Държавен вестник, брой 48 от 02.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 48 от 02.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 48 от 02.06.2023 г.)

В брой 48 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наказателно-процесуалният кодекс. С направените промени се създава механизъм за разследване на главния прокурор.

Предвижда се в случаите, когато е налице законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник, материалите да се изпращат на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. След постъпването им, образуваната преписка ще се разпределя незабавно на съдия, определен на принципа на случайния подбор, който временно ще бъде назначен на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да се отговори на конституционното изискване наказателното преследване да се провежда от прокурор.

Предвидено е да се назначава и прокурор, осъществяващ контрол върху действията на прокурора, водещ разследването на главния прокурор.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Бъл­гарския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Промените предвиждат за дейността на изпълнителите на дентална помощ в периода от 1 май до 30 юни 2023 г. задължителното електронно отчитане към Националната здравна информационна система (НЗИС), предвидено в преходните и заключителните разпоредби на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г. да служи само за съпоставяне на информацията, подавана в НЗИС, с информацията, съдържаща се в електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ за извършената от тях дейност, подавана в информационната система на НЗОК.

След изтичане на определения период за извършваните дентални дейности от 1 юли 2023 г. в изпълнение на договорите с НЗОК плащания на изпълнителите на дентална помощ ще се дължат и на основание на задължителното електронно отчитане на информацията за из­вършената от тях дентална дейност към НЗИС.

 

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

С измененията в наредбата се цели привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

 

Държавен вестник, брой 47 от 30.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 47 от 30.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 30.05.2023 г.)

В брой 47 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Приетите промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 8 от 2023 г.) налагат изменение на съответните текстове в Правилника за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Като участници в Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са добавени и представители на Комисията за защита на конкуренцията и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

С направените промени се намалява броят на редовните заседания на съвета от 4 на 2 годишно, предвид това, че натрупаната практика след влизането в сила на закона е довела до намаляване на неяснотите по неговото прилагане, чието разрешаване да изисква решения на съвета.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Редакцията на текста има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени видове батерии.

В този брой е обнародвано Постановление № 80 от 25 май 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Министерският съвет одобрява финансиране за извършва­не на плащания за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общини за компенсиране на разходите за март 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, в общ размер до 775 862 лв.

Средствата ще се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Съдът на ЕС: Основанията за арест трябва да се съобщават незабавно на задържания, а не едва при обжалването

Съдът в Люксембург категорично отхвърли полицейската практика в България

Основанията за полицейско задържане трябва да се съобщават на заподозрените и обвиняемите още при самото задържане или непосредствено след това и то с всички подробности, необходими за ефективната им защита.  Недопустимо е задържаният да научва основанията за ареста си едва когато и ако го оспори по съдебен ред.

Това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на съдията от Софийския районен съд (СРС) Мирослав Петров (пълния текст на решението на СЕС виж тук). То е отпреди две години и е във връзка с полицейския арест на 47-годишен мъж, който беше задържан за 24 часа след участие в протестите срещу правителството на Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев през есента на 2020 г.

Запитването на съдия Петров беше за това дали практиката на българските съдилища, според която основанията за задържане могат да се изведат от материалите по евентуално образуваното впоследствие наказателно производство, или пък заповедите за задържане изобщо да не се мотивират, отговаря на Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 46 от 26.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 46 от 26.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 46 от 26.05.2023 г.)

В брой 46 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 4824 от 9 май 2023 г. по административно дело № 9952 от 2022 г.  Образувано е производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 185 и следващите от АПК.

Съдът счита, че първоинстанционното съдебно решение № 5629 от 9 юни 2022 г. по административно дело № 6360 от 2021 г. в частта, с която се отхвърлят жалбите против Наредба № 8121з- 306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, трябва да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде отменена процесната Наредба с изключение на чл. 14, ал. 2 от Наредбата.

Във връзка с това Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – І колегия отменя Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 26 от 30 март 2021 г., с изключение на чл. 14, ал. 2 от нея.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 386 от 23 май 2023 г. за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г. Морският пространствен план с времеви хоризонт до 2035 г. е приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

Това е една от последните стъпки от процеса по разработване и съгласуване на първия по рода си национален стратегически документ, разглеждащ морската акватория на страната.

Интегрираната политика за морско пространствено планиране е възприета от страните на Европейския съюз като инструмент за устойчивото развитие, като нормативно е разписана през 2014 година в Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Тя е транспонирана в българското законодателство чрез изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Приемането на Морски пространствени планове е задължително за всички страни от Европейския съюз с излаз на море. Приемането и изпълнението на Морския пространствен план на Република България представлява крачка в посока към по-устойчиво използване на Черно море и по-ефективното му опазване.

 

 

СУ ще е домакин на най-големия научен форум за млади изследователи в областта на правото на ЕС

През май 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на най-големия научен форум за докторанти и млади научни изследователи в областта на правото на Европейския съюз – Young FIDE Seminar, съобщава Лекс.бг.

Семинарът, който е неразделна част от редовния XXX конгрес на Международната организация по европейско право, е организиран в сътрудничество с най-старото в Европа специализирано висше училище по европейски изследвания – Европейския университетски център към Университета на Лотарингия, Франция.

Научният комитет, ръководен от доц. Иван Стойнев (Софийски университет) и доц. Мария Фъртунова-Мишел (Университет на Лотарингия) е селектирал 9 млади изследователи и практици от цяла Европа, които на 31 май, ще представят доклади по всички основни теми на конгреса, а именно конкуренция, социална политика на ЕС и въпросите на правовата държава и взаимното доверие в рамките на ЕС.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 45 от 23.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 45 от 23.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 45 от 23.05.2023)

В брой 45 на “Държавен вестник” е обнародван Уставът на Организацията на обединените нации.

Уставът е подписан от около 50 държави членки през юни 1945 г. Той определя принципите и функционирането на Организацията на обединените нации.

Обнародва се близо 70 години след присъединяването на България към организацията.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие.

С направената нормативна промяна се цели да се постигне ефективно прилагане на разпоредбите на изменения Закон за регионалното развитие, по-голяма яснота по отношение на детайлите в процеса на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи, както и изясняване на правилата по отношение на функционирането на регионалните съвети за развитие.

Промените в правилника са от ключово значение за изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, която е официално одобрена от Европейската комисия.