Изменения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В днешния брой 17  на „Държавен вестник“ са обнародвани промени и в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, направени с Постановление № 30 на МС от 20.02.2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. В § 4 на същото постановление са посочени редица изключения от общото влизане в сила – 1.03.2019 г.

Измененията в правилника са във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. и са свързани с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната.

По-голяма част от промените в ППЗОП са свързани с въвеждане на централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. В самостоятелна глава са уредени най-общите въпроси относно работата с платформата – регистрация в нея, подготовката и провеждането на процедурите, съставяне и обмен на информация, включително изпращане на заявления за участие и оферти. Предвидено е обменът на документи и изявления между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки да се осъществява чрез платформата. Това важи и за подготовката и подаването на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти, както и искането и предоставянето на разяснения, съставянето и изпращането на протоколи на комисии и решения на възложителите. Платформата ще поддържа записи на всички действия, извършени от потребителите, като за целта ги удостоверява чрез електронен времеви печат. За използване на платформата се предвижда изпълнителният директор на АОП да утвърди правила, в които ще се уредят по-конкретно условията за работа с нея, както и изискванията и начина за извършване на определени действия при възлагане на поръчките.

Прецизират се разпоредби, за да се уеднакви практиката по прилагане на нормативната уредба в областта (напр. относно опциите и подновяванията, изпращането на информация за включване в т.нар. „черен“ списък на стопански субекти с нарушения и др.). Направени са промени и в начина на деклариране на личните обстоятелства при подаването на Единния европейски документ за обществени поръчки от задължените лица при участието им в процедури.

КЗК отмени решение за обществена поръчка на ТУ-Варна

33031-Court_HammerКомисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на помощник ректора на ТУ-Варна за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи на сградния фонд на Технически университет Варна“, описанието на които е подробно разписано в документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР, включени в обхвата”.
Проучването установи, че заложената методика, касаеща „Организация на работа и срокове за изпълнение на дейностите по части“ е в нарушение на ЗОП (отм.) и позволява субективно и нееднозначно тълкуване и оценяване от страна на помощния орган на възложителя, а това от своя страна ще доведе до липсата на обективно прозрачно класиране на офертите. Има още

Приеха нов Закона за обществените поръчки

3Със Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 год.) е отменен действащият към момента Закона за обществените поръчки. Предвиждат се някои нови моменти в производството по обжалване пред КЗК. На първо място, се предоставя възможност КЗК да уведомява страните в производството посредством публикуване на съобщение до тях в Публичния регистър на Комисията, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Има още

Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 17, от дата 28.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още