Нова Европейска финансова практика – октомври 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-250/21 от 6 октомври 2022 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Отпускане на кредити — Договор за синтетична секюритизация — Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно облагане на възмездни услуги. Услуги, извършвани от инвеститор по договор за синтетична секюритизация, състоящи се в предоставянето на разположение на инициатора на определена сума срещу заплащането на постъпленията от посочените в този договор вземания, които остават в активите на инициатора.

Понятие “доставка на услуги, извършвана възмездно“.

Спор по повод квалифицирането за целите на освобождаването от данък върху добавената стойност на услугите, предоставени по силата на договор за синтетична секюритизация.

дело С-266/21 от 6 октомври 2022 година

Обща транспортна политика — Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство — Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държавата членка по обичайното пребиваване в замяна на свидетелство за управление, издадено от друга държава членка — Отказ на първата държава членка да изпълни прието от втората държава членка решение за временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава членка по обичайното пребиваване на притежателя на издадено от нея свидетелство за управление, която не признава и не изпълнява на своята територия прието от друга държава членка решение да отнеме временно правото на притежателя да управлява моторно превозно средство поради извършено на територията на последната транспортно престъпление, включително когато това свидетелство за управление е издадено в замяна на свидетелство за управление, издадено преди това от държавата членка, в която е извършено транспортното престъпление.

Производство за изпълнение в Испания на постановено в България решение за временно лишаване от правото да управлява моторно превозно средство на лице, което пребивава в Испания и притежава свидетелство за управление, издадено в тази държава, в замяна на свидетелство за управление, издадено в България.

дело С-293/21 от 6 октомври 2022 година

Приспадане на ДДС, платен по получени доставки – Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи – Корекция на приспадането – Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадълженото лице е длъжно да коригира приспаданията на ДДС, платен по получени доставки за придобиването на стоки или услуги, с които трябва да бъдат произведени дълготрайни активи, когато поради решението да се пристъпи към ликвидация на това лице и поради искането за дерегистрация по ДДС произведените дълготрайни активи не са били използвани в рамките на облагаеми икономически дейности.

Спор относно задължението за коригиране на приспаднатия данък върху добавената стойност за стоки и услуги, за които е било упражнено правото на приспадане и които са били придобити с оглед на производството на дълготрайни активи, които в крайна сметка не са били и никога няма да бъдат използвани за планираната икономическа дейност поради решението за ликвидация на данъчнозадълженото лице и дерегистрацията му по ДДС.

съединени дела С-433/21 и C-434/21 от 6 октомври 2022 година

Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Данъчен режим против избягването на данъци за дружествата тип „пощенска кутия“ — Определяне на облагаемия доход въз основа на предположение за минимален доход — Изключване от приложното поле на този данъчен режим на дружествата и образуванията, котирани на националните регулирани пазари

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корпоративен данък. Правна уредба, която ограничава прилагането на основанието за изключване от прилагането на данъчния режим срещу избягването на данъци за дружествата тип „пощенска кутия“ до дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на националните регулирани пазари, като изключва от приложното поле на това основание за изключване останалите дружества, национални или чуждестранни, чиито ценни книжа не се търгуват на националните регулирани пазари, но които са контролирани от дружества и образувания, котирани на чуждестранни регулирани пазари.

Два спора относно прилагането на данъчния режим против избягването на данъци за дружествата тип „пощенска кутия“.

дело С-1/21 от 13 октомври 2022 година

Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия. Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължения за ДДС на данъчнозадължено юридическо лице. Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на изпълнителния директор на дружеството, в случай че недобросъвестно е отклонил имущество на дружеството, вследствие на което то не е могло да погаси данъчните си задължения (в това число за данък върху добавената стойност). Отговорност и за дължимите от дружеството лихви. Приложно поле на правото на Съюза. Принцип на пропорционалност. Солидарна отговорност на физическо лице (без самото то да е данъчнозадължено по ДДС) за плащането на дължими от друго лице данъчни задължения и лихви.

Спор по повод на ревизионен акт, с който е прието, че MC отговаря солидарно за някои данъчни задължения на търговското дружество, на което е бил управител, включително за задължения на дружеството за данък върху добавената стойност.

дело С-397/21 от 13 октомври 2022 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Неоснователно фактуриран и платен ДДС – Ликвидация на доставчика – Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС – Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба на държава членка, в приложение на която данъчнозадължено лице, на което друго данъчнозадължено лице е предоставило услуга, не може да иска пряко от данъчната администрация възстановяване на сумата, съответстваща на неоснователно фактурирания му от този доставчик ДДС, който последният е внесъл в държавния бюджет, при положение че събирането на тази сума от посочения доставчик е невъзможно тъй като спрямо последния е образувано производство по ликвидация.

Спор по повод на отхвърлянето на молбата на H да му бъде възстановен данъкът върху добавената стойност, който му е бил начислен погрешно върху сделка, която не подлежи на облагане с ДДС в Унгария и е свързана с имот, намиращ се в друга държава членка.

дело С-431/21 от 13 октомври 2022 година

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Корпоративен данък — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Сделки, свързани с чужбина — Задължение за изготвяне на данъчна документация за търговските отношения между лица, които са в положение на взаимозависимост — Оценка и увеличение на облагаемия доход, предвидени като санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която, на първо място, данъчнозадълженото лице има задължение да изготвя документация за естеството и съдържанието, както и за икономическите и правните основания на цената и другите търговски условия по неговите трансгранични търговски сделки, позволяващо на това данъчнозадължено лице да упражняват безспорно влияние върху другия, и която уредба предвижда, на второ място, при неизпълнение на това задължение, не само че облагаемите му доходи в съответната държава членка се считат до доказване на противното за по-високи от декларираните, като данъчната администрация може да направи приблизителна оценка в ущърб на данъчнозадълженото лице , но предвижда и налагането на допълнителен данък.

Спор по повод увеличение на облагаемия доход поради неспазване на данъчното задължение за изготвяне на документация за трансграничните търговски отношения между свързани дружества.

дело С-593/21 от 13 октомври 2022 година

Самостоятелно заети търговски представители – Прекратяване на договора за търговско представителство от принципала – Обезщетяване на представителя – Обезщетение при прекратяване на договора – Подпредставителство – Право на подпредставителя да получи частта от дължимото на основния представител обезщетение при прекратяване, която съответства на привлечената от подпредставителя клиентела – Понятие „съществени ползи“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обезщетение при прекратяване на договора, което принципалът е заплатил на основния представител във връзка с привлечената от подпредставителя клиентела Заплащането на обезщетение при прекратяване на договора в полза на подпредставителя би могло да се приеме за неоправдано, когато той продължава дейността си на търговски представител по отношение на същите клиенти, но в рамките на преки отношения с основния принципал като при това заменя основния представител.

Понятие „съществени ползи“.

Спор по повод на искането на NY да получи от H обезщетение при прекратяване на договор за търговско представителство въз основа на оборота, който H е реализирало благодарение на новите клиенти, които е привлякъл за него NY.

дело С-362/21 от 20 октомври 2022 година

Правна сила на електронните подписи – Изисквания към усъвършенствания електронен подпис – Издаден като електронен документ административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията за „квалифициран електронен подпис“ – Липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ – Вписване на квалифициран електронен подпис в удостоверението, издадено от доставчика на доверителни услуги – Имена на титуляря на електронния подпис, които са транслитерирани на латиница, вместо да бъдат изписани на кирилица, както е обичайно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Допуска се издаден като електронен документ административен акт да бъде обявен за нищожен, когато е подписан с електронен подпис, който не отговаря на изисквания, за да се счита за „квалифициран електронен подпис“. При липса на „квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ е налице достатъчно основание, за да се приеме, че електронният подпис не представлява „квалифициран електронен подпис“ като в това отношение е ирелевантно евентуалното му обозначаване като „професионален електронен подпис“. Ако в удостоверението, издадено от доставчика на удостоверителни услуги, е вписан електронен подпис, това не е достатъчно, за да се счита за „квалифициран електронен подпис“.

Спор относно ревизионен акт за начисляване на данъка върху добавената стойност.

дело С-406/21 от 20 октомври 2022 година

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Установена преди 16 март 2013 г. практика, която се състои в несъбиране на лихвите за забава на плащане и на обезщетението за разноските по събирането — Практика, която се прилага за направени след тази дата отделни поръчки — Договорни условия и практики, които представляват явна злоупотреба — Свободно направен отказ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Последици от забавата на плащане. Практика, съгласно която за забава на плащане, по-малка от един месец, кредиторът не събира лихвите за забава на плащане, нито обезщетението за разноските по събирането, в замяна на плащането на главницата по дължимите вземания, при условие че като действа по този начин, кредиторът доброволно се е съгласил да се откаже от плащането на дължимите за тези лихви и за това обезщетение суми.

Спор във връзка със забавеното плащане по 135 фактури.

дело С-473/20 от 20 октомври 2022 година

Управляващи дружества на ПКИПЦК — Задължения по отношение на предоставяната на инвеститорите информация — Задължение за актуализиране на „съществените елементи на проспектите“ — Състав на орган на управляващото дружество — Транспониране в правния ред на държавите членки — Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение, свързано с актуализирането на проспектите — Понятие „съществени елементи на проспектите“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съществени елементи на проспектите, които трябва да бъдат непрекъснато актуализирани. Информация относно управляващо дружество, която проспектът трябва поне да съдържа. Обхват на понятието „съществени елементи на проспектите“. Финансови санкции. Национална правна уредба, съгласно която управляващо дружество, което не е спазило задължение за актуализиране на проспектите по отношение на няколко ПКИПЦК, се наказва с административна санкция за всяко от тези предприятия.

Спор по повод на имуществена санкция, наложена на дружество, за неизпълнение на задължението за актуализиране на проспекта на управлявано от него предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

дело С-585/20 от 20 октомври 2022 година

Борба със забавянето на плащане по търговските сделки – Събиране от публичен орган на вземания, цедирани от предприятия на дружество за събиране на вземания – Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника – Минимална фиксирана сума от 40 EUR – Сделки между предприятия и държавни органи – Процедура за установяване на съответствието на стоките или услугите – Отчитане на данъка върху добавената стойност за целите на изчисляването на лихвите за забава – Понятие „дължима сума“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oбезщетение на кредитора за разноските по събиране, понесени вследствие на забава на плащане от страна на длъжника, се дължи за всяка търговска сделка, по която възнаграждението не е платено в срок и която е документирана във фактура. Срок за плащане при предвидена в закона или в договора процедура за сертифициране на съответствието на стоките или услугите. Национална правна уредба, която предвижда общо за всички търговски сделки между предприятия и държавни органи срок за плащане с максимална продължителност от 60 календарни дни.

Понятие „дължима сума“.

Спор между B и здравна администрация по повод събирането на вземания от тази администрация, съответстващи на възнагражденията, дължими като насрещна престация за доставката на стоки и услуги от предприятия на медицински центрове към тази администрация.

дело С-604/20 от 20 октомври 2022 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Ответник с местоживеене в трета държава – Компетентност при индивидуални трудови договори – Отношение на власт и подчинение – Индивидуален трудов договор – Гаранционно споразумение, сключено между работника и трето дружество, с което се гарантира изпълнението на задълженията на работодателя към този работник – Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения. Индивидуален трудов договор, сключен между работодател и наето лице. Гаранционно споразумение, от което е зависело сключването на трудовия договор с трето лице Иск на основание на гаранционно споразумение. Иск във връзка с трудов договор. Условия за прилагане на националните правила за компетентност.

Понятия „търговска дейност или професия“ и „занятие или професия“.

Спор между R и F във връзка с отказа на R, коeто по силата на гаранционно споразумение отговаря към F за изпълнението на задълженията, произтичащи от трудов договор, сключен между последния и дъщерното дружество на R, във връзка с заплащането на произтичащите от последния договор вземания.

Нова Европейска финансова практика – септември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

съединени дела С-80/21 – C-82/21 от 8 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, която се съдържа в договор, сключен между потребител и продавач и не води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести тази клауза с диспозитивна разпоредба. Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, и води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести клаузата, или с тълкуване на волята на страните, за да избегне обявяването на нищожността на договора, или с диспозитивна разпоредба от националното право.

Спорове по повод искането на страни по дела, действащи в качеството на потребители, сключените от тях договори за кредит с банковите институции да бъдат обявени за нищожни, тъй като съдържали неравноправни клаузи.

дело С-98/21 от 8 септември 2022 година

Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Холдингово дружество, извършващо последващи облагаеми сделки за дъщерни дружества, няма право да приспада платения ДДС за доставки, които получава от трети лица и внася в дъщерните дружества срещу предоставянето на участие в общата печалба, когато, първо, получените доставки не са в пряка и непосредствена връзка със собствените сделки на холдинговото дружество, второ, тези доставки не са включени в цената на предоставените на дъщерните дружества облагаеми доставки и трето, посочените доставки не са част от общите разходи.

Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор между данъчна служба и W във връзка с отказа да се признае на последното право на приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност във връзка с доставките, които са позволили на това дружество да извърши като вноска на съдружник на дъщерните си дружества, като от своя страна те в по-голямата си част извършват освободени от ДДС доставки.

дело С-368/21 от 8 септември 2022 година

Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически съюз. Данък върху добавената стойност. Място на внос на превозно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Съюза в нарушение на митническото законодателство, намиращо се в държавата членка, в която лицето, извършило нарушението на митническите задължения, пребивава и реално използва превозното средство. Превозно средство, включено в икономическия оборот на Съюза.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност при внос на превозно средство, въведено на територията на Европейския съюз в нарушение на митническото законодателство.

дело С-18/21 от 15 септември 2022 година

Процедура за европейска заповед за плащане – 30‑дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID‑19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Национална правна уредба относно Ковид-19, с която се прекъсват всички процесуални срокове по граждански дела. Регламент № 1896/2006 допуска към определения 30‑дневен срок за подаване на възражение от длъжника срещу европейска заповед за плащане да се приложи национална правна уредба, която е приета при появата на пандемията от COVID‑19.

Спор между австрийско застрахователно дружество и германския гражданин по повод привеждането в изпълнение на връчената на последния европейска заповед за плащане.

дело С-227/21 от 15 септември 2022 година

Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС. Обхват на т.нар. съдебна практика относно данъчни измами. Наличие на злоупотреба с право. Отказ да се предостави право на приспадане на ДДС на основание, че получателят на доставката е знаел или е трябвало да знае, че поради финансовото си положение доставчикът няма да е в състояние да внесе възникналия ДДС в държавния бюджет. Облагане с ДДС при прихващане на цената срещу съществуващи задължения.

Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“.

Спор относно отказ да се ползва правото на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС) поради твърдяна злоупотреба с право.

дело С-669/20 от 15 септември 2022 година

Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги. Определяне на критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност. Наличие на най-малко три оферти. При съмнение, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, възлагащите органи са длъжни да проверят дали това действително е така, като вземат предвид всички релевантни елементи без в това отношение да имат значение невъзможността за прилагане на предвидените за целта в националното законодателство критерии и броят на подадените оферти.

Спор по повод на решение за класиране на оферентите и за избор на изпълнителя на обществена поръчка.

дело С-330/21 от 22 септември 2022 година

Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставка на услуги, които се състоят в предоставянето на право на използване на спортните съоръжения на фитнес център и оказването на индивидуална или групова инструкторска помощ, може да се облага с намалена ставка на ДДС, когато тази инструкторска помощ е свързана с използването на съоръженията и е необходима за упражняването на спорт или когато е съпътстваща.

Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“.

Спор между дружество, което стопанисва фитнес център, и Белгийската държава по повод на прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност по отношение на дейностите на това дружество.

дело С-335/21 от 22 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба на съкратено производство за изпълнение на вземане за адвокатски възнаграждения, съгласно която решение по предявеното срещу клиента потребител искане постановява несъдебен орган, а участието на съда е предвидено едва на етапа на евентуалното преразглеждане. Клауза от договор, сключен между адвокат и негов клиент, съгласно която клиентът се задължава да следва указанията на адвоката, да не действа без знанието му или против съвета му и да не оттегля сам иска по делото, за което го е наел, като в противен случай се предвижда финансова неустойка.

Спор между адвокат и неговата клиентка, възникнал след неплащане на претендираните възнаграждения за предоставени й правни услуги.

дело С-538/20 от 22 септември 2022 година

Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корпоративен данък. Данъчен режим на държава членка, по силата на който местно за тази държава дружество не може да приспада от облагаемата си печалба окончателните загуби, формирани чрез негово място на стопанска дейност в друга държава членка, в случай че по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане държавата членка, за която това дружество е местно лице, се е отказала от правомощието си да облага финансовия резултат.

Спор между данъчна служба и W, акционерно дружество, установено в Германия, по повод отказа на първата да вземе предвид за целите на изчисляването на дължимия от това дружество данък в тази държава членка загубите, формирани чрез място на стопанска дейност на посоченото дружество в Обединеното кралство, което място на стопанска дейност е закрито през същата година.

 

 

Нова Европейска финансова практика – август 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-267/21 от 1 август 2022 година

Данък върху добавената стойност – Доставки на застрахователни услуги – Място на данъчно привързване – Услуги по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застраховател – Понятие „други подобни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Място на облагаемите сделки. Място на доставка на услуги. Услугите по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застрахователно дружество, не спадат към „услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, адвокати, счетоводители и други подобни услуги, нито към обработката на данни и към предоставянето на информация“.

Понятие „други подобни услуги“.

Спор по повод определянето, за целите на събиране на данъка върху добавената стойност, на мястото, където се счита, че е извършена доставка на услуги.

дело С-294/21 от 1 август 2022 година

Данък върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Място на доставка на транспортни услуги – Туристически круизи по река – Река със статут на кондоминиум – Понятие „транспортни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изпълнение от две държави членки на разпоредбите за данъка върху добавената стойност. Tрябва да бъдат облагани от държава членка доставките на услуги по туристическо корабоплаване, извършени от установен в тази държава членка доставчик на територията, която по силата на международен договор представлява обща територия под съвместен суверенитет доколкото тези доставки вече не са били обложени от тази друга държава членка.

Понятие „транспортни услуги“.

Спор относно третирането от гледна точка на данъка върху добавената стойност на услугите по туристическо корабоплаване, извършени по река.

Нова Европейска финансова практика – юли 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-194/21 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Допускане на данъчнозадължено лице, което преди изтичането на преклузивен срок е пропуснало да упражни правото на приспадане на начисления ДДС за придобиване, да се откаже от възможността да извърши това приспадане впоследствие, при първото използване на въпросната стока или услуга за облагаеми сделки, чрез корекция, макар да не е установена никаква злоупотреба с право.

Спор относно корекцията на пропуск да се приспадне начисленият данък върху добавената стойност (ДДС) за придобиването на земя за строеж.

дело С-696/20 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност – Вътреобщностно придобиване на стоки – Място – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неосвободени вътреобщностни доставки. Преквалифициране от данъчния орган на сделка в рамките на верижни сделки. Задължение за плащане на ДДС върху сделка, неправилно квалифицирана от страна като вътрешна сделка. Правна уредба на държава членка не се допуска, ако вътреобщностното придобиване на стоки, което се приема за извършено на територията на тази държава членка, е резултат от вътреобщностна доставка на стоки, която не се третира като освободена сделка в тази държава членка.

Спор относно определянето на размера на подлежащия на възстановяване данък върху добавената стойност.

дело С-36/21 от 14 юли 2022 година

Обща селскостопанска политика – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на защита на оправданите правни очаквания допуска правният субект да получи по силата на установения в националното право принцип на защита на оправданите правни очаквания и единствено на основание на националното право обезщетение за вредите, произтичащи от дадено от национален орган неправилно тълкуване на ясна разпоредба от правото на Съюза, при условие че това обезщетение не е равнозначно на предоставянето на предимство в противоречие с правото на Съюза, не е в тежест на бюджета на Европейския съюз и не е годно да доведе до нарушаване на конкуренцията.

Понятие „млади земеделски стопани“.

Спор по повод на поправянето на вредите, които се твърди, че са настъпили вследствие на невярната информация, която е била предоставена на S от Нидерландска държавна агенция във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика.

 

Нова Европейска финансова практика – юни 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-55/21 от 9 юни 2022 година

Акцизи — Възстановяване на акциз, който вече е платен чрез данъчни бандероли, поставени върху унищожен под административен надзор обработен тютюн — Задължение на държавите членки да приемат правна уредба, предвиждаща възстановяване на акциза за обработения тютюн, който е освободен за потребление и унищожен под митнически надзор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на акциз върху освободени за потребление акцизни стоки. Директива 2008/118 относно общия режим на облагане с акциз и Директива 2011/64/ЕС на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, които не задължават държавите членки да предвидят възстановяване на акциза за унищожени под митнически надзор акцизни стоки, включително обработен тютюн, които вече са били освободени за потребление.

Спор относно възстановяването на акциз.

дело С-187/21 от 9 юни 2022 година

Митническа стойност – Определяне на договорната стойност на сходни стоки – База данни, създадена и управлявана от националния митнически орган – Бази данни, създадени и управлявани от митническите органи на други държави членки и от службите на Европейския съюз – Идентични или сходни стоки, изнесени за Съюза „в същия момент или приблизително в същия момент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническият орган на държава членка може да използва само сведенията, които се съдържат в националната база данни, като не е длъжен, когато тези сведения са достатъчни за целта, да прави справка с информацията, притежавана от митническите органи на други държави членки. При определянето на митническата стойност митническият орган на държава членка може да изключи договорните стойности, отнасящи се до други сделки на заявителя.

Спор между F и митническа администрация, Унгария по повод на решението, с което последният определя съгласно член 30, параграф 2, буква б) от Митническия кодекс митническата стойност на текстилни изделия с произход от Китай.

дело С-599/20 от 9 юни 2022 година

Митнически съюз – Определяне на митническата стойност – Договорна стойност – Вземане предвид на информация от национална база данни за целите на определянето на митническата стойност – Положения, при които се счита, че лицата са свързани – Съмнения, основани на истинността на декларираната цена – Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на митническата стойност. Позиция по ТАРИК. Случай, в който митническите органи изпитват съмнения относно истинността на декларация, що се отнася до класификацията и стойността на определени стоки, които се внасят в Европейския Съюз. Когато митническата стойност на внесена стока не е могла да бъде определена в съответствие с Митническия кодекс, тя се определя въз основа на информацията, съдържаща се в национална база данни.

Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“.

Спор относно определянето на митническата стойност на някои внасяни стоки.

дело С-376/21 от 16 юни 2022 година

Възлагане на обществени поръчки — Пряко и безусловно препращане в националното законодателство към разпоредби на правото на Съюза — Приложимост към поръчка с прогнозна стойност под определения в Директивата праг — Право на възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, след като установи, че предходна открита процедура е била неуспешна — Задължение за запазване на първоначалните условия на поръчката без въвеждането на съществени изменения — Понятие „възлагащ орган“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от възлагащите органи на държавите членки, когато тези поръчки се финансират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Възлагащият орган може да използва процедура на договаряне без предварително обявление, когато са изпълнени три кумулативни условия. В рамките на процедура на договаряне без предварително обявление възлагащият орган може да покани само един икономически оператор, когато тази процедура възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия на поръчката, посочени в предходна открита процедура, която е била прекратена, тъй като единствената подадена оферта е била неподходяща.

Понятие „възлагащ орган“.

Спор по повод на решението на министъра да наложи финансова корекция на община поради нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки, от една страна, и на правилата за използване на предоставените на посочената община европейски средства, от друга страна.

Нова Европейска финансова практика – май 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-179/21 от 5 май 2022 година

Защита на потребителите — Договор от разстояние между потребител и търговец — Задължение на търговеца да уведоми потребителя за наличието на търговска гаранция на производителя и за свързаните с нея условия — Условия, при които възниква такова задължение — Съдържание на информацията, която трябва да се съобщи на потребителя относно търговската гаранция на производителя — Понятия „търговска гаранция“ и „условия за търговските гаранции“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за предоставяне на информация, което възниква не поради самото наличие на предлаганата от производителя търговска гаранция, а само когато потребителят има законен интерес да получи информация за посочената гаранция, за да може да вземе решение. Информация, която трябва да се предостави на потребителя относно условията, свързани с търговската гаранция на производителя, която обхваща всички данни, които се отнасят до условията за прилагане и привеждане в действие на такава гаранция.

Понятия „търговска гаранция“, „договор от разстояние“ и „условия за търговските гаранции“.

Спор относно наличието или липсата на задължение за първото дружество да предоставя на клиентите си информация относно търговската гаранция, предлагана от трети лица за продуктите, които предлага за продажба.

дело С-218/21 от 5 май 2022 година

Данък върху добавената стойност – Ставка – Временни разпоредби за някои трудоемки услуги – Обновяване и ремонтиране на частни жилища – Прилагане на намалена ставка на ДДС за услугите за ремонт и поддръжка на асансьори на жилищни сгради – Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общата система на данъка върху добавената стойност. Намалена ставка на ДДС за услугите, свързани с „обновяване и ремонтиране на частни жилища“. Облекчение на ДДС, насочено към трудоемки услуги, какъвто е случаят с услугите по ремонтиране и обновяване на асансьори.

Понятия „обновяване“, „ремонтиране“, „частни жилища“ и „обновяване и ремонтиране на частни жилища“.

Спор по повод на ставката на данъка върху добавената стойност, приложима за извършваните от това дружество услуги за ремонт и поддръжка на асансьори.

дело С-410/20 от 5 май 2022 година

Преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници – Обезценяване на капиталови инструменти – Защита на правата на акционерите и кредиторите – Проспект за публикуване при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Неточна информация в проспекта – Иск за унищожение на договора за придобиване на акции, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция, за който има решение за преструктуриране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Придобиване на акции. Процедура за преструктуриране. Невярна информация в проспекта за емисия на акциите. Иск за унищожение на договора за придобиване на акции. Иск, предявен срещу универсалния правоприемник на кредитната институция. Иск за отговорност, предявен след решение за преструктуриране. В рамките на процедура за преструктуриране акциите от дружествения капитал на кредитна институция или инвестиционно предприятие са били напълно обезценени.

Спор във връзка с гражданската отговорност за информацията, предоставена в проспекта, издаден в съответствие с Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване.

дело С-570/20 от 5 май 2022 година

Данъчна измама чрез укриване на дължимия данък — Санкции — Национално законодателство, което предвижда административна и наказателна санкция за едно и също деяние — Ограничаване на принципа ne bis in idem — Изискване да се предвидят ясни и точни правила — Възможност за вземане предвид на тълкуването на националното законодателство от националните съдилища — Необходимост да се предвидят правила, гарантиращи пропорционалността на съвкупността от наложени санкции

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oграничаване на кумулирането на производства и санкции с наказателноправен характер при измамно укриване или пропуски при декларирането в областта на ДДС, предвидено в национална правна уредба само за най-тежките случаи. Изисквания на принципа ne bis in idem. Яснота и предвидимост. Необходимост и пропорционалност. Гаранции посредством ясни и точни правила, че общата тежест на всички наложени санкции не надхвърля тежестта на установеното престъпление.

Наказателно производство, образувано срещу B за данъчни престъпления, по-конкретно във връзка с данъка върху добавената стойност.

дело С-377/20 от 12 май 2022 година

Конкуренция – Злоупотреба – Въздействие на дадена практика върху благосъстоянието на потребителите и структурата на пазара – Съставляваща злоупотреба практика с отстраняващ ефект – Способност на практиката да породи отстраняващ ефект – Използване на средства, различни от характерните за основаната на качествата конкуренция – Невъзможност за също толкова ефективен хипотетичен конкурент да отговори на практиката – Наличие на антиконкурентно намерение – Отваряне за конкуренцията на пазара за продажба на електрическа енергия – Предаване на чувствителна търговска информация в рамките на група от дружества с цел запазване на господстващо положение на даден пазар, наследено от законен монополист – Носене на отговорност от дружеството майка за поведението на дъщерно дружество – Понятие „злоупотреба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се установи дали дадена практика представлява злоупотреба с господстващо положение, е достатъчно органът за защита на конкуренцията да докаже, че тази практика може да засегне структурата на ефективна конкуренция на съответния пазар. За да се изключи възможността поведението на предприятие с господстващо положение да представлява злоупотреба, трябва да се приеме за недостатъчно представянето от негова страна само на доказателство, че това поведение не е породило конкретни ограничителни последици. Наличието на злоупотреба, която представлява упражнявана от предприятие с господстващо положение практика с отстраняващ ефект, трябва да се преценява въз основа на способността на тази практика да породи антиконкурентни последици. Практика може да се квалифицира като „злоупотреба“ когато е въведена от предприятие с господстващо положение, ако може да породи отстраняващ ефект и се основава на използването на средства, различни от свързаните с основана на качествата конкуренция. Когато едно или няколко дъщерни дружества, принадлежащи към една стопанска единица, злоупотребяват с господстващо положение, наличието на тази единица е достатъчно, за да се приеме, че дружеството майка също носи отговорност за тази злоупотреба.

Понятие „злоупотреба“.

Спор във връзка с решението на Национален орган за защита на конкуренцията и пазара, „AGCM“ да наложи на дружества глоба за злоупотреба с господстващо положение на основание член 102 ДФЕС.

дело С-505/20 от 12 май 2022 година

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз — Процесуални гаранции — Обезпечаване и конфискация на вещ, принадлежаща на трето лице извън наказателното производство — Национална правна уредба, която в рамките на съдебната фаза на производството не предвижда правно средство за защита на трети лица и не допуска евентуално връщане на вещта преди приключване на наказателното производство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която, когато дадено имущество е иззето като евентуално средство или облага от престъпление, в съдебната фаза на наказателното производство собственикът му, добросъвестно трето лице, няма право да сезира компетентния съд с искане за връщане на това имущество. Национална правна уредба, която изключва конфискацията на вещ, принадлежаща на добросъвестно трето лице и използвана като средство на престъпление, включително когато тази вещ е била предоставена за трайно ползване от третото лице на подсъдимия.

Наказателно производство, в хода на което R и J в качеството си на трети лица извън това производство искат от запитващата юрисдикция връщане на своите вещи, иззети в досъдебната фаза на същото.

дело С-556/20 от 12 май 2022 година

Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на дивиденти – Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на дивиденти – Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка – Плащане на данъчни кредити на получателите на дивидент

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък при източника. Национална правна уредба, която предвижда, че дружество майка е длъжно да направи удръжка, когато преразпределя на акционерите си печалба, изплатена от дъщерните му дружества, което е основание за предоставяне на данъчен кредит, когато тази печалба не е обложена с обичайната ставка на корпоративния данък, при положение че дължимите съгласно тази удръжка суми надвишават тавана от 5 %.

Спор по повод на жалба за отмяна на административните коментари относно удръжка върху доходите от капитали.

дело С-714/20 от 12 май 2022 година

Митнически съюз — Данък върху добавената стойност — Лица—платци на данъка — ДДС при внос — Солидарна отговорност на косвения митнически представител и на дружеството вносител — Мита — Понятие „митническо задължение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически кодекс на Съюза. Kосвен митнически представител, отговорен единствено за плащането на митата, дължими за стоките, декларирани от него пред митническите власти, но не и за плащането на данък добавена стойност при вноса на същите стоки.

Понятие „митническо задължение“.

Спор във връзка с плащането от страна на U.I, в качеството му на косвен митнически представител, наред с митата, свързани с операции по внос, и на данъка върху добавената стойност при внос.

съединени дела С-693/19 и C-831/19 от 17 май 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на евентуалната неравноправност на договорна клауза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот, в което потребителят не е повдигнал възражение и ипотекираният имот вече е прехвърлен на трето лице. Правомощие на националния съд да разглежда неравноправния характер на договорни клаузи след първоначален контрол, който не е мотивиран. Определяне на крайния момент, след който вече не може да се прави позоваване на неравноправния характер на договорни клаузи. Принцип на силата на пресъдено нещо.

Спорове по повод на производства за принудително изпълнение по изпълнителни основания, придобили сила на пресъдено нещо.

дело С-569/20 от 19 май 2022 година

Право на лицата да присъстват на съдебния процес – Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода – Информация за съдебния процес – Невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи разумни усилия – Възможност за задочен процес и задочно осъждане – Право на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изисквания в случай на задочно постановена присъда. Право на нов съдебен процес. Укриване на обвиняемия. Национална правна уредба, изключваща възможността за възобновяване на наказателното производство, ако задочно осъденото лице се е укрило, след като е било уведомено за обвиненията, повдигнати срещу него в досъдебната фаза на производството. Престъпления против митническия режим. Обвиняем може да бъде съден и евентуално осъден задочно, но в този случай той трябва да има възможност след съобщаване на присъдата да се позове директно на предоставеното право на възобновяване на процеса или на достъп до еквивалентно средство за правна защита.

Наказателно производство, образувано за деяния, които могат да съставляват данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода.

Нова Европейска финансова практика – април 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-228/20 от 7 април 2022 година

Данък върху добавената стойност – Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Освобождаване на болничната и медицинската помощ – Частна болница — Надлежно признато заведение – При какви обстоятелства частна болница има право да се позовава на освобождаването от ДДС, предвидено за лечението и помощта, предоставяни от обществени болници – Понятие „социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национално законодателство, което предвижда, че предоставяната от частна болница медицинска помощ е освободена от ДДС, ако болницата е акредитирана в съответствие с националните разпоредби. За да преценят дали частна болница предоставя медицинска помощ при социални условия, сравними с тези на публичните субекти, компетентните органи на дадена държава членка могат да вземат предвид нормативните условия, приложими за предоставяните от публичните болници услуги, както и показатели за ефективността на частната болница.

Понятие „социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти“.

Спор относно освобождаването от данък върху добавената стойност на болнични услуги.

дело С-249/21 от 7 април 2022 година

Защита на потребителите — Договори от разстояние, сключени по електронен път — Задължение на търговеца за предоставяне на информация — Активиране на бутон или подобна функция, предназначен(а) да се даде поръчка със задължение за плащане — Недвусмислена формулировка, съответна на думите „поръчка със задължение за плащане“ — Понятие „договор от разстояние“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права на потребителите. Процес на даване на поръчка във връзка със сключване на договор от разстояние по електронен път. Преценка дали дадена формулировка, с която е надписан бутонът за поръчка или подобна функция, като формулировката „Завършване на резервацията“, е „съответна“ на думите „поръчка със задължение за плащане“ следва да се основава само на надписа върху този бутон или тази подобна функция.

Понятие „договор от разстояние“.

Спор между F и B. относно сключването или несключването на договор за настаняване, обвързващ тези две лица.

дело С-333/20 от 7 април 2022 година

Данък върху добавената стойност — Място на доставка на услуги — Място на данъчна привръзка — Дружество на държава членка, свързано с дружество, установено в друга държава членка — Подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси — Способност за получаване и ползване на услугите за собствените нужди на постоянния обект — Доставка на маркетингови, регулаторни, рекламни и представителни услуги, извършвани от дружество, свързано с дружеството получател — Понятие „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директивата за ДДС относно мястото на облагаемите сделки. Доставка на услуги. Дружество със седалище в държава членка, което няма постоянен обект в друга държава членка с мотива, че това дружество притежава в другата държава членка дъщерно дружество, което му предоставя човешки и технически ресурси по силата на договори, с които изключително му доставя маркетингови и представителни услуги, които могат да окажат пряко влияние върху обема на продажбите му.

Понятие „постоянен обект“.

Спор между B и данъчната администрация по повод на искане за отмяна на решение за установяване на допълнителен данък върху добавената стойност и на решение за допълнителни данъчни задължения, както и по повод на искане за възстановяване на допълнителния ДДС и на допълнителните данъчни задължения.

дело С-489/20 от 7 април 2022 година

Митнически кодекс на Съюза – Неправомерно въведени стоки на митническата територия на Съюза – Задържане и отнемане – Погасяване на митническото задължение – Акцизи – Данък върху добавената стойност – Данъчно събитие

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Контрабандни стоки, задържани и впоследствие отнети след въвеждане на митническата територия на Съюза. Погасяване на митническо задължение. Последици за облагането с акциз и ДДС. Погасяването на митническото задължение не води до погасяване на задължението за заплащане съответно на акциз и на данък върху добавената стойност за стоките, неправомерно въведени на митническата територия на Европейския съюз.

Спор по повод на решение на митническа служба за определяне на размера на акциза и на данъка върху добавената стойност в тежест на UB след неправомерното въвеждане на литовска територия на цигари с произход от Беларус.

Нова Европейска финансова практика – март 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-177/20 от 10 март 2022 година

Принципи на правото на Съюза – Директен ефект – Задължения на държава членка, произтичащи от преюдициално решение – Тълкуване от Съда в преюдициално решение на правна норма на Съюза – Задължение да се осигури пълното действие на правото на Съюза – Задължение на националния съд да остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с правото на Съюза, така както то е тълкувано от Съда – Административно решение, станало окончателно поради липсата на съдебно обжалване – Принципи на равностойност и ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неприлагане на националното право по отношение на дела, които са сходни, но не са идентични с тези по това преюдициално производство. Националният съд, сезиран с жалба против отказ да се извърши ново вписване на права на ползване, погасени ex lege и заличени от имотния регистър по силата на национална правна уредба, несъвместима с член 63 ДФЕС, така както същият е тълкуван от Съда в преюдициално решение, е длъжен:

– да остави без приложение тази правна уредба, и

– освен при обективни и легитимни пречки, по-специално от правен порядък, да задължи компетентния административен орган да извърши ново вписване на правата на ползване.

Спор относно законосъобразността на отказ да се извърши ново вписване в имотния регистър на погасени ex lege и заличени от този регистър права на ползване.

дело С-498/20 от 10 март 2022 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност по дела относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт — Иск, предявен от синдик срещу трето лице в интерес на кредиторите — Място на настъпване на вредоносното събитие — Молба за встъпване от защитник на колективни интереси

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност по дела във връзка с извъндоговорна отговорност. Kолективен иск за обезщетение за вреди по дела относно непозволено увреждане, който синдикът дружество е предявил в рамките на законоустановената му функция за осребряване на масата на несъстоятелността, в полза на, но не от името на всички кредитори, които впоследствие ще трябва да предприемат действия за самостоятелното си обезщетяване.

Спор между Z, правоприемник на J, синдик на B NL, и B AG относно увреждащите действия, които последното дружество е извършило в нарушение на задължението си за полагане на дължимата грижа, в ущърб на кредиторите на първото дружество.

дело С-302/20 от 15 март 2022 година

Пазарна злоупотреба – Eдинен пазар за финансови услуги – Информация относно предстоящото публикуване на статия, препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация – Разкриване на вътрешна информация за целите на журналистическата дейност – Свобода на печата и свобода на изразяване – Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за предстоящото публикуване на статия в пресата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Функциониране и лоялни отношения на капиталовите пазари. Вътрешна информация и търговия с вътрешна информация. Критерии за точност и способност за оказване на влияние върху цените. Пазарни слухове. Разкриване на вътрешна информация при обичайното упражняване на професия. Разкриването на вътрешна информация от журналист е законно, когато трябва да се счита за необходимо за упражняването на професията му и за зачитащо принципа на пропорционалност.

Понятия „вътрешна информация“, „точна информация“ и за „целите на журналистическата дейност“.

Спор между гн A и AMF (орган за финансовите пазари) по повод на решението на последния да наложи на гн A имуществена санкция за съобщаване на информация за предстоящото публикуване на статии от пресата, препредаващи пазарни слухове относно отправянето на търгови предложения по отношение на котирани на борсата дружества.

дело С-232/20 от 17 март 2022 година

Социална политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния законодател — Понятие „временна работа“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Преходна разпоредба, която не допуска да се вземат предвид предшестващите определена дата периоди наназначение на наетия чрез агенция за временна заетост работник в предприятието ползвател. Въвеждане в правото на държава членка на максимален срок на назначението на наети чрез агенции за временна заетост работници в предприятията ползватели. Право на наетия чрез агенция за временна заетост работник да получи безсрочен трудов договор с предприятието ползвател в случай на злоупотреба с режима на временнат заетост.

Понятие „временна работа“.

Спор между N и D по повод на искане на N да се установи, че е налице трудово правоотношение с дружество D, тъй като поради своята продължителност назначаването му в това дружество чрез агенция за временна заетост не може да се квалифицира като „временно“.

дело С-117/20 от 22 март 2022 година

Конкуренция – Система за ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга – Глоба, наложена от национален регулаторен орган за пощенския сектор – Глоба, наложена от национален орган по конкуренция – Принцип ne bis in idem – Наличие на едно и също престъпление – Кумулиране на производства и санкции – Условия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Харта на основните права на Европейския съюз. Юридическо лице да бъде санкционирано с глоба за извършване на нарушение на конкурентното право на Съюза, когато за същото деяние спрямо това лице вече е прието окончателно решение след приключване на производство във връзка с нарушение на секторна правна уредба с предмет либерализацията на съответния пазар. Ограничения на принципа ne bis in idem.

Спор между bpost и органът по конкуренция по повод законосъобразността на решение, с което bpost е осъдено да заплати глоба за злоупотреба с господстващо положение.

дело С-151/20 от 22 март 2022 година

Конкуренция — Картел, преследван от два национални органи по конкуренция — Принцип ne bis in idem — Едновременно прилагане на европейското и националното законодателство в областта на конкуренцията — Териториални последици от решение на национален орган по конкуренция — Програма за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Харта на основните права на Европейския съюз. Предприятие, преследвано от органа по конкуренцията на държава членка, евентуално за да му бъде наложена глоба поради поведение, което е имало антиконкурентна цел, макар че това поведение вече е посочено от орган по конкуренцията на друга държава членка в прието от него окончателно решение. Ограничения на принципа ne bis in idem.

Спор между B, орган за защита на конкуренцията, Австрия, от една страна, и N, S и A, от друга страна, относно участието на последните в практика, противоречаща на член 101 ДФЕС и на съответните разпоредби от австрийското конкурентно право.

дело С-697/20 от 24 март 2022 година

Данъчнозадължено лице — Режим на единна данъчна ставка за земеделски производители — Съпрузи, които извършват селскостопанска дейност, като използват имущество, което е част от съпружеска имуществена общност — Избор на един от съпрузите да се откаже от статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка, и да постави дейността си в зависимост от общия режим на ДДС — Загуба от другия съпруг на статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възможност да се разглеждат като отделни данъчнозадължени лица по ДДС съпрузи, извършващи селскостопанска дейност в рамките на едно и също земеделско стопанство, използвайки имущество, част от съпружеската им имуществена общност, когато всеки от съпрузите извършва независима икономическа дейност. Обстоятелства, при които съпрузите извършват селскостопанска дейност в рамките на режима на единна данъчна ставка за земеделски производители, изборът на един от съпрузите да постави дейността си в зависимост от общия режим на ДДС да доведе до загуба от другия съпруг на статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка.

Спор относно данъка върху добавената стойност.

дело С-711/20 от 24 март 2022 година

Акцизи – Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз – Освобождаване за потребление – Подправяне на придружаващия административен документ – Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане – Получател, който не знае за движението – Извършена от трето лице измама – Задължително обезпечение във връзка с движението

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общ режим на облагане с акциз. Изпращането от лицензиран складодържател на акцизни стоки заедно с придружаващ документ и задължително обезпечение представлява движение на стоки под режим отложено плащане на акциз независимо от факта, че поради измамни действия на трети лица получателят, посочен в придружаващия документ и в документа за обезпечението, не знае, че тези стоки са му изпратени. Обстоятелство, че в документа за задължителното обезпечение, предоставено от лицензирания складодържател за целите на изпращането, се посочва името на оторизирания получател, но не и статусът му на регистриран търговец.

Спор относно събиране на акциз поради нарушаване на режима на отложено плащане при движението на минерални масла.

Нова Европейска финансова практика – септември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-337/20 от 2 септември 2021 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Ползвател на платежни услуги — Уведомяване за неразрешени платежни транзакции — Отговорност на доставчика на платежни услуги за същите тези операции – Иск за отговорност, предявен от поръчителя на ползвател на платежни услуги – Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Права и задължения на ползвателя на платежни услуги и на доставчика на платежни услуги. Извънсрочно уведомяване за неразрешени платежни транзакции. Отговорност на доставчика на платежни услуги спрямо ползвателя на платежни услуги, регламентирана единствено от Директива 2007/64/ЕО. Отговорност на доставчика на платежни услуги спрямо трето лице, като например поръчител. Прилагане на режима на отговорност, предвиден в националното право.

Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“.

Спор между D, като управляващ дружеството, и L, в качеството му на солидарен поръчител на това дружеството, и C по повод на ангажирането на общата договорна отговорност на последната за неизпълнение на задължението й за полагане на дължима грижа.

дело С-790/19 от 2 септември 2021 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм – Престъпление по изпиране на пари – Изпиране, осъществено от извършителя на предикатното престъпление („самоизпиране“) – Забрана за повторно осъждане или повторно изтърпяване на наказание

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Престъпления по изпиране на пари. Самоизпиране. Субект на престъплението. Принципът non bis in idem. Дали извършителят на предикатно престъпление, от което са получени парите — предмет на изпирането на пари, може да бъде и извършителят на престъплението изпиране на пари. Национална правна уредба, която предвижда, че престъплението изпиране на пари може да бъде осъществено от извършителя на престъпната дейност, от която са получени съответните пари.

Наказателно производство, образувано срещу L и M, тъй като съответно са извършили и участвали в престъпление изпиране на пари.

дело С-932/19 от 2 септември 2021 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи — Заем, изразен в чуждестранна валута — Разлика между обменния курс, приложен при отпускането на заетите средства, и обменния курс, приложен при погасяването на заема — Правна уредба на държава членка, която предвижда замяна на неравноправна клауза с разпоредба на националното право — Възможност за националния съд да обяви недействителността на целия договор, съдържащ неравноправната клауза — Евентуално отчитане на предоставената от тази правна уредба защита и на волята на потребителя относно прилагането й

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която — що се отнася до договорите за заем, сключени с потребител — обявява за нищожна считана за неравноправна клауза относно курсовата разлика и задължава компетентния национален съд да я замени с разпоредба от националното право, според която се прилага официален обменен курс, без да е предвидена възможност за този съд да уважи искането на съответния потребител за обявяване на недействителността на целия договор за заем, дори посоченият съд да счита, че запазването на този договор би накърнило интересите на потребителя.

Спор във връзка с искане за обявяване на недействителността на договори за заем поради неравноправния характер на някои техни клаузи.

съединени дела С-33/20, C-155/20 и C-187/20 от 9 септември 2021 година

Потребителски кредит – Информация, която задължително трябва да фигурира в договора — Задължение да се посочат видът на кредита, срокът на договора за кредит, лихвеният процент за просрочени плащания и механизмът за регулиране на лихвения процент за просрочени плащания, приложим към момента на сключването на договора — Изменение на лихвения процент за просрочени плащания съобразно промяната на основния лихвен процент, определен от централната банка на дадена държава членка – Дължимо обезщетение в случай на предсрочно погасяване на кредита – Задължение да се уточни начинът на изчисляване на изменението на лихвения процент за просрочени плащания и на обезщетението – Липса на задължение да се споменат възможностите за прекратяване на договора за кредит, които са предвидени от националното законодателство, но не и от Директива 2008/48 – Право на отказ, упражнено от потребителя на основание на липса на задължителна информация – Забрана кредиторът да направи възражение за погасено право или за злоупотреба с право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Договорът за кредит трябва по ясен и кратък начин да посочва, че е налице „свързан договор за кредит“ и че този договор е сключен за определен срок. Изискване „свързаният договор за кредит“ да посочва, че потребителят се освобождава от задължението си за заплащане на продажната цена до размера на изплатената сума и че продавачът е длъжен да му предаде закупената стока, ако цената е платена изцяло. При изчисляването на обезщетението, дължимо при предсрочно погасяване на кредита, договорът за кредит трябва да описва конкретно и лесно разбираемо за средния потребител метода за изчисляване на това обезщетение, за да може този потребител да определи размера на обезщетението, дължимо при предсрочно погасяване, въз основа на представената в посочения договор информация. Изискване договорът за кредит да посочва всички случаи, в които на страните по договора за кредит е признато право на прекратяване не от тази директива, а само от националното законодателство. Кредиторът да направи възражение за погасено право, когато потребителят упражни правото си на отказ щом част от предвидената задължителна информация нито е посочена в договора нито е надлежно предоставена и този потребител не е знаел за съществуването на правото му на отказ. Простото препращане в договора за кредит към достъпен в интернет процедурен правилник или към друг акт или документ, предмет на който са условията за провеждане на извънсъдебните процедури за уреждане на спорове и обезщетение, не е достатъчно.

Спорове относно действителността на отказа от договори за кредит, сключени с банки.

дело С-107/19 от 9 септември 2021 година

Социална политика — Период на почивка, през който работникът трябва да бъде в готовност до две минути да се отзове на повикване — Предимство на правото на Съюза — Понятия „работно време“ и „почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Организация на работното време. Период на почивка, през който работникът е длъжен да бъде на разположение на работодателя си, за да може до две минути да се отзове на повикване. Задължение за спазване на правните изводи на висшестоящ съд, които не съответстват с правото на Съюза.

Понятия „работно време“ и „почивка“.

Спор между X и D относно отказа на последното да плати на X сума с начислени лихви за забава, като възнаграждение за почивките в работно време, ползвани през осъществяваната от него трудова дейност.

съединени дела С-208/20, и C-256/20 от 9 септември 2021 година

Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела – Неудовлетворени вземания — Съдебни решения – Заповеди за изпълнение — Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Случай, в който съд на държава членка извършва в друга държава членка справка за адреса на лице, на което трябва да бъде връчено съдебно решение. Допуска се съд на държава членка да издаде заповед за изпълнение срещу длъжник и съответно заповедта да влезе в сила, или да го задължи да обезсили посочената заповед, когато изглежда вероятно или е сигурно, че длъжникът няма обичайно местопребиваване в съдебния район на този съд.

Спорове C208/20 между „Топлофикация“, „ЧЕЗ“ и ЕООД, както и C256/20 между „Топлофикация“, от една страна, и физически лица, които не са страни в производството, относно събирането на неудовлетворени вземания, от друга страна.

дело С-294/20 от 9 септември 2021 година

Условия за възстановяване на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната – Отказ да се възстанови платеният ДДС – Документи, доказващи правото на възстановяване – Непредставяне на подкрепящи документи в определените срокове

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Заявление за възстановяване на ДДС се отхвърля, когато данъчнозадълженото лице не е представило в определения срок пред компетентната данъчна администрация, дори по нейно искане, всички документи и сведения, необходими за доказване на правото му на възстановяване на ДДС. Обстоятелството, че данъчнозадължено лице, което иска възстановяване на ДДС, не представя в хода на административното производство документите, поискани от данъчната администрация, а го прави доброволно в хода на последващите производства, не представлява злоупотреба с право.

Спор по повод на отказа за възстановяване на начисления от дружество данък върху добавената стойност.

дело С-406/20 от 9 септември 2021 година

Данък върху добавената стойност – Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Входни билети за паркове за забавления и за панаири – Принцип на данъчна неутралност – Доставки на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти, и от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти – Гледна точка на средния потребител – Съдебна експертиза – Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Услуги, за които могат да бъдат приложени намалени ставки на ДДС. Национално законодателство, по силата на което, от една страна, доставките на услуги от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти, и от друга страна, доставките на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти под формата на развлекателни паркове, се облагат с различни ставки на ДДС — едната намалена, а другата стандартна.

Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“.

Спор относно ставката на данъка върху добавената стойност, приложима за входните билети на стопанисван от дружество развлекателен парк.

дело С-449/20 от 9 септември 2021 година

Корпоративен данък — Дивиденти от котирани акции — Данъчно облекчение, прилагано само към дивидентите от акции, котирани на националния фондов пазар — Различно третиране — Обективен критерий за разграничаване — Обективно сходни положения — Обосноваване — Цел от чисто икономическо естество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на капитали. Данъчна практика в съответствие с която за целите на определянето на данъчната основа на корпоративния данък на данъчнозадължено лице дивидентите от акции, котирани на фондовия пазар на тази държава членка, се вземат предвид само в размер на 50 % от тях, докато дивидентите от акции, котирани на фондовите пазари на другите държави членки, се вземат предвид в тяхната цялост.

Спор относно възможността за частично приспадане на дивиденти от котирани акции за целите на определянето на данъчната основа на корпоративния данък.

дело С-546/18 от 9 септември 2021 година

Дружествено право — Предложения за поглъщане — Задължително предложение — Окончателно решение, с което се констатира нарушение на задължението за представяне на предложение за поглъщане — Обвързващо действие на това решение в рамките на образувано от същия орган последващо административно производство за налагане на санкции — Право на защита — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на мълчание — Презумпция за невиновност — Достъп до независим и безпристрастен съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процесуални права, предоставяни от правото на ЕС на лица, които не са били страни в „първия етап“ на предварително производство, но които, поради съответните свои позиции в корпоративните структури на дружествата, страни в първото производство, може да понесат санкции във „втория етап“ на административно производство. Практика на държава членка, по силата на която станало окончателно решение за установяване на нарушение има обвързващо действие в последващо производство за налагане на административнонаказателна санкция за нарушение доколкото засегнатите от това производство страни не са могли, в предходното производство за установяване на това нарушение, да упражнят в пълна степен правото на защита.

Спор относно законосъобразността на санкциите, наложени за неизпълнение на задължението за отправяне на предложение за поглъщане.

дело С-605/18 от 9 септември 2021 година

Ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка — Задължение за прозрачност — Нотифициране за „съществено дялово участие“, придобито в капитала на дружества от „лица, които действат съгласувано“ — Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изисквания за прозрачност във връзка с ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка. Правна уредба на държава членка, която налага на притежателите на акции по-строги изисквания за нотифициране за съществено дялово участие.

Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“.

Спор между A, P и G и Комисия за надзор относно законосъобразността на административните санкции, които този орган им е наложил за това, че са нарушили задължението за нотифициране на съществени дялови участия в ценните книжа на издател, чиито акции са допуснати за търгуване на намиращ се в Австрия регулиран пазар.

дело С-855/19 от 9 септември 2021 година

Изискуемост на ДДС — Вътреобщностно придобиване на моторни горива — Задължение за авансово плащане на ДДС — Правилно събиране на ДДС и борба с измамите — Свобода на преценка на държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за авансово плащане на данъка върху добавената стойност, с който се облагат вътреобщностните придобивания на моторни горива, което задължение е въведено с оглед на борбата с измамите. Междинно плащане на неизискуем данък. Разпоредба на националното право, която налага задължение за плащане на ДДС за вътреобщностното придобиване на моторни горива, преди този данък да стане изискуем.

Спор относно задължение за авансово плащане на данъка върху добавената стойност с който се облагат вътреобщностните придобивания на моторни горива.

дело С-21/20 от 16 септември 2021 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Доставка на услуги, извършвана възмездно – Изключване на аудио-визуалните медийни услуги, които се предлагат на зрителите и са финансирани с обществена субсидия, и за които зрителите не плащат възнаграждение – Право на приспадане – Данъчнозадължено лице, което извършва както облагаеми сделки, така и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Методи и критерии за разпределяне на сумата на платения по получени доставки ДДС между облагаеми сделки и сделки, непопадащи в приложното поле на ДДС. Радиоразпръскване на телевизионни програми, финансирани частично от държавния бюджет и частично от търговска дейност. Право на приспадане на дължим данък. Дейността на национален обществен телевизионен доставчик по предоставяне на аудио-визуални медийни услуги на зрителите, която е финансирана от държавата под формата на субсидия и за която зрителите не заплащат такси за телевизионното излъчване, не представлява доставка на услуги, извършвана възмездно.

Спор относно обхвата на правото на БНТ на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-410/19 от 16 септември 2021 година

Самостоятелно заети търговски представители — Доставяне на компютърен софтуер на клиентите по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Търговския представител като самостоятелно зает посредник. Когато копие от компютърен софтуер се доставя на клиентите на даден принципал по електронен път, а не на материален носител, представлява ли то „стока“? Доставяне на компютърен софтуер на клиентите на даден принципал по електронен път заедно с неограничена във времето лицензия.

Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“.

Спор между S и C относно плащането на обезщетение вследствие на прекратяването на споразумението между тези две дружества.

© Апис Европа АД

Нова европейска финансова практика – юни 2020 г.

Нови решения

дело С-301/18 от 04 юни 2020 година

Защита на потребителите – Дистанционен договор за кредит – Право на оттегляне – Връщане на получените плащания – Плащане на обезщетение за ползване – Задължение на доставчика

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато потребител упражни правото си на оттегляне във връзка със сключен с доставчик дистанционен договор за кредит, потребителят има право да получи от доставчика, при запазване на сумите, които самият той е длъжен да плати на последния възстановяване на главницата и на лихвите, платени в изпълнение на този договор, но не и обезщетение за ползването на главницата и лихвите.

Спор между L и D Bank относно упражненото от L право на оттегляне във връзка с сключен между страните договор за кредит.

дело С-430/19 от 04 юни 2020 година

Данъчно производство — Отказ да се признае право на приспадане поради твърдяно неправомерно поведение на доставчици на данъчнозадълженото лице — Административен акт, издаден от националните данъчни органи, без на съответното данъчнозадължено лице да се предостави достъп до информацията и до документите, въз основа на които е издаден този акт — Подозрение за данъчна измама — Национална практика, която обуславя упражняването на правото на приспадане от притежаването на други удостоверителни документи, освен данъчната фактура

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно-административен акт, издаден по отношение на частноправен субект, когато на този субект не е бил предоставен достъп до информацията, въз основа на която е бил издаден актът, въпреки че актът се позовава на данни от административната преписка. При наличието само на недоказани подозрения на националната данъчна администрация относно реалното осъществяване на търговските сделки, за които е издадена данъчна фактура, на данъчнозадълженото лице, адресат на тази фактура, да бъде отказано правото на приспадане на ДДС, ако то не може да представи, освен тази фактура, и други доказателства.

Спор по повод искане за отмяна на данъчни административни актове, с които се налагат допълнителни данъчни задължения във връзка с ДДС и с корпоративния данък.

дело С-495/19 от 04 юни 2020 година

Защита на потребителите — Потребителски кредит — Проверка на неравноправността на клаузите — Неявяване на потребителя — Предели на служебните действия на съда

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Мерки за предотвратяване на употребата на неравноправни клаузи в договори, сключени между потребители и продавачи. Процесуални разпоредби, съгласно които съдът може да постанови неприсъствено решение, основано единствено на твърденията на ищеца в исковата молба, които съдът трябва да счита за верни в случаите, когато ответникът потребител е редовно призован за съдебното заседание, но не се е явил.

Спор по повод на задължение по договор за потребителски кредит, което се твърди, че не е изпълнено.

дело С-828/18 от 04 юни 2020 година

Самостоятелно заети търговски представители – Договаряне на продажбата или на покупката на стоки от името на принципала – Посредник, който няма правомощие да променя условията на продажба и цените на стоките, за чиято продажба отговаря – Понятието „договаря“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Условия, за да може едно лице да бъде квалифицирано като търговски представител. Едно лице не трябва непременно да има правомощие да променя цените на стоките, които продава за сметка на принципала, за да бъде квалифицирано като търговски представител.

Тълкуване на Директива 86/653/ЕИО относно координирането на правото на държавите членки, свързано сдейността на самостоятелно заетите търговски представители.

Понятието „договаря“.

Спор относно искане за обезщетение поради прекратяване на споразумението между две дружества.

дело С-19/19 от 11 юни 2020 година

Bзаимопомощ при събиране на вземания — Данъчно вземане на запитващата държава членка, събирано от запитваната държава членка — Качество на това вземане — Прихващане по силата на закона на посоченото вземане с данъчно задължение на запитаната държава членка — Понятие „привилегия“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство по несъстоятелност. Прихващане на данъчно вземане, събирано за сметка на запитващата държава членка, с данъчно задължение на запитаната държава членка. Преференциално или приоритетно право на удовлетворяване на вземанията, с каквото не разполагат другите кредитори.

Понятие „привилегия“.

Спор между Белгийската държава и P в производство по несъстоятелност, относно прихващането на вземане на това дружество към тази държава членка със задължение на същото дружество към германската държава.

дело С-43/19 от 11 юни 2020 година

Данък върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Възмездна доставка на услуги – Неустойка, платена за неспазване на минималния срок на обвързаност с договор от страна на клиентите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС на предоставяне на услуги в случаите, когато оператор на електронни съобщения начислява на свои бивши клиенти. Суми, събирани от икономически оператор при предсрочно прекратяване по вина на клиента на договор за доставка на услуги, предвиждащ спазването на срок на лоялност, в замяна на предоставянето на изгодни търговски условия на този клиент, които трябва да се считат за възнаграждение за възмездна доставка.

Спор по повод обратното начисляване на данъка върху добавената стойност.

дело С-146/19 от 11 юни 2020 година

Отказ на право на намаляване на ДДС – Данъчнозадължено лице, което не е предявило вземането си в производството по несъстоятелност, образувано срещу длъжника – Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност – Директен ефект

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба на държава членка, по силата на която правото на намаляване на ДДС, платен във връзка с несъбираемо вземане, се отказва на данъчнозадължено лице, когато то не е предявило това вземане в образувано срещу неговия длъжник производство по несъстоятелност. Директивата за ДДС – директен ефект дори когато законодателят на държавата членка е излязъл извън допустимите рамки на правната уредба относно изключенията, предвидени в член 90, параграф 2 от тази директива.

Спор между S, дружество в несъстоятелност, и Република Словения по повод на отказа да се извърши корекция в полза на S на размера на данъка върху добавената стойност, платен във връзка с несъбрани вземания, поради факта че това дружество е пропуснало да предяви тези вземания в образуваните срещу длъжниците производства по несъстоятелност.

дело С-242/19 от 11 юни 2020 година

Данък върху добавената стойност — Прехвърляне на движими вещи в рамките на Европейския съюз с цел доставка на услуги — Право на възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Данъчнозадължено лице, което не е идентифицирано за целите на ДДС в държавата членка по възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност. Прехвърляне от данъчнозадължено лице на стоки от държава членка в държавата членка по възстановяване за целите на доставката от това данъчнозадължено лице на услуги по отдаване под наем на тези стоки в последната държава членка не трябва да се приравнява на вътреобщностна доставка, когато използването на посочените стоки за целите на доставката е временно.

Спор между установено в Белгия дружество и Данъчна администрация за чуждестранните данъкоплатци, Румъния, по повод на отказа на тези органи да възстановят на дружеството платения в Румъния данък върху добавената стойност.

дело С-276/18 от 18 юни 2020 година

Данък върху добавената стойност — Определяне на мястото на облагаемите сделки — Доставка на стоки, изпращани или превозени от доставчика или за негова сметка — Сътрудничество между държавите членки — Обмен на информация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на мястото, където се изпълняват облагаемите сделки. Възможност данъчните органи на една държава членка едностранно да приложат към сделки данъчно третиране в материята на ДДС, различно от това, по силата на което те вече са били обложени в друга държава членка.

Какво административно сътрудничество се изисква от данъчните органи в различните държави членки при определяне на мястото на изпълнение на облагаемите сделки, за да се избегне двойно данъчно облагане.

Спор между K, учредено по полското право дружество, и данъчна и митническа администрация, Унгария, по повод на плащането на данъка върху добавената стойност върху продажбата на стоки посредством интернет сайта на това дружество на купувачи, пребиваващи в Унгария.

дело С-639/18 от 18 юни 2020 година

Защита на потребителите — Дистанционна търговия на финансови услуги — Договори за финансови услуги, обхващащи начално споразумение, следвано от последователни операции — Допълнително споразумение към договор за кредит, с което се изменя първоначално определеният лихвен процент — Понятие „договор за финансови услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Дистанционна търговия на финансови услуги. Допълнително споразумение за лихвения процент. Организирана схема за предоставяне на услуги от разстояние. Налице ли е „договор за финансови услуги“, когато се изменя съществуващ договор за кредит, като промяната засяга само размера на договорения лихвен процент, без да се удължава срокът на кредита или да се увеличава неговият размер?

Понятие „договор за финансови услуги“.

Спор по повод правото на оттегляне от договор във връзка с допълнителни споразумения към договори за кредит, с които се изменят първоначално определените лихвени проценти.

съединени дела С-762/18 и C-37/19 от 25 юни 2020 година

Социална политика — Незаконно уволнен работник, възстановен на работа със съдебно решение — Изключване на правото на платен годишен отпуск, неизползван през периода от уволнението до възстановяването на работа — Липса на право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за същия период при последващо прекратяване на трудовото правоотношение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Организация на работното време. Национална съдебна практика, по силата на която работник, който е уволнен незаконно, а по-късно е възстановен няма право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването му на работа. Национална съдебна практика, по силата на която при последващо прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът е бил уволнен незаконно, а по-късно възстановен вследствие на отмяната на уволнението му със съдебно решение, този работник няма право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

Два спора, първият от които между Q и Върховния касационен съд по повод на прилагането от този съд на негова практика, за която се твърди, че е несъвместима с правото на Съюза и е довела до лишаването на Q от обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от датата на незаконното й уволнение до датата на възстановяването й на работа, а вторият относно подобни обстоятелства.