Полезно в ДВ (бр. 46 от 31.05.2024 г.)

В бр. 46 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 185 от 28 май 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи. 

С измененията се цели синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи с промяната на Закона за електронното управление (ЗЕУ), обн. в ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 31.03.2024 г., съгласно която с подзаконов нормативен акт не може да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица или обекти, вписани в регистър, на които е предоставен идентификатор, освен ако с подзаконовия нормативен акт се изпълняват или прилагат актове на Европейския съюз. Прецизират се и разпоредби, свързани с промяната на чл. 189, ал. 4а от Закона за движението по пътищата  (обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.)

Въвежда се възможност за издаване на лична карта със срок на валидност 30 години на лица, навършили 70-годишна възраст с цел гарантиране качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст в Република България.

Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на гр. София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.

Обанордвана е и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Съгласно приетите изменения децата, записани за задължително предучилищно образование, е допустимо да отсъстват по семейни причини за не повече от 15 дни за съответната учебна година, но не повече от 10 последователни дни, с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

Полезно в ДВ (бр. 27 от 29.03.2024 г.)

В брой 27 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Този закон е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и основната му цел е да се модернизира и усъвършенства правната рамка, като се въведе нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и се увеличат възможностите за предлагане на дуално обучение, включително в малките и средните предприятия и в по-малките училища.

Обнародван е и Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията са в две основни направления:

1) Осигуряване на по-голяма гъвкавост при работа от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на свършената работа и контрола на работното време. В тази връзка са приетите изменения в чл. 107з КТ, с които се предвижда мястото на работа от разстояние изрично да се определя в трудовия договор. Допустимо е и да се уговорят няколко на брой места на работа от разстояние.

2) Осигуряване на равнопоставеност при гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения между командированите в рамките на предоставяне на услуги работници и служители и работниците и служителите, към трудовото правоотношение на които се прилага българското трудово законодателство.

В същия брой на „Държавен вестник“ е обнародвано и Решение № 11122 от 15 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 2401/2023 г., потвърдено с Решение № 2839 от 11 март 2024 г. на ВАС по адм. д. № 101/2024 г., с което се обявява нищожността на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С решението си ВАС постановява, че като е приел разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредбата, с която е уредил провеждането от работодателя на инструктаж на лица, различни от работещите, които ще посещават производствени звена на предприятието, министърът е създал подзаконова регулация извън предмета, определен в чл. 281, ал. 5 КТ, и установените с тази разпоредба рамки.

Полезно в ДВ (бр. 26 от 26.03.2024 г.)

В брой 26 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 59 от 21 март 2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека. Този механизъм има за цел да осигури ефективно взаимодействие между държавните органи и други публични институции за усъвършенстване на положението, защита и насърчаване на правата на човека в Република България. Работата му ще допринесе за хармонизиране на националното законодателство, политиките и практиките в областта на правата на човека със законодателството, политиките и практиките на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други междуправителствени организации, в които Република България членува или участва. Създава се Съвет към Националния координационен механизъм по правата на човека като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Сред основните задачи на Съвета е да проследява хода на изпълнение от Република България на препоръките, получени от международните контролни механизми по правата на човека.

Обнародвано е и ПМС № 60/2024 г. за изменение и допълнение на ПМС № 295/2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението. Целта на измененията е да се стимулира използването на железопътния транспорт. Промените в постановлението са продиктувани от необходимостта превозът с железопътен транспорт на деца до навършване на 7 години да бъде компенсиран със средства от държавния бюджет на Република България, аналогично на превозите с автобусен транспорт. Също така се регламентират условията за превоз на учащи със 75% намаление от редовните цени на пътуване за случаите, когато се извършват групови пътувания, организирани от учебното заведение.

Полезно в ДВ (бр. 9 от 30.01.2024 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителни вноски няма да се изчисляват и внасят от 1 януари 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на електронен носител на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление.

Осигурителни вноски няма да се изчисляват и внасят до 30 юни 2024 г. върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на хартиен носител на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление.

Промените влизат в сила със задна дата от 1 януари 2024 г.

В текущия брой на ДВ се изменя Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването.

С направената промяна в член 5 се цели привеждане на посочения нормативен акт в съответствие с актуалната правна уредба в областта на защитата на личните данни. Редакцията в текста цели и отмяна на препращането към правни норми, които вече не са действащи.

Прекият очакван резултат от направеното изменение е осигуряване на пълно нормативно съответствие в национален план и гарантиране на произтичащата от това правна сигурност.

В този брой е обнародвано Постановление № 11 от 25 януари 2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

За изплащането на разходите по общинските проекти от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се предоставят трансфери към общините въз основа на споразумения за предоставяне на финансова подкрепа, сключени между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общините, включително за сметка на осигурени за целта средства по сметката за чужди средства на МРРБ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изплаща финансовата подкрепа при спазване на условията, уредени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

За проектни предложения, при които се установи, че включват допустими и недопустими за финансиране дейности ще се предоставя финансова подкрепа пропорционално за допустимата част.

Решение на Съда на ЕС относно определянето на минимални размери на адвокатските възнаграждения

CJEUСъдът на ЕС се произнесе с Решение от 25 януари 2024 г. по дело C-438/22 („Ем акаунт БГ“ ЕООД срещу „ЗАД Армеец“ АД) с предмет преюдициално запитване, отправено от Софийския районен съд (СРС). Поставените от СРС въпроси касаят присъждането на разноски за адвокатски възнаграждения и в частност обвързването им с минималния размер, посочен в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 101, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, противоречи на тази разпоредба, националният съд може да откаже да приложи тази национална правна уредба по отношение на страната, осъдена да заплати съдебните разноски за адвокатско възнаграждение.

Съдът на ЕС счита, че определянето на минимални размери на адвокатските възнаграждения и установяването им като задължителни с национална правна уредба е равнозначно на хоризонтално определяне на задължителни минимални тарифи, забранено от член 101, параграф 1 ДФЕС като органичаващо конкуренцията в рамките на вътрешния пазар на ЕС. И стига до извода, че такова ограничение в никакъв случай не може да бъде обосновано с преследването на „легитимни цели“ като тези, които се твърди, че се преследват с минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Решението е публикувано на уебсайта на Съда на ЕС – тук.

Пълния текст на решението с активни хипервръзки към цитираните в него актове на правото на ЕС и цитираната предишна практика на СЕС можете да намерите в АПИС Евро Правотук.

 

Полезно в ДВ (бр. 8 от 26.01.2024 г.)

В брой 8 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

С направените изменения се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс по Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел са направени промени, предвиждащи преустановяване сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за местното самоуправление и местната администрация.

В промените е предвидено дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Всяко открито заседание на общинския съвет ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

В общинския съвет ще се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината.

Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината. Заседанията на комисиите ще се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

Полезно в ДВ (бр. 7 от 23.01.2024 г.)

В брой 7 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Актуализирано е Приложение № 3 относно минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.

Промените влизат в сила от 1 януари 2024 г.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Направените изменения и допълнения са свързани с усъвършенстване на процедурите по организиране, провеждане, документиране и отчитане на теренните археологически проучвания и създаване на предпоставки за стимулиране дългосрочното и отговорно отношение към проучването на археологическото наследство.

Основната цел на промяната е да се усъвършенства създадената до момента нормативно уредба, като се разпишат в детайли изисквания, свързани с процедурите по кандидатстване за издаване на разрешение за извършване на теренно археологическо проучване, създаване на условия за професионално провеждане на проучванията, за ефективен контрол, прозрачно и справедливо отчитане на теренната дейност, във връзка с отговорността по изучаване и опазване на археологическото културно наследство.

Цели се също така и осъвременяване на терминологията и синхронизиране разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с тези на Закона за културното наследство и други нормативни актове.

В този брой е обнародвано Решение № 2939-МИ от 18 януари 2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

С този акт се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 82-МИ-НЧ до 106-МИ-НЧ.

Полезно в ДВ (бр. 2 от 05.01.2024 г.)

В „Държавен вестник“, бр. 2 за 2024 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Измененията са в няколко направления:

– осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение във Военномедицинската академия на специалисти по здравни грижи;

– уеднаквяване на правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите,  посредством освобождаване от такси за обучение;

 – осигуряване на гаранции за компенсиране на направените от Министерството на отбраната разходи чрез поемане на задължение от завършилите военно обучение да изпълняват военна служба за определен период от време;

– създаване на условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования и по-високо равнище на социалния пакет за военнослужещите.

В същия брой е обнародвана и Наредба за изискванията към чистите превозни средства, с която се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Целта е да се намали отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от конкретни категории.  Дадена е дефиниция за „чисто превозно средство“ и са посочени пределните стойности на емисиите. При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите следва да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства.

Полезно в ДВ (извънреден бр. 108 от 30.12.2023 г.)

В последния за годината брой 108 на „Държавен вестник“ (извънреден) е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Предвиден е бюджетен дефицит от 3% на касова основа, данъчни приходи при 3,2% реален растеж на БВП, прогнозирана инфлация от 4,8% на годишна база и безработица от 3,9% в края на периода.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Национална пътна карта са предвидени 100 962 700 лв.

За повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детската градина и училище, за увеличаване на заплатите на помощник възпитателите  са предвидени 16 700 000 лв.

За компенсиране на разходите за отглеждане на деца, които не са приети поради липсата на места в държавни и общински детски градини и училища, са предвидени 10 000 000 лева.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са предвидени 39 000 000 лв., в Българска академия на науките – 10 млн. лв., и в Селскостопанска академия – 3 млн. лева.

За създаване на Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ с цел подобряване на икономическото развитие на страната чрез осигуряване на достъп на български граждани с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование, както и последващото прилагане на опита им в България, са предвидени 5 млн. лева.

Допълнително 68 млн. лв. се отпускат за култура, от които 30 млн. лв. за сценични изкуства, 2,5 млн. лв. за програма на Министерство на културата – „Читалища“. За български културни институти в чужбина и международна дейност са предвидени 4 млн. лв., в това число 1 млн. лв. – в Република Северна Македония.

За дейности, свързани с държавната граница, в това число за ремонт и надграждане и за радио-локационна система, са предвидени 7  млн. лв. В областта на отбраната за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка са предвидени 40 млн. лв.

Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2024 г. е 933 лв.

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв.

За 2024 г. размерът на еднократната помощ при раждане на дете е: за първо дете  – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв.

Полезно в ДВ (бр. 107 от 29.12.2023 г.)

В брой 107 на „Държавен вестник“ е обнародвано ПМС № 346/21.12.2023 г. за изменение и допълнение на ПМС № 79/2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. С измененията се разширява обхватът на предоставяните за безвъзмездно ползване учебници, като вече безплатно ще се осигуряват за всички ученици от I до XII клас учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по учебните предмети от общообразователната подготовка, учебните предмети майчин език, религия и хореография. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас. Учебниците и учебните комплекти за учениците от VIII до XII клас ще започнат да се осигуряват за безвъзмездно ползване от учебната 2024 – 2025 година. Измененията имат за цел осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици и гарантиране на достъпа им до качествено училищно образование.

В същия брой е обнародвано и Решение № 11214 от 16 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 1245/2021 г., с което се отменя чл. 96, ал. 3, изречение второ от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП). Текстът, който се отменя, гласи: „Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с максимално допустима маса до 2,5 т върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 1,5 м за преминаване на пешеходци.“

При преценката на материалната законосъобразност на оспорения текст съставът на ВАС достига до извод, че макар и действащо право нормата на чл. 96, ал. 3, изр. второ ППЗДвП противоречи на нормативен акт от по-висока степен, в случая на действащия чл. 94, ал. 3, изр. второ от Закона за движението по пътищата: „Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.“

На основание чл. 194 АПК съдебно решение, с което се отменя подзаконовия нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от съда, се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.