Полезно в ДВ (бр. 35 от 10.05.2022 г.)

В брой 35 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за из­плащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Съгласно член 1, § 1 от Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., за програмите, подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, срокът, определен в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се удължава до 31 декември 2022 г.

Във връзка с това, с направените промени се цели уреждане на обществените отношения, свързани с прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ през преходния период.

Очакваните резултати от прилагането на акта са законосъобразното прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., точното изпълнение на одобрените проекти и ускоряването на процеса по плащане на финансовата помощ.

В настоящия брой на  ДВ се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

В държавния бюджет са планирани средства за повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти от 01.04.2022 г. и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната. В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са увеличени средствата за предучилищното и училищното образование. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти влизат в сила от 01.04.2022 г., въз основа на увеличението на средствата по стандарти за предучилищно и училищно образование.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежище­то и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

Задължението за здравно осигуряване и здравноосигурителните права на посочените категории лица възникват: за лицата с временна закрила – от датата на предоставянето на временна закрила, а за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от датата на пристигането им в Република България.

 

 

 

 

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Полезно в ДВ (бр. 34 от 03.05.2022 г.)

В брой 34 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за предучилищното и училищното образование.

Съгласно направените промени в системата на предучилищното и училищното образование няма да се допуска налагането на идеологически или религиозни доктрини.

Идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи ще се изучават за постигане на целите за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели. Разпоредбите ще се прилагат и за лицата, заемащи всички останали длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

В новия брой на ДВ е обнародван Устройственият правилник на Министерството на туризма.

С правилника се уреждат правомощията на министъра на туризма, основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на туризма, на неговите организационни структури и административни звена.

Общата администрация под­помага осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на админи­страцията, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администра­ция и извършва техническите дейности по административното обслужване. Тя е организирана в 3 дирекции: „Управление на финансовите и човешки ресурси“, „Административно-правни дейности“ и „Връзки с обществеността и протокол“.

Специализираната администрация е организирана в 6 дирекции: „Туристическа политика“; „Маркетинг и реклама“, „Международна дейност и визови режими“, „Програмиране и управление на проекти“, „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ и „Контролна и инспекционна дейност“.

Поставя се акцент върху дигиталния маркетинг, анализиране и таргетиране на нови потенциални пазари за българския туристически продукт и увеличаване на фокуса върху контрола на концесионирането и отдаването под наем на плажове по Черноморското крайбрежие.

В този брой се изменя и допълва Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Минис­терския съвет.

Към Съвета за развитие е създаден Координационен комитет като орган за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие България 2030.

С оглед осигуряване изпълнението на функциите и задачите на комитета и във връзка с актуалната структура на Министерския съвет, в постановлението се прецизират отговорните органи по приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020. Определят се и отговорните органи по приоритетите на Националната програма за развитие България 2030.

Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis   Има още

Държавен вестник, брой 33 от 29.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 33 от 29.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 33 от 29.04.2022 г.)

В брой 33 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

 Целта на направените изменения е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа, с оглед интензивността на работа в тези структури, както и спецификата и отговорностите при осъществяване на организацията за поддържане на този режим на работа.

Актуализирано е Приложение № 1, като измененията са предимно в стойностите, които Министерство на здравеопазването заплаща за част от осъществяваните дейности.

Увеличена е стойността за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ за извършените дейности по оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.

Диференцирана е и стойността на медицинските дейности, а именно стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща за извършените дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, с доказано качество, в зависимост от вида експертиза.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно разпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

С направените промени се разширява продуктовият обхват на централизираното възлагане чрез включване на доставка на електрическа енергия и мобилни и стационарни телефонни услуги. Актуализира се кръга от потребители на централизираното възлагане, като се отчитат законодателни, структурни и организационни промени в администрациите и се прецизират текстовете, уреждащи взаимоотношенията между възложителите и Централния орган за покупки.

Прецизират се и разпоредбите уреждащи обмена на информация между Централния орган за покупки и потребителите в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, уреждащи използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събране

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 32 от 27.04.2022 г.)

В брой 32 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за съдебната власт.

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ специализираният наказателен съд, Апела­тивният специализиран наказателен съд, Спе­циализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура се закриват.

Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специали­зиран наказателен съд ще се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Софийският градски съд е пра­воприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания нака­зателен съд, а Софийският апелативен съд е право- приемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Апелативния специализиран наказателен съд.

Направените изменения и допълнения са ключови и представляват първа стъпка в изпълнение на поетите ангажименти от правителството пред българското общество за съдебна реформа.

В този брой се изменя и допълва Законът за здравното осигуряване.

С направените промени се регламентира здравното осигуряване и медицинското обслужване на чужденците с предоставена временна закрила, които пристигат в Република България. По най-законосъобразия и целесъобразен начин се гарантират възможностите за ползване на медицинска помощ на пристигналите на територията на страната лица, на които е предоставена временна закрила. Приоритетно е оказването на навременна и всеобхватна помощ на всички лица със статут на временна закрила.

За постигане на тази цел е необходимо посочените лица да могат да ползват пълен обхват на медицинската помощ при условията и по реда за българските граждани, като аналогична медицинска помощ ползват бежанците и лицата с хуманитарен статут.

Изрично се посочва, че лицата със статут на предоставена временна закрила са задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса. По този начин ще се създаде практическа възможност тези лица да ползват пълния обхват медицинска помощ, заплащана от НЗОК.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за здравето.

Законът предвижда чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут и право на убежище да се ползват с медицинска помощ при условията и по реда за българските граждани.

Чужденците с предоставена временна закрила ще имат право на медицинска помощ и медицински услуги при усло­вията и по реда за българските граждани с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още