Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през декември 2018 г.

Акценти

  • В модул „Общи съдебни и административни процедури“ е въведена новата процедура „Право на ефективни правни средства за защита по чл. 13 от ЕКЗПЧОС. Злоупотреба с права и забрана за дискриминация в практиката на ЕСПЧ„. Процедурата има за цел да даде основни насоки при изясняване на правата по чл. 13 и по чл. 14 от ЕКЗПЧОС, като посочва и отделни дела, имащи отношение към тези разпоредби. Засяга се само част от практиката на Съда по правата на човека по чл. 13 и чл. 14 от ЕКЗПЧОС. Изборът на дела е произволен и с цел подпомагане изясняването на основните моменти, свързани с тези човешки права;
  • В модул „Трудово-правни процедури“ е въведена новата процедура „Трудов договор при дуална система на професионално образование и професионално обучение чрез работа„. Процедурата цели да опише механизма, по който се осъществява професионалното образование и професионалното обучение чрез работа (дуална система на обучение), което се организира при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. „Обучението чрез работа“ е легално понятие от ЗПОО. Пак в този закон са определени и условията, на които трябва да отговарят работодателите, чрез които се осъществява дуалната система на обучение, както и други условия във връзка трудовия договор с условие за обучение по време на работа, като уредбата е разширена с последните изменения на ЗПОО, публикувани в ДВ бр. 92 от 2018 г. Дуалното обучение чрез работа се осъществява по трудов договор. С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят – да я усвои.

Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през месец май 2018 г.

  • В модул „Интелектуална собственост“ са въведени двете нови процедури: „Правна същност, учредяване и регистрация на организация за колективно управление на права“ и „Определяне на размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права и управление на приходите от колективното управление на права“, а така също са актуализирани още осем процедури. Основните акценти на промените в Закона за авторското право и сродните му права са следните: държавата запазва ролята си при одобряването на тарифите на организациите за колективно управление на права; разписана е ясна процедура при договаряне на тарифи, респективно при непостигане на съгласие с браншовите организации; контролът по спазването на ЗАПСП се децентрализира и след 9 месеца общините ще поемат контролни функции при публично изпълнение на музика; въвежда се солидарна отговорност – и на собственика на залата при организирани концерти, ако не изискват документ/доказателство за уредени авторски права, както и предоставянето на сетлист 3 дни преди събитието от страна на организатора. Промените са свързани с въвеждането на Директива на Европейския Съюз и Съвета на Европа от 2014 година. България трябваше да въведе тази Директива до април 2016 г., но това не се случи;
  • В модул „Образование, наука и култура“ са актуализирани 28 процедури, във връзка с изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 7.04.2018 г.). С промените в Закона за развитието на академичния състав в Република България се въвеждат минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност. Текстовете въвеждат критерии по обективни показатели за кандидатите за професори, доценти и главни асистенти, както и за образователно-научна степен „доктор“ и за научна степен „доктор на науките“. Кандидатите за професори, доценти и главни асистенти ще „събират“ определен брой точки по обобщени показатели в съответната научна област. Показателите са два вида – наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в художествено-творческата или спортната дейност; и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност. Към тях университетите ще добавят допълнителни критерии. Оценяващ ще бъде научно жури.

Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в съдебната власт
 Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове – Приложение № 1
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 Декларация за провеждане на обучение
 Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – съдебен изпълнител
 Протокол от проверка на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Наказателно постановление против изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Заповед за налагане на санкции на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ
 Договор за предоставяне на средства от Държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ (помощ „de minimis”)
 Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 2
 Договор на основание на чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – Образец 1
 Заявление за участие в дуално обучение
 Заявка от работодател за дуално обучение
 Издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
 Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 Декларация за минимални и държавни помощи
 Договор между Дирекция „Бюро по труда“ и работодател за предоставяне на средства от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на безработно лице (по чл. 36; 36а; 41; 41а; 46; 50; 52, ал. 1; 53a; 55; 55а; 55в; 55г; 55д от ЗНЗ)

Какво ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ ?

 Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки)
 Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година
 Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година
 Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година
 Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Пълномощно за извършване на регистрация за обмен на информация с митническите органи
 Регистрация за работа с електронните системи на Агенция „Митници“
 EORI регистрация
 Справка за група предприятия през 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
 Справка данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година
 Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ
 Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ
 Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
 Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия
 Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия
 Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна и канализационна инфраструктура за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки)
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година (попълва се само от търговските банки)

Ново в АПИС ПРОЦЕДУРИ

 Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Средства за правна защита срещу нарушения на Общия регламент относно защитата на данните
 Счетоводен баланс на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2017 година
 Справка за предприятието с нестопанска цел през 2017 година
 Справка за местните единици на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2017 година
 Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година (ЕТ)
 Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Справка за предприятието (ЕТ) през 2017 година
 Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (ЕТ) през 2017 година
 Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година
 Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година
 Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година
 Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции към 2017 година
 Налагане на административни наказания за нарушения по Общия регламент
 Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2017 година (за публикуване)
 Уведомление по реда на чл. 77а от ДОПК при откриване на производство по стабилизация на търговец – Образец № ОКд – 278
 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година
 Уведомление от администратора до надзорния орган за определяне на длъжностно лице по защита на данните
 Уведомление до персонала на администратора за определяне на длъжностно лице по защита на данните
 Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година
 Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година
 Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2017 година

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през месец октомври 2017 г.

В модул „Общи съдебни и административни процедури“ са въведени четири нови процедури, посветени на новия Общ регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).
Новият правен акт отменя досега действащата Директива 95/46/ЕО и се прилага от 25.05.2018 г. Дотогава пред държавната администрация на страните-членки, пред компаниите и частните администратори на лични данни в държавите-членки, а и в трети страни, стоят редица задачи по въвеждане на мерки за ефективното и коректно прилагане на новите правила.
Субектите на данни могат да изискват да им бъде предоставена значителна по обем информация от администраторите на лични данни още в момента, в който последните получат/съберат личните данни; те имат право на достъп; на коригиране; на изтриване (правото да бъдеш забравен); на ограничаване на обработването; на преносимост на данните; на възражение срещу обработване на лични данни; на жалба до надзорен орган и на съдебна защита срещу надзорен орган и срещу администратор на лични данни.
Организациите – администратори на лични данни, ще трябва да съхраняват записи с цел доказване на предприетите мерки за сигурност на системите си. Те имат задължение да прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване подходящо ниво на сигурност на личните данни, вкл. псевдонимизация и криптиране. В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без ненужно забавяне и когато това е възможно — не по-късно от 72 часа, след като е разбрал за нарушението, уведомява за него съответния надзорен орган. Длъжностното лице по защита на данните може да бъде член на персонала на администратора или на обработващия лични данни или да изпълнява задачите въз основа на договор за услуги;

Важни изменения в Търговския закон!

imagesС част от последните изменения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 3.01.2016 г.) се въвежда промяна във формата, в която се вземат определени решения от общото събрание на съдружниците в ООД – вместо досегашната писмена тя вече става писмена с нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието, извършени едновременно – чл. 137, ал. 4 от ТЗ. Въпросните решения на общото събрание са: за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях (решенията на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ). Предвидена е възможност за избягване на необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието чрез включване на изрична клауза в дружествения договор на съответното дружество, че тези решения се вземат в писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).

Има още

Презаверяване на разрешение за строеж

imagesСмисълът на това производство е за случаите, когато разрешението за строеж изгуби правната си сила, то да може да бъде презаверено, а ако това не е поискано от правоимащите лица в 1-годишен срок, одобреният инвестиционен проект губи своето правно действие (чл. 153, ал. 3 от ЗУТ). Разрешението за строеж е срочно – издава се за срок от 3 години и ако в този период не е започнало строителството, губи правната си сила, както и ако в 5- годишен срок не е завършен грубия строеж. Ако разрешителното се отнася за линейни обекти – в период от 10 години трябва да е завършило строителството (чл. 153, ал. 2 от ЗУТ). Посочените срокове започват да текат от влизане в сила на разрешението за строеж.

Има още