Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ

Полезно в ДВ (бр. 6 от 22.01.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за антидопинговата дейност, която влиза в сила от 1.01.2021 г. С новия акт подзаконовата нормативна рамка в областта на допинговия контрол, дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта е приведена в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта, Световния антидопингов кодекс 2021 г. (Кодекс 2021) и международните стандарти към него, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Направени са редица изменения и по отношение на налаганите санкции, в това число при: отказ за даване на проба; фалшифицирането, съучастието и утежняващите обстоятелства, които могат да увеличат периода на лишаване от права; обстоятелствата, които могат да доведат до намаляване на санкцията; санкциите при споразумения за управление на резултати, при многократни нарушения, както и при временното отстраняване.

Публикувани са промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, които привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2018/957/ЕС. С направените изменения се гарантира, че командированите и изпратените работници и служители ползват еднакви права по отношение на условията на труд – каквито са регламентирани за местните работници и служители.

За командированите работници и служителите ще е гарантирано правото на основно и допълнителни трудови възнаграждения, в които се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава. Дългосрочно командированите работници и служители ще имат гаранция, че трудовите им права ще са съпоставими с тези на местните работници след 12-я месец от започването на командироването. Осигурява се закрила на правата на работника или служителя при недействително командироване.

Обнародвана е нова Наредба № 1 от 13 януари 2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми. В нея се определят задълженията на собствениците или ползвателите на тези обекти и класификацията на животновъдните обекти за риба и други водни организми в зависимост от вида на използваните производствени съоръжения.

В съответствие със спецификата на отглежданите аквакултури, управителите на животновъдните обекти трябва да разработят и изпълняват програма за биосигурност, основана на оценка на риска и утвърдена от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храни, на чиято територия се намира обекта.

Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 6 от 22.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Реформират из основи работата на съдилищата – районните вече няма да гледат дела от общ характер

Реформират из основи работата на съдилищата – районните вече няма да гледат дела от общ характер

Съдийската колегия избра модел за прекрояване на съдебната карта, съобщава правно-информационният сайт Правен свят.

В материала си авторката Цветелина Янкова информира, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) е стартирала работата си в началото на годината с разгорещен дебат и последвал избор на модел за прекрояване на съдебната карта, който на практика предвижда реформа на цялата съдебна система, окрупняване на районни съдилища и промени в подсъдността.

Моделите бяха представени в края на 2020 г., като последното заседание по въпроса на 20 октомври приключи с уговорката, че наличните предложения ще бъдат обсъдени с магистрати и допълнително ще бъде преценено по кой път да се върви.

В първото си заседание Съдийската колегия директно се е заела с обсъждането на четвъртия, най-радикален модел, предложен от Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова. За разлика от останалите варианти, този засяга не само окрупняването на органи, но засяга и въпросите за подсъдността, натовареността, специализацията и кариерното израстване.

Макар и доста сложен, моделът се е оказал сред най-предпочитаните от магистратите, проучване сред които вече е било проведено. Идеята е да се промени родовата подсъдност на даден районен съд, който остава да работи само по наказателни дела от административен характер, някои мерки за неотклонение, по дела, разглеждани в закрито заседание, вкл. всички, разглеждани по дежурство, както и за сравнително по-леки от правна страна спорове. Идеята е да се създаде единен основен първоинстанционен окръжен съд.

Става дума за частична промяна на родовата подсъдност и справянето с наличния ресурс вътре.  Един районен съд остава първа инстанция – по бързо ликвидни дела, окръжният съд става основна първа инстанция и втора инстанция по делата на РС. Апелативният съд става истинска втора инстанция. Едни дела отиват в окръжен съд, а част от делата на окръжния съд отиват в районния съд. Районният съд може да се състои от постоянен и непостоянен състав. Моделът предвижда постоянният състав да е само от съдии от районния съд, а непостоянният може да включва и съдии от окръжния съд.

Останалите районни съдии се местят в окръжния съд – след атестация, съответния ранг и решение на Общото събрание на горния съд. Общият брой на съдиите в районните съдилища ще се определя ежегодно в края на годината от Съдийската колегия по броя дела. Съдиите от окръжния съд ще дават и дежурства в районния съд, като натоварването няма да е голямо, а ако има необходимост – броят на съдиите или часовете работа на магистратите от окръжния съд може да бъде увеличен. Подобна алтернатива може да бъде разгледана и в обратен вариант – районен съдия може да отиде в окръжния съд спрямо броя на делата.

Повече подробности по темата четете в Правен свят.

Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 5 от 19.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

АПИС организира безплатен уебинар по въпроси от областта на международното частно право

 На 21.01.2021 г. от 10:00 ч. ще се състои уебинар, на който ще бъдат обсъдени актуални въпроси от областта на международното частно право (МЧП). Събитието се организира от АПИС като част от дейностите в рамките на международния проект InterLex, съфинансиран от Европейския съюз по Програма „Правосъдие“ и с фокус върху проблемите на МЧП, свързани с интернет и дигиталната икономика.
 Лектор:
Доц. д-р Васил Пандов – преподавател по МЧП в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и научен консултант на българския екип по проекта.
 Програма на уебинара:
– Представяне на международния проект InterLex и неговата онлайн платформа в областта на МЧП
– Проблеми на МЧП и поведението в интернет среда: предизвикателства пред съдебните органи и страните – потребителски договори, интернет деликти
– Брекзит и последиците за МЧП в отношенията между субекти от България и от Обединеното кралство – с акцент върху възможностите за избор на компетентен съд и проблеми на приложимото материално право.
 Участието в уебинара е безплатно, като се изисква единствено предварителна регистрация на следния адрес: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=289&dcode=998
 Регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала на семинара в платформата Zoom и ще имат възможност да задават въпроси след като приключи съответната лекция. Следва да се има предвид, че виртуалната зала е ограничена до 100 участници. Останалите желаещи ще могат да проследят семинара на живо във Фейсбук страницата на АПИС https://www.facebook.com/events/679219519420821, но без възможността да участват в дискусиите.
 За допълнителна информация за уебинара: тел. 02/980-48-27 и 02/923-98-00.
 Повече за проекта и за платформата InterLex ще намерите тук: https://apis.bg/…/InterLex_Project&Platform…
 Онлайн платформата InterLex е свободно достъпна на: https://interlex-portal.eu/bg/index.html

Полезно в ДВ (бр. 5 от 19.01.2021 г.)

В днешния 5-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван президентският указ за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Мандатът на 44-то Народно събрание изтича на 26 март, а според Конституцията първата възможна дата за провеждане на избори е 28 март, а последната – 28 май.

 Обнародвани са две нови наредби: за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“ и за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“. С медицинските стандарти се определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 4 от 15.01.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Договорени са цени и обеми на медицинските дейности, които гарантират стабилност, устойчивост и сигурност във финансирането им през 2021 г.

Предвижда се разширяване обхвата на електронното здравеопазване, като се урежда механизмът за отчитането на електронните рецепти. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща за лекарствените продукти, извън клиничните пътеки, по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, постигнати в хода на централизираните обществени поръчки, организирани от Министерство на здравеопазването, и стойността, на която са доставени в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Обнародван е нов Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, с който се регламентират статута, състава, структурата, функциите и организацията на дейността. Заложени са изисквания за участие в състава на Националния съвет, който ежегодно се актуализира със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Разписани са задълженията на председателя, секретариата и членовете на Националния съвет. Предвидено е заседанията да бъдат присъствени и неприсъствени, като се предоставя възможност за предоставяне на становища и гласуване по електронен път. Националният съвет удостоверява статуса на местните български породи селскостопански животни като застрашени от изчезване.

И Висшият адвокатски съвет настоява за по-висок процент нормативно признати разходи

И Висшият адвокатски съвет настоява за по-висок процент нормативно признати разходи

Адвокатурата е готова да изрази своята гражданска и професионална позиция чрез съответни протестни действия в случай, че държавата не откликне на направени от нея мотивирани искания за увеличение на размера на нормативно признатите разходи. Това заявява в свое решение от днес Висшият адвокатски съвет (ВАдвС), като припомня, че исканията са направени още през месец март и ноември миналата година, съобщава сайтът „Правен свят“.

Припомняме, че тогава от адвокатурата изпрати писма до председателя на 44-то Народно събрание, до министър-председателя, до финансовия министър и председателя на комисията по правни въпроси в парламента.

Съгласно действащия чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица свободните професии, сред които попадат и адвокатите, могат да намалят придобитият доход с разходи за дейността с едва 25 %.

Повече подробности по темата четете тук.