Адвокатурата изпрати в КС „отрязването“ на разноски за адвокат по спорове за пенсии и обезщетения от НОИ

При обжалване по административен ред жалбоподателят няма право на платеното възнаграждение за адвокатска защита“. Това гласи чл. 120, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Разпоредбата означава, че от всеки, на когото се е наложило да обжалва разпореждането, с което му се отказва обезщетение за безработица, майчинство или болест или пенсия или пък му е определено в неточен размер, и за целта е наел адвокат, няма да си получи от държавата парите, които е платил, въпреки че администрацията доказано го е ощетила.

Става въпрос за разноските за адвокат за обжалване на десетки видове разпореждания пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ). Той е първата административна инстанция, през която трябва да се мине, за да се стигне до дело пред съд. И именно тази първа жалба е от ключово значение за успеха на гражданина да докаже правото си на обезщетение, помощ или пенсия.

 От 1 август 2023 г. обаче изготвянето ѝ вече е за сметка на ощетения осигурен или пенсионер, защото тогава влиза в сила актуалната редакция на чл. 120, ал. 2 КСО. Преди промяната ѝ тя предвижда точно обратното: „При уважаване на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното възнаграждение за защита съразмерно на уважената част“.

Изменението в КСО е направено през Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (виж тук) и е предложена от Министерския съвет.

Настоящата редакция на чл. 120, ал. 2 КСО уврежда права и законни интереси на едни от най-уязвимите групи в обществото ни – пенсионери; бременни жени и майки; лица, пострадали при трудови злополуки и други“, категоричен е Висшият адвокатски съвет (ВАдвС).

Той поиска Конституционният съд (КС) да я „отмени“, като заяви, че тя е „недопустима в една правова държава, в която защитата правата и законните интереси на тези уязвими групи е коституционноустановена и е държавен приоритет“ (пълния текст на искането виж тук). КС образува по искането на ВАдС дело №28/2024 г. и за докладчик по него беше определена Десислава Атанасова.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 59 от 12.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 59 от 12.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 59 от 12.07.2024 г.)

В новия брой 59 на „Държавен вестник“ се обнародва Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Целта на промените е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

В сила от 1 януари 2024 г. е разширен кръга на акцизните стоки подлежащи на освобождаване от плащане на акциз на основание чл. 21, ал. 1, т. 3б от закона по отношение на акцизните стоки, предназначени за потребление по силата на споразумение, сключено с трети държави или международни организации, при условие че такова споразумение е разрешено по отношение на освобождаване от данък върху добавената стойност по реда на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. В тази връзка се приема допълнение в разпоредбите на чл. 4б от правилника като за тези акцизни стоки ще се прилага режим на възстановяване на платен акциз.

Въвеждат се количествени прагове за нагреваемите тютюневи изделия, течностите за електронна цигара, независимо дали съдържат никотин, заместителите на тютюна, съдържащи никотин и нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн, които физическите лица могат да внасят или въвеждат от територията на друга държава членка за лични нужди, които не подлежат на облагане с акциз.

Обнародва се Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти.

Гражданите на двете страни, притежатели на дипломатически, служебни или официални паспорти, ще могат да влизат, преминават транзит и напускат територията на другата страна без виза за срок не повече от деветдесет (90) дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Десислава Атанасова и Борислав Белазелков остават конституционни съдии, но не с пълен мандат

Двамата съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков положиха клетва като членове на Конституционния съд от квотата на парламента на 26 януари

Новите конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков остават в състава на Конституционния съд (КС), но не с пълен мандат от 9 години, както бе записано в решението на парламента за избора им, а с мандат от около 6 години и 10 месеца, който ще продължи до есента на 2030 г.

Това става ясно от решението на КС, с което е отхвърлено искането на президента, както и това на група депутати от „Възраждане“, да се обяви за противоконституционен избора на двамата, извършен през януари т.г.

Решението е прието единодушно, но при участието на 10 съдии, тъй като Белазелков и Атанасова не са участвали в заседанието. С него КС обявява за противоконституционна само онази част от решенията на парламента за избора на двамата съдии, в която изрично е записано, че те се избират с мандат от 9 години.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg.

Държавен вестник, брой 58 от 09.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 58 от 09.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 58 от 09.07.2024 г.)

В новия брой 58 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 246 от 5 юли 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на зе­меделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Целта на приетите промени е да се даде приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури, като до участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в тези чувствителни сектори. Да се създаде възможност за по-голяма сигурност при сключване на споразуменията за създаване на масиви за ползване и да се постигне справедливост и публичност при предоставянето под наем на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди.

Полезно в ДВ (бр. 57 от 05.07.2024 г.)

В новия брой 57 на „Държавен вестник“ се обнародва Решение № 11 от 1 юли 2024 г. по конституционно дело № 11 от 2024 г.

Кoнституционният съд обяви за противоконституционна съдебната медиация, която беше предвидено да се провежда от 1.07.2024 г. и да предшества разглеждането на някои видове граждански и търговски дела.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система.

С направените промени се създава възможност всеки гражданин, който притежава смартфон или таблет, да осъществява мобилен достъп до своето електронно здравно досие чрез активиране на специално потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронното си здравно досие (еднократно сдвояване на досието с мобилното приложение) на мобилното си устройство. Сдвояването може да стане по един от следните начини: лично от лицето, чрез оправомощени служители в съответната регионална здравна инспекция или районна здравноосигурителна каса по неговия постоянен или настоящ адрес, както и в офисите на „Информационно обслужване“ АД. Сдвояването става чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той достъпва своето електронно здравно досие.

Целта е да се премахнат съществуващите затруднения за достъп до електронните здравни досиета, породени от ограниченията, наложени от изискването за наличие на квалифициран електронен подпис или електронна идентификация. По този начин се постига максимално улеснен достъп на гражданите до тяхното електронно здравно досие.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Нова Европейска финансова практика – юни 2024 г.

Решения от месец юни

 дело С-547/22 от 6 юни 2024 година

Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство — Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка оферент — Обхват — Загуба на възможност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обществени поръчки. Иск за обезщетение за нарушение на правото на Съюза, предявен от неспечелил оферент. Пропуснати ползи. Възможност оферент, отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка поради незаконосъобразно решение на възлагащия орган, да бъде обезщетен за вредите, претърпени поради загубата на възможност да участва.

Спор по повод на иск за обезщетение, предявен от дружество вследствие на незаконосъобразното изключване на сдружението, на което то е член, от процедура за възлагане на обществена поръчка.

дело С-229/23 от 13 юни 2024 година

Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот – Ограничаване на поверителността на електронните съобщения – Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори на лица, заподозрени в извършването на тежко умишлено престъпление – Национална правна уредба, която изисква изрични писмени мотиви в самия съдебен акт, независимо от наличието на мотивирано искане на органите на наказателното производство – Задължение за мотивиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която изисква самият съдебен акт, с който се разрешава слушане, записване и съхранение на съобщения без съгласието на заинтересованите потребители, да е изрично писмено мотивиран, непременно отговаря на изискванията, произтичащи от правото на Съюза.

Запитването е отправено в рамките на наказателно производство, водено срещу ХЯ, ИП, ДД, ЗИ и СС за участие в организирана престъпна група.

дело С-266/23 от 13 юни 2024 година

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Електроенергия, използвана в електролитни процеси — Данъчни намаления при потреблението на енергийни продукти и електроенергия в полза на предприятията с енергоемка стопанска дейност — Действителна стойност на закупената енергия — Такси за разпределение — Критерии за освобождаване — Принцип на равенство и недопускане на дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Действителна стойност на закупената енергия, включваща само покупната цена на самата енергия, с изключение на допълнителните такси, които не могат да представляват „данъци“, каквито са задължителните тарифи за разпределение на тази енергия, понесени съгласно националната правна уредба при закупуването й.

Изключване на освобождаване от акциз на закупуването на електроенергия за предприятие с енергоемка стопанска дейност, когато това предприятие се ползва от освобождаване за тази електроенергия от акциз, запазен за електроенергията, използвана в електролитни процеси.

Критерий, приложим в съответствие с принципа на равно третиране.

Спор по повод на отказа да се възстанови част от платения от дружество акциз върху електроенергията.

дело С-533/22 от 13 юни 2024 година

Място на доставка на услуги — Клон на местно дружество от група като постоянен обект на чуждестранно дружество от групата — Ирелевантност на корпоративните връзки — Обосноваване на наличието на постоянен обект чрез договор за предоставяне на услуги — Постоянен обект в страната, заместващ централа в чужбина — Понятие за „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено по ДДС дружество, установило мястото си на стопанска дейност в държава членка, което ползва услуги, предоставени от установено в друга държава членка дружество. Способност, от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за получаване и ползване на услугите за собствени нужди. Услуги по производство на облицовки за седалки за моторни превозни средства, извършвани от едно дружество за сметка на друго дружество, принадлежащо към същата група и установено в друга държава членка.

Понятие за „постоянен обект“.

Спор по повод на искане за отмяна на решение, с което A Германия е данъчно регистрирано по служебен ред в Румъния, с мотива че това дружество има постоянен обект в тази страна.

дело С-696/22 от 13 юни 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Доставки на синдици и ликвидатори — Непрекъснати доставки – Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Разходи, свързани с правото на използване на търговско наименование — Право на защита — Право на изслушване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги, които се предоставят непрекъснато през определен период. Извършени доставки, пораждащи право на приспадане. Недостатъчна ликвидност по сметките на длъжника.

Спор във връзка със законосъобразността на акт за установяване на задължения, с който за C е определен за внасяне допълнителен данък върху добавената стойност, дължим за услуги, доставени на предприятия, които са в производство по несъстоятелност.

дело С-420/23 от 20 юни 2024 година

Данъчни въпроси – Свободно движение на капитали – Гербов налог – Краткосрочни парични операции – Местни и чуждестранни заематели – Различно третиране – Ограничение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Ограничение на свободното движение на капитали. Правна уредба на държава членка, по силата на която краткосрочните парични операции са освободени от гербов налог, когато включват два субекта, установени в тази държава членка, но не и когато заемателят е установен в друга държава членка.

Спор по повод на налагането на гербов налог върху краткосрочни парични сделки.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 56 от 02.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още