Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 19 от 05.03.2021 г.)

 В новия 19-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи осигуряването в универсални пенсионни фондове. Три вида пенсии ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове – пожизнена пенсия за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен.

Пожизнена пенсия ще получават родените след 1 януари 1960 г., които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. За пожизнената пенсия са предвидени два подварианта – с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. В този случай срокът на плащането и размерът му ще бъдат избирани от пенсионера.

Предвидена е различна схема за прехвърлянето на парите от универсалните частните пенсионни фондове в НОИ. От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. ще може да се прехвърлят пари в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 г. От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години.

За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.

Обнародвани са промени и в Закона за управление на отпадъците, които влизат в сила от днес с малки изключения. Въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци най-късно до края на 2035 г. Предвижда се възможност България да отложи постигането на целите с 5 години, в случай че 24 месеца преди срока нотифицира ЕК за намерението си и представи план за изпълнение.

Създава се законовата основа за въвеждане на разширена отговорност за текстилни продукти, като начин за изпълнение на изискването за разделно събиране на отпадъци от текстил. Съгласно европейска директива, от 1 януари 2025 г. държавите членки следва да въведат разделно събиране и на текстилни отпадъци. Предвижда се Изпълнителната агенция по околна среда да води публични регистри на лицата, които пускат на пазара обувки и текстил, както и опаковани стоки.

 Изменена е Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и съгласно промените право на студентско общежитие ще имат не само студентите в редовно обучение, но и тези, които са в задочна форма. Както и досега, студентските столове ще могат да се предоставят за управление на външни фирми, като те ще могат да си начисляват максимум 15% печалба. С преходните и заключителните разпоредби се променят и текстове от друга наредба – за финансиране на професионалните наравления, които увеличават издръжката на обучението на студентите в три направления – растениевъдство, растителна защита и животновъдство.

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в НС

ПОСЛЕДНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ

Кьовеши поиска допълнителна информация за 7 от нашите делегирани прокурори

Кьовеши поиска допълнителна информация за 7 от нашите делегирани прокурори

Eвропейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала допълнителна информация за 7 от излъчените от България делегирани прокурори. Това е станало с писмо, получено в Министерството на правосъдието в края на миналата седмица, като информацията беше потвърдена от източници от Висшия съдебен съвет, съобщава сайтът Правен свят.

По регламент обаче, делегираните прокурори във всяка страна, която се е присъединила към новосъздадената институция може да са само двама, но от България Кьовеши поиска 10 представители. В този смисъл няма пречка Европейската прокуратура да заработи у нас и с тримата, спрямо които не се иска допълнителна информация.

Според сайтът Euractiv тримата oт магистратите, за които се искат повече данни, са Вероника Трифонова, Божидара Димова и Венцислав Фердинандов. Основният мотив на Кьовеши да поиска допълнителна информация е, че част от делегираните прокурори досега са работили като следователи и затова не можели да поддържат обвинението в съда. При самото изслушване обаче, един от най-задаваните въпроси към кандидат-следователите беше за обвинението в съда и писането на обвинителни актове. Другото възражение на европейската прокуратура било, че някои от делегираните прокурори нямали дълъг стаж, а идвали от районни прокуратури. На изслушването пред Прокурорската колегия се явиха 31 кандидати, като на 13 февруари бяха избрани 10. Магистратите, които до момента са приети безкритично от Европейската прокуратура, са Светлана Шопова – Колева, Бойко Калфин и Димитър Беличев.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 18 от 02.03.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за филмовата индустрия. Част от измененията са насочени към увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделяне на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, както и създаване на нова схема за възстановяване на разходи, която има като ефект стимулиране на инвестиции в сектора. Въвежда се схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или така наречените стимули.

Разработена е нова концепция, засягаща сформирането на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“. Съставите на Националните художествени комисии са намалени от 9 на 7 членове, а мандатът им съкратен от една година на 6 месеца. Създават се две нови комисии за оценка на проекти за възстановяване на разходи и за фестивали и културни прояви, с оглед на регламентиране на схеми за държавна помощ. Премахва се финансовата комисия и финансовата оценка на проектите ще бъде извършвана от служители от състава на Националния филмов център.

Допълнен е Законът за движението по пътищата и така собствениците, които са прехвърлили автомобилите си до 27 декември 2017 г., но купувачите не са регистрирали колата на свое име в законоустановения срок, ще могат да подадат копие на документа за продажба в „Пътната полиция“ при съответната областна дирекция на МВР до края на 2023 г. За прекратяването на регистрацията отдел/сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на МВР издава на прехвърлителя по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Обнародвана е нова  Наредба № 8 от 23 февруари 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им. Регламентират се: редът за контрол върху продуктите за растителна защита (ПРЗ); лицата, осъществяващи дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ; обектите, в които се извършват дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ; документацията, свързана с тези дейности, и растенията и растителните продукти при първичното им производство, върху които са употребени ПРЗ.

Определен е контролът върху въздушното пръскане, като на областните дирекции по безопасност на храните е възложено да контролират изпълнението на условията, при които е издадено разрешението за въздушно пръскане, а при постъпване на сигнали за нерегламентирано въздушно пръскане, извършването на проверки съгласно процедурата за контрол на земеделски стопанин при употребата на ПРЗ чрез въздушно пръскане.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през февруари 2021 г.

 ЕВРО ФИНАНСИ – Нови правила на ЕС във връзка с правоприлагането в областта на търговията, в сила от 13.02.2021 г.; Данъчно облагане на свързани дружества; Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки; Икономическа и парична политика – Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“; Злоупотреба, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори

 Данъчна политика

 • Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на получаване на съществено данъчно предимство
  1. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 • Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на авторските права
 • Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК.  Европейска съдебна практика – Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са обосновани
 1. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

  1. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики
  2. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Мерки за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения – Срочни трудови договори в публичния сектор – Последователни договори или първоначален договор, чието действие е продължено – Абсолютна конституционна забрана за преобразуване на срочни трудови договори в безсрочни – Задължение за конформно тълкуване – Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“
 • Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Различно третиране в рамките на група работници и служители с увреждания – Отпускане на добавка към заплатата на работниците и служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата – Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“

 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“

 

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза, която определя предварително потенциалното преимущество на кредитора в случай на прекратяване на договора — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — Дата, към която трябва да се прецени неравнопоставеността — Установяване на неравноправния характер на дадена клауза — Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното право — Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Нови правила на ЕС във връзка с правоприлагането в областта на търговията

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2020 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67,

тел. 970 89 77 – Редакция, 970 89 44 – HELP Desk, 923 98 00;

980 48 27 – Централа, finance@apis.bg

 

Полезно в ДВ (бр. 17 от 26.02.2021 г.)

В новия 17-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за концесиите – въвеждат се европейски изисквания за електронно фактуриране при възлагане на обществените поръчки и се прецизират текстовете, с които се дефинират публичните предприятия, публични организации, свързаните предприятия, както и упражняването на доминиращо влияние.

Изрично се регламентира, че не се възлагат концесии в областта на сигурността и отбраната. Все пак концесия в областите отбрана и сигурност се възлага за доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и наричано „военно оборудване“, за доставка на чувствително оборудване, съдържащо класифицирана информация, както и концесиите за строителство и услуги за специфични военни цели.

След публикуване на обявлението за възложена концесия в Официален вестник на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“, в Националния концесионен регистър трябва да бъде открита партида на концесията, в която се публикува обявлението и концесионния договор. Сключените до влизането в сила на настоящите промени концесионни договори за концесия за ползване запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. Възлагането на концесиите за ползване, за които до влизането в сила на изменителния закон има издадено решение за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за ползване, се довършва по досегашния ред.

Обнародвани са промените в Закона за адвокатурата, които бяха предложени от Висшия адвокатски съвет и са в три насоки. Първата е отпадането на забраната адвокатите да са управители и изпълнителни директори на фирми. Втората е свързана с уреждането за първи път в закона на възможността за учредяване на еднолично адвокатско дружество. Така всички индивидуално практикуващи адвокати ще имат избор дали да продължат да се облагат по реда на Закона за доходите на физическите лица, или да си направят дружество и да плащат данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Третата промяна е свързана с отпадане на задължението адвокатите да се явяват в съда само с тога. Изрично се посочва, че ако решат да не са с тога, трябва да са облечени по друг начин, съответстващ на авторитета на професията.

 Изменен е и Законът за защита на конкуренцията и се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като тя ще има право за разследване и взимане на решение, включително осигуряване на достъп до всяка информация, която касае проверяваното юридическо лице. Беше удължен мандатът на комисията с още две години. Промените предвиждат още, ако участник в картел ефективно съдейства за разкриване на картелно споразумение, то той да може да бъде освобождаван от санкции или да търпи занижени глоби. Предвидено е въвеждане на внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопански продукти при съмнение за нелоялна търговска практика.

Публикувана е нова Наредба № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Транспортиране на храни ще се извършва само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в публичен национален регистър. С новия акт се създават условия за установяване на единни правила за транспорт на храни. Определя се редът за издаване и подмяна на стикера за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Определя се и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи на стикера. Изискванията на наредбата не се прилагат за превозни средства, използвани за транспортиране на храни, различни от тези, посочени в Закона за храните.

Изменена е Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, като промените влизат в сила от 1.03.2021 г. Създава се възможност за събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и за основанието за прекратяване на трудовия договор. Променя се образецът на уведомлението по отношение на съдържанието на информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП.

 Промени има и в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г.), считано от 12 декември 2020 г., лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите си, вече не са задължени да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона дава възможност на лицата да изберат, по собствено усмотрение и преценка, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект софтуер, включен в публичния списък на НАП. Законът предвиди редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера да се определят с Наредба № Н-18/2006 г. Също така, за да бъде включен даден софтуер в публичния списък на НАП, неговият производител/разпространител трябва да е декларирал за него съответните данни и обстоятелства. Друга част от измененията касаят лицата, ползващи електронни системи с фискална памет.

Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Нова европейска финансова практика – февруари 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-760/18 от 11 февруари 2021 година

Социална политика – Рамково споразумение за срочната работа – Мерки за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения – Срочни трудови договори в публичния сектор – Последователни договори или първоначален договор, чието действие е продължено – Абсолютна конституционна забрана за преобразуване на срочни трудови договори в безсрочни – Задължение за конформно тълкуване – Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Понятието „Последователни срочни трудови договори“ обхваща и продължаването по право на срочните трудови договори на работниците, извършено в съответствие с изрични национални разпоредби, независимо от факта че писмената форма, която поначало е предвидена за сключването на последователни договори, не е била спазена. Преценка на това дали разпоредбите на все още действаща предходна национална правна уредба, допускаща преобразуването на последователни срочни трудови договори в безсрочни, все още могат да се прилага евентуално за целите на конформно тълкуване, макар че национални разпоредби от конституционен характер съдържат абсолютна забрана за такова преобразуване.

Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“.

Спор между работници и техния работодател, община, по повод квалификацията на безсрочните им трудови правоотношения като служители на отдела по сметосъбирането на тази община.

съединени дела С-229/19 и C-289/19 от 27 януари 2021 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза, която определя предварително потенциалното преимущество на кредитора в случай на прекратяване на договора — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — Дата, към която трябва да се прецени неравнопоставеността — Установяване на неравноправния характер на дадена клауза — Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното право — Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Клауза, съдържаща се в сключен между продавач и потребител алеаторен договор, като договорите за лизинг на акции, трябва да се счита за неравноправна, когато с оглед на обстоятелствата, довели до сключването на съответния договор, и към датата на сключването му, тази клауза може да създаде значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в хода на изпълнението на този договор. Клауза, която определя предварително преимуществото, с което продавачът или доставчикът се ползва в случай на предсрочно прекратяване на договора, е могла — предвид обстоятелствата, довели до сключването на този договор — да създаде такава неравнопоставеност от момента на сключване на посочения договор.

Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“.

Два спора между D и потребители във връзка с отказа за плащане на изравнителните сметки, изготвени от това дружество вследствие на прекратяването на договорите за лизинг на акции, сключени между тези потребители и дружество, на което D е правоприемник.

Решения от месец януари

дело С-393/19 от 14 януари 2021 година

Хартата на основните права на Европейския съюз – Право на собственост – Право на ефективни правни средства за защита – Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Национална правна уредба, която предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, използвано за извършване на престъпление митническа контрабанда – Имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице – Понятие „Конфискация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления. Национална правна уредба, която позволява конфискация на средство, използвано за извършване на престъпление квалифицирана контрабанда, когато това средство принадлежи на трето добросъвестно лице. Национална правна уредба, която позволява в наказателно производство да се конфискува имущество, принадлежащо на лице, различно от извършителя на престъплението, без това лице да разполага с ефективни правни средства за защита. Превозно средство, принадлежащо на добросъвестно трето лице.

Понятие „Конфискация“.

Наказателно производство, образувано срещу лице, във връзка с отнемане, вследствие на осъждането му за квалифицирана митническа контрабанда, на използвано за извършване на посоченото престъпление имущество, принадлежащо на добросъвестно трето лице.

дело С-288/19 от 20 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, третирани като възмездни доставки на услуги — Определяне на мястото на данъчно привързване — Отдаване под наем на превозни средства — Предоставяне на автомобили на разположение на служители — Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с данък върху добавената стойност предоставянето от данъчнозадължено лице на превозно средство, което е част от стопанските му активи, за лични нужди на негов работник или служител. Евентуални условия за такова облагане. Представлява ли този акт сделка по отдаване под наем на превозно средство?

Понятия „Доставка на услуги“ и „Отдаване под наем на превозно средство“.

Спор между акционерното дружество Q и данъчна администрация относно предоставянето на автомобили от това дружество на разположение на двама от неговите служители, работещи в Люксембург и живеещи в Германия.

дело С-420/19 от 20 януари 2021 година

Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са обосновани

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност на юрисдикцията на запитаната държава членка да прецени дали са налице условията, обосноваващи налагането на обезпечителни мерки въз основа на законодателството на тази държава и в съответствие с националните й административни практики. Юрисдикциите на запитаната държава членка, които се произнасят по искане за обезпечителни мерки, са обвързани от преценката относно спазването от фактическа и от правна страна на условията, предвидени за налагането на посочените мерки от властите на запитващата държава членка.

Спор между Данъчна и митническа служба, Естония, и дружество H относно приемането в Естония на обезпечителни мерки, които финландската данъчна администрация е поискала да бъдат наложени на това дружество.

дело С-484/19 от 20 януари 2021 година

Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на получаване на съществено данъчно предимство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Ограничение на правото на установяване в нарушение на член 49 ДФЕС. Национална правна уредба, съгласно която дружество, установено в една държава членка, няма право да приспадне платените лихви на дружество, което е част от същата група от свързани предприятия и е установено в друга държава членка, с мотива че основната причина за възникването на задължението е получаването на съществено данъчно предимство.

Спор между дружество което е учредено по шведското право, и данъчна администрация, Швеция, по повод отказа на последната да признае правото на приспадане на някои разходи за лихви, платени на дружество, което е част от същата група и е установено във Франция.

дело С-655/19 от 20 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност – Сделки, които целят да се извлича от стока доход на постоянна основа – Придобиване от взискател на недвижими имоти в рамките на производство по принудителното изпълнение, предприето за събиране на заеми, обезпечени с ипотека, и продажба на тези недвижими имоти – Обикновено упражняване на правото на собственост от неговия титуляр – Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което в качеството си на кредитор придобива недвижим имот. Сделка, с която на едно лице се възлага недвижим имот в рамките на производство по принудително изпълнение, започнато за събиране на предоставен преди това заем, и впоследствие то продава този недвижим имот, представлява икономическа дейност. Дали посоченото лице трябва за тази сделка да се счита за данъчнозадължено.

Понятия „Икономическа дейност“, „Експлоатация“ и „Данъчнозадължено лице“.

Спор между дирекция на публичните финанси и L по повод на допълнително облагане с данък върху добавената стойност.

дело С-501/19 от 21 януари 2021 година

Данък върху добавената стойност — Облагаеми сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на авторските права

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Притежателите на авторски права извършват доставка на услуги по смисъла на Директивата за ДДС. Плащане на неизключителна лицензия от ползвателите на произведенията. Организация за колективно управление на авторски права, получаваща тези възнаграждения за сметка на притежателите на правата. Притежателите на авторски права са длъжни да издадат на организацията за колективно управление фактури с включен ДДС.

Спор относно облагането с данък върху добавената стойност на изплащането на възнаграждение, което се дължи от Сдружение за публичното разгласяване на музикални произведения в рамките на организиран от сдружението спектакъл.

дело С-16/19 от 26 януари 2021 година

Социална политика – Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Различно третиране в рамките на група работници и служители с увреждания – Отпускане на добавка към заплатата на работниците и служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата – Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Приложимост на забраната за дискриминационни действия (преки или непреки) по отношение на действията на работодател. Работодател, който с единствената цел да получи икономическа облага под формата на намаление на вноски изплаща месечна добавка само на някои от наетите работници и служители с увреждания, като ги разграничава от другите работници и служители с увреждания с оглед на датата, на която е представено удостоверението за увреждане.

Понятия за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и „Дискриминация, основана на увреждане“.

Спор за изплащане на добавка към заплата.

съединени дела С-422/19 и C-423/19 от 26 януари 2021 година

Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изключителна компетентност на Съюза. Правен акт в областта на паричната политика, в която Съюзът има изключителна компетентност, приет от държава членка, чиято парична единица е еврото. Парична политика. Единна парична единица. Ограничения на плащанията в брой, наложени от държавите членки. Национална правна уредба, която изисква приемане на банкноти за погасяване на наложени с властнически акт парични задължения.

Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно средство“.

Два спора по повод заплащането на дължима такса за радио- и телевизионно разпространение.

© Апис Европа АД