Полезно в ДВ (бр. 40 от 05.05.2023 г.)

В брой 40 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз.

С редакцията в текста се прецизират разпоредбите относно достъпа до Визовата информационна система на ЕС.

Достъпът до тази система ще се осъществява единствено чрез мрежата и функционалностите на Националната визова информационна система на Република България.

Разширява се кръгът на органите, имащи право на достъп до данни на ВИС на ЕС. Сред тях се включва Държавна агенция „Национална сигурност“, с оглед на правомощията по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за извършване на контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в Република България, даване на становища и съгласуване издаването на визи за краткосрочно пребиваване.

Разширява се и кръгът на звената в МВнР, имащи право на достъп до данни от Националната визова информационна система, във връзка с осъществяване на дейности по съгласуване на заявления за издаване на временни паспорти.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 1 от 12.03.2018 г.

Наименованието на наредбата се променя на: Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 за целите на видовете интервенции под формата на директни плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по такъв начин, че да обхваща площите, които са на разположение на земеделския стопанин, като съответно площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3%.

Изменението и допълнението на Наредба № 1 е насочено към привеждане и постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115, както и с приетото решение на ЕК № CCI: 2023BG06AFSP001 от 07.12.2022 г., с което Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България е одобрен.

С въвеждането на промените действащата подзаконова нормативна уредба се привежда в съответствие с европейското законодателство.

Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 88 от 04.11.2022 г.)

В брой 88 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2004 г. за мини­малните размери на адвокатските възнаграждения.

Направените промени предвиждат при частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск да се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.

При процесуално представителство, за­щита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението няма да се включват сумите за пътни разходи и престой.

Когато процесуалното представител­ство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, ми­нималното възнаграждение ще е в двукратен размер.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори се увелича­ват с 1/2, когато правната помощ е предоставе­на на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът ще се заплаща отделно възнаграждение за всеки от езиците, на който са изготвени. Възнагражденията са в дво­ен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.

 В настоящия брой на ДВ е обнародвана Наредба № РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Основна цел на новата наредба е създаване на нормативна уредба за ефективна организация на движението чрез:

– регламентиране на обхват и съдържание, в т.ч. задание и изходна информация, съгласуване, одобряване и прилагане на плановете и проектите за организация на движението;

– определяне на критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите за организация на движението;

– въвеждане на ясни и точни разпоредби свързани с плановете и проектите за организиране на движението по пътната инфраструктура във и извън населените места.

С приемането на Наредба № РД-02-20-2 ще се подпомогне работата на проектанти, консултанти и възложители с процедури и изисквания за: достатъчно информация и пълнота на проектната документация при разработване на планове и проекти за организация на движението; анализ на плановете и актуализацията им и предприемане на мерки за подобряване на съществуващата организация на движението.

Създаването на ефективни планове и проекти за организация на движението ще повиши безопасността и сигурността на всички участници в движението.

Полезно в ДВ (бр. 71 от 02.09.2022 г.)

В Държавен вестник, бр. 71/2.09.2022 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 261 от 29.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. С него се одобряват допълнителни трансфери в размер 3 645 409 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване по описаните в него програми и дейности.

Обнародвана е и нова НАРЕДБА № Н-2 от 24 август 2022 г. на Министерство на правосъдието за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й звена, която ще влезе в сила от 1.01.2023 г.

С Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2021 г.; изм., бр. 77 от 2021 г. и бр. 35 от 2022 г. ) от 01.09.2022 г. минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти стават: директор – 1810 лв.; заместник-директор – 1675 лв.;учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ – 1486 лв., старши учител, старши възпитател – 1533 лв.,главен учител, главен възпитател – 1592 лв.

Обнародвана е и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение.

Държавен вестник, брой 71 от 02.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 71 от 02.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 70 от 30.08.2022 г.)

В брой 70  на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба  № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Направените промени в наредбата целят в максимална степен да оптимизират, електронизират и автоматизират работните процеси в бюрата за съдимост, също така целят и преминаването към електронизиран и автоматизиран обмен на данни.

Значително се разширява обхвата на лицата, за които може да се заяви и издаде електронно свидетелство за съдимост/електронно служебно свидетелство за съдимост.

Детайлизира се информацията, която следва да се съдържа в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, прецизира се процеса по издаване на свидетелства за съдимост за лица, за които има издаден бюлетин за съдимост и/или бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а от НК.

В текущия брой на ДВ се изменя Правил­никът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация.

Промените предвиждат Дирекция „Правна“ да подпомага Висшия съдебен съвет при изпълнение на задълженията му като администратор на лични данни, както и да отговаря за воденето на регистъра по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и от­носно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 94/46/ЕО.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Наредба  № РД-16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.

В § 1 от допълнителната разпоредба се въвежда определение на понятието „Опорен пункт на ЕСО“. Това е специализи­ран оперативен пункт на електроенергийния системен оператор, от който оперативният дежурен персонал осъществява дистанционно управление на уредби високо и средно напреже­ние в подстанции без дежурен персонал – соб­ственост на електропреносното предприятие, под ръководството на териториалните деспечерски управления или специализирани диспечерски звена.

Държавен вестник, брой 70 от 30.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 70 от 30.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 62 от 05.08.2022 г.)

В брой 62 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Кодексът на труда.

С промените се регламентира индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Отпускът е в размер до 2 месеца и може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето.

Този отпуск ще може да се ползва, когато бащата (осиновителят) не е ползвал прехвърлен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от майката (осиновителката).

Ползването на този вид отпуск е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между бащата (осиновителя) и детето, както и за повишаване на възможностите за активно участие във възпитанието му. Въвеждането му няма да доведе до отнемане или намаляване на съществуващи към момента права на майките (осиновителките), свързани с отпуските за раждане, осиновяване и отглеждане на дете.

В настоящия брой на ДВ се допълва Гражданският процесуален кодекс.

В ГПК се създава нова разпоредба – чл. 450б „Единна входна точка за запори“.

Министерството на правосъ­дието ще изгради и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистра­ция по силата на закон. Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до инфор­мационната система ще се определят с наредба при зачитане правото на достъп до нея и на частноправните субекти с интерес от справки.

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на земеделието ще обменят по електронен път с информационната система информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри по силата на закон.

Съдебните изпълнители се задължават ежедневно да въвеждат данни в информационната система. За всеки въведен запор ще се използва квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

Достъпът до информационната систе­ма по служебен път на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции ще е безплатен.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за съдебната власт.

С направената редакция в текста се предприемат мерки за осигуряване осъществяването на функциите по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) от европейските делегирани прокурори, които ще са обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата.

За осигуряване на добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още