Държавен вестник, брой 40 от 14.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 40 от 14.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 40 от 14.05.2021 г.)

В 40-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван Указ № 133 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., който определя 31 изборни района за страната.

Обнародвана е нова Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал. С нея се доразвиват правилата, по които се определят приложимите нива на буфера за системен риск и буферите за системно значими институции, като се актуализира и начинът, по който те си взаимодействат. В обхвата на ограниченията върху разпределенията попада и буфера на отношението на ливъридж.

Публикувани са промени в няколко важни наредби, които регулират дейността на търговските банки. Това са Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции, Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките, Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките и Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции. С промените в първата наредба се уреждат условията и редът за издаване на одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност по чл. 35а от ЗКИ. Прецизират се изискванията за предоставяне на информация в рамките на производството за издаване на банков лиценз и за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред. Измененията в останалите три акта въвеждат в нормативната база разпоредби от Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС.

Държавен вестник, брой 39 от 12.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 39 от 12.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 39 от 12.05.2021 г.)

В извънредния брой 39 на „Държавен вестник“ са обнародвани следните укази на президента на Република България: Указ № 129 за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г., Указ № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и Указ № 131 за назначаване, считано от 12 май 2021 г., на Централна избирателна комисия.

Обнародвано е Определение № 2 от 29 април 2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г., с което Конституционният съд (КС) допуска за разглеждане по същество по искане на общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд един от поставените въпроси, а именно: как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичния. В искането е изложено, че пред общото събрание на Гражданска колегия на ВКС (ВКС) е образувано тълкувателно дело № 2/ 2020 г. въз основа на определение № 86/27.04.2020 г. по гр. д. № 698/2020 г. на състав на Четвърто гражданско отделение, за уеднаквяване на противоречивата практика на ВКС по следния въпрос: Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по реда на Закона за гражданската регистрация (ЗГР) промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален? Посочено е, че според част от съдебната практика при несъвпадане на половата идентичност с пола, вписан в актовете за гражданско състояние, българският съд следва да признае право на промяна (актуализиране) на пола, а с това – и на името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, за когото в охранителното производство по ЗГР се установи, че е транссексуален

Промени има в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд и те касаят изменения в действащата уредба на атестирането по няколко направления – по отношение субектите, подлежащи на атестиране, правомощията и дейността на компетентните за атестирането органи, методиката за атестиране и формирането на крайната комплексна оценка.

Държавен вестник, брой 38 от 11.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 38 от 11.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 38 от 11.05.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с които се повишава единният разходен стандарт на Софийска опера и балет – държавен културен институт с национално значение. С въвеждането на този по-висок разходен стандарт ще се запази акцентът в репертоарна политика да се представят високи образци на българското музикално-сценично изкуство, които нямат комерсиален характер, не носят високи приходи, но осигуряват необходимото ниво, с което се гарантира провеждането на националната културна политика в областта на оперното и балетното изкуство.

Обнародван е План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г., като целта му е да създаде условия за изпълнението на конституционните задължения на въоръжените сили на Република България, както и на поетите национални ангажименти към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. В Плана са определени практическите стъпки във времето до 2026 г., с които ще се реализира Програма 2032, така че да се изградят и поддържат способностите на въоръжените сили, адекватни на средата на сигурност.

Намери се председател на ЦИК, КС образува дело за промените в Изборния кодекс

Камелия Нейкова ще е председател на ЦИК.

След оттеглянето на единствената кандидатура за председател на Централна избирателна комисия (ЦИК) – Красимир Ципов от ГЕРБ, днес се „намери“ председател – Камелия Нейкова. Кандидатурата ѝ беше издигната от „Има такъв народ“ (ИТН) на консултации при президента днес, които бяха извънредно свикани след като Бойко Борисов оттегли номинацията на Красимир Ципов за шеф на ЦИК. А до номинирането на Камелия Нейкова за председател на ЦИК се стигна след призив на Мая Манолова към хората на Слави Трифонов да я издигнат, защото е почтен човек и добър професионалист, съобщава сайтът Лекс.бг..

Междувременно Конституционният съд (КС) образува дело по искането на ГЕРБ (пълния му текст виж тук) за противоконституционни да бъдат обявени почти всички изменения в Изборния кодекс, направени от 45-то Народно събрание. За докладчик по него е определен Филип Димитров.

Измененията, срещу които ГЕРБ има най-много възражения, са тези, с които беше въведено гласуване с машина, с малки изключения. Делото в КС на прага на извънредни парламентарни избори поставя много сериозен въпрос – какво ще се случи, ако той се произнесе преди провеждането им, което на теория е възможно, и отмени действащите вече разпоредби в Изборния кодекс. Както е известно, миналата година конституционните съдии постановиха едно от най-фундаменталните си тълкувателни решения (повече за него виж тук), с което беше изоставено дългогодишното му разбиране, че след като дадена норма бъде обявена за противоконституционна, се възстановява предишната ѝ редакция. Актуалното и задължително тълкуване на КС е, че „решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие“. Т.е. настъпва законова празнота, която Народното събрание е задължено да запълни. Преди предстоящите и засега планирани за 11 юли 2021 г. парламентарни избори обаче няма да има действащо Народно събрание, т.е. няма кой да запълни евентуалната празнота в Изборния кодекс например за начина на гласуване. Какво ще се случи и дали КС ще бърза да се произнесе преди изборите и дали ще установи противоречие на атакуваните разпоредби с основния закон, предстои да разберем.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 37 от 07.05.2021 г.)

В новия 37-ми брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 5 от 27 април 2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г., с което Конституционният съд (КС) отменя текстовете от Закона за политическите партии и Изборния кодекс, които дават възможност партиите да се финансират от дарения от юридически лица и еднолични търговци. КС обяви, че текстът, който казва, че собствените приходи на политическите партии са приходи от дарения от юридически лица и еднолични търговци, е противоконституционен. „Финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци единствено при сега предвидените в закона ограничения е в несъответствие с конституционно допустимото“, пише в решението. Също така „възможността за пряко или косвено финансиране на политически партии от държавата и общините извън определеното в закона бюджетно финансиране, е конституционно недопустимо“.

 Изменена и допълнена е Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – създава се механизъм, който гарантира точното прилагане на закона при определянето на намалението на индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на втора пенсия. При определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. Предвижда се заявлението на пенсионера за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап.

Промени има в Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Въвежда се изменение за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на България, съгласно приложимото законодателство на Европейския съюз.

Държавен вестник, брой 36 от 01.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 36 от 01.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още