Полезно в ДВ (бр. 77 от 08.09.2023 г.)

В „Държавен вестник“, брой 77 от 8.09.2023 г., са обнародвани Националният рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. и Националният рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

С тези договори се определят здравно-икономическите, финансовите, медицинските, организационно-управленските, информационните и правно-деонтологичните рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, съответно изпълнителите на дентална помощ.

Регламентирани са правата и задълженията на задължително здравноосигурените лица, правата и задълженията на изпълнителите на медицинска/дентална помощ, видовете медицинска/дентална помощ и лекарствените продукти за домашно лечение, които НЗОК заплаща в полза на здравноосигурените лица.

Двата договора влизат в сила от 1 септември 2023 г. и отменят Националните рамкови договори за 2020 – 2022 г.

Приети са също така изменения и допълнения в Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа. Уредбата се допълва с правилата относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално времe от ново поколение (TARGET – Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) и сметката за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ (T2S DCA).

Полезно в ДВ (бр. 57 от 04.07.2023 г.)

В Държавен вестник, бр. 57/04.07.2023 г. са обнародвани ЕДИНАДЕСЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Устава на Всемирния пощенски съюз и ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз.

Обнародвана е и ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-976 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. В нея се съдържат и Правила за безопасност при осъществяване на водолазна дейност.

В ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г. са обнародвани и Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. Допълнен е образецът на  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА.

Държавен вестник, брой 57 от 04.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 57 от 04.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 30.06.2023 г.)

В брой 56 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за обществените библиотеки.

С направените промени се въвежда задължение за директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт.

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ.

За дейността на културния институт, директорът ще изготвя и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института.

В новия брой на ДВ се допълва Законът за туризма.

Съгласно текста на новата разпоредба – чл. 6а за изпълнението на годишната програма за национална туристическа реклама министърът на туризма няма да прилага разпоредбите на Закона за обществените поръчки в случаите, в които рекламата се изпълнява чрез директно възлагане към дружества от актуалния списък на определените много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги (Акт за цифровите услуги).

Министърът на туризма ще публикува ежемесечно на интернет страницата на министерството справка с информация за изразходваните средства, както и за ефективността на рекламата съгласно данните за ефективност. Справката ще се публикува и в отворен, машинночетим формат на портала за отворени данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

В този брой е обнародвано Постановление № 94 от 27 юни 2023 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

От 1 юли 2023 г. се определя нов размер на социалната пенсия за старост – 276,64 лв. месечно.

Държавен вестник, брой 56 от 30.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 56 от 30.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 55 от 27.06.2023 г.)

В брой 55 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените в ППЗДДС отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, направени с преходните и заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 99 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.), както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от ЗДДС. Нулевата ставка на данъка в тези случаи ще се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, при условие че сумата на данъчните основи и на данъка по фактурата надвишава стойността от 400 лв.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Изменението на Наредба № 6 е свързано с необходимостта от привеждане на действащите към момента разпоредби в съответствие със Закона за енергетиката.

Създава се подзаконова нормативна уредба за присъединяване на обекти на клиенти и на производители при временна схема на достъп към електропреносната мрежа, както и се определят основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите във връзка с реализирането на тази законова възможност.

Освен това, при прилагане на Наредба № 6 е установена необходимост от изменения и допълнения в отделни нейни разпоредби, предвид въвеждане на срокове за съгласуване от страна на оператора на електропреносната мрежа на условията за присъединяване на обекти на клиенти и на производители на електрическа енергия към съответната електроразпределителна мрежа, както и определяне на приложното поле на такова съгласуване.

Наредбата е променена и във връзка с доразвиване на действащата подзаконова нормативна уредба, свързана с лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни/газоразпределителни мрежи.

Държавен вестник, брой 55 от 27.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 55 от 27.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 40 от 05.05.2023 г.)

В брой 40 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз.

С редакцията в текста се прецизират разпоредбите относно достъпа до Визовата информационна система на ЕС.

Достъпът до тази система ще се осъществява единствено чрез мрежата и функционалностите на Националната визова информационна система на Република България.

Разширява се кръгът на органите, имащи право на достъп до данни на ВИС на ЕС. Сред тях се включва Държавна агенция „Национална сигурност“, с оглед на правомощията по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за извършване на контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в Република България, даване на становища и съгласуване издаването на визи за краткосрочно пребиваване.

Разширява се и кръгът на звената в МВнР, имащи право на достъп до данни от Националната визова информационна система, във връзка с осъществяване на дейности по съгласуване на заявления за издаване на временни паспорти.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 1 от 12.03.2018 г.

Наименованието на наредбата се променя на: Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 за целите на видовете интервенции под формата на директни плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по такъв начин, че да обхваща площите, които са на разположение на земеделския стопанин, като съответно площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3%.

Изменението и допълнението на Наредба № 1 е насочено към привеждане и постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115, както и с приетото решение на ЕК № CCI: 2023BG06AFSP001 от 07.12.2022 г., с което Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България е одобрен.

С въвеждането на промените действащата подзаконова нормативна уредба се привежда в съответствие с европейското законодателство.

Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 88 от 04.11.2022 г.)

В брой 88 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2004 г. за мини­малните размери на адвокатските възнаграждения.

Направените промени предвиждат при частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск да се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.

При процесуално представителство, за­щита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението няма да се включват сумите за пътни разходи и престой.

Когато процесуалното представител­ство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, ми­нималното възнаграждение ще е в двукратен размер.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори се увелича­ват с 1/2, когато правната помощ е предоставе­на на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът ще се заплаща отделно възнаграждение за всеки от езиците, на който са изготвени. Възнагражденията са в дво­ен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.

 В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Основна цел на новата наредба е създаване на нормативна уредба за ефективна организация на движението чрез:

– регламентиране на обхват и съдържание, в т.ч. задание и изходна информация, съгласуване, одобряване и прилагане на плановете и проектите за организация на движението;

– определяне на критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите за организация на движението;

– въвеждане на ясни и точни разпоредби свързани с плановете и проектите за организиране на движението по пътната инфраструктура във и извън населените места.

С приемането на Наредба № РД-02-20-2 ще се подпомогне работата на проектанти, консултанти и възложители с процедури и изисквания за: достатъчно информация и пълнота на проектната документация при разработване на планове и проекти за организация на движението; анализ на плановете и актуализацията им и предприемане на мерки за подобряване на съществуващата организация на движението.

Създаването на ефективни планове и проекти за организация на движението ще повиши безопасността и сигурността на всички участници в движението.