Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 89 от 26.10.2021 г.)

В брой 89 на “Държавен вестник” са обнародвани новите Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Те са разработени във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения. В тях са отразени настъпилите промени в Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията  и на нейната администрация, както и промените в относимата нормативна уредба.

В новият акт е дадена дефиниция на понятието обществена информация. Обществена информация, не­зависимо от вида на нейния материален носител е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на комисията. Достъпът до обществена инфор­мация е безплатен. Предоставя се въз основа на писмено заявление или устно запитване, като Комисията осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до общест­вена информация по електронен път.

В Правилата се разграничават понятията официална и служебна обществена информация. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Комисията при осъ­ществяване на нейните правомощия, а служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на комисията и на нейната ад­министрация.

Решенията на Комисията за пре­доставяне на достъп до обществена инфор­мация или за отказ за предоставяне могат да бъдат обжалвани пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 Новите правила няма да се прилагат за достъпа до лични данни.

В този брой се изменя Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Отменена е единствено разпоредбата на чл. 62 ал. 2, съгласно която до 26 октомври 2021 г. регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на едно и също публично предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година е бил заменян от друг регистриран одитор.

 

 

Държавен вестник, брой 88 от 22.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 88 от 22.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 88 от 22.10.2021 г.)

В брой 88 на “Държавен вестник” е обнародвано Рамковото споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посред­ничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа.

Присъединяването на Република България като равноправен член към Европейската мрежа „Традуки“ предлага значителни предимства за книжния сектор у нас, а именно – подпомагане участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата, възможност за български автори да представят произведенията си на европейска сцена, популяризиране на българските автори и произведения чрез превод на разнообразни езици, популяризиране на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.

С подписването на настоящото Рамковото споразумение, Министерството на културата ще продължи участието си в проекта „Традуки“ за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2023 г.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

Целта на направените изменения е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, уреждащ условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.

Медицинското освидетелстване на военнослужещи, назначени на длъжности в задгранични представителства, международни организации или в други международни инициативи извън или на територията на страната ще се извършва от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия след освобождаването им от заеманите длъжности.

За тази категория лица валидността на протоколите за годишен профилактичен преглед и решенията по годността, вписани в тях, ще важи за срока на заемане на длъжността, освен в изрично изброените случаи. В тази връзка същите лица са посочени като неподлежащи на ежегоден профилактичен медицински преглед.

 

 

Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 87 от 19.10.2021 г.)

В брой 87 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплаща­не на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извън­редна епидемична обстановка.

Предвидено е месечният размер на компенсаци­ята на работници и служители, наети от ра­ботодатели, които са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени об­разувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България, и са осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване – за времето, през което поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочена в акта на държавния орган, са били в неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда да е 75 на сто от размера на осигурителния доход на лицата за юли 2021 г. Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компен­сация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя нейният размер, същата ще се изплаща пропорционално.

Месечният размер на компенса­цията на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО – за времето, през което са прекъснали дейност поради въведените вре­менни ограничения за осъществяване на дей­ността, посочени в акта на държавния орган ще бъде 75 на сто от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези кате­гории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за осъществяване правото на достъп до меди­цинска помощ.

Направените промени в текста са свързани с констатирани проблеми при осигуряване правото на равноправен достъп до медицинска помощ на българските граждани, предоставянето на медицинска документация на пациентите в случаите, когато диагностично-лечебните дейности не се осъществяват по линия на задължителното здравно осигуряване, а така също и в дейностите, свързани с организацията на листите за планова хоспитализация в лечебните заведения.

 

Държавен вестник, брой 86 от 15.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 86 от 15.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 86 от 15.10.2021 г.)

В брой 86 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите.

Новият правилник е разработен с цел разграничаване функциите на действащите, съгласно разпоредбите на Закона за водите три съвета в областта на управление на водите – Висш консултативен съвет по водите, Координационен съвет по водите и Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Консултативният и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море е създаден като орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда и се председателства от министъра на околната среда и водите. Координационният съвет по водите е създаден с цел интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Негов председател е министърът на околната среда и водите.

Правилникът за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите регламентира устрой­ството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите, който е постоянен консултативен орган към Министерството на околната среда и водите.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Промяната засяга дейността и структурата на Дирекция „Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване“. Създава се и нова разпоредба, която регламентира функциите на Дирекция „Международна дейност и координация на системите за социална си­гурност“.

Съгласно заключителните разпоредби на изменителния акт в срок до един месец от влизането в сила на правилника управителят трябва да утвърди длъжностно разписание на служителите в НЗОК.

В брой 86 се допълва Наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение.

В член 15 е добавен нов текст, съгласно който на лицевата страна на възпоменателна монета няма да се изобразява емблемата на Българ­ската народна банка, когато за изработването на дизайна на възпоменателната монета се използват художествени проекти за разменна монета със същия номинал.

Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 85 от 12.10.2021 г.)

В брой 85 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 13 от 5 октомври 2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г.

 Конституционният съд обяви за противоконситуционна разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от НПК, която създаваше законова възможност задър­жаният в затвора или ареста обвиняем да участва в делото пред първоинстанционния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното произ­водство чрез видеоконференция. По своето естество разпоредбата представляваше изключение от правилото, че довеждането на задържания обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора.

Като предвиж­даше възможност за участие на обвиняемия в делото за първоначално вземане на мярка за неотклонение задържане под стража чрез ви­деоконференция на основание обявено военно или друго извънредно положение, отменената разпоредба ограничаваше правото на обвиня­емия на физическо в смисъл на присъствено изправяне пред съдията, без да въвежда стан­дарта за това ограничаване в противоречие с принципа на правовата държава.

Конституционният е преценил, че разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изр. второ от НПК нарушава правото на за­щита на гражданите по чл. 122 във връзка с чл. 56 от Конституцията.

Отменената разпоредба е била в противоречие и с чл. 30, ал. 1 от Конституцията поради това, че е ограничавала недопустимо правото на задържаните по наказателно обвинение лица на непосредствено физическо изправяне пред съд.

В новия брой се изменя и допълва Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изпла­щане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обяве­на с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Съгласно направените изменения работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и сеп­тември 2021 г., трябва да подадат заявление в срок до 31 октомври 2021 г. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за ноември 2021 г., ще подават заявление в срок до 10 де­кември 2021 г. в условията на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 до 31 декември 2021 г.

Работодателите ще могат да кандидатстват за изплащане на средства за декември 2021 г. след и в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на ико­номиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.

В настоящия брой на ДВ е изменена и допълнена и Наредбата за попечителските и консултатив­ните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за из­вършване на плащания.

В текста на наредбата са направени изменения, свързани със синхронизиране на нейните разпоредби с промените в КСО, като се предвижда актуализиране на функциите на попечителските съвети, така че да включат защита на правата и интересите на лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания.  По този начин разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с настъпилите промени на законово ниво и се осигурява яснота и правна сигурност в дейността на попечителските съвети.