Изменения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В днешния брой 17  на „Държавен вестник“ са обнародвани промени и в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, направени с Постановление № 30 на МС от 20.02.2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. В § 4 на същото постановление са посочени редица изключения от общото влизане в сила – 1.03.2019 г.

Измененията в правилника са във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. и са свързани с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната.

По-голяма част от промените в ППЗОП са свързани с въвеждане на централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. В самостоятелна глава са уредени най-общите въпроси относно работата с платформата – регистрация в нея, подготовката и провеждането на процедурите, съставяне и обмен на информация, включително изпращане на заявления за участие и оферти. Предвидено е обменът на документи и изявления между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки да се осъществява чрез платформата. Това важи и за подготовката и подаването на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти, както и искането и предоставянето на разяснения, съставянето и изпращането на протоколи на комисии и решения на възложителите. Платформата ще поддържа записи на всички действия, извършени от потребителите, като за целта ги удостоверява чрез електронен времеви печат. За използване на платформата се предвижда изпълнителният директор на АОП да утвърди правила, в които ще се уредят по-конкретно условията за работа с нея, както и изискванията и начина за извършване на определени действия при възлагане на поръчките.

Прецизират се разпоредби, за да се уеднакви практиката по прилагане на нормативната уредба в областта (напр. относно опциите и подновяванията, изпращането на информация за включване в т.нар. „черен“ списък на стопански субекти с нарушения и др.). Направени са промени и в начина на деклариране на личните обстоятелства при подаването на Единния европейски документ за обществени поръчки от задължените лица при участието им в процедури.

Извънреден брой на „Държавен вестник“

newspaper-154444_640В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Приоритетите на бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите. От 1 януари минималната работна заплата става 560 лева, заплатите в бюджетния сектор се увеличават с 10%, а на учителите с 20 на сто.

С преходните и заключителните разпоредби се изменят и други закони. Парламентът отне на омбудсмана правото да се вози в кола на Националната служба за охрана.

Одобрено беше и отделянето на Националния институт по метеорология и хидрология от Българската академия на науките от 1 януари 2019 г. Институтът ще излезе от структурата на БАН с цялото си имущество, с всички права и задължения, както и с членство във всякакви международни организации.

Променя се и Законът за държавния служител и упражняването на право на пенсия се въвежда като основание за несъвместимост за заемане на длъжност като държавен служител. Държавните служители трябва да уведомят органа по назначаването за наличието на основание за недопустимост в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Предвижда се органът по назначаването да получава служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. НОИ ще предоставя тази информация безвъзмездно в 14-дневен срок от получаването на искането.

Полезно в ДВ (бр. 85 от 16.10.2018 г.)

В новия 85 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях. Определени са нови радиочестотни ленти и условията за тяхното използване от спътникови електронни съобщителни мрежи; актуализирани са условията за използване на радиочестотния спектър в съответствие с Радиорегламента, НПРРЧС и решения на ЕСС; Актуализирани са стандарти на ETSI и решения на ЕСС.

Полезно в ДВ (бр. 83 от 9.10.2018 г.)

В новия 83 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за енергетиката, съгласно които Комисията по енергийно и водно регулиране ще се произнася последна по енергийните сделки (за придобиване на активи от енергийни предприятия), едва след наличието на разрешение или одобрение на другите държавни институции.

Останалите промени в закона целят облекчаване на  режима на изграждане на линейни енергийни обекти. Също така с измененията се цели пълно и точно транспониране на изисквания на европейски директиви в националното законодателство. Създава се необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

Част от промените са свързани и с учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти – газопроводи, електропроводи, нефтопроводи и т.н. Промените  въвеждат правото на отнемане на съществуващата досега възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Въвежда се задължението при отказ от присъединяване на нови потребители операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежа да мотивират писмено решението си.

Обнародвани са промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез които се определя ред, който да осигурява информираност на земеделските стопани, че одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за ангажименти за новите дейности и животни след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА.

Облекчава се и режимът за дворно отглеждане на животните. Според досегашните правила площта за отглеждане на една крава над 24 месеца в обора трябва да бъде най-малко 6,6 кв. м в помещение и най-малко 6,6 кв. м в двор. С новите промени задължението за дворната площ отпада и текстът гласи, че кравите могат да се гледат върху площ най-малко от 6,6 кв. м в помещенията или в двора. При биволите дворната площ от 7,7 квадратни метра също отпада.

За да получат субсидии по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.), за фермерите се въвежда ново изискване да водят дневник, където да описват всяко извеждане на стадата на дневна паша в близост до животновъдния обект, където и ще нощуват.