Проверяваме онлайн автентичността на удостоверения за тежести върху имот

Проверяваме онлайн автентичността на удостоверения за тежести върху имот

Снимка: Pixabay

Агенцията по вписванията въвежда нова безплатна услуга, чрез която гражданите ще могат да проверяват по електронен път автентичността на издаденото им удостоверение за тежести върху имот, съобщават от пресцентъра на агенцията.

Мярката се въвежда с оглед превенция срещу злоупотреби, свързани с разминаване на издадено удостоверение и автентично състояние на тежестите върху недвижими имоти.

Всяко издадено удостоверение от Имотния регистър на Агенцията по вписванията след 19 март 2018 г. ще носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака, който ще съдържа само цифри и главни латински букви.

След въвеждането на кода всеки потребител ще може да извърши проверка онлайн дали удостоверението, с което разполага, е идентично с издаденото от Агенция по вписванията.

Проверка за истинността на удостоверенията за тежести, подробна техническа информация, както и електронна поща за връзка при необходимост, е достъпна на сайта https://uwt.registryagency.bg/

Информацията е на сайта Investitor.bg

Полезно от ДВ (бр. 25 от 20.03.2018 г.)

В днешния 25 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112, която влиза в сила на 1.08.2018 г. По реда на тази наредба на хората със слухови или говорни увреждания се осигурява непрекъснат, бърз и безплатен достъп до спешния телефон.

Достъпът се осигурява, ако лицето има: валидно експертно решение, определящо статуса му като лице със слухови или говорни увреждания; регистрирани на негово име мобилен телефонен номер и e-mail адрес; техническо устройство, позволяващо използването на специално потребителско приложение за достъп; достъп до интернет.

Хората с увреждания трябва да имат и активиран профил в специално потребителско приложение, достъпно през интернет и осигуряващо връзка с оператор на спешния телефон чрез негласова комуникация през съответното техническо устройство. В момента тече процедура за избор на изпълнител за техническа поддръжка на системата на спешния телефон 112. Веднага след сключване на договор с изпълнител ще се обяви поръчка за надграждане на системата с услугата „Достъп на хората със слухови или говорни увреждания до тел. 112“. Предоставянето на услугата трябва да започне до 1 август 2018 г., какъвто е законоустановеният срок.

                Публикувана е и нова Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Предвидено е за тази цел да се подава заявление, като  заедно със заявлението стопаните ще трябва да приложат и удостоверение за качеството на посевния материал, както и копие от документ, издаден от акредитирана лаборатория, който да докаже, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за:  влакно; семена за фураж и храна; семена за посев.

Желаещите да отглеждат коноп и сродни на него растения трябва да са регистрирани земеделски производители и да подпишат декларация, че конопеното растение няма да се прибира разделно и няма да се използват или преработват части от него.

Държавен вестник, брой 25 от 20.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 25 от 20.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Промените в закона за земите, които ВАдС поиска да бъдат обявени за противоконституционни, засягат правото на собственост и на свободна стопанска инициатива, казва адвокатът, по чиято инициатива се стигна до първото искане на гилдията до КС

Адвокат Данаил Калинчев се е обърнал към Висшия адвокатски съвет с предложение да сезира Конституционния съд с искане за отмяна на текстове от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), което се превърна в първото дело, образувано в КС по искане на висшия орган на адвокатурата.

Искането, с което адвокат Калинчев сезира ВАдС, е породено от казус от адвокатската му практика. С измененията на ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 61 от 2015 г.) е създаден § 15, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, който гласи, че ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г., са длъжни до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и 4 от закона. В чл. 37и от ЗСПЗЗ се предвижда определена плътност на животни за определена площ. Например, за да имаш право да ползваш 10 дка земя от 1 до 7 категория, трябва да имаш почти 7 кози.

В закона е предвидено, че ако тези нови изисквания не са спазени, договорите се прекратяват от кмета на община – за общинските земи, или от директора на областната дирекция „Земеделие” – за държавни земи.

Законодателят е въвел тези нови изисквания с мотива, че имало недостиг на пасища за животновъди. Оказало се обач, че ако това е вярно за някои райони на България, за други съвсем не е така. Не само това – животновъдите е трябвало да увеличат животните си почти 7 пъти или ако са ползватели, които нямат животни, да закупят такива, за да могат да ползват земите, за които вече имат сключен договор за наем или аренда. Това се е оказало непосилно за повечето хора и така масово са били прекратявани вече сключени договори.

Висшият орган на адвокатурата смята, че тези промени в закона са явно несправедливи. Въвеждането на нови изисквания с обратна сила за вече сключени договори, които са непосилни за изпълнение от повечето ползватели, е нарушение на принципа за неретроактивност на правните норми и нарушава принципа на правната сигурност. Същевременно, отнемането на правото на ползване, което е част от правото на собственост, според практиката на Конституционния съд е равнозначно на експроприация, за която обаче трябва да е предвидено обезщетение. Такова в закона няма.

Нарушава се и чл. 19 от Конституцията, като се засяга свободната стопанска инициатива, която има нужда от законова сигурност за правните субекти при осъществяване на стопанската дейност, а с промените, в условията на сключен договор, със закон се създава ситуация на несигурност. Повечето засегнати имат кредити, които не е ясно как ще върнат, след като загубят приходите си от прекратените им договори. Във Франция, например, има прост принцип – прилага се законът, действал по времето на сключване на договора. Всякакви законодателни промени, които променят условията на вече сключени договори, се смятат за ретроактивни закони, които могат да нарушат принципа на правовата държава, освен ако засегнатите лица придобиват права, но настоящата ситуация не е такава.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Правната комисия в парламента прие „с уговорки и условности“ промените в НК за корупцията в частния сектор

С уговорки и условности за прецизиране на огромна част от предложенията и за отпадане на други и с обещание по текстовете да се произнесат най-големите специалисти по наказателно право правната комисия на Народното събрание прие на първо четене промените в Наказателния кодекс (НК), свързани с корупцията в частния сектор.

Председателят ѝ Данаил Кирилов заяви, че споделя напълно част от множеството критични бележки по проекта. „Ще настоявам този и другите проекти за изменения в НК, които бъдат гласувани на първо четене, да бъдат предоставени на Консултативния съвет по законодателството за авторитетната експертиза“ – заяви Кирилов. Нещо повече, той каза, че ще бъде сформирана работна група по промените в НК във възможно най-широк състав, включително и със специалисти по гражданско и търговско право, за да се прецизират максимално нормите. Каня всички специалисти по наказателно право да се присъединят към нея“, каза още председателят на правната комисия.

По думите му, сега управляващите търпят критика за този законопроект, защото се стараят да бъдат изрядни в усилията си в борбата с корупцията. Като търговски адвокат в продължение на 21 години съм виждал много подкупи в частния сектор. Да отречем, че в търговския оборот има подкупи, означава да си заровим главата в пясъка, заяви Кирилов.

Той даде знак и накъде ще върви преработването на законопроекта – съставите за престъпление по служба в частния сектор и за някои други престъпления да се отнасят само до дружествата, които оперират с публичен ресурс. В този смисъл Данаил Кирилов даде пример с банките, пенсионно-осигурителните дружества и доставчиците на комунални услуги като ВиК, електроразпределителните фирми и топлофикациите.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 24 от 16.03.2018 г.)

В новия 24 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за митниците, с които се изменя и Законът за данък върху добавената стойност. Търговците са длъжни да използват софтуер за управление на продажби, който е включен в списъка на НАП. Иначе се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв. Проблемът е, че въпреки действащата от години онлайн връзка в реално време между касовите апарати и системата на Националната агенция за приходите, се оказва, че между 30% и 70% от оборотите изобщо не се отчитат и не стигат до данъчната агенция.

Въвеждат се изисквания да е публикувана версията на този софтуер, за да се знае и от НАП, и от тези, които го ползват, че отговаря на изискванията на наредбата и не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията на наредбата, т. е. продажбите да бъдат изтривани. Изискванията не се прилагат за електронните системи с фискална памет, т. е. за касовите апарати, които в много обекти изобщо не са свързани със софтуер за управление на продажбите.

                Обнародвани са и промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като една от целите е да бъдат привлечени висококвалифицирани работници от чужбина. С измененията в закона се адаптира българската правна рамка в съответствие с евродиректива в областта на законната миграция. До 35% от работниците в малки и средни предприятия у нас ще могат да бъдат чужденци от страни извън Европейския съюз. Досега за всички фирми прагът беше 10%. В големите предприятия чужденците, идващи от страни извън ЕС, трябва да са до 20%.

Промените облекчават и режима за издаване на Синя карта на ЕС за висококвалифицираните специалисти от страни извън съюза, които идват у нас. При издаването на това разрешително отпада задължението за „пазарен тест“, който изискваше работодателят да публикува обява за търсене на български висококвалифицирани работници, преди да наеме кадър от чужбина. Отпада и Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда, който е обвързан с издаването на Синя карта.

                Публикуван е Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и редът за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията. Управлението на качеството на образованието е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.

Степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, формулирането на оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение, ще се установява чрез инспектиране. Инспектирането като процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование ще се извършва от Националния инспекторат по образованието.

Държавен вестник, брой 24 от 16.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 24 от 16.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно от ДВ (бр. 23 от 15.03.2018 г.)

В днешния извънреден 23 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза. Целта й е да се постигне съответствие с действащата нормативна уредба, облекчаване на експертизата на кандидатите за военна служба, в т.ч. и тези за последващо приемане след прекъсване на военната служба, за служба в доброволния резерв и запасните и оптимизиране на дейността на органите на военномедицинската експертиза в зависимост от поставените задачи.

Според Цацаров, въвеждането на частна охрана на цели населени места противоречи на принципите на правовата държава и засяга правомощията на МВР

В средата на януари т. г. парламентът прие изцяло нов Закон за частната охранителна дейност, който въведе частната охрана на урбанизирана територия. Така на практика кметовете ще могат да сключват договори с охранителни фирми, които да се грижат за сигурността на целите населени места. Главният прокурор Сотир Цацаров отправи искане до Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6 и чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от закона поради  противоречиe с принципите на правовата  държава.

Новият закон предвижда и нов лиценз за „охрана на урбанизирани територии“, която включва защита от противоправни посегателства върху имуществото и населението чрез наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули.

В момента практиката е кметовете на по-малките населени места да подписват договори с частни фирми за охрана на обществени обекти, като училища, паркове, водоеми, отделни общински сгради и др., защото там, за разлика от големите градове, няма общинска полиция. Общинските полиции са подразделения към МВР, като областните дирекции на вътрешните работи сключват договори с кметовете за поемане на определени дейности по сигурността. Полицаите получават заплатите си от МВР, подчиняват се на вътрешния министър, но изпълняват и заложените в договора задължения, за които общината плаща определена сума на МВР. Новият закон направи възможно кметовете да сключват договори с частни фирми за охрана на цялото населено място.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2018 г.

Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив