Държавен вестник, брой 21 от 07.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 21 от 07.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 21 от 07.03. 2023 г.)

В брой 21 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за финансов принос между Република Бъл­гария и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU.

Споразумението по програмата за InvestEU предвижда предоставяне на финансов принос, който включва част от ресурсите, предвидени за България от фондовете при споделено управление (във връзка с одобрения ресурс по Споразумението за партньорство, одобрено с решение на ЕК C (2022)4607 от 6 юли 2022), съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, за провизиране на Гаранцията от ЕС, както и суми, предоставени по линия на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета по Плана за възстановяване и устойчивост, одобрен с Решение за изпълнение на Съвета от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT).

Съгласно разпоредбата на член 18, ал. 1 Споразумението за InvestEU се урежда и тълкува в съответствие с правото на Европейския съюз, допълнено при необходимост от Люксембургското право, а според член 18, ал. 2 от него спорове, възникнали между Страните във връзка със законосъобразността, валидността, тълкуването или изпълнението на Споразумението за финансов принос, се отнасят изключително до юрисдик­цията на Съда на Европейския съюз в съответствие с член 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В текущия брой на ДВ се допълва Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за прие­мане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести.

Причините за промяната в Наредба № 5 са свързани с допълване на терапията за лечение на болести на ретината и стъкловидното тяло, в частност макулна дегенерация, свързана с възрастта и макулен едем.

С направените допълнения се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия и допълване на терапията за лечение на макулна дегенерация, свързана с възрастта и на макулен едем, с включването на лекарствения продукт с INN Faricimab.

Държавен вестник, брой 20 от 03.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 20 от 03.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 20 от 03.03.2023 г.)

В извънредния брой 20 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 2 от 28 февруари 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С новата наредба се създава опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на тези малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така ще се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси и ще се осигури стабилност на предприятията, като се обезпечи тяхната ликвидност и жизненоспособност.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2022 г. за прилага­не на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прецизират се действащи разпоредби от наредбата като се създава правна уредба за предоставяне на подпомагане и на други засегнати земеделски стопани, а именно такива, които отглеждат пчелни семейства или малини или ягоди – оранжерийно производство.

С изменението на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Наредба № 7 от 20215 г. за прилагане на мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се цели да се създаде яснота в правната уредба относно прилагането на намаленията и отказите при установено неспазване при изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Държавен вестник, брой 19 от 28.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 19 от 28.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 19 от 28.02.2023 г.)

В брой 19 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

С направените промени в Наредба № 10 се създава възможност за ученици, които не могат да се явят на националното външно оценяване защото са в болничен престой или поради карантина, да се използват резултатите от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература и/или математика, проведени в годината на кандидатстване, ако са участвали в тях.

Дава се възможност и на ученици, постигнали високи резултати в обучението по БЕЛ или математика да кандидатстват за места по държавен план-прием, подобаващи на нивото на знанията и уменията им. Създава се възможност за учениците, обучавани в VII клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от балообразуващите учебни предмети, областната комисия за приемане на ученици в VIII клас да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването.

Въвежда се четвърти етап на класиране, като учениците вече ще подреждат желанията си в първи, трети и в четвърти етап.

За участие в трети и в четвърти етап на класиране ще се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и ученици, които не са кандидатствали до момента.

В този брой се изменя и допълва и Устройстве­ният правилник на Държавния авиационен оператор.

С промените се предвижда извършването на услугата от общ икономически интерес – полети за оси­гуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобре­ние, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да се възложи на Държавния авиационен оператор за срок 10 години.

За компенсиране на нетните разходи за извършване на услугата Държавният авиационен оператор ще полу­чава парична сума в размер, равен на прогноз­ната стойност на компенсацията. Размерът на разходите ще се включва в закона за държавния бюджет за съответната година.

Държавен вестник, брой 18 от 24.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 18 от 24.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 18 от 24.02.2023 г.)

В брой 18 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 14 февруари

2023 г. за вписването, квалификацията и възнаграж­денията на вещите лица.

Целта на новия акт е в съответствие със законовата делегация на чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт да детайлизира условията и реда за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Приложното поле на Наредба № Н-1 обхваща реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица; условията, на които трябва да отговарят тези специалисти; условията и реда за определяне възнагражденията на вещите лица; правото на достъп до Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ и данните, които се въвеждат в нея.

Наредбата ще се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

 В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Съгласно препоръките на Световната здравна организация за подпомагане на процеса по внедряване в националните имунизационни програми на политики, основани на доказателства, от ключова роля е наличието на независим орган/съвет от експерти, който да подпомага министерствата на здравеопазването в сферите като качество и безопасност на ваксините, имунизационни стратегии, поддържане на висок ваксинационен обхват, внедряване на нови антигени в имунизационните програми, промени в схемите на приложение на ваксините, закупуване, правилно съхранение и употреба на ваксините.

В тази връзка е променен консултативният орган по чл. 5а от наредбата, като са разширени неговият състав и функции.

Националният експертен съвет по имунизации ще анализира изпълнението на дейностите по имунопрофилактиката в страната и ще предлага мерки за повишаване на имунизационния обхват и подобряване на надзора на имунопрофилактиката. Той ще изготвя предложения за политики за имунизация, вкл. и за препоръчителни и целеви имунизации, като периодично и при необходимост ще предлага научни препоръки за прилагането на типа ваксини за отделните възрастови групи за ваксините, които са предмет на наредбата.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и На­редба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

С редакцията на Наредба № 3 се цели регламентирането на ясна процедура и обективни критерии и условия за лицензиране на определени дейности, в т.ч. по отношение на лицата, които имат право да кандидатстват за издаването на лицензия, изискванията, на които заявителите следва да отговарят, критериите по отношение отделните елементи и предназначението на мрежата, определянето на границите на лицензионната територия, респ. изменението на обхвата на лицензионната територия на засегнатите оператори на електро- и газоразпределителни мрежи, както и необходимите данни и документи за доказаване на горните обстоятелства.

Направени са и промени в условията на съществуващия режим на издаване на лицензии и одобряване на бизнес планове от КЕВР с цел улесняване на процедурата.

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 17 от 21.02.2023 г.)

В брой 17 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 2 от 14 февруари 2023 г. по конституционно дело № 1 от 2022 г.
Делото е образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията във връзка с отговор на въпроса: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за закон¬ността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи ВАС и специализираните административни съди¬лища?“
В искането е изложено, че „действащата нормативна уредба не е последователна и единна по въпросите за подведомствеността на споровете в административното правораздаване“.
Съдът намира, че косвеният (инцидентен) съдебен контрол по отношение на актовете и дейст¬вията на административните органи е форма на съдебен контрол за законност, при който съдът, независимо от вида на разглеждания правен спор и приложимия процесуален ред, извършва преценка за законност на административните актове и действия, ко¬гато това е необходимо за осъществяване на правораздаването. При упражняване на тази компетентност според трайната практика на Конституционния съд обвързаността на съдилищата от върховния съдебен надзор на ВКС или ВАС е обусловена от приложимия закон, а не от инстанцион¬ната компетентност на съответния върховен съд по спора.
Във връзка с изложеното Конституцион¬ният съд е решил, че принципът на правовата държава не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
С Наредба № 1 са въведени основните принципи и изисквания на европейските стандарти за осигуряване на безопасността на площадките за игра, а именно: серията стандарти БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра и настилки“ и БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането“.
С промените в текстовете на наредбата са оставени само принципните изисквания на европейските стандарти, които имат отношение към планирането и проектирането на площадките за игра, както и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра.
По този начин определените изисквания в наредбата ще станат по-устойчиви във времето, без да се влияят от регулярните промени в европейските стандарти.