Държавен вестник, брой 15 от 20.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 15 от 20.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 15 от 20.02.2024 г.)

В брой 15 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

 Направените промени в текстовете са обусловени от невъзможността за финансиране на приоритетни лечебни заведения поради липса на критерии за класифициране на лечебните заведения като приоритетни.

Лечебните заведения, които отговарят на определените с Наредбата критерии ще получат възможността за допълнително финансиране от Националната здравноосигурителна каса, като очакваният ефект е осигуряване на по-добър достъп на населението до комплексно болнично медицинско обслужване, включително на тежки и усложнени случаи.

В съответствие на поставената в Закона за здравното осигуряване цел, критериите за определяне на приоритетни болници се основават на необходимостта тези лечебни заведения да разполагат с достатъчно структури по различни медицински направления, както и задължително да разполагат със структури, които са от съществено значение за осигуряване на спешност, интензивно лечение и някои по-дефицитни спрямо потребностите на населението конкретни дейности.

В този брой се изменя и допълва и Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Измененията в Наредба № Н-13 са направени във връзка с приети промени в Кодекса на труда, Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила, Кодекса за социално осигуряване, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и във връзка с приети промени в Закона за здравното осигуряване.

В тази връзка се създава ред и начин за подаване на данни в Националната агенция за приходите от следните категории лица:

– от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите за осигурените лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, включително за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и данък за тези лица;

– от работодателите за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за месеците януари – март 2024 г., когато за тях не се прилага минимален осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя и квалификационната група професии, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.;

– от осигурителите за осигурените лица, които са се възползвали от правото си на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата по смисъла на чл. 164в от КТ.

 

 

 

КЕВР се подготвя за следващата стъпка по либерализацията на електроенергийния пазар

Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Промените предвиждат отпадането на фигурата обществен доставчик на електрическа енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува промени в Наредбата за регулиране на цените на електричеството, свързани с предстоящата либерализация на електроенергийния пазар. Текстовете са публикувани в портала за обществено обсъждане.

С тях се пристъпва към следващ етап от либерализацията на електроенергийния пазар, при който пазарът на едро е напълно отворен, а битовите потребители остават на регулирания пазар до 2026 година. С  тях се премахва фигурата „обществен доставчик на електрическа енергия“, тоест Националната електрическа компания (НЕК) вече няма да бъде натоварена да изкупува електроенергия и да я предоставя на електроснабдителните дружества.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg

Парламентът прие на първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на България в Програмата на ОИСР за Украйна

Народното събрание прие на първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на България в Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 000 евро. Законопроектът бе гласуван със 121 гласа „за“,  42 – „против“, четирима – „въздържал се“.

В доклада на комисията по външна политика се посочва, че Програмата на ОИСР за Украйна има за цел да подпомогне усилията на страната в процеса на реформи по пътя ѝ към членство в ЕС и ОИСР. Отбелязва се, че дейностите и мерките, заложени в Програмата, са на обща стойност 16,5 млн. евро за целия четиригодишен период. Предвижда се финансирането да бъде изцяло с доброволни вноски от страните членки на ОИСР, кандидати за членство и партньори, които имат желание да я подкрепят.

Пресцентър на НС

Парламентът ще мисли пет дни как да се поправи след ветото за ЗСВ

Депутатите са уважили ветото на президента Румен Радев върху промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), чрез които с редакция в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се възкресява Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), закрит с измененията в Конституцията. Само един народен представител е бил против, 51 са били „за“, а 134 са се въздържали, съобщава Лекс.бг.

Така измененията в НПК ще трябва отново да бъдат гласувани на второ четене като срокът за предложения е пет дни, определи Народното събрание.

Между двете четения на проект за промени в НПК, депутати внесоха, а след това и приеха две разпоредби. С една от тях временно – до избирането на новите органи Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, беше „възкресен“ закритият с промените в Конституцията Пленум на ВСС. А с другата беше прието, че „главният прокурор и неговите заместници ще могат да упражняват съответно на изменената структура на прокуратурата функциите и правомощията си по чл. 138 и чл. 139 от Закона за съдебната власт“, т.е. всички функции на обвинител №1, които бяха отнети с промените в основния закон.

 На 12 февруари обаче президентът Румен Радев наложи вето върху тези изменения, както и върху една поправка в НПК, с която се отнемат права на обвиняемите (виж мотивите на държавния глава тук и коментар по темата тук).

Вчера правната комисия подкрепи ветото като депутати от управляващото мнозинство заявиха, че ще направят редакция на разпоредбата за Пленума на ВСС, за да няма проблеми с тълкуването (виж повече тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 14 от 16.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 14 от 16.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 14 от 16.02.2024 г.)

В брой 14 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С поредица от изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са предвидени законодателни промени, насочени към създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление, включително задължение за вписването им в публичен регистър към министъра на правосъдието и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.).

С въведените в ЗМИП промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие.

В новата наредба са описани изискуемите документи и производството по вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие извършват извършват тези дейности.

Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията за заличаване на вписването. С преходните и заключителните разпоредби се задължават всички лица, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № Н-1 от 31 януари 2024 г.

за условията и реда за подпомагане с парични средства на лицата по чл. 226з и чл. 298a, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Право на подпомагане с парични средства ще имат изпадналите в тежко материално положение военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея; курсанти, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната; пенсионирани военнослужещи; ветерани от войните; военноинвалиди и военнопострадали; български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Подпомагането по реда на Наредба № Н-1 ще се осъществява чрез отпускане на еднократни помощи с парични средства.

 

Парламентът задължи министъра на здравеопазването в едноседмичен срок да представи отчет за постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите по създаване и изграждане на Национална детска болница

Парламентът задължи министъра на здравеопазването в едноседмичен срок да представи отчет за постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите по създаване и изграждане на Национална детска болница. Това стана с гласувания проект на решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Вносители на проекторешението са Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Костадин Ангелов, Джевдет Чакъров, Васил Пандов и Александър Симидчиев. Проектът е внесен на 21 декември 2023 г. Решението бе гласувано единодушно със 166 гласа „за“.

Първа точка от решението задължава министъра на здравеопазването да представи такъв отчет, изготвен след целия одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите за създаване, изграждане и оборудване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Приетият текст задължава в 30-дневен срок от приемането на това решение, министърът на здравеопазването да представи на Народното събрание план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД, отговаряща на действащите стандарти за качество в областта на детското здравеопазване в Европейския съюз, включително програма за кадрово обезпечаване на структурите и звената в Националната детска болница. След представянето на плана на Народното събрание, министърът на здравеопазването ежемесечно предоставя на комисията по здравеопазването доклад за неговото изпълнение, предвижда гласуваното решение. Според текста му в срок до един месец след приемането на решението, министърът на здравеопазването създава специализирана интернет страница, на която да се публикува цялата информация, свързана с изграждането на Национална детска болница.

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се цели повишаване проследимостта на наличните количества лекарствени продукти на територията на България и създаване на възможност за ограничаване на съществуващите недобри практики за нерегламентиран паралелен износ.

С измененията се въвежда задължение за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да осигурява свързаност на националния номер за идентификация на лекарствения продукт с кода на продукта в Позитивния лекарствен списък, което да доведе до подобряване проследимостта на лекарствените продукти във веригата на лекарствоснабдяване у нас.

Парламентът създаде временна комисия за проверка на факти и обстоятелства за дейността на Глеб Мишин, свързана с данни за евентуално осъществяване на неправомерно предоставяне на българско гражданство.  За председател на комисията беше избран Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), а за заместник-председатели – Валентин Радев от ГЕРБ-СДС и Цветан Енчев от ДПС. Комисията ще работи 3 месеца и ще излезе с доклад за резултатите от дейността си.

Концесионерите да осигурят условия за свободно и безплатно ползване на морските плажове от хората с увреждания, гласуваха депутатите с приетия на първо четене законопроект за промени в Закона за Черноморското крайбрежие. Вносител на измененията са депутатът от ГЕРБ-СДС Медиха Хамза и група народни представители. Промените бяха подкрепени единодушно със 136 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Според приетите текстове с концесионния договор на концесионера се възлага осигуряване на условия за свободно и безплатно ползване на достъпен морски плаж за хора с увреждания, когато това е предвидено в обосновката на концесията, изготвена от министъра на туризма и по реда на този закон.

Плажовете с достъпна среда за хората с двигателни затруднения трябва да бъдат указани със съответни табели, се посочва в мотивите.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 13 от 13.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 13 от 13.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 13 от 13.02.2024 г.)

В брой 13 на “Държавен вестник” е обнародван Законът за Българската народна банка.

С новия закон се цели обезпечаване на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Законът за БНБ урежда статута на еврото като парична единица, определяне на дизайна на национална страна на разменните евромонети, пускане и изваждане от обращение, замяна, обмяна и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети.

В съответствие с чл. 2 от Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото, валутата на Република България ще бъде еврото.

В този брой се изменя и допълва Законът за здравното осигуряване.

Промените предвиждат от 1 юли 2024 г. НЗОК да заплаща лекарствените продукти на стойност равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а и 29б от ЗЗО.

В срок до 1 юли 2024 г. договорите, сключени до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти трябва да се приведат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

От 1 юли 2024 г. притежателите на раз­решение за търговия на едро с лекарствени продукти ще възстановяват разликата по чл. 45, ал. 29г между стойността на лекарствените продукти, заплатена от НЗОК по реда на чл. 45, ал. 29а, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при условията и по реда на чл. 45, ал. 29г.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за пътищата.

Измененията се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.

С Директива (ЕС) 2019/520 се отменя  действащата до 20 октомври 2021 г. Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.

Директива (EС) 2019/520 има за цел електронните системи за пътно таксуване в Общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.