Крайният срок за пререгистрация е 31.12.2011 г.

1. Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите при окръжните съдилища, в зависимост от правната форма, подаватзаявление по образец № А1-А9 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството (представляващия дружеството – управител, изпълнителен директор). Към заявлението се прилага:

– Удостоверение за актуално състояние (за пререгистрация) издадено от съда по регистрацията на търговеца, което да съдържа БУЛСТАТ на търговеца и пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Удостоверението трябва да бъде издадено след 01.01.2008 година. За издаване на удостоверението държавна такса не се дължи.

 

2. Търговските дружества и кооперациите прилагат и допълнително заявление по образец № Г1 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството. Към заявлението се прилага:

– заверен от управителния орган актуален дружествен договор или устав.

 

3. При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението за пререгистрация се прилага допълнително заявление по образец № Б1-Б6 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (според обстоятелствата, които подлежат на пререгистрация). Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството. Заявлението се попълва при наличие на някое от следните обстоятелства:

– обстоятелства относно прокура;

– обстоятелства относно клон;

– обстоятелства относно залог на дружествен дял;

– обстоятелства относно залог на търговско предприятие;

– обстоятелства относно запор върху дружествен дял;

– обстоятелства относно прекратяване и ликвидация.

Прилагат се толкова заявления, колкото е броят на допълнително вписаните обстоятелства, дори и да са от един и същ вид.

Към всяко попълнено заявление Б2 – обстоятелства относно клон – се прилага удостоверение за актуално състояние за съответния клон, издадено от съда по регистрацията на клона.

 

4. В случай, че управителният орган не подава заявлението лично, подписът му се удостоверява с нотариална заверка върху попълнените и подписани от него заявления. При подаване на заявления по електронен път – заявлението трябва да бъде подписано с електронния подпис, издаден на физическото лице/лица, които представляват търговеца.

 

5. Съгласно Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, към всяко заявление се прилага декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписано от лицата по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3 от Закона за търговския регистър.

 

Държавна такса за пререгистрация на търговец не се дължи.

 

Промените в НПК от 25.11.2011 г.

Със ЗИД на НПК  (обн., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г.) бяха въведени редица важни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Промените засягат:

– Състава и статута на разследващите органи

– Споразумението за решаване на делото в досъдебното производство

– Състава на съда при разглеждане на отделните видове дела;

– Спиране на наказателното производство;

– Възобновяване на наказателното производство;

– Въззивното производство;

– Задочното производство;

 

Пълният анализ можете да намерите тук.

Към актуалния текст на НПК.

За някои особености при оспорването на административни актове по административен ред

В най-новата си статия за Апис Време проф. Дончо Хрусанов разглежда особеностите в уредбата на административното оспорване на административните актове.

Авторът коментира правилото на чл. 81 АПК:

Чл. 81. АПК (1) Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

(2) По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ.

… и на изключенията по чл. 82 АПК, отнасящи се до актове на:

1. на Президента на Републиката и на председателя на Народното събрание;

2. на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър- председателите, министрите и ръководителите на други ведомства и органи, непосредствено подчинени на Министерския съвет;

3. на управителя на Българската народна банка и председателя на Сметната палата;

4. на Висшия съдебен съвет;

5. на областните управители;

6. за които в специален закон е предвидено оспорване направо пред съд.

Проф. Д. Хрусанов коментира също така забраната на чл. 90, ал. 1 от АПК издадения административен акт да се изпълнява преди да са изтекли сроковете за неговото оспорване, хипотезите на допускане на предварително изпълнение, реда за оспорване, компетентността и правомощията на по-горестоящият административен органвъпроса за „мълчанието“ на по-горестоящия административен орган и др.

За да се запознаете със статията посетете Апис Уеб.

 

Промените в АПК от 20.05.2011 г. – експресен анализ от АПИС

Последните промени в Административнопроцесуалния кодекс са коментирани от юристите ни в Апис Време. Промените засягат принудителното изпълнение, възобновяването на производството, разглеждането на частните жалби, спиране на изпълнението на административните актове и др.

В нов текст са обособени задължителните реквизити на съдебното решение.

Пълният текст на анализа на новите положения в АПК можете да намерите тук.