Отпадна изискване, ощетяващо самоосигуряващите се пенсионери

Правителството редактира леко и разпоредба, атакувана в съда от лишена от осигуровки адвокатка

Правителството прие промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и премахна от нея едно изискване, което понякога води до абсурдната ситуация хем да си плащаш вноски, хем да се водиш неосигурен.

Става дума за чл. 1, ал. 6 от наредбата. В момента той гласи: Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.“.

Разпоредбата се отнася до самоосигуряващите се, на които е отпусната пенсия. Те имат правото да се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

В момента наредбата изисква от тях да изразят желанието си за това с декларация, известна като ОКД-5, която трябва да подадат до съответната териториална дирекция на НАП. И именно от датата на подаването ѝ възниква осигуряването по желание за тези рискове. Ако обаче не си подал въпросната декларация след като си се пенсионирал, не се водиш осигурен за тях и то въпреки че си правил вноски.

Точно това се е случило с адвокатка от София, която заради онкологично заболяване е получила пенсия за инвалидност през 2014 г. Независимо от това тя продължила да работи и да се самоосигурява, както преди това – за всички рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

И когато през 2019 г. представя болнични листове в Националния осигурителен институт, с изненада научава, че от 5 години не се води осигурено лице за общо заболяване, майчинство и пенсия. И това, въпреки че е правила всички вноски и НАП ги е приела. От НОИ ѝ заявяват, че няма как да е „осигурено лице“, тъй като не е подала декларация ОКД-5.

След установяването на този абсурд, тя заведе дело пред Върховния административен съд, в която настоява да бъде отменена разпоредбата на чл. 1, ал. 6 от наредбата за самоосигуряващите се. Делото ѝ (№6222/2020 г.) беше насрочено за 25 ноември 2020 г.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 70 от 07.08.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно които общинските съвети или техните комисии ще могат да заседават и виртуално. При обявено извънредно, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка на територията на дадена община, общинският съвет ще може да провежда заседание от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване. За проведеното онлайн заседание се изготвя видеозапис. Когато няма възможност за видеоконференция, заседанията могат да се провеждат по друг начин от разстояние – с неприсъствено гласуване, като се осигурява необходимият кворум.

Въвежда се изискването общинските съветници, вкл. за председателя на общинския съвет, да нямат частен интерес при приемането бюджета на общината и определяне възнагражденията на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници. Започналите производства срещу общински съветници за конфликт на интереси преди приемането на промените приключват според новите изменения.

Обнародвани са две решения на Конституционния съд (КС) – Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7 от 2020 г. и Решение № 12 от 30 юли 2020 г. по конституционно дело № 1 от 2020 г. С първото си решение КС отхвърля искането на президента за установяване на противоконституционност на текстовете по чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка.

За да отхвърли искането на президента, Конституционният съд прави подробен анализ и сравнение между „извънредно положение“ и „извънредна епидемична обстановка“. Съдиите обръщат внимание и на това, че съдебният контрол върху заповедите гарантира извършването на стриктна оценка за пропорционалността на всяка въведена противоепидемична мярка, включително и по отношение на срока, за който тя е въведена.

„Така правомощията на изпълнителната власт няма да се упражняват неограничено и безконтролно. По този начин ограничаването на правата на гражданите е обезпечено с най-висшата защита – съдебната (Решение № 5/2003 г. по к. д. № 5/2003 г.). Съдебният контрол върху актовете на овластените административни органи несъмнено представлява ефективно средство срещу възможни нарушения от тяхна страна“, мотивират се съдиите и правят препратка към Закона за защита от бедствия.

С второто си решение, което е прието единодушно, КС реши, че  президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат разследвани, докато са на постовете си. „Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията означава, че срещу президента и вицепрезидента не могат да бъдат извършвани действия с процесуален и извънпроцесуален характер, които могат да доведат до реализиране на наказателна отговорност и които пряко засягат техните лични права и свободи“, са казва в решението.

            Обнародван е нов Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие. Регионалните структури в регионите за планиране от ниво 2 ще имат разширени функции и правомощия при изпълнението на програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Освен разширените функции при управление на проекти с евросредства, в правилника се уточнява организацията на дейността на регионалните съвети за развитие, правилата за тяхното функциониране, процеса на взимане на решения и процедурите за избор на състава им. Те ще имат експертен състав от три звена – Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор.

Държавен вестник, брой 70 от 07.08.2020 г.

Държавен вестник, брой 70 от 07.08.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Банките в България: Ръст на депозитите и забавяне на кредитирането

Депозитите в банките ще се увеличават през следващите месеци заради несигурността в макроикономическата среда, причинена от коронавируса, а кредитната активност ще се забавя. Това е един от изводите в бюлетина на Асоциацията на банките в България за второто тримесечие на годината.

В края на юни 2020 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда според паричната статистика на БНБ, забавя своя ръст до 4,9% и възлиза на 59,02 млрд. лева спрямо прираст от 7,1% до 58,72 млрд. лева в края на март на 2020 г.

Към края на второто тримесечие на 2020 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,825 млрд. лева от 3,969 млрд. лева тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 5,71% от 5,92%, колкото бе в края на март 2020 г., показват данни на БНБ.

Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. В края на юни 2020 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 86,32 млрд. лева, като отбелязват годишен ръст от 8,3% на фона на ниските лихвени проценти. Прирастът на спестяванията е по-бърз в сравнение с отчетените 7,8% на годишна база към края на март 2020 г.

През второто и третото тримесечие на 2020г. БНБ очаква лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-нататъшно 23 увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност. Същевременно БНБ допуска, че лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия могат да се повишат.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 69 от 04.08.2020 г.)

В новия 69-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за хазарта, с които се предвижда, че за игрални зали с автомати лиценз ще се издава срещу деклариран капитал от поне половин милион лева. Сега и за казината, и за игралните зали е нужно деклариране на капитал от 7500 лева.

Освен това се въвежда еднократна държавна такса за издаване на лиценз, който за казино е в размер на 100 хил. лв. за 5 години и 200 хил. лв. за 10 години. За игрална зала сумите са съответно 25 хил. и 50 хил. лв.

Държавната комисия по хазарта следва бъде закрита в срок от три месеца от назначаването на ликвидационна комисия от Министерския съвет. Предоставените до влизането в сила на днешните промени недвижими имоти на Държавната комисия по хазарта преминават в управление на Националната агенция за приходите. Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост.

Предвижда се образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и административнонаказателни производства да се довършват от Националната агенция за приходите, а издадените лицензии да запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени. Предвижда се и удължаване на срока на действие на издадените лицензии, за които са образувани производства, до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Предвижда се държавата да може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино чрез Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“.

Парламентът преодоля ветото на президента и са обнародвани промените в Закона за военното разузнаване. Чрез измененията се дава възможност и цивилно лице да може да оглавява Служба „Военна информация“. Самата служба „Военна информация“ се преименува на Служба „Военно разузнаване“.

С измененията се разписват още функции на службата по организиране и прилагане на система за планиране, координиране и отчитане на дейността на разузнавателните структури в Българската армия в процеса на подпомагане на началника на отбраната при изпълнение на задълженията му. Регламентират се условията и редът за приемане на военна служба на служител, който работи в структурите от системата за защита на националната сигурност.

Изменена е Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.

С промените се актуализират в националната правна уредба формулярите FAL за улесняване на международното морско корабоплаване, както и Дунавските навигационни стандартни формуляри (DAVID). Въвежда се изискването информацията относно лицата на борда да бъде декларирана и в националната система за обслужване на едно гише, което ще позволи лесен и бърз достъп до данните в случай на извънредна ситуация или след произшествие в морето.

Държавен вестник, брой 69 от 04.08.2020 г.

Държавен вестник, брой 69 от 04.08.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Като част от мерките, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), беше регламентирано, че от датата на обявяване на извъредното положение – 13 март 2020 г., до отмяната му, няма да се прилагат последиците от забавеното плащане на определени задължения на частноправните субекти. Впоследствие законът беше изменен, като срокът на действие на мярката се удължи – до два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 14 юли 2020 г., като същевременно се стесни кръга от субекти, които могат да се ползват от нея. Тези промени следва да се вземат предвид при изчисляването на лихви и неустойки за забава за периода 13 март – 14 юли 2020 г. В резултат от приетите законови изменения се обособиха три периода – в зависимост от кръга на включените субекти, за които не се начисляват лихви:

– 13 март – 8 април 2020 г.;

– 9 април – 13 май 2020 г.;

– 14 май – 14 юли 2020 г.

В тази връзка за гражданите, търговците, работодателите и за всички специалисти в областта на финансите, е важно да имат предвид тези периоди, когато пресмятат просрочени задължения към държавата или към частни субекти.

За да бъдем полезни в актуалната обстановка, отразихме промените в изчислителните системи, достъпни чрез продукта Апис Финанси. В секцията Видове лихви, инфлация и дисконтиране можете да намерите калкулатори за автоматично изчисляване на лихви за различни видове задължения – Изчисляване на лихви върху държавни вземания и Изчисляване на законна лихва. След като въведете стойностите на главницата, началната и крайната дата на начисляването, ще получите размера на натрупаната лихва за просрочие. Ако в зададения от Вас период попада времето между 13 март и 14 юли 2020 г., системата ще ви насочи как правилно да изчислите лихвата за този период.

Анализ на уредбата на лихвите, в който са разгледани и последните изменения в чл. 6 ЗМДВИП, можете да намерите в Апис Финанси  Лихва – договорна и законна.

Непълнолетните да бъдат задържани най-много за 1 година, а делата им да се гледат приоритетно

Непълнолетните да бъдат задържани за не повече от една година по време на разследване срещу тях, дори и да са извършили най-тежко престъпление. Такава промяна в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) предлагат от Министерството на правосъдието (пълният текст на законопроекта).

В момента НПК предвижда единствено, че мярката „задържане под стража“ на непълнолетни се взема само в изключителни случаи.

Сега от министерството предлагат да се въведат и конкретни срокове, в които непълнолетните е допустимо да стоят в ареста по време на разследването срещу тях. За тежко престъпление от МП предлагат допустимият арест да бъде пет месеца, докато за пълнолетните е осем. А предвиденият максимум от 1 година арест е само за най-тежките престъпления, които се наказват с най-малко 15 години затвор. В момента НПК предвижда година и половина максимален арест в досъдебното производство за най-тежките престъпления, независимо от възрастта. Във всички останали случаи обвиняемите могат да бъдат задържани за до 2 месеца.

Според предложените изменения, прокурорът ще е длъжен да осигури незабавно явяването на непълнолетния обвиняем пред съда, а при необходимост ще може да го задържа за до 48 часа.

Проектът предвижда и делата срещу непълнолетни да се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите. Сега НПК дава приоритет само на делата, по които обвиняемите са задържани.

Повече подробности по темата четете тук.

 

МВР напомня: Заявление за нова лична карта вече се подава във всяко управление

Гражданите вече не е необходимо да подават заявление за нова лична карта в полицейското управление по постоянен адрес, а могат да го направят в това, което им е най-удобно – например близо до работното място. За това напомниха от дирекция „Български документи за самоличност“ на МВР.

Заради струпването на хора, които трябва да сменят личните карти и шофьорските си книжки, от днес всички звена „Български документи за самоличност“ работят с удължено работно време – от 8,30 ч. до 18,30 ч.

Освен това ще има дежурни, които ще работят и в събота. МВР обяви график, в кои управления в столицата гражданите ще могат да подадат заявления и да получат новите си документи и в почивния ден.

Тази събота ще работят Второ и Седмо управление на полицията. На 15 август дежурни ще са звената „Български документи за самоличност“ в  Трето и в Пето управление. На 22 август ще работят тези в Шесто и Осмо РУП, а на 29 август – в Първо и Девето.

От МВР напомнят, че там където е подадено заявлението, там ще се получават и документите. Освен това всеки с квалифициран електронен подпис може да го направи и онлайн, за да не се реди по опашки.

Всички лични карти и шофьорски книжки, които изтичат до 31 октомври 2020 г. са с удължена с 6 месеца валидност.

(Информация на Lex.bg)

 

КС: Престъпление на президента се разследва, но той не може дори да бъде проверяван

Откриването на данни за престъпна дейност на президента не препятства прокуратурата да започне наказателно производство. Но спрямо държавния глава не могат да бъдат извършвани каквито и да е действия – процесуални и извънпроцесуални, които пряко засягат негови лични права, под каквато и да било форма съдържат твърдение за извършено от него престъпление или засягат личната му сфера по време на мандата.

Това заяви единодушно Конституционният съд (КС) в решението си (пълния му текст виж тук), с което разтълкува чл. 103 от основния закон и отговори в тази връзка на шест въпроса, поставени от главния прокурор Иван Гешев (виж в карето).

Един от основните въпроси по делото е за това какво има предвид Конституцията, когато казва, че срещу президента „не може да бъде възбудено наказателно преследване“. Значи ли това, че престъпни деяния на държавния глава въобще не може да бъдат разследвани, или пък само му гарантира, че не може да му бъде повдигнато обвинение? От прочита на диспозитива на решението на КС става ясно, че той дава тълкувание на основния закон, което застава между тези две крайни виждания.

С това тълкуване КС на практика затвърждава, че всяко престъпление трябва да се разследва, включително и ако е извършено от държавния глава. Прокуратурата и полицията обаче могат да извършват всякакви действия по разследването, само ако не засягат лични права на президента. Т.е. срещу него не могат да бъдат извършвани например подслушване, претърсване, разпознаване, обиск, вземане на ДНК проба, но пък няма пречка да се разследва престъпната дейност на съучастниците му, да се извърши оглед на местопрестъплението – стига то да не е в дома на президента или в кабинета му, да се разпитат свидетели.

Повече подробности по темата четете тук.