Столични адвокати срещу ограничаване правото на обвиняемия да види доказателствата

Столични адвокати срещу ограничаване правото на обвиняемия да види доказателствата

В специална позиция Съветът на Софийската адвокатска колегия възразява срещу начина, по който се транспонира директивата за правото на информация в наказателния процес

В специална позиция до Министерския съвет и до министрите на правосъдието и на вътрешните работи Крум Зарков и Иван Демерджиев Софийският адвокатски съвет остро възрази срещу текст от проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който на практика се ограничават правата на обвиняемия и неговия защитник за достъп до доказателствата по делото, по което се обсъжда задържането под стража, съобщава Капитал.бг..

„Такова ограничение българското право не познава и не е приемливо то да се въвежда под претекст, че с него се транспонира Директива 2012/13 ЕС за правото на информация в наказателното производство“, се казва в позицията на столичната адвокатура.

Срещу България има започнала наказателна процедура за неизпълнение на тази директива и затова промените в НПК, свързани с цялостното й транспониране, трябва приоритетно да бъдат приети от следващото Народно събрание. По тази причина на 28 февруари в портала за обществени консултации беше публикуван проект за промени в НПК със срок на общественото обсъждане до 30 март. В позицията на Софийския адвокатски съвет се приветстват практически всички предложения в проекта без едно, включително:

 • изискването за разясняване на обвиняемия на правото на правна помощ и за създаване на гаранции за разясняване на уязвимите лица на правата им по разбираем начин;
 • изричното регламентиране на правото на свидетелите да се явяват на разпит с адвокат;
 • изключването от кръга на лицата, които могат да бъдат свидетели, на служителите от МВР, провели първоначалните разпити.

Изказва се обаче притеснение за предложението за нова ал. 3 на чл. 64 от НПК, според която съдът по принцип е длъжен да даде на обвиняемия и неговия адвокат възможност да се запознаят с доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение задържане под стража, но в някои случаи може и да откаже.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg.

Държавен вестник, брой 28 от 28.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 28 от 28.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 28 от 28.03.2023 г.)

В брой 28 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози.

С направените промени се цели да се модернизира и усъвършенства информационната система в посока пълното ѝ електронизиране с цел предоставяне на електронни административни услуги, в това число електронно заявяване на вписванията и осигуряване на електронен достъп до информацията в регистъра.

Променя се режима за защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, чрез въвеждане на регистриран достъп до делата на залогодателите и съдържащите се в същите електронни образци на документи. Агенцията по вписванията ще осигурява регистриран достъп до делото на залогодателя. По този начин ще се осигури техническа защита на оповестените в регистъра лични данни чрез проследяване на потребителите на информация от ЦРОЗ в случаите на констатирана злоупотреба с тези данни.

Наредбата определя образците на заявления, съдържанието и формата им, което ще улесни потребителите на ЦРОЗ. Ще има възможност за отстраняване на допуснати от заявителя нередовности при подаване на съответното заявление. Заявителят ще може да изпълни дадените от длъжностно лице по вписванията указания и да представи съответните документи чрез заявление за изпълнение на указания.

В новия брой на ДВ се допълва На­редба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България.

С промените в наредбата се дава възможност за използването на дерогация по отношение на сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност на биологични сортове от определени земеделски растителни и зеленчукови видове, подходящи за биологично производство, като отклонение от съществуващите протоколи на Европейския офис за сортовете растения. Въвеждат се и изисквания за биологични и стопански качества, които са адаптирани в по-голяма степен към биологичните сортове, подходящи за биологично производство.

Новата директива за киберсигурност предвижда санкции, сходни с тези по GDPR

Новата директива за киберсигурност предвижда санкции, сходни с тези по GDPR

Директивата, която трябва да се въведе в България не по-късно от 17 октомври 2024 г., създава нови задължения за фирми и организации, информира в статията си в Capital.bg адв. Никола Стойчев. 

На 16 януари 2023 г. влезе в сила преработената директива на ЕС за киберсигурността – Директива (ЕС) 2022/2555 (известна като Network and Information Security Directive- NIS2), с която се създава модернизирана и по-хармонизирана рамка за киберсигурност за организациите в рамките на Европейския съюз. NIS 2 разширява обхвата на приложение и вече включва общо 18 сектора, разделени в две категории. Това, което e от значение за всички фирми и организации, които ще засегне, а те не са малко, е, че директивата трябва да се въведе в България не по-късно от 17 октомври 2024 г., а размерите на санкциите по нея са сходни с тези по GDPR.

 1. Сектори с висока степен на критичност като:
 • енергетика (електроенергия, районно отопление и охлаждане, нефт, природен газ и водород);
 • транспорт (въздушен, железопътен, воден и автомобилен);
 • банков сектор и инфраструктури на финансовия пазар;
 • здравеопазване, включително производство на фармацевтични продукти, в това число ваксини;
 • питейна вода и отпадъчна вода;
 • цифровата инфраструктура като: телекоми, доставчици на облачни услуги, центрове за данни, доставчици на удостоверителни услуги и др.;
 • управление на услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
 1. Други критични сектори като:
 • пощенски и куриерски услуги;
 • управление на отпадъците;
 • химикали и храни;
 • производство на медицински изделия, компютри и електроника, машини и оборудване, моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета и друго транспортно оборудване;
 • доставчици на цифрови услуги (онлайн места за търговия, онлайн търсачки и платформи на услуги за социални мрежи).

В обхвата на NIS 2 ще попада всяко средно и голямо предприятие (с други думи – компаниите с повече от 50 служители или с годишен оборот над 10 млн. евроот изброените сектори. Това на практика означава, че всяка компания от тези сектори с над 50 служители ще трябва да съобрази дейността си с набор от технически, оперативни и организационни мерки, които не са свойствени за ежедневната ѝ търговска дейност.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg

 

Държавен вестник, брой 27 от 24.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 27 от 24.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 27 от 24.03.2023 г.)

В брой 27 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за командировките в страната.

Съгласно промяната в текста на наредбата на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката ще се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката.

По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования ще се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

В настоящия брой на ДВ се изменя Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

В Приложение № 2 – Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари са определени са нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

С дневните пари се осигуряват сред­ства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи ще са за сметка на ведомството или предприятието и ще се отчитат срещу представен разходооправ­дателен документ.

Средствата за междуградски транспорт ще се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.

 

В този брой се изменя и допълва и Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение.

Добавени са група от нарушения, за които до този момент не са отнемани контролни точки, завишен е и размерът на отнеманите точки за определени нарушения, поради потребността от намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

 

Биткойн е пред първия си голям тест, като алтернатива на традиционните финанси

midjourney

Проблемите с SVB и Credit Suisse оскъпяват сериозно криптовалутите, увеличавайки общата им капитализация с 200 млрд. долара за последната седмица

Криптопазарът получи своя първи реален шанс да се докаже, като алтернатива на централизираната финансова система. Банковите проблеми и притесненията за финансовия сектор донесоха допълнителен натиск върху фондовите борси през последната седмица, които са обект на разпродажби, а потоците се насочиха към виртуалните валути и златото. При финансовата криза от 2008 г. с фалита на Lehman Brothers в крипто инвестираха шепа специализирани инвеститори, но днес е различно – криптопазарът е 1.2 трилиона долара.

В рамките на седем дни настроенията на него напълно се промениха от страх до разрастваща се еуфория. Общата капитализация на всички криптовалути скочи, като от миналия понеделник е нараснала с 200 млрд. долара, според данни от Coingecko. След проблемите на Silvergate и фалитите на Signature и Silicon Valley Bank, мнозина си мислиха, че криптото само ще понижава стойността си. Уязвимостта на традиционната банкова система обаче спомогна за насърчаване на криптоинвестициите, което е и главната цел при създаване на най-голямата дигитална валута. В отговор на фалитите обаче регулаторите спешно се опитаха да възстановят доверието в банковата системата.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg

.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 26 от 21.03.2023 г.)

В брой 26 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства.

Необходимостта да бъде приета изцяло нова наредба е обусловена от множеството нормативни изменения, направени с промените в Закона за подземните богатства от 2020 г.  С тези промени уредбата относно конкурсите и търговете е значително променена, като са допълнени изискванията за участие, както и финансовите, техническите и професионалните условия, на които трябва да отговарят кандидатите. Нов ред е предвиден и за доказване изпълнението на тези изисквания.

            С новата наредба се цели да се намали административната тежест спрямо кандидатите, като се допуска електронна форма на попълване, подписване и подаване на заявленията и офертите им.

Наредбата регламентира ред за провеждане на явно наддаване, когато ценовите предложения на двама или повече кандидати в търга съвпадат.

Неприключилите до влизането в сила на наредбата конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване или на концесии за добив на подземни богатства по заявления, подадени до 11 септември 2020 г. ще се довършват при условията и по реда на от­менената Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства.

 

МФ публикува законите, с които вдига данъците

МФ публикува законите, с които вдига данъците

Всички фирми и еднолични търговци ще бъдат облагани с данък „свръхпечалба“, а почти всички намалени ставки по ДДС се връщат на 20%

Министерството на финансите публикува обещаните помени в данъчните закони, с които ще се опита да запуши дупката в бюджета, която в противен случай би била много над 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, съобщава сайтът Економик.бг. С предлаганите сега мерки в областта на приходите финансовият министър Росица Велкова очаква дефицитът през тази година да остане в рамките на 3% и да не се материализират всички обявени от самата нея рискове за държавата.

Велкова обяви тази седмица, че правителството ще внесе законопроектите в Народното събрание в първия ден след изборите – на 3 април. Приемането на мерките, които според нея са задължителни, трябва да бъдат одобрени от депутатите в новия парламент. Служебното правителство не може да ги приложи без санкцията на НС.

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предлагат се мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. Въвежда се задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3.5 тона.

Предлагат се и мерки относно условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори – въвеждане на режим за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към данъчно задължени лица. Плащанията ще са по сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени на задължените лица изпълнителни листове за над 1000 лв. Чрез този режим ще се въведе още един начин за информиране на публичните изпълнители за наличие на финансови средства в данъчно задължени лица.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),  с които от 1 юли 2023 г. се въвежда данък „свръхпечалба“, с който ще се облагат „свръхпечалбите“ на всички фирми и еднолични търговци в България, генерирани второто полугодие на тази година.

Мярката е временна, еднократна и е изготвена с цел гарантиране на обществения интерес чрез запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори, се посочва в мотивите към предложението на МФ.

Повече подробности по темата четете в Economic.bg