Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 75 от 10.09.2021 г.)

В брой 75 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наред­ба № 4 от 2015 г. за учебния план.

Промените са свързани с необходимостта от синхронизиране на текстове с вече утвърдените рамкови учебни планове за общо образование за основната степен на образование, за общо и за професионално образование в училища по изкуствата и за общо и за профилирано образование в училища по културата, както и с разработените и утвърдени нови учебни програми по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и по география и икономика за VI клас.

Включването на проектното обучение и на творческите дейности като част от учебния процес ще отговори на необходимостта от промяна по посока на делегиране на права на учителите за по-голяма креативност, търсене на сходство между предметите и прилагане на компетентностния подход в рамките на учебния час.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

С направените изменения се синхронизират дейностите по приема на ученици на места по държавен и допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища с изискванията на Наредбата № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Създават се гъвкави възможности за определяне на седмично разписание, различно от утвърденото, при определени условия.

Намалява се и административната тежест като отпада необходимостта от представяне на служебни бележки и документи, съдържащи информация, която е достъпна по електронен път.

 

Държавен вестник, брой 73 от 03.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 73 от 03.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 73 от 03.09.2021 г.)

В брой 73 от 03.09.21 г. са обн. ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)

Обнародва се и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

С обнародваната НАРЕДБА № Н-10 от 20.08.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“ се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 863040 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – администратор“ от област на образование „Обществена сигурност и безопасност“ и професионално направление 863 „Военно дело“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 72 от 31.08.2021 г.)

В брой 72 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Промените са направени във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г.) и практиката по прилагането на действащата от 2017 г. до този момент наредба.

Направени се следните по-съществени промени:

– посочват се изискванията, които се прилагат за определяне на задължените лица, за чиято сметка се извършва отстраняването на грешката в кадастралната карта след одобряването ѝ;

– определя се начинът на уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка, или явна фактическа грешка, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота;

– намалява се административната тежест за гражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра; проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра;

– въвежда се изискването – правоспособните лица по кадастър да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис;

–  премахва се изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи;

–  изменят се дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта;

– отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до СГКК по местонахождение на имота, за който се отнасят данните;

–  условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка и начина за нейното отстраняване, са уточнени и детайлно разписани;

–  продължава се срокът за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра до 31.12.2023 г.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана е Програмата между Министерството на културата на Република Бълга­рия и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2021 – 2023 г.

Дейностите, предвидени в Програмата, целят активизирането на сътрудничеството в областта на музиката, театъра, изобразителното изкуство, кинематографията, както и в областта на книгоиздаването и разпространението на книги.

Сътрудничеството обхваща и областта на нематериалното културно наследство, народната музика и танци. В програмата са планирани и общи дейности в областта на консервацията на недвижимото културно наследство, както и подкрепа в областта на творческите индустрии.

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 71 от 27.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 71 от 27.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 71 от 27.08.2021 г.)

В брой 71 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

С него се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд, който е юридическо лице със седалище в гр. София, из­пълняващо възложените му с Кодекса за застра­ховането функции.

Вноски в Гаранционния фонд са длъжни да правят застрахователите по чл. 520 от Кодекса за застраховането. Те участват във финансира­нето и управлението на фонда след започване на дейност на територията на Република България. Дейността започва със сключването на първия застрахователен договор по задължителна застраховка „Гражданска от­говорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците или застраховка по раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Фондът е длъжен да разполага с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно осъществяване на неговата дейност. Системата на управление включва адекватна и прозрачна организационна структура с ясно и целесъобразно разделение на отговорностите, както и ефективна система, осигуряваща предаването на информация.

В настоящия брой на  ДВ се допълва Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чи­ето домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Министерството на здравеопазването ще може да субсидира лечебните заве­дения за поддържане на резерв от лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, необходими при лечението на заразната болест, причинила епидемичното разпространение, за преодоля­ване на възникнала липса или недостиг от такива продукти.

Създаването на резерв и лекарствените продукти, включени в него, ще се определят със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на експертни съвети.

Стойността на субсидията ще се определя на база шестмесечен разход за лекарствените продукти, предназначени за лечение на COVID-19, които са включени в резерва.

Общата прогнозна стойност на включе­ните лекарствени продукти ще се изчислява по цените, публикувани в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените проду­кти в хуманната медицина, като количествата ще се формират в съответствие със заявените от лечебните заведения количества, изчислени за шестмесечен период по процедурата за „Сключ­ване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“.

 

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 70 от 24.08.2021 г)

В брой 70 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 8 от 2019 г. за изисква­нията към лечебните заведения, кои­то извършват обучение на студенти и специализанти.

Лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването по реда на Наредба № 8. Към настоящия момент са регламентирани голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по обучение, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обучение.

В наредбата е регламентирано също експертната комисия да извършва проверка на съответствието на лечебното заведение с предвидените критерии и условия на място в лечебното заведение. Налице е нормативна непълнота по отношение реда за предлагане състава на експертната комисия от консултативния съвет, като не е предвидена възможност лицата, които биха желали да участват в такива комисии, да заявят това.

Посочените аспекти от процеса по получаване на одобрение на лечебните заведения за извършване на дейности по обучение затрудняват и забавят процеса, поради което с измененията в наредбата е предвидено оптимизирането им.

В новия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на про­фесионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.

В него е предвидено студентите, приети от учебната 2021/2022 година в рамките на броя по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование по специалности от профе­сионалните направления и по защитените специалности, включени в приложението по чл. 1, да бъдат освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.

Средствата за компенсиране на разходите за освобождаване от такси ще се изчисляват въз основа на средния размер на таксата за обучение за предходните 4 учебни години по приоритетните професи­онални направления и защитените специалности от списъка по чл. 1, умножен по броя на приетите за обучение студенти в редовна и задочна форма съгласно данните, предоставени от висшите училища, индексирана с процента на увели­чение на средствата за издръжка на обучение, определени съгласно Закона за висшето образование за съответната бюджетна година спрямо предходната.