Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 80 от 24.09.2021 г.)

В брой 80 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удос­товеряване експлоатационната годност на граждански летища, летател­ни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

Отменя се института „летателни площадки“. Това произтича от разпоредбата на чл. 43 от Закона за гражданското въздухоплаване, в който е заличен терминът „летателни площадки“ и е въведен единен термин – „летища“.

В текста на наредбата е отменен и института „съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща)“. Това изменение също е свързано с последните промени в ЗГВ, където бе заличен и този термин.

Друга част от промените са свързани с необходимостта националното ни законодателство да бъде хармонизирано с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. В тази връзка се предвижда отмяна на задължението на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да удостоверява експлоатационната годност на всяка система и съоръжение за наземно обслужване и се цели въвеждането на нов подход при надзора на тези съоръжения.

Измененията в наредбата са свързани и с промени в надзора на наземното обслужване, системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари.

 

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Наредба № 11 от 2016 г. за оценява­не на резултатите от обучението на учениците.

От учебната 2021/2022 година в V клас се въвежда нов учебен предмет – „Компютърно моделиране и информационни технологии“, което налага и въвеждането на необходимите разпоредби, свързани с него. Поради необходимостта от полагане на различни видове изпити по предметите от профилираната подготовка, съставени от отделни модули, се наложи за прецизност добавяне на „модул“ в отделни текстове от наредбата.

С оглед на въвеждане на новата образователна структура и спецификата на обучението по различните учебни предмети възниква необходимост от допълнително разгръщане на скалата за превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап.

Опитът в условията на обучение от разстояние в електронна среда постави на дневен ред необходимостта и от изрично уточнение, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул ще се полагат присъствено в училище.

 

 

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 79 от 21.089.2021 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С направените промени се оптимизира процесът по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Към настоящия момент при определянето на тези места не се отчита интересът на потенциалните кандидати към конкретните места. Много голяма част от утвърдените места, финансирани от държавата, остават незаети, с което не се постига целта държавата на практика да подпомага обучението на специализантите в страната. По тази причина е направена промяна в процеса по утвърждаване на местата, финансирани от държавата, като ще се утвърждават само места, за които има заявен интерес от страна на кандидат-специализанти.

Местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в годината, като са предвидени конкретни срокове за всеки етап от процеса. Започването на обучението на места, финансирани от държавата, също ще е 2 пъти в годината – през март и октомври, като това е съобразено с провеждането на държавния изпит за специалност съответно през май и декември.

Редът за обявяването на останалите места за специализанти (които не са финансирани от държавата) остава непроменен – целогодишно за клиничните специалности по преценка на базите за обучение.

В новия брой на ДВ е обнародвана На­редбата за изискванията към екстрактите от кафе и цикория.

С новата наредба се цели определяне на ясни изисквания и критерии към наименованията, характеристиките, състава, етикетирането, методите за вземане на проби и методите за анализ на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория. Наредбата ще се прилага по отношение на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория и няма да се прилага за разтворимо кафе тип „торефакто“.

 

 

Полезно в ДВ (бр. 78 от 17.09.2021 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

С направените промени се цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Прецизират се процедурите за кандидатстване за постъпване на държавна служба в МВР с цел улесняване на кандидатите при подаване на документи за участие в конкурсна процедура. Определят се образците на попълваните от тях документи. Отпада изискването за представяне на нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако е вписана в регистрите по Закона за предучилищното и училищното образование или по Закона за висшето образование. Отстраняват се възникнали в практиката случаи на различно тълкуване на някои разпоредби, които са редактирани с цел еднозначно разбиране и еднакво прилагане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и тех­нологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт с промяната на Закона за българските лични документи, с която беше допълнена разпоредбата на чл. 51 от закона.

Със законовата промяна се въведе ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. При заявена ускорена услуга документът се издава в срок до три работни дни от приемане на заявлението. Освен това с промяната в ЗБЛД се предвиди, че чуждестранно свидетелство се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР.

Тези изменения наложиха промени и в Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи, с които да се създаде ред, по който ще се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство при ускорена услуга.

Държавен вестник, брой 78 от 17.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 78 от 17.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 77 от 16.09.2021 г.)

В извънредния брой 77 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.

С приемането на новата наредба се цели инспектирането да обхваща резултатите от дейностите, осъществявани в институциите, свързани с прилагането на компетентностния подход и проследяване на индивидуалния напредък на децата и учениците, както и отражението на взаимодействието между участниците в образователния процес върху развитието на децата и учениците.

Методиката на формиране на цялостна оценка на качеството на предоставяното образование от съответната образователна институция е описана детайлно, като са регламентирани периодите и условията за извършване на следващите инспекции съобразно получената оценка на качеството на предоставяното образование от съответната образователна институция. Регламентирано е, че утвърдените за всяка област за инспектиране критерии и индикаторите към всеки от тях, по които ще се извършва инспектирането през предстоящата учебна година, ще се публикуват на интернет страницата на Националния инспекторат по образова­нието в срок до 31 август, с което е дадена възможност за прозрачна и целесъобразна промяна на критериите в случаите на изменение или допълнение на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и адекватното им прилагане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисле­нията, изисквани при депониране на отпадъци.

Съгласно направените промени кметовете на общините във всеки от регионите ще извършват морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите. Този морфологичен анализ ще се актуализира на всеки 5 години.

Ежегодно в срок до 30 септември изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда ще обобщава и публикува информация за предходната календарна година по общини и региони, като в 30-дневен срок от публикуването на информацията общините ще могат да изразят становище и да направят пред­ложения за изменение и/или допълнение на информацията.

Държавен вестник, брой 77 от 16.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 77 от 16.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 76 от 14.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 76 от 14.09.2021 г.)

В брой 76 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта.

Направените промени целят да се осигурят условия за по-ефективно изпълнение на процедурата за издаване на европейска професионална карта, за прилагане на всички предоставящи се услуги, включени в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 и на Механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Компетентните органи в България ще могат да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Издаването на Европейска професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти. С приетите изменения се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.

 В  наредбата са добавени нови текстове, съгласно които промяна на регистрационен знак не се допуска, когато е наложен запор над въздухоплавателно средство.

Промяна ще се допуска от ГД „ГВА“ въз основа на писмено заявление на собственика, владелеца или държателя, когато вписаният регистра­ционeн знак е осмиващ, опозоряващ или обществено неприемлив. Заинтересованото лице ще трябва да представи доказателства за посочените обстоятелства. Следва да се отчита и факта, че на различни езици и диалекти определени комбинации от букви за даден регистрационен знак може да имат различен смисъл, който да е осмиващ, опозоряващ, обществено неприемлив или несъвместим с националната чест на българския народ, но ГД „ГВА“ да не го оцени като такъв към момента на заявяването му.