ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

В АПИС ПРОЦЕДУРИ можете да намерите новите процедури във връзка с прилагането на общия РЕГЛАМЕНТ (GDPR) на Европейския парламент и Съвета на ЕС за защита на физическите лица при обработването на личните данни на неговите граждани.

Следете Апис Процедури, за да бъдете в течение на всичко, което е необходимо да знаете и да направите във Вашата дейност по прилагането на новите изисквания и правила за защита на личните данни на физическите лица съгласно общия европейски Регламент.

Екипът на АПИС ви пожелава весели Коледни и Новогодишни празници !

                                                     От сърце желаем на всички наши настоящи и бъдещи клиchrенти, партньори и приятели здраве и благоденствие !

Нека новата 2018 година сбъдне надеждите ни за един мирен и по-добър свят, за нови творчески и професионални постижения и лично щастие!

Последни законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание (4-15.12.2017 г.)

Забележка: всяко заглавие в списъка е линк към пълния текст и мотивите на съответния законопроект, публикувани в сайта на НС

ВСС в спор дали да променя онлайн достъпа до дела

Eдинственият дебат по време на краткия Пленум на Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък e бил по въпроса за  изготвянето на техническо задание за промени в единната електронна деловодна система в съдилищата.

Съществуващият сега онлайн портал, който ползват някои съдилища, е разработен по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“ и е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС.

Договорът по проекта за единна електронна система е за 6 млн. лева, а срокът за изпълнението му изтича на 31 декември 2018 г. За негов ръководител през 2016 година бе избрана Елка Атанасова, бивш член на ВСС.

Една от целите на проекта е исковите молби да може, постъпвайки в отделението на съответния съд, да се регистрират в системата, да получат  определен номер, след това да се образуват дела и да може те да се разпределят на случаен принцип измежду съдиите.

Онлайн базата, която е свързана с Единната електронна система в съдилищата, осигурява право на гражданите за достъп до правосъдието, както и организиране на процесите по управление на делата по електронен път.

Системата дава още възможност и за автоматично уведомяване на електронна поща при извършване на определени процесуални действия, като например електронно призоваване.

Повече подробности по темата можете да прочетете тук.

Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Подаване на предвидените в закона декларации

Декларациите по образец по ЗКПО се подават задължително по електронен път с електронен подпис (чл. 7, ал. 2 от ЗКПО).

След въвеждане на онлайн декларирането отпадат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за това – на основание § 49 от ЗИДЗАДС данъчно задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане не ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък по реда на отменения чл. 92, ал. 5 от закона за годишната данъчна декларация за 2017 г.

 1. Данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността – чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. Разпоредбата се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г. – § 27 от ЗИДДОПК (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.).

Закон за данък върху добавената стойност

1.  Разпоредбите за корекция на ползван данъчен кредит са прецизирани с цел, когато при придобиването или изграждането на недвижимите имоти не е упражнено право на данъчен кредит, 20-годишният срок за недвижими имоти да се брои от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 или от началото на годината на фактическото използване, ако имотите не са използвани повече от една година след годината на изтичане на този срок. По този начин принципът на определяне на тези срокове е уеднаквен с принципа за определяне на сроковете, когато за активите е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.

С оглед на гарантиране на правната сигурност за регистрираните лица, които по силата на изрично ограничение в закона не са приспаднали данъчен кредит при производството, придобиването или вноса на стока, съответно при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на закона, но в хода на използването на активите са приспаднали данъчен кредит в резултат на извършена годишна корекция, в закона се включва разпоредба, която регламентира размера на неползвания данъчен кредит, който лицата могат да приспаднат при извършване на последваща облагаема доставка на такъв актив.

Уреждане на общите правила при определяне на: размера на пропорцията на използване на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност, спрямо общото използване в съответната година и коефициента, отразяващ размера на частичния данъчен кредит при използване на стока/услуга, когато през съответната година регистрираното лице е използвало/възнамерявало да използва стоката или услугата за определен вид доставки.

Регламентиране на случаите, в които задължението за извършване на годишни корекция отпада (чл. 79, 79а, 79б, 79в, 80 от ЗДДС).

 1. Прецизиране на разпоредбата за възникване на данъчно събитие в случаите на доставка с поетапно изпълнение. Завършването на всеки етап се счита за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап (чл. 25 от ЗДДС).
 2. Конкретизиране, че прилагането на нулева ставка в случаите на превоз на пътници е приложимо само за техния багаж. При изпълнение на договори за превоз на товари, моторните превозни средства не са част от багажа на пътник, по отношение на водачите им (чл. 29 от ЗДДС).
 3. Прецизиране на разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“ с цел да не се допуска по-широко тълкуване на освобождаването, предвиденото в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност (чл. 49 от ЗДДС).
 4. Допълване на разпоредбите, с които се регламентират квалифицирането на златните монети като инвестиционно злато, с оглед прилагането на специалната схема за инвестиционно злато, в съответствие с правилата на членове 344 и 345 от Директивата 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност (чл. 160а от ЗДДС).
 5. Съкращаване на срока от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление, в случаите на възникване на основание за регистрация по закона и допълване на разпоредбата за регистрация, с което данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, може да направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец (чл. 96 от ЗДДС). В тази връзка, в чл. 102 се създава нова ал. 4, според която, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък.
 6. Задължителна регистрация по ЗДДС на неперсонифицирано дружество, в което са внесени стоки или услуги от съдружник, регистрирано по закона лице, за случаите, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество (чл. 132 от ЗДДС).
 7. Отмяна на разпоредбите относно възможността за отказ на регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година, и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. (чл. 176а – 176б от ЗДДС).
 8. Предвижда се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса данъчно задължените лица да се дерегистрират по закона служебно от органите по приходите и да не се подава заявление за дерегистрация (чл. 110 от ЗДДС).
 9. Облекчаване и оптимизиране на процеса на деклариране, като подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри ще става по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в изрично предвидени в закона случаи (чл. 125, § 35 от ЗДДС).
 10. Изменение по отношение лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, като целта на изменението е да се препятства извършването на нерегламентирани ремонти/намеси от страна на тези лица. Промяната се състои в изменение на регулаторния режим относим за сервизните фирми, който от регистрационен става разрешителен. Въвежда се предварителен контрол от страна на административния орган относно получаването на разрешение за този вид дейност, като същото да може да бъде отнемано. Освен това, за целите на последващия контрол по отношение на тази група лице, се предлага и ангажиране на административнонаказателна отговорност при установено обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ или демонтаж на фискална памет без съответното разрешение за това (чл. 118 от ЗДДС).
 11. Прецизиране на разпоредбата, предвиждаща обезпечение при доставки на течни горива, като при определени обстоятелства отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители – лица, които не търгуват, а само пряко потребяват течни горива. Целта на механизма (борба с ДДС измами при търговия с течни горива) се запазва, като същевременно се осигурява правна сигурност на коректните и добросъвестни данъкоплатци (чл. 176в от ЗДДС).
 12. Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ ще може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване (чл. 187 от ЗДДС).
 13. Разширяват се хипотезите за ускорено възстановяване на ДДС по чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

1.  Задължение за подаване по електронен път на годишната данъчна декларация, която се подава от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци. Електронното подаване е регламентирано за декларациите, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г. (чл. 56).

 1. Във връзка с все по-големия брой на подадените по електронен път годишни данъчни декларации и общата тенденция на преминаване към електронно подаване на всички декларации и справки, имащи отношение към облагането, отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация ще се ползва само при подаване на декларацията и внасяне на данъка в срок до 31 януари (чл. 53).
 2. Улесняване на лицата, които декларират доходи от източник в чужбина чрез въвеждане на по-широка формулировка, даваща възможност да се прилагат различни доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Предвидено е промяната да се приложи и при подаването на годишната данъчна декларация за 2017 г. (чл. 50).
 3. Възможност за деклариране в годишната данъчна декларация на придобитите през годината необлагаеми доходи, съгласно чл. 13 от закона (в т.ч. през 2017 г.) – полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (чл. 50а).
 4. Промяна на срока за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи за изплатените през годината доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), в т.ч. през 2017 г., който вместо до 30 април се изменя на 15 март (чл. 73).

 

Полезно в ДВ (бр. 100 от 15.12.2017 г.)

В новия брой 100 на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 766 от 12.12.2017 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България. В списъка са включени 252 детски градини и 22 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. Отпадат 25 училища поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика, които пътуват от други населени места.

Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование децата и учениците, които са от населени места без детска градина и училище, се обучават в други селища, като безплатният им транспорт до детска градина или училище се осигурява от съответните общини.

Една детска градина се обявява за защитена, когато нейното закриване би довело до това най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят. Другият случай, в който тя става защитена, е ако поне на пет деца се налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката друга градина или училище, което организира предучилищно обучение. Критериите за обявяване на защитено училище са различни за различните степени на образование.

Публикувани са промени в Правилата за търговия с електрическа енергия, които са свързани с въвеждането от Българската независима енергийна борса на сегмента „пазар в рамките на деня“. Промените също така се налагат и заради интегрирането на българския електроенергиен пазар на ниво Европейски съюз.

Последен брой на Официалния вестник на ЕК (ОВ, L 332 от 14.12.2017 г.)

 СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти
 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2320 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на Съединените американски щати за националните борси за търговия на ценни книжа и алтернативните системи за търговия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2319 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на признатите фондови борси в специален административен район Хонконг в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2318 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на финансовите пазари в Австралия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2316 на Комисията от 12 декември 2017 година за отмяна на Решение 92/176/ЕИО относно географските карти, които трябва да бъдат предвидени за целите на мрежата „Анимо“ (нотифицирано под номер C(2017) 8316) (текст от значение за ЕИП)
 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2017/2317 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за признаване на доброволната схема „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2315 НА СЪВЕТА от 11 декември 2017 година за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки
 РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2307 НА СЪВЕТА от 9 октомври 2017 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2314 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 20 ноември 2017 г. до 30 ноември 2017 г. заявления за лицензии за внос и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 юли 2018 г. до 31 декември 2018 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 2535/2001 в сектора на млякото и млечните продукти
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2313 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2312 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за разрешаване на нова употреба на препарата от Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка за свине майки, прасенца сукалчета и кучета (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано от Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (текст от значение за ЕИП)
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2311 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2292 (текст от значение за ЕИП)
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2310 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за откриване на тарифна квота за 2018 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2309 на Комисията от 13 декември 2017 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2017 г. поради прекомерен улов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1345
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2308 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (DSM 5750) и Bacillus licheniformis (DSM 5749) като фуражна добавка за прасенца сукалчета (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S) (текст от значение за ЕИП)

Държавен вестник, брой 100 от 15.12.2017 г.

Държавен вестник, брой 100 от 15.12.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 1. Прецизирана е разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения. По този начин лицата ще бъдат освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение за наличие или липса на задължения, издадени по тяхно искане от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция „Митници“ и кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г.

До 31 декември 2018 г. общините, в които не е осигурена техническа възможност за предоставяне по електронен път на информацията по чл. 87, ал. 11, могат да я предоставят на хартиен носител, за което не се събира такса. В този случай кметът на общината определя реда за изискване и предоставяне на информацията в срок до 31 декември 2018 г.

 1. Отпада задължението на ЕТ преди заличаване от Търговския регистър да уведомява НАП (чл. 77, ал. 1 от ДОПК).
 2. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и отстраняване на пропуски в законодателната уредба.

Кодекс за социалното осигуряване

    1.  За 2018 г. жените се пенсионират на 61 г. и 2 месеца, мъжете на 64 г. и 1 месец и осигурителен стаж съответно 35 г. и 6 месеца за жените и 38 г. и 6 месеца за мъжете.

За 2018 г. необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж (най-малко 15 години действителен осигурителен стаж) е 66 години и 2 месеца за мъжете и жените (чл. 68, ал. 3 от КСО);

За 2018 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност“ са 53 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола (чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО);

Продължава отпускането на пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО. За 2017 г. условията за пенсиониране за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, са, както следва:

– работа 10 г. при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд;

– навършена възраст 48 г. и 8 месеца за жените и 53 г. и два месеца за мъжете, работещи при условията на първа категория труд, и 53 г. и 8 месеца за жените и 58 г. и два месеца за мъжете, работещи при условията на втора категория труд;

– сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете (чл. 69б от КСО).

 1. От 1.01.2018 г. се увеличава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

Размерите за Фонд Пенсии за 2018 г. се разпределят по следния начин:

2.1. за родените преди 1 януари 1960 г. – 19,8 на сто при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника;

2.2. за родените след 31 декември 1959 г. – 14,8 на сто при съотношение – 8,22 за сметка на работодателя и 6,58 за сметка на работника.

 1. С промяната в чл. 4б от КСО, в сила от 1.01.2018 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Т.е., те имат това право 5 г. преди личната им възраст за пенсиониране, а не 5 г. преди възрастта за съответната календарна година. Във връзка с промяната е § 154 от ЗИДКСО.
 2. Облекчен е режимът на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Измененията в тази насока са свързани с намаляване на продължителността на периода, в който лицата са ограничени да променят участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Освен това разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от КСО е допълнена с възможността осигурените лица да променят участието си, след като са упражнили правото по чл. 124а от КСО да възобновят осигуряването си в пенсионен фонд.

Премахва се и таксата за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

 1. Повишена е прозрачността на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на осигурените лица

В новата ал. 3 на чл. 123ж от КСО на законово ниво се урежда задължение пенсионноосигурителните дружества да създават и да поддържат електронни досиета на всички осигурени лица и пенсионери в управляваните от тях пенсионни фондове. Това задължение и сега съществува, като представлява част от регламентацията в Наредба № 47 на Комисията за финансов надзор (КФН) за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. Закрепването му в кодекса обаче представлява следваща стъпка в развитието на нормативната уредба, свързана със защитата на интересите на осигурените лица и пенсионерите и по-нататъшното утвърждаване на допълнителното пенсионно осигуряване като прозрачна система, която дава възможност за вземане на информирани решения от потребителите.

Съгласно посочената норма електронното досие трябва да съдържа всички налични данни за осигуреното лице и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. За практическата реализация на това право и на заложеното право за достъп на всяко лице до данните в индивидуалната му партида в чл. 123з, ал. 3 от кодекса е предвидено задължение на дружеството да издава при поискване уникален идентификатор на съответното лице. Уредено е и право на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници да получат копие от съдържащите се в електронното досие документи на хартиен или електронен носител (чл. 123з, ал. 9 от КСО).

 1. Има промяна в регулаторните правомощия и усъвършенстване на производствата по издаване на разрешения и одобрения

Към настоящия момент заместник-председателят на комисията, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, взема решения за издаване на разрешение за придобиване на квалифицирано участие в пенсионноосигурително дружество, на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, за издаване на одобрение на оздравителна програма на пенсионноосигурително дружество, за издаване на одобрение на изменения и допълнения на правилник за организацията и дейността на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, както и за регистриране на професионална схема. Посочените правомощия са от съществено значение за дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, с оглед на което със законопроекта се предлага тези решения да се вземат не еднолично от ресорния заместник-председател, а от Комисията за финансов надзор като колективен орган.

 1. Увеличен е и размерът на санкциите и глобите, налагани за извършване на нарушения на КСО и подзаконовите актове по прилагането му, включително за неизпълнение на принудителна административна мярка и за осъществяване на дейност без лицензия (чл. 352 и 353 от КСО).
 2. Регламентирано е съхраняването на документите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване

В разпоредба на чл. 123и1 от КСО се предвижда документите, данните и информацията от значение за упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници да се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество най-малко 50 години, считано от прекратяването на съответното осигурително правоотношение. Този срок може да е и по-дълъг, когато в конкретен случай се налага съхраняването на документацията за по-продължителен период с оглед на интересите на правоимащите лица. При определянето на срока за съхраняване на документите е взет предвид аналогичният срок за съхранение на разплащателните ведомости на предприятията, уреден в Закона за счетоводството и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ведомостите за заплатите са основният източник, въз основа на който се издават документите, удостоверяващи трудовия стаж и осигурителния доход на лицата при пенсионирането им от Държавното обществено осигуряване по първи стълб.

 1. Дефиниции

Във връзка с измененията в регулациите по отношение на изискванията към членовете на управителните и контролните органи е въведена дефиниция за „ръководна длъжност”, а по отношение на режима на инвестиране на средствата на пенсионните фондове са въведени дефиниции за „група”, „предприятие-майка” и „дъщерно дружество”.

 1. В по-голямата си част промените касаят регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИ пакетни предложения на АПИС на СПЕЦИАЛНИ цени !

= за съдебната система

= за счетоводните и финансови специалисти

= за общинските и областни администрации

= за бизнеса

За повече информация позвънете на тел.: 02/980 4827, 988 3541 или се свържете с нашия представител за Вашия регион.

 

Побързайте, срокът е до края на годината !

АПИС Ви осигурява информацията, от която ежедневно се нуждаете.

Архив