Държавен вестник, брой 101 от 03.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 101 от 03.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 101 от 03.12.2021 г.)

В брой 101 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2020 г. за организа­цията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Промените са направени във връзка с измененията в Закона за професионалното образование и обучение и необходимостта от синхронизиране на текстовете на Наредбата с разпоредбите на закона.

С направената редакция се цели въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на училищното професионално образование при организацията, провеждането и оценяването на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Резултатите от прилагането на акта ще доведат до създаване на изисквания и на подходящи предпоставки за организирането и провеждането на практика на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект.

В новия брой на ДВ са обнародвани Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

Със Спецификациите се определят правилата за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга (преносимост). Преносимостта е право на край­ните ползватели да запазят ползваните от тях номера при смяна на доставчика на услуга.

Доставчиците се задължават да осигурят възможност за последващо пренасяне на номера в друга мрежа от домейна на преносимост или за връщането им в мрежата на държателя на обхвата от номера.

Задължение за предоставяне на преносимост ще имат доставчиците, на които Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила за ползване на­ционално значими номера от Националния номерационен план.

В срок до 6 месеца от изготвянето, подписването и предоставянето на определените процедури доставчиците следва да извършат нужните технически и орга­низационни действия, които да обезпечат въвеждането на новите ред и условия за предоставяне на преносимост.

Държавен вестник, брой 100 от 30.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 100 от 30.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 100 от 30.11.2021 г.)

В брой 100 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние.

С новата наредба се определят основните изисквания при търговия с храни от разстояние, регламентира се и осъществяването на официален контрол при този вид търговия.

В Допълнителната разпоредба на Наредбата е дадена легална дефиниция на понятието „търговия от разстояние“. Този вид търговия включва предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние – интернет страница, социална медия, телефонен но­мер, пощенски адрес, електронна поща и др., между бизнес оператори с храни или между бизнес оператор и краен потребител, като получаването на храните може да се извършва чрез директна доставка посред­ством пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт на бизнес оператора или доставчика на услуги или чрез доставяне на място, определено от получателя.

При извършване на търговия с храни от разстояние ще се доставят предварително опаковани храни или храни опаковани в търговските помещения по заявка на потребителя.

Официалният контрол при тър­говия с храни от разстояние, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните, а официалният контрол при търговия от разстояние на бутилирани натурални мине­рални, изворни и трапезни води – от регионалните здравни инспекции.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно про­изводство.

С направените изменения се цели да се намали максимално рискът за осъществяване на противоправни посегателства спрямо застрашени лица и пряко свързаните с тях лица.

За изпълнението на предвидените промени няма да са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания. Предвижда се осъществяването на дейността да се извършва в рамките на предвидените за структурата финансови средства.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и На­редба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от допълнителна регламентация по отношение на професионалните печати на регистрираните одитори, а именно процедурата при издаване, връщане и изгубване на професионалните печати на регистрираните одитори, съответно при вписване и отписване от регистъра, при изгубване, кражба или унищожаване на печатите, както и при издаване на дубликати и унищожаването им.

 

Държавен вестник, брой 99 от 26.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 99 от 26.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 99 от 26.11.2021 г.)

В брой 99 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език.

Законът за българския жестов език е в сила от 6 февруари 2021 г. С него се признават езиковият статут на българския жестов език и зачитането на правото на глухите лица и на сляпо-глухите лица, които имат достатъчно съхранено зрение, на изразяване и на информация чрез българския жестов език.

В закона са регламентирани правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряването на условия за изучаване, усвояване и използване на българския жестов език.

В съответствие с чл. 26 от Закона за българския жестов език следва да се създаде Съвет за българския жестов език, който да подпомага министъра на образованието и науката при изпълнението на горепосочените дейности.

Правилникът за дейността и организацията на Съвета за българския жестов език се издава на основание чл. 27 от Закона за българския жестов език. С него се регламентират дейността и организацията на работа на съвета, който ще подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с изучаването на българския жестов език и с прилагането му в областта на образованието.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наред­ба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични пред­пазни средства на работното място.

Съгласно направените изменения работодателят ще определя работните места и видовете работа, при които ще се из­ползват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични пред­пазни средства, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, както и неизчерпателният списък на дейностите, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства.

В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след кон­султации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работни­ците и служителите, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодате­лят ще определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложенията на Наредбата.

В настоящия брой на  ДВ е изменена и допълнена и На­редба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Предвидено е Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет да се произнася с решение относно необходи­мостта от извънредно атестиране на допуснатите до участие в съответния конкурс кандидати. Наличието на предпоставките за провеждане на извънредно атестиране ще се съобразява към датата на обнародване на решението за обя­вяване на конкурса в „Държавен вестник“.

Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 98 от 23.11.2021 г.)

В брой 98 на “Държавен вестник” са обнародвани Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение.

В текста на документа са включени относимите разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. Правилата са съобразени и с изменението на Закона за електронните съобщения, както и с решения и препоръки на Комитета по електронни съобщения, стандарти и други.

Новият акт определя условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение. Те са нотифицирани с номер 2021/501/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

 

 

Държавен вестник, брой 97 от 19.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 97 от 19.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 97 от 22.11.2021 г.)

В извъредният брой 97 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкрива­не на информация при публично пред­лагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

С приемането на новата наредба се цели привеждането на подзаконовата нормативна уредба в разглежданата област в съответствие със Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Наредбата определя изискванията към първоначалното разкриване на информация относно публичното предлагане на ценни книжа, документите, които се прилагат към заявлението за одобрение на проспект, както и последващото разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Очаква се да бъде създадена ясна регулаторна среда, по-добра защита на инвеститорите и укрепване на доверието във финансовите пазари.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Програмата за сътрудничество в об­ластта на културата между Минис­терството на културата на Републи­ка България и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия за периода 2021 – 2024 г.

Двете страни се договарят да насърчават прякото сътруд­ничество между институции, професионални организации и асоциации в областта на кул­турата и изкуствата.

Програмата удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Република Хърватия в областта на културата.

Регламентират се възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности.