Адвокатурата изпрати в КС „отрязването“ на разноски за адвокат по спорове за пенсии и обезщетения от НОИ

При обжалване по административен ред жалбоподателят няма право на платеното възнаграждение за адвокатска защита“. Това гласи чл. 120, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Разпоредбата означава, че от всеки, на когото се е наложило да обжалва разпореждането, с което му се отказва обезщетение за безработица, майчинство или болест или пенсия или пък му е определено в неточен размер, и за целта е наел адвокат, няма да си получи от държавата парите, които е платил, въпреки че администрацията доказано го е ощетила.

Става въпрос за разноските за адвокат за обжалване на десетки видове разпореждания пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ). Той е първата административна инстанция, през която трябва да се мине, за да се стигне до дело пред съд. И именно тази първа жалба е от ключово значение за успеха на гражданина да докаже правото си на обезщетение, помощ или пенсия.

 От 1 август 2023 г. обаче изготвянето ѝ вече е за сметка на ощетения осигурен или пенсионер, защото тогава влиза в сила актуалната редакция на чл. 120, ал. 2 КСО. Преди промяната ѝ тя предвижда точно обратното: „При уважаване на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното възнаграждение за защита съразмерно на уважената част“.

Изменението в КСО е направено през Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (виж тук) и е предложена от Министерския съвет.

Настоящата редакция на чл. 120, ал. 2 КСО уврежда права и законни интереси на едни от най-уязвимите групи в обществото ни – пенсионери; бременни жени и майки; лица, пострадали при трудови злополуки и други“, категоричен е Висшият адвокатски съвет (ВАдвС).

Той поиска Конституционният съд (КС) да я „отмени“, като заяви, че тя е „недопустима в една правова държава, в която защитата правата и законните интереси на тези уязвими групи е коституционноустановена и е държавен приоритет“ (пълния текст на искането виж тук). КС образува по искането на ВАдС дело №28/2024 г. и за докладчик по него беше определена Десислава Атанасова.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 59 от 12.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 59 от 12.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 59 от 12.07.2024 г.)

В новия брой 59 на „Държавен вестник“ се обнародва Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Целта на промените е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

В сила от 1 януари 2024 г. е разширен кръга на акцизните стоки подлежащи на освобождаване от плащане на акциз на основание чл. 21, ал. 1, т. 3б от закона по отношение на акцизните стоки, предназначени за потребление по силата на споразумение, сключено с трети държави или международни организации, при условие че такова споразумение е разрешено по отношение на освобождаване от данък върху добавената стойност по реда на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. В тази връзка се приема допълнение в разпоредбите на чл. 4б от правилника като за тези акцизни стоки ще се прилага режим на възстановяване на платен акциз.

Въвеждат се количествени прагове за нагреваемите тютюневи изделия, течностите за електронна цигара, независимо дали съдържат никотин, заместителите на тютюна, съдържащи никотин и нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн, които физическите лица могат да внасят или въвеждат от територията на друга държава членка за лични нужди, които не подлежат на облагане с акциз.

Обнародва се Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти.

Гражданите на двете страни, притежатели на дипломатически, служебни или официални паспорти, ще могат да влизат, преминават транзит и напускат територията на другата страна без виза за срок не повече от деветдесет (90) дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Държавен вестник, брой 58 от 09.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 58 от 09.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 58 от 09.07.2024 г.)

В новия брой 58 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 246 от 5 юли 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на зе­меделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Целта на приетите промени е да се даде приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури, като до участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в тези чувствителни сектори. Да се създаде възможност за по-голяма сигурност при сключване на споразуменията за създаване на масиви за ползване и да се постигне справедливост и публичност при предоставянето под наем на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди.

Полезно в ДВ (бр. 57 от 05.07.2024 г.)

В новия брой 57 на „Държавен вестник“ се обнародва Решение № 11 от 1 юли 2024 г. по конституционно дело № 11 от 2024 г.

Кoнституционният съд обяви за противоконституционна съдебната медиация, която беше предвидено да се провежда от 1.07.2024 г. и да предшества разглеждането на някои видове граждански и търговски дела.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система.

С направените промени се създава възможност всеки гражданин, който притежава смартфон или таблет, да осъществява мобилен достъп до своето електронно здравно досие чрез активиране на специално потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронното си здравно досие (еднократно сдвояване на досието с мобилното приложение) на мобилното си устройство. Сдвояването може да стане по един от следните начини: лично от лицето, чрез оправомощени служители в съответната регионална здравна инспекция или районна здравноосигурителна каса по неговия постоянен или настоящ адрес, както и в офисите на „Информационно обслужване“ АД. Сдвояването става чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той достъпва своето електронно здравно досие.

Целта е да се премахнат съществуващите затруднения за достъп до електронните здравни досиета, породени от ограниченията, наложени от изискването за наличие на квалифициран електронен подпис или електронна идентификация. По този начин се постига максимално улеснен достъп на гражданите до тяхното електронно здравно досие.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 55 от 28.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 54 от 25.06.2024 г.)

В новия брой 54 на „Държавен вестник“ се обнародва Правилник за измнение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Основната цел на проекта на ПИД ППЗДДС е синхронизиране на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) с направените изменения в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.). С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Уточнява се разпоредбата, касаеща документите, необходими за упражняването на право на приспадане на данък при внос. Промяната е по повод изменението в закона, свързано с внасянето на данъка при внос на стоки от пощенския оператор за пратки със собствена стойност ненадвишаваща 150 евро. С промените се цели вносителят да може да упражни право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ че данъкът е внесен по посочения ред и в който размера на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.

Прецизира се разпоредбата относно издаването на фактура, като е уточнено, че фактурата и известието към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра, независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Това се налага поради възникнали в практиката проблеми, касаещи документирането на извършени доставки, в случаите, когато това става с издаването на фактура или известие към фактурата на хартиен носител.