Полезно в ДВ (бр. 62 от 05.08.2022 г.)

В брой 62 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Кодексът на труда.

С промените се регламентира индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Отпускът е в размер до 2 месеца и може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето.

Този отпуск ще може да се ползва, когато бащата (осиновителят) не е ползвал прехвърлен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от майката (осиновителката).

Ползването на този вид отпуск е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между бащата (осиновителя) и детето, както и за повишаване на възможностите за активно участие във възпитанието му. Въвеждането му няма да доведе до отнемане или намаляване на съществуващи към момента права на майките (осиновителките), свързани с отпуските за раждане, осиновяване и отглеждане на дете.

В настоящия брой на ДВ се допълва Гражданският процесуален кодекс.

В ГПК се създава нова разпоредба – чл. 450б „Единна входна точка за запори“.

Министерството на правосъ­дието ще изгради и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистра­ция по силата на закон. Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до инфор­мационната система ще се определят с наредба при зачитане правото на достъп до нея и на частноправните субекти с интерес от справки.

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на земеделието ще обменят по електронен път с информационната система информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри по силата на закон.

Съдебните изпълнители се задължават ежедневно да въвеждат данни в информационната система. За всеки въведен запор ще се използва квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

Достъпът до информационната систе­ма по служебен път на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции ще е безплатен.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за съдебната власт.

С направената редакция в текста се предприемат мерки за осигуряване осъществяването на функциите по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) от европейските делегирани прокурори, които ще са обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата.

За осигуряване на добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 61 от 02.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 61 от 02.08.2022 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.
Европейската бизнес статистика се регулира с Регламент (ЕС) № 2019/2152 на Европейския парламент и на Света от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката и Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) № 2019/2152, които са в сила от 1 януари 2021 година. Осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки на национално ниво се регулира със Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Законът урежда организацията на дейността, функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност, както и системата „Интрастат“. Прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламента за неговото изпълнение не налага съществени промени в осъществяване на статистическата дейност, функциите и правомощията на националните органи по събирането на данни за вътресъюзната търговия със стоки, както и в системата „Интрастат“.
Компетентните органи по осъществяване на статистическата дейност остават същите – Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Функциониращата система за деклариране Интрастат ще продължи да е основният източник на статистическите данни за вътресъюзната търговия със стоки.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за младежта.
Основната цел на промяната е постигане на съответствие между законово установеното съдържание на Националната стратегия за младежта с установените практики при стратегическо планиране в Република България. Направената редакция ще гарантира пълнота и изчерпателност при изготвяне на бъдещите стратегически документи, което от своя страна ще повиши ефективността при изпълнението им и ще създаде възможност за
по-задълбочена оценка на осъществяваните политики. Допълването на съдържанието на стратегията ще гарантира по-задълбочено и пълно отразяване на нуждите и проблематиката на младите хора и младежките организации в страната. По-голямата яснота на етап планиране, ще повиши коефициента на ефективност в органите на изпълнителната власт отговорни за формирането на държавната политика за младежта

В този брой се изменя и допълва и Законът за хазарта.
В него е предвидено общият брой на пунктовете за залози на ДП “Български спортен тотализатор” да не надвишава 4000 за територията на страната.
Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат разполагани в железопътни гари, ав¬тогари, спирки на градския и междуградския транспорт, пазари, базари, тържища и други търговски обекти и върху прилежащите им площи, които са публична държавна или об¬щинска собственост. Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат раз¬кривани в съсобствени търговски обекти, без да е необходимо нотариално заверено писмено съгласие на всички техни съсобственици, в случай че те не са част от жилищни сгради или са обекти, в които осъществяват дейност платежни институции.
Регламентира се също организирането на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози и чрез устройства на самообслужване.

В брой 61 е публикувано и Решение № 10 от 26 юли 2022 г. по конституционно дело № 21 от 2021 г.
С него се обявява за противоконституционен § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г.).

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. Неравноправни клаузи в потребителските договор. Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка.; 2. Потребителски кредит. Служебна проверка

Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен и осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST); Обезщетение за вреди поради неспазване на принципа за защита на оправданите правни очаквания; Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Вътреобщностно придобиване на стоки – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Механизъм на обратно начисляване — Национална правна уредба, съгласно която условие за прилагането на споменатия механизъм е идентифицирането за целите на ДДС — Принцип на данъчна неутралност
 4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията
 5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Обща система на данъка върху добавената стойност — Изборен режим на облагаемост — Национална правна уредба, съгласно която правото на данъчнозадълженото лице да избере продажбата на недвижим имот да бъде облагаема с ДДС, е обвързано с условието този имот да се прехвърля на вече регистрирано за целите на ДДС данъчнозадължено лице — Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС при неспазване на това условие — Принципи на данъчна неутралност, ефективност и пропорционалност

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Отказ да се издаде заповед за изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза – Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза; Служебна проверка от националния съд — Национално заповедно производство — Заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги на тази банка
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Искане за дерегистрация по система Интрастат
 2. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
 3. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
 4. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
 5. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
 6. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 7. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 8. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
 9. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
 10. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
 11. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
 12. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
 13. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва – краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)
 2. Изчисляване на договорна лихва – осреднен краткосрочен лихвен процент в евро (€STR / ESTR / EST)

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
 2. Списък на търговските договорености на ЕС
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Държавен вестник, брой 60 от 29.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 60 от 29.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 60 от 29.07.2022 г.)

В брой 60 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 8121з-922 от 22 юли 2022 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служи­тели по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Създадени са разбираеми правила за установяване на реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.

Цели се постигането на по-голяма стабилност, обективност, точност и увереност при разпределяне на работното време, полагането на труд от служителите на МВР, неговото отчитане, компенсиране на работата извън редовното работно време и осигуряване на съответните почивки и време за отдих.

С ясното регламентиране на образците на документи, с които да бъде отчитан положения труд от служителите на МВР, се цели недопускане на неправомерно разходване на бюджетни средства и въвеждане на унифициран подход за отчитане на положения от служителите труд.

Нормалната продължителност на работното време на държавните служители ще е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Положеният извънреден труд и труд извън редовното работно време няма да може да надвишава 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно.

Влизането в сила но новия акт ще доведе до по-голям контрол и прозрачност по отношение полагането и отчитането на труд извън редовното работно време, поставянето на служителите в режим на разположение и спазването на междудневните и междуседмичините почивки. Регламентирани са и образците на документи, с които да бъде отчитан положения труд от служителите на МВР. Това от своя страна ще доведе до навременно и точно компенсиране на положения от служител труд извън редовното работно време.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Наци­онална програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Измененията в наредбата са насочени към осигуряване на правна рамка, която да гарантира плавен преход между двата програмни периода на Общата селскостопанска политика и оптимално прилагане на мерките от Националната програма в края на нейното действие.

С направените промени се оптимизират разпоредбите относно извършването на контрол след изплащане на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Предвижда се също проследяване на изпълнението на заложените в бизнес плана целеви стойности през 5-годишния период след финансиране. Разпоредбата относно установено несъответствие с поетите ангажименти е прецизирана по начин, който да гарантира на бенефициерите пропорционалност на корективните действия спрямо периода на неизпълнение и дейността, за която е установено несъответствието.

 

 

Нова Европейска финансова практика – юли 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-194/21 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност — Корекция на приспаданията — Данъчнозадължено лице, което не е упражнило правото си на приспадане преди изтичането на преклузивен срок — Невъзможност това приспадане да се извърши чрез корекцията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Допускане на данъчнозадължено лице, което преди изтичането на преклузивен срок е пропуснало да упражни правото на приспадане на начисления ДДС за придобиване, да се откаже от възможността да извърши това приспадане впоследствие, при първото използване на въпросната стока или услуга за облагаеми сделки, чрез корекция, макар да не е установена никаква злоупотреба с право.

Спор относно корекцията на пропуск да се приспадне начисленият данък върху добавената стойност (ДДС) за придобиването на земя за строеж.

дело С-696/20 от 7 юли 2022 година

Данък върху добавената стойност – Вътреобщностно придобиване на стоки – Място – Верига от последователни сделки – Погрешна квалификация на част от сделките – Принципи на пропорционалност и на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неосвободени вътреобщностни доставки. Преквалифициране от данъчния орган на сделка в рамките на верижни сделки. Задължение за плащане на ДДС върху сделка, неправилно квалифицирана от страна като вътрешна сделка. Правна уредба на държава членка не се допуска, ако вътреобщностното придобиване на стоки, което се приема за извършено на територията на тази държава членка, е резултат от вътреобщностна доставка на стоки, която не се третира като освободена сделка в тази държава членка.

Спор относно определянето на размера на подлежащия на възстановяване данък върху добавената стойност.

дело С-36/21 от 14 юли 2022 година

Обща селскостопанска политика – Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани – Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ – Принцип на защита на оправданите правни очаквания – Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания – Понятие „млади земеделски стопани“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на защита на оправданите правни очаквания допуска правният субект да получи по силата на установения в националното право принцип на защита на оправданите правни очаквания и единствено на основание на националното право обезщетение за вредите, произтичащи от дадено от национален орган неправилно тълкуване на ясна разпоредба от правото на Съюза, при условие че това обезщетение не е равнозначно на предоставянето на предимство в противоречие с правото на Съюза, не е в тежест на бюджета на Европейския съюз и не е годно да доведе до нарушаване на конкуренцията.

Понятие „млади земеделски стопани“.

Спор по повод на поправянето на вредите, които се твърди, че са настъпили вследствие на невярната информация, която е била предоставена на S от Нидерландска държавна агенция във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика.

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ —     Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 г.; Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит – теза за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка); Преференциална данъчна ставка в ЗДДС; Лихва – договорна и законна.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
  2. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
  4. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  5. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на територията на държава членка – Приложение № 16 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  6. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  7. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Режим „отложено плащане на акциз“
  8. Искане за дерегистрация по система Интрастат
  9. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
  10. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
  11. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
  12. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
  13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
  14. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  15. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  16. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
  17. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  18. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  19. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Доказателства, чрез които се установяват материалноправни предпоставки на правото на данъчен кредит – Получателят по доставките е този, който като носител на правото на данъчен кредит следва да установи категорично положителните факти, които му позволяват да се възползва от него
  20. Облагане на социалните разходи
  21. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика – Доказателства, които при съпоставка и в своята съвкупност подкрепят тезата за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка), при която верига от търговци фактурират една и съща стока, без да има реално движение на стоките с цел реализиране на данъчно предимство чрез приспадане на данъчен кредит и неначисляване на ДДС
  22. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит – Договори за възлагане на счетоводни услуги и активи, придобити от физическо лице с цел развиване на икономическа дейност – Лихви за несвоевременно издаване на фактури и начисляване на ДДС за извършени продажби извън периода на настъпване на данъчно събитие – Рамкови договори, в които е постигната принципна договорка за изкупуване и начин на определяне на цената – Понятие „периодични плащания“ по чл. 111, б. „в“ ЗЗД
  23. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС
  24. Отчетност и документация по ЗДДС. Отчитане на компенсацията за потребителите на горива
  25. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи – Приложение № 12 към ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  26. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
  27. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  28. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
  29. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
  30. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Данъци, мита и такси – Отказ от данъчен кредит, обоснован с факта, че получените доставки няма да бъдат използвани за последващи облагаеми доставки, тъй като търговецът е прекратил договора си с ДФЗ – Доначислен ДДС, за който не са представени доказателства за използването му във връзка с дейността на търговеца
  31. Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 година
  32. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
  33. Регистрация по ЗДДС
  34. Регламентация на местните данъци и такси
  35. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС. Компенсиране на потребителите на горива
  36. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
  37. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна – Доказване липсата на публични задължения като условие за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна – Наличие на задължения, произтичащи от влезли в сила наказателни постановления – Условия за прихващане на публични задължения с подлежащи на възстановяване вземания на лицето

 1. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – При установено материалноправно основание за издаване на кредитно известие по чл. 115, ал. 1 ЗДДС, неспазването на срока за издаването му, както и на изискванията за реквизити на данъчния документ, са основания за налагане на административни санкции на задълженото лице, но не са основания за непризнаване на извършеното коригиране на данъчна основа
 2. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство. Издаване на разширен фискален бон при компенсиране потребителите на горива
 2. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изчисляване размера на пенсиите
 2. Медицински протокол на ЛКК
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 5. Преизчисляване на пенсиите
 6. Социални помощи по Закона за хората с увреждания

Сделки. Банки и финанси

 1. Държавен фонд „Земеделие“
 2. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице
 3. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

КС обяви за противоконституционни удължените срокове за отчуждаване на имоти в Столична община

Днес, 26 юли 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 21/2021 г., с което единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община (ПЗР на ЗИДЗУЗСО, обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.).

С тази разпоредба всъщност само за Столична община бяха въведени специални срокове за отчуждаване на имоти за изграждане на държавни и общински обекти, различни от тези в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които важат за всички останали имоти в държавата.

За изграждане на елементи от техническата инфраструктура ЗУТ предвижда 10-годишен срок за започване на отчуждаването. Но за София заради въпросния § 23 от ЗИД на ЗУЗСО на практика продължи да действа правилото, че „за обекти на техническата инфраструктура – за първостепенна улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци“ срокът за започване на отчуждаването е 15 години. Т.е. за тези обекти в столицата срокът е 15 години, а навсякъде другаде в страната – 10 години.