Полезно в ДВ (бр. 61 от 23.07.2021 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” е обнародвана нова НАРЕДБА № 11 от 14.07.2021 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

С прилагането на акта ще се сведе до минимум вероятността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране и по този начин ще се осигури по-високо ниво на защита на здравето на потребителите.

С тази наредба се определят мерките за контрол, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, изискванията към системите за самоконтрол за остатъци на собствениците на животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора и мерките, които БАБХ предприема при съмнение или установяване на нарушение. С това се цели високо ниво на защита здравето на потребителите и недопускане на възможността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране.

В новия брой на ДВ е обнародвана и нова НАРЕДБА № 15 от 08.07.2021 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“. С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавен вестник, брой 61 от 23.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 61 от 23.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 60 от 20.07.2021 г.)

В брой 60 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 70 от 29 юни 2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания.

С наредбата се определят изисква­нията към формирането и поддържането на фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и фондовете за разсрочени плащания, изчисля­ването на изискуемия размер на средствата в тях и превишението му, допълването на фон­довете и освобождаването на средства от тях.

Регламентира се изискуемият размер на фондовете за извършване на плащания, възлизащ на задълженията към пенсионерите, лицата с разсрочени плащания и техните наследници, включително по съответната аналитична сметка за неразпределения доход от инвестиране на постъпилите във фондовете средства от индивидуалните партиди, предназначен за съхраняване на размера на плащанията при непостигане на очакваната доходност.

С оглед отражението на посочените задължения върху месечните отчети на фондовете за извършване на плащания се изисква тяхното изчисляване преди внасянето на отчета на съответния фонд за месец декември на годината, за която се отнася изчисляването им.

В този брой се изменя и допълва Правилникът за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Прецизира се дейността на Длъжностното лице по защита на личните данни. ДЛЗЛД ще бъде на пряко подчи­нение на управителя на НЗОК и ще участва по подходящ начин при решаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в НЗОК. ДЛЗЛД ще изпълнява задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), и ще осигурява законосъобразното обработване на лични данни в НЗОК, като работи в тясно сътрудничество с всички звена в НЗОК.

Създава се нов раздел – Служител по мрежова и информационна сигурност. Той ще осъществява дей­ността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички струк­тури, програми, дейности и процеси в НЗОК.

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 59 от 16.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 59 от 16.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 59 от 16.07.2021 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” е обнародван новият Устройствен правилник на Агенция „Митници“.

Подобрява се последващия контрол в Агенцията, чрез възстановяване на дирекция „Последващ контрол“ в Централно митническо управление.

Предвидени са мерки за борба с корупцията, чрез въвеждане на допълнителни инструменти за контрол на митническите служители, взети са мерки за подобряване качеството на обучение на тази категория лица, чрез възстановяване на дирекция „Национален учебен център“.

Засилва се административния капацитет на териториалните звена при извършване на проверки, чрез намаляване на числеността на Централно митническо управление в полза на териториалните звена и децентрализиране на ключови функции и задачи.

 С новия правилник се подобрява и мрежовата и информационна сигурност в Агенция „Митници“ чрез обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на директора на агенцията.

В този брой е изменена и допълнена Наредбата за медицинската експертиза, приета с Поста­новление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Промените са обусловени от необходимостта да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания, формиращи отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, съгласно Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от Наредбата.

 

Полезно в ДВ (бр. 58 от 13.07.2021 г.)

В брой 58 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 221 от 8 юли 2021 г. за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет oт 2019 г.

Промените целят синхронизиране и прецизиране на документа в съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. нови разпоредби в Закона за личната помощ. Чрез измененията се определят хората, които имат право на лична помощ, съобразно реалната нужда на оказване на асистентска грижа за най-нуждаещите се и уязвими лица. По този начин се създава обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ. Направената промяна ще доведе до повишаване на ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания.

В този брой на  ДВ е обнародвано и Постановление № 226 от 12 юли 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища.

С постановлението нормативно се регламентират система от показатели за оценка на приноса на висшите училища за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и на резултатите им от научноизследователската дейност, както и условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища.

Целта на мярката е да се осигурят условия за стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет за върхови научни изследвания.

 

 

Държавен вестник, брой 53 от 25.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 53 от 25.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 53 от 25.06.2021 г.)

В 53-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 200 от 23 юни 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост и от 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 141,63 лева на 148,71 лева. Промяната ще доведе до увеличаване и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Обнародвана е нова Наредба № 69 от 15 юни 2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост. Предвидените в наредбата формули за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост се базират на утвърдени положения в актюерската наука и практика. Посредством определянето на единни формули за пенсиите от универсалните пенсионни фондове се осигурява еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват. Формулите дават възможност при определяне на пенсията да се гарантира нейният размер на база преведените брутни вноски или въз основа по-високия размер средства по индивидуалната партида съобразно предвидените в закона възможности. Независимо от избрания вид гаранция за определянето на първоначалния размер на пенсията се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още