НЗОК за борба с ковид-пандемията за първите седем месеца на годината са 442 млн. лева. Предвидените разходи за борба с пандемията през тази година са общо три милиарда лева. В тази сума са включени и помощта за бизнеса, за заетост, както и месечна добавка от 50 лева за пенсионерите.

В актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година се посочва, че консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите е с обща сума 15 194 455,5 хил. лв.

С проекта за актуализация на държавния бюджет за 2021 г. се търси баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране, се посочва в мотивите на Министерския съвет. В тях се отбелязва, че прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите може да посрещне тези допълнителни разходи. Със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината.

(24.08.2021, Пресцентър на НС)

Свободен 24-часов достъп до продуктите на АПИС – актуална правна, финансова и фирмена информация

С оглед настъпилото горещо политическо лято, в което продължават да се обсъждат приоритетите и съответните законодателни промени, които новите парламентаристи ще приемат за осъществяването им, и стремейки се с продуктите и услугите си да Ви държим информирани за всички предстоящи изменения и да Ви бъдем максимално полезни, имаме удоволствието да Ви предоставим свободен достъп за 24 часа до web версията на информационните системи Право, Практика, Време, Евро Право, Финанси, Евро Финанси, Процедури и АПИС Регистър+.

Вашето желание за достъп до тези продукти можете да заявявате до 1.09.2021 г. ТУК.

Нашите уеб системи Право и Практика предлагат пълните и актуални текстове на българското законодателство и съдебната практика, както и още много други правно-информационни ресурси, свързани с новостите в нормативната уредба. Можете да се запознаете и с последните внесени за обсъждане в 46-ото Народно събрание законопроекти. На 28 юли 2021 г. беше прието Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г.), съгласно което законодателната дейност няма да бъде прекъсвана през летния период.

Новостите в българската и европейската финансова практика са представени в системите Апис Финанси и Евро Финанси. В тях можете да намерите инфорамция за законодателните промени в областта на данъците и финансовите регулации и за решения на Съда на ЕС, с които се установява противоречие на национални разпоредби с европейското финансово и данъчно законодателство.

Продуктът АПИС Време, наред с експертните коментари на по-важните промени в нормативната уредба, ще Ви предостави и експресни анализи на законите, които дори да не са изрично посочени като изменени, са с променено прилагане.

Можете да се запознаете с нашите специални преференциални предложения и с всички други продукти на АПИС на сайта ни на адрес: https://apis.bg/bg/products, като заявите онлайн демонстрация на имейл [email protected], или позвъните на тел. 029804827; 029239800.

Оставаме на Ваше разположение при необходимост от помощ относно ползването на продуктите и намирането на необходимата информация!

„ДДС Асистент за електронна търговия“

ДДС Асистент за електронна търговия

Новият съвместен продукт на АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ – „ДДС Асистент за електронна търговия“, е ценен информационен помощник за търговци и счетоводители при прилагане на новите правила за облагане с ДДС на електронната търговия в ЕС, в сила от 1 юли 2021 г. Включва практически съвети и насоки за режима, който е приложим за извършваната от търговеца дейност, подробни коментари за процедурите по регистрация и актуализация за съответния режим, срокове, формуляри, деклариране и възстановяване на ДДС, инструмент за определяне на приложимата ДДС ставка в държавата на потребление, наръчници и др. Продуктът се предлага на преференциална цена от 480 лв. без ДДС до 31.05.2021 г.

За по-подробна информация и презентация можете да се свържете с Вашия търговски представител Офис Апис на тел. 923 98 00, или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.

Решение на Съда на ЕС по дело C‑501/18, BT срещу БНБ

На 25 март 2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови  по дело C‑501/18, BT срещу БНБ, своето решение във връзка с преюдициалното запитване, отправено от Административен съд – София-град, относно правата на вложителите в банка, обявена в несъстоятелност, да претендират вреди срещу държавата на основание недостатъчен надзор от страна на компетентния държавен орган над кредитната институция. СЕС беше спрял производството по това дело до постановяването на решение по дело C‑571/16, Кантарев срещу БНБ, касаещо също ангажирането на имуществената отговорност на БНБ за вреди във връзка със случая КТБ. На 4 октомври 2018 г. СЕС обяви решението си по делото Кантарев, в което се произнесе относно вредите от забавеното изплащане на гарантираните суми по сметки в обявената в несъстоятелност КТБ. И тъй като с това решение не бяха изчерпани всички въпроси на българския съд, СЕС доразви тълкуването в настоящото си решение от 25 март 2021 г.

Текстът на решението от 25 март 2021 г. по дело C‑501/18, BT срещу БНБ, можете да видите тук.

Текстът на решението от 4 октомври 2018 г. по дело С-571/16, Кантарев срещу БНБ, можете да видите тук.

Подробен коментар на тези и други решения на Съда на ЕС относно схемите за гарантиране на депозити са публикувани в разработката, достъпна в АПИС Евро Финанси – Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд).

Вж. и в Евро Право – Практика на Съда на ЕС – Дела, свързани с България – Преюдициални запитвания.

Новината от 04.10.2018 г. вижте тук.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 и  Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка на финансово отчитане – теми от семинар;

Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2021 година; Независим финансов одит

Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансови вноски по ЗКПО
 2. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Изискуемост на ДДС при авансово плащане преди настъпване на данъчното събитие – Правото на данъчен кредит се обвързва от точно определени необходими релевантни моменти за възникване на данъчното събитие, а не само и единствено от извършено преди него авансово плащане – При неустановяване на действително осъществени доставки на услуги, без значение за правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС са данните за последващи доставки
 3. Водене на данъчен амортизационен план
 4. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Данък върху недвижимите имоти
 6. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 7. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 8. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
 9. Данъчно облагане на доходите от наем
 10. Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество
 11. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
 12. Данъчно третиране на застраховките
 13. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки
 14. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея (в сила от 1.01.2021 г.)
 15. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
 16. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 17. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък (в сила от 1.01.2021 г.)
 18. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.  Режим „отложено плащане на акциз“
 19. Корпоративен данък
 20. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
 21. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 22. Облагане на доходи от прехвърляне на права или имущество в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 23. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 24. Облагане на доходите от дейност като ЕТ
 25. Облагане на доходите от упражняване на свободна професия, от селско стопанство, както и от други извънтрудови правоотношения
 26. Облагане на социалните разходи
 27. Облагане по ЗКПО на бюджетните предприятия
 28. Облагане с окончателен данък на доходи, изплатени на български лица
 29. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 30. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 31. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси за населението
 32. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 33. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2021 година
 34. Регламентация на местните данъци и такси
 35. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 36. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 37. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 38. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 39. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Връчване на съобщения съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 2. Събиране на публичните вземания
 3. Съобщения и призоваване на субекти по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка на финансово отчитане – тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет.  Изготвяне и публикуване
 3. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 – тема от семинар
 4. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за счетоводството – принципи, съставители и публичност на финансовите отчети, съхраняване на информацията, защита на търговската тайна, административна отговорност
 5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори
 6. Независим финансов одит
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Счетоводен стандарт (СС) 18 – Приходи – разяснения – Данъчно третиране на извършени консултантски услуги, които не са конкретизирани във фактурите – Признаване на приходи в зависимост от етапа на завършеност на сделката – Оценяване на резултата от сделката
 9. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на нематериалните активи – Счетоводно третиране на разходи за ремонт на нает недвижим имот – Формиране на данъчен дълготраен нематериален актив

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2021 г.
 2. Заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 3. Изплащане на пенсиите.  Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 4. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2021 г.
 5. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 6. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 7. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 8. Примерен образец на служебна бележка до Агенцията за социално подпомагане, издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 9. Промени в осигурителното законодателство за 2021 година
 10. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 11. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“
 12. Списък на доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски

Труд и работна заплата

 1. Декларация за наличие или липса на промени съгласно ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 2. Декларация от работник за получаване на компенсации при условията и по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 3. Заявление-декларация от работодател за получаване на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 4. Карта за участие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Запази ме“ (DOC-формат)
 5. Обезщетения при безработица
 6. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица
 7. Списък на работниците и служителите за изплащане на компенсации по реда на ПМС №325 от 26.11.2020 г. (електронен формат) (XLS-формат)
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в предприятия, за които са въведени временни ограничения на дейността в резултат от наложени противоепидемични мерки в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 3. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции
 4. Искане за възстановяване на сума
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 8. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 9. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Календар за работните дни и часове за 2001 – 2021 г.
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Минимални и максимални размери на пенсиите
 7. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2021 г.
 8. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2021 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 11. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 – 2021 г.
 12. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Финансов уебинар „Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка за финансово отчитане“

Имаме удоволствието да Ви поканим на ежегодно организирания от фирма „АПИС ЕВРОПА“ финансов уебинар на тема: „Годишен финансов отчет за 2020 г. – рамка за финансово отчитане“, който ще се проведе на 15.12.2020 г. от 09.30 ч.

Основната тема на уебинара е:

 • Изготвяне на Годишния финансов отчет за 2020 г. Концептуална рамка за финансово отчитане

лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, регистриран одитор

Програмата включва още:

 • Новите моменти в българската и европейската финансова практика, както и законодателните промени в областта на данъчното и финансовото законодателство
 • Данъчни и осигурителни казуси от икономическото законодателство при нововъзникнали въпроси и спорове, които не са били обект на тълкуване от компетентните институции – ВАС и ВКС, и са предмет на обстойно разглеждане във финансовите системи на АПИС

Такса за участие в уебинара не се заплаща.

Желаещите да участват, моля да се регистрират тук:

Регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на уебинара можете да задавате на адрес: [email protected].

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефони:

02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.