Държавен вестник, брой 79 от 04.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 79 от 04.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Ново! АПИС Строй – актове и протоколи

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми, осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството. Можете да изпробвате демо-версията на продукта тук: https://web.apis.bg/stroi-demo.

За по-подробна информация можете да се свържете с Вашия търговски представител или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.

Полезно в ДВ (бр. 79 от 04.10.2022 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 13 от 27 септември 2022 г. по конституционно дело № 8 от 2022 г.

Делото е образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл. 329, пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация. Който системно се занимава с просия, се наказва с пробация за срок до две години.

Вносителят твърди, че оспорената разпо­редба от Наказателния кодекс е в конфликт с Основния закон поради различното отношение към труда, прогласено от него, от една страна, и от друга страна, създаденото от разпо­редбата задължение за лицата, получаващи доходи по непозволен или неморален начин, да полагат общественополезен труд, за да не осъществяват престъплението. Посочва се, че възприемането на труда като задължение и единствен източник на доходи е функция на тоталитарната държава, докато „в настоящата Конституция, според чл. 4, ал. 1 България е правова държава, източниците на законни доходи на гражданите могат да бъдат най-различни, включително и нетрудови такива“. Оценката за нравствената им страна според вносителя не следва да има отношение към наказателноправната защита на съответните обществени отношения.

Конститу­ционният съд приема, че оспорените разпо­редби не са в съответствие с изискванията, произтичащи от принципа на правовата дър­жава (чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията), навлизат по конституционно нетърпим начин в неприкосновеността на личния живот на гражданите (чл. 32, ал. 1 от Конституцията) и обявява за противоконституционни разпо­редбите на чл. 329, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Устройственият правилник на Държавна агенция „Технически операции“.

Дейността на „Държавна агенция Технически операции” (ДАТО), като специализиран орган за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства към Министерския съвет, е уредена със Закона за специалните разузнавателни средства.

Изменението в Устройствения правилник на ДАТО е свързано с оптимизиране на организацията, актуализиране на функционалните компетентности и частично преразпределение на функции между съответни дирекции в Агенцията.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и про­ектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Основна цел на направената промяна е да се създадат нормативни условия за определяне и за оразмеряване на необходимия брой паркоместа в УПИ, за определяне на минималните размери на гаражи и места за паркиране на едно МПС, за проектиране на нови видове съоръжения, предназначени за паркиране във вертикално отношение (автоматизирани паркинг системи), както и за определяне на изисквания в изпълнение на Директива (ЕС) 2018/844 и Директива (ЕС) 2014/94.

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 78 от 30.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 78 от 30.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 78 от 30.09.2022 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за работното време, по­чивките и отпуските.

Предвидено е в Правилника за вътрешния трудов ред да се определя начинът на запознаване на работ­ниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време, за дежурство и за времето на разположение.

Когато е уговорено задължение за разположение на работника и служителя, ще се определя и начинът на уведомяване за явяване на работа.

В текста на Наредбата за работното време, по­чивките и отпуските е добавен нов раздел, който регламентира дежурството и времето на разположение.

Дежурството представлява орга­низация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или служителят е на работното си място и изпълнява или е в готовност да изпълнява трудовите си задължения. Времето на дежурство ще се включва в ра­ботното време, определено в трудовия договор.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели.

С Наредба № 7 се уреждат условията и редът, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд, етичните правила за поведение и организационните въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели, включително процедурата по встъпване на съдебните заседатели, редът за извършване на подбор на съдебни заседатели за всяко дело, редът за призоваване и участие в съдебни заседания, редът за изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели, както и размерът на подлежащите на възста­новяване разходи.

Кандидатите за съдебни заседа­тели, които отговарят на изискванията на Закона за съдебната власт, ще подават в общинския съвет, който се намира в съдебния район на съответния съд, заявление по образец съгласно приложение № 1 към Наредба № 7, към което ще прилагат необходимите за участие в процедурата по подбор документи. Общинският съвет ще изготвя списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели по реда и при условията, предвидени в ЗСВ.

Необходимо е Пленумът на Висшия съдебен да приеме Единни правила за организацията на работата на съдебните заседатели.

В този брой е публикувано Решение № 680 от 21 септември 2022 г. за приемане на Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса.

Решението влиза в сила 45 дни след деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Европейска финансова практика – септември 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

съединени дела С-80/21 – C-82/21 от 8 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, която се съдържа в договор, сключен между потребител и продавач и не води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести тази клауза с диспозитивна разпоредба. Национална съдебна практика, съгласно която, след като установи нищожността на неравноправна клауза, и води до нищожност на договора в неговата цялост, националният съд може да замести клаузата, или с тълкуване на волята на страните, за да избегне обявяването на нищожността на договора, или с диспозитивна разпоредба от националното право.

Спорове по повод искането на страни по дела, действащи в качеството на потребители, сключените от тях договори за кредит с банковите институции да бъдат обявени за нищожни, тъй като съдържали неравноправни клаузи.

дело С-98/21 от 8 септември 2022 година

Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Холдингово дружество, извършващо последващи облагаеми сделки за дъщерни дружества, няма право да приспада платения ДДС за доставки, които получава от трети лица и внася в дъщерните дружества срещу предоставянето на участие в общата печалба, когато, първо, получените доставки не са в пряка и непосредствена връзка със собствените сделки на холдинговото дружество, второ, тези доставки не са включени в цената на предоставените на дъщерните дружества облагаеми доставки и трето, посочените доставки не са част от общите разходи.

Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“.

Спор между данъчна служба и W във връзка с отказа да се признае на последното право на приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност във връзка с доставките, които са позволили на това дружество да извърши като вноска на съдружник на дъщерните си дружества, като от своя страна те в по-голямата си част извършват освободени от ДДС доставки.

дело С-368/21 от 8 септември 2022 година

Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митнически съюз. Данък върху добавената стойност. Място на внос на превозно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Съюза в нарушение на митническото законодателство, намиращо се в държавата членка, в която лицето, извършило нарушението на митническите задължения, пребивава и реално използва превозното средство. Превозно средство, включено в икономическия оборот на Съюза.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност при внос на превозно средство, въведено на територията на Европейския съюз в нарушение на митническото законодателство.

дело С-18/21 от 15 септември 2022 година

Процедура за европейска заповед за плащане – 30‑дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID‑19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Национална правна уредба относно Ковид-19, с която се прекъсват всички процесуални срокове по граждански дела. Регламент № 1896/2006 допуска към определения 30‑дневен срок за подаване на възражение от длъжника срещу европейска заповед за плащане да се приложи национална правна уредба, която е приета при появата на пандемията от COVID‑19.

Спор между австрийско застрахователно дружество и германския гражданин по повод привеждането в изпълнение на връчената на последния европейска заповед за плащане.

дело С-227/21 от 15 септември 2022 година

Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на приспадане на ДДС. Обхват на т.нар. съдебна практика относно данъчни измами. Наличие на злоупотреба с право. Отказ да се предостави право на приспадане на ДДС на основание, че получателят на доставката е знаел или е трябвало да знае, че поради финансовото си положение доставчикът няма да е в състояние да внесе възникналия ДДС в държавния бюджет. Облагане с ДДС при прихващане на цената срещу съществуващи задължения.

Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“.

Спор относно отказ да се ползва правото на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС) поради твърдяна злоупотреба с право.

дело С-669/20 от 15 септември 2022 година

Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедури за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги. Определяне на критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност. Наличие на най-малко три оферти. При съмнение, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, възлагащите органи са длъжни да проверят дали това действително е така, като вземат предвид всички релевантни елементи без в това отношение да имат значение невъзможността за прилагане на предвидените за целта в националното законодателство критерии и броят на подадените оферти.

Спор по повод на решение за класиране на оферентите и за избор на изпълнителя на обществена поръчка.

дело С-330/21 от 22 септември 2022 година

Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставка на услуги, които се състоят в предоставянето на право на използване на спортните съоръжения на фитнес център и оказването на индивидуална или групова инструкторска помощ, може да се облага с намалена ставка на ДДС, когато тази инструкторска помощ е свързана с използването на съоръженията и е необходима за упражняването на спорт или когато е съпътстваща.

Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“.

Спор между дружество, което стопанисва фитнес център, и Белгийската държава по повод на прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност по отношение на дейностите на това дружество.

дело С-335/21 от 22 септември 2022 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба на съкратено производство за изпълнение на вземане за адвокатски възнаграждения, съгласно която решение по предявеното срещу клиента потребител искане постановява несъдебен орган, а участието на съда е предвидено едва на етапа на евентуалното преразглеждане. Клауза от договор, сключен между адвокат и негов клиент, съгласно която клиентът се задължава да следва указанията на адвоката, да не действа без знанието му или против съвета му и да не оттегля сам иска по делото, за което го е наел, като в противен случай се предвижда финансова неустойка.

Спор между адвокат и неговата клиентка, възникнал след неплащане на претендираните възнаграждения за предоставени й правни услуги.

дело С-538/20 от 22 септември 2022 година

Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корпоративен данък. Данъчен режим на държава членка, по силата на който местно за тази държава дружество не може да приспада от облагаемата си печалба окончателните загуби, формирани чрез негово място на стопанска дейност в друга държава членка, в случай че по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане държавата членка, за която това дружество е местно лице, се е отказала от правомощието си да облага финансовия резултат.

Спор между данъчна служба и W, акционерно дружество, установено в Германия, по повод отказа на първата да вземе предвид за целите на изчисляването на дължимия от това дружество данък в тази държава членка загубите, формирани чрез място на стопанска дейност на посоченото дружество в Обединеното кралство, което място на стопанска дейност е закрито през същата година.

 

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък; Специални режими за данъчно задължени лица; Обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт; Условия за изплащане на гарантирано вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 • Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) – Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия – Съществено отклонение на уговорената в договора за цесия цена на вземането от пазарната стойност

 

 1. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 2. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 3. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на предоставената услуга
 5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Отговорност на получателя по облагаема доставка – Дължим и невнесен от друго лице данък – Ползван от получателя данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък – Съществуващо или дължимо познание у лицето, че данъкът няма да бъде внесен
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 8. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност – Данъчно третиране на предоставянето на храна и екипировка на работници, които не са в трудови правоотношения с дружеството – Понятие „работодател“ във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 9. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 16 август 2022 година

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

  1. Обжалване на действията на публичния изпълнител по ДОПК
  2. Разглеждане и решаване на административните дела
 • Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Присъждане на обезщетение за вреди от отменен като незаконосъобразен административен акт – Незаконосъобразно наложени от публичен изпълнител запори за обезпечаване на публични вземания върху банкова сметка

 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Труд и работна заплата

 1. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ
 2. Удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО – Обр. П-24
 2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и) (Обр. УП-1)
 3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 4. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“ – Условия за изплащане на гарантирано вземане – Събиране на доказателства от административния орган

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Размер на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане – Ограничаване на обезщетението до заявената претенция
 2. Заявление за извършване на регистрация на брокер на стокова борса

Бюджет и одит

 1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г.
 2. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2023 – 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г.

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2022 – 2025 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Съдебен контрол

Прилагане на намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги; Затруднения на продавача да внесе дължимия ДДС — Измама и злоупотреба с право; Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение;

Производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения

Международни стандарти за финансово отчитане – консолидирана версия

 

Данъчна политика

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Приспадания на данък върху добавената стойност — Включване на холдингово дружество в сделките на дъщерните дружества — Разходи, свързани с непарична вноска на съдружник, направена в дъщерни дружества — Дейности на дъщерни дружества, които в по-голямата част са освободени от данък — Понятия „икономическа дейност“, „данъчнозадължено лице“ и „намеса на холдингово дружество в управлението на дъщерното му дружество“
 2. Европейска данъчна практика при „внос“ на употребявани автомобили (вкл. и преюдициално запитване на български съд) – Място на възникване на митническото задължение — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнение на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Определяне на мястото на внос на стоките — Транспортно средство, регистрирано в трета държава и въведено в Европейския съюз в противоречие с митническото законодателство
 3. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Право на приспадане на ДДС по получени доставки — Продажба на недвижима вещ между данъчнозадължени лица — Продавач, за когото е открито производство по несъстоятелност — Национална практика, съгласно която правото на приспадане се отказва на купувача, тъй като знаел или трябвало да знае за затрудненията на продавача да внесе дължимия ДДС по извършената доставка — Измама и злоупотреба с право — Понятие „измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“
 4. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС – Свобода на установяване — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията
 5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ — Понятия „използване на спортни съоръжения“ и „единна доставка“
 6. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за ипотечен кредит – Последици от установяването на неравноправността на клауза – Погасителна давност – Принцип на ефективност
 2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Координиране на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги – Задължение за извършване на проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност – Предвиден в националното законодателство критерий за преценка дали дадена оферта е с необичайно ниска стойност – Изискване за наличие на минимум три оферти – Съдебен контрол
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения – Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията – Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол – Заблуждаваща търговска практика – Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка – Понятие „основен предмет на договора“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Процедура за европейска заповед за плащане – 30дневен срок за подаване на възражение срещу европейската заповед за плащане – Процедура по преразглеждане – Пандемията от COVID19 – Национална правна уредба, предвиждаща прекъсване с няколко седмици на процесуалните срокове по граждански дела

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Държавен вестник, брой 77 от 27.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 77 от 27.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 77 от 27.09.2022 г.)

В брой 77 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структу­рата и функциите на нейната администрация.

Членовете на Централната изби­рателна комисия ще получават, от момента на встъпването им в длъжност, по право достъп до всички нива на класифицирана информа­ция за срока на заемане на длъжността им при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Прецизирани са функциите на звеното „Технологии за гласуване“, което подпомага Комисията. Звеното ще участва в реализиране на машинното гласуване чрез специализирани устройства за електронно машинно гласуване, ще развива електронната система в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК и ще извършва дейности по осигуряване на машинното гласуване.

В текущия брой на ДВ се допълва Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

С промените се цели да се ускори сформирането на комисии.

В Глава втора „Централизирани конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Централизирани конкурси за първоначално назначаване“ на Наредба № 1 се предвижда редовен или резервен член на кон­курсна комисия да може да направи отвод пред пленума на Върховния административен съд непосредствено след проведения жребий при наличие на основа­телни причини. При отвод на редовен член на кон­курсната комисия на негово място ще се определя резервният член, излъчен чрез същия жребий и ще се провежда нов жребий за определяне на резервен член на конкурсната комисия, а при отвод на резервен член на кон­курсната комисия ще се провежда нов жребий за определяне на резервен член на конкурсната комисия.

В новия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 286 от 21 септември 2022 г.  за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

От 1 януари 2023 г. Министерският съвет определя размер на линията на бедност за страната в размер на 504 лв.