Полезно в ДВ (бр. 38 от 20.05.2022 г.)

В брой 38 от 20.05.22 г. е обнародван Указ на президента на Република България № 132 за обнародване в „Държавен вестник“ на Законът за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services), приет от 47-ото Народно събрание на 11 май 2022 г.

 С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 19 МАЙ 2022 г. се създава Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

Обнародвано е Постановление № 88 от 13.05.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.

 

 

Държавен вестник, брой 38 от 20.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 38 от 20.05.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Държавен вестник, брой 37 от 17.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 37 от 17.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Има още

Полезно в ДВ (бр. 37 от 17.05.2022 г.)

В брой 37 на “Държавен вестник” са обнародвани Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности меж­ду Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. и Договор № РД-НС-01-3-5 от 10 май 2022 г. за изменение и допълнение на Национал­ния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Анексът към НРД за медицинските дейности меж­ду НЗОК и БЛС дава приоритет на профилактиката и превенцията, е-здравеопазването, детското и майчиното здравеопазване, повишаване на заплатите на медицинските специалисти и балансиране на неравенствата в доходите, прозрачността и контрола на медицинската дейност.

В Договора за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности са постигнати следните договорености в полза на здравноосигурените лица (ЗОЛ): намалява се доплащането от страна на пациента при някои от дейностите при възрастовата група до 18 – годишна възраст; осигурява се лечение на ЗОЛ с психични заболявания под обща анестезия и след навършване на 18 – годишна възраст, без доплащане от страна на пациента. Дава се възможност всеки лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за първична или специализирана извънболнична дентална помощ, отговарящо на изискванията по отношение на осъществяването на общата анестезия, да извършва дейностите под обща анестезия и за ЗОЛ на възраст над 18 години с психични заболявания в рамките на своята компетентност и съобразно съответния пакет дентални дейности, за който е сключил договор с НЗОК. Тази промяна цели осигуряване на възможност за провеждане на дентално лечение при тази група лица, което е от съществено значение за подобряване и на общото им здравословно състояние.

В текущия брой на ДВ се изменя Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Увеличат се минималните и максималните размери на основните месечни заплати по длъжности, така че да достигнат нивата на съпоставимите длъжности от Приложение № 1 към Наредбата.

Стойностите на максималните и минималните размери на основните месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности, съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности, са съобразени със стойностите на съпоставимите длъжности от Класификатора за длъжностите в администрацията.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва На­редба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.

С направените промени в националното законодателство се въвеждат допълнителни изисквания относно дейността на централните депозитари на ценни книжа, с които се осигурява спазване на Насоките относно докладването на случаи на неуспешен сетълмент по член 7 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа (ESMA70-156-4717), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Определя се обхватът на данните, които ще се докладват от централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК), представянето и оценката на финансовите инструменти, както и начините за докладване на неуспешен сетълмент. Очакванията са, че по този начин ще се повиши ефективността на системите за сетълмент на ЦДЦК, които са важна част от пазарната инфраструктура.

 

Държавен вестник, брой 36 от 13.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 36 от 13.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis  Има още

Полезно в ДВ (бр. 36 от 13.05.2022 г.)

В брой 36 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 79 от 5 май 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсаци­онен жилищен фонд.

С приемането на новия акт се изпълнява задължението на Министерския съвет съгласно § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., свързано със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд, а именно – създаване на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за сметка на средствата по утвърдения бюджет на фонда за 2022 г. въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 3 от 28 април 2022 г. за обслужване на безекипажни кораби, пла­ващи по вътрешни водни пътища.

Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя условията и реда за обслужване на плаващите по вътрешните водни пътища на Република България безекипажни кораби, по време на плаване, при престояване на котвена стоянка, при влизане, приставане и престояване в акваторията на пристанищата, както и при извършване на товаро-разтоварни операции.

Наредбата няма да се прилага за военните кораби, гранично-полицейските и държавните кораби, използвани с нетърговска цел, както и за малките безекипажни кораби.

В допълнителна разпоредба е включено и определение на понятието „безекипажен кораб”. Това е плавателен съд, предназначен за превоз на товари (баржа, ли­хтер и др.), който няма екипаж и е вписан в регистъра в съответно пристанище.

В този брой се изменя и допълва Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен еки­паж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях.

С направените промени се цели синхронизиране със законодателството на Европейския съюз, касаещо сертифицирането на пилотите и кабинния екипаж.

Включени са разпоредби, които регламентират провеждането на изпитите по теоретична подготовка. Те са съобразени с разпоредбите в чл. ARA.FCL.300 и чл. FCL.025 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и касаят подаването на заявления в ГД „ГВА“ от кандидатите за явяване на теоретични изпити, доказателствата, които те трябва да приложат към заявленията, за да докажат, че отговарят на изискванията за преминаване на теоретични изпити за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност или квалификация и редът за разглеждане на посочените по-горе документи. По този начин се създават национални кореспондиращи разпоредби.

Държавен вестник, брой 35 от 10.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 35 от 10.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Има още

Полезно в ДВ (бр. 35 от 10.05.2022 г.)

В брой 35 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за из­плащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Съгласно член 1, § 1 от Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., за програмите, подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, срокът, определен в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се удължава до 31 декември 2022 г.

Във връзка с това, с направените промени се цели уреждане на обществените отношения, свързани с прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ през преходния период.

Очакваните резултати от прилагането на акта са законосъобразното прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., точното изпълнение на одобрените проекти и ускоряването на процеса по плащане на финансовата помощ.

В настоящия брой на  ДВ се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

В държавния бюджет са планирани средства за повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти от 01.04.2022 г. и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната. В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са увеличени средствата за предучилищното и училищното образование. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти влизат в сила от 01.04.2022 г., въз основа на увеличението на средствата по стандарти за предучилищно и училищно образование.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежище­то и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

Задължението за здравно осигуряване и здравноосигурителните права на посочените категории лица възникват: за лицата с временна закрила – от датата на предоставянето на временна закрила, а за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от датата на пристигането им в Република България.

 

 

 

 

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Полезно в ДВ (бр. 34 от 03.05.2022 г.)

В брой 34 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за предучилищното и училищното образование.

Съгласно направените промени в системата на предучилищното и училищното образование няма да се допуска налагането на идеологически или религиозни доктрини.

Идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи ще се изучават за постигане на целите за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели. Разпоредбите ще се прилагат и за лицата, заемащи всички останали длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

В новия брой на ДВ е обнародван Устройственият правилник на Министерството на туризма.

С правилника се уреждат правомощията на министъра на туризма, основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на туризма, на неговите организационни структури и административни звена.

Общата администрация под­помага осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на админи­страцията, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администра­ция и извършва техническите дейности по административното обслужване. Тя е организирана в 3 дирекции: „Управление на финансовите и човешки ресурси“, „Административно-правни дейности“ и „Връзки с обществеността и протокол“.

Специализираната администрация е организирана в 6 дирекции: „Туристическа политика“; „Маркетинг и реклама“, „Международна дейност и визови режими“, „Програмиране и управление на проекти“, „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ и „Контролна и инспекционна дейност“.

Поставя се акцент върху дигиталния маркетинг, анализиране и таргетиране на нови потенциални пазари за българския туристически продукт и увеличаване на фокуса върху контрола на концесионирането и отдаването под наем на плажове по Черноморското крайбрежие.

В този брой се изменя и допълва Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Минис­терския съвет.

Към Съвета за развитие е създаден Координационен комитет като орган за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие България 2030.

С оглед осигуряване изпълнението на функциите и задачите на комитета и във връзка с актуалната структура на Министерския съвет, в постановлението се прецизират отговорните органи по приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020. Определят се и отговорните органи по приоритетите на Националната програма за развитие България 2030.