Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

430x287Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. В доклада на Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление се посочва, че целта на промените е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

 

Има още

Ново ТР във връзка с исковете за противопоставима собственост по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение ВКС постановява, че: 1. Исковете с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, са оценяеми, като съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК цената им се формира на основата на данъчната оценка или пазарната цена на частта от имота, правото на собственост върху която се защитава с предявяването на иска.
Държавната такса по този род искове се определя по правилото на чл. 71, ал. 2 ГПК – върху една четвърт от цената на иска.
2. Искове за собственост на реална част от имот, когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен по реда на ЗСПЗЗ, ЗВСОНИ или ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, са допустими.
3. Допустимостта на иска по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, не е обусловена от предварително провеждане на административна процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР /първоначална редакция/ по констатиране на непълноти или грешки в кадастралната карта.

Има още

ВКС образува ново тълкувателно дело по въпроси, свързани с придобиване на имот от публична продан

33031-Court_HammerВъв Върховния касационен съд бе образувано тълкувателно дело № 5/2015 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия по следния материалноправен въпрос: При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 от Закона за собствеността (ЗС), за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата?

Има още

Презаверяване на разрешение за строеж

imagesСмисълът на това производство е за случаите, когато разрешението за строеж изгуби правната си сила, то да може да бъде презаверено, а ако това не е поискано от правоимащите лица в 1-годишен срок, одобреният инвестиционен проект губи своето правно действие (чл. 153, ал. 3 от ЗУТ). Разрешението за строеж е срочно – издава се за срок от 3 години и ако в този период не е започнало строителството, губи правната си сила, както и ако в 5- годишен срок не е завършен грубия строеж. Ако разрешителното се отнася за линейни обекти – в период от 10 години трябва да е завършило строителството (чл. 153, ал. 2 от ЗУТ). Посочените срокове започват да текат от влизане в сила на разрешението за строеж.

Има още

Народното събрание прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

imagesНародното събрание прие на първо четене и Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Измененията са свързани със земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или съответната мярка за периода 2013 – 2020 г, предават от пресцентъра на парламента.

 

Има още

Парламентът прие законови промени, с които на практика стартира имотния регистър

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. С тези изменения именно стартира имотният регистър, той досега не работеше, коментира председателят на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране Емил Костадинов /ПГ на Коалиция за България/.

 

 

Има още

Парламентът отново прие върнатите от президента промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

430x287Парламентът отново прие върнатите от президента Росен Плевнелиев промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Председателят на Комисията по земеделието и храните Светла Бъчварова отбеляза, че България е единствената страна в Европейския съюз, в която няма законодателство, защитаващо българската земя. Законът изцяло съответства на правото на Общността, заяви тя.

 

Има още

Параламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

430x287Животновъдите ще получават пасища и ливади от държавния и общински поземлен фонд без търг или конкурс на база на броя животни, който притежават. Това реши парламентът, който прие окончателно на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 

 

Има още

НС прие на първо четене ограничения за придобиване на земеделска земя

imagesПарламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Първият е внесен от ПГ на Коалиция за България , а вторият – от ПГ на ПП ГЕРБ. С измененията се дава възможност държавни и общински пасища и мери да бъдат отдавани с предимство на животновъди, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

КС обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за държавната собственост

PractikaДелото е образувано на 17.01.2013 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 38, ал. 1, 2 и 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ и раздел II „Обезщетение за ползване на имот – частна собственост“ в глава трета „Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди“ от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.) и чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 91 от 2012 г.), както и за несъответствието им с международните договори, по които България е страна.

Има още