Полезно в ДВ (бр. 61 от 23.07.2021 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” е обнародвана нова НАРЕДБА № 11 от 14.07.2021 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

С прилагането на акта ще се сведе до минимум вероятността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране и по този начин ще се осигури по-високо ниво на защита на здравето на потребителите.

С тази наредба се определят мерките за контрол, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, изискванията към системите за самоконтрол за остатъци на собствениците на животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора и мерките, които БАБХ предприема при съмнение или установяване на нарушение. С това се цели високо ниво на защита здравето на потребителите и недопускане на възможността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране.

В новия брой на ДВ е обнародвана и нова НАРЕДБА № 15 от 08.07.2021 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“. С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавен вестник, брой 61 от 23.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 61 от 23.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 60 от 20.07.2021 г.)

В брой 60 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 70 от 29 юни 2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания.

С наредбата се определят изисква­нията към формирането и поддържането на фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и фондовете за разсрочени плащания, изчисля­ването на изискуемия размер на средствата в тях и превишението му, допълването на фон­довете и освобождаването на средства от тях.

Регламентира се изискуемият размер на фондовете за извършване на плащания, възлизащ на задълженията към пенсионерите, лицата с разсрочени плащания и техните наследници, включително по съответната аналитична сметка за неразпределения доход от инвестиране на постъпилите във фондовете средства от индивидуалните партиди, предназначен за съхраняване на размера на плащанията при непостигане на очакваната доходност.

С оглед отражението на посочените задължения върху месечните отчети на фондовете за извършване на плащания се изисква тяхното изчисляване преди внасянето на отчета на съответния фонд за месец декември на годината, за която се отнася изчисляването им.

В този брой се изменя и допълва Правилникът за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Прецизира се дейността на Длъжностното лице по защита на личните данни. ДЛЗЛД ще бъде на пряко подчи­нение на управителя на НЗОК и ще участва по подходящ начин при решаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в НЗОК. ДЛЗЛД ще изпълнява задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), и ще осигурява законосъобразното обработване на лични данни в НЗОК, като работи в тясно сътрудничество с всички звена в НЗОК.

Създава се нов раздел – Служител по мрежова и информационна сигурност. Той ще осъществява дей­ността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички струк­тури, програми, дейности и процеси в НЗОК.

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 59 от 16.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 59 от 16.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 59 от 16.07.2021 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” е обнародван новият Устройствен правилник на Агенция „Митници“.

Подобрява се последващия контрол в Агенцията, чрез възстановяване на дирекция „Последващ контрол“ в Централно митническо управление.

Предвидени са мерки за борба с корупцията, чрез въвеждане на допълнителни инструменти за контрол на митническите служители, взети са мерки за подобряване качеството на обучение на тази категория лица, чрез възстановяване на дирекция „Национален учебен център“.

Засилва се административния капацитет на териториалните звена при извършване на проверки, чрез намаляване на числеността на Централно митническо управление в полза на териториалните звена и децентрализиране на ключови функции и задачи.

 С новия правилник се подобрява и мрежовата и информационна сигурност в Агенция „Митници“ чрез обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на директора на агенцията.

В този брой е изменена и допълнена Наредбата за медицинската експертиза, приета с Поста­новление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Промените са обусловени от необходимостта да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания, формиращи отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, съгласно Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от Наредбата.

 

Полезно в ДВ (бр. 58 от 13.07.2021 г.)

В брой 58 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 221 от 8 юли 2021 г. за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет oт 2019 г.

Промените целят синхронизиране и прецизиране на документа в съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. нови разпоредби в Закона за личната помощ. Чрез измененията се определят хората, които имат право на лична помощ, съобразно реалната нужда на оказване на асистентска грижа за най-нуждаещите се и уязвими лица. По този начин се създава обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ. Направената промяна ще доведе до повишаване на ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания.

В този брой на  ДВ е обнародвано и Постановление № 226 от 12 юли 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища.

С постановлението нормативно се регламентират система от показатели за оценка на приноса на висшите училища за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и на резултатите им от научноизследователската дейност, както и условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища.

Целта на мярката е да се осигурят условия за стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет за върхови научни изследвания.

 

 

Нова eвропейска финансова практика – юни 2021 г.

Нови решения

дело С-182/20 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Производство по несъстоятелност — Национална правна уредба, която предвижда автоматичен отказ да се допусне приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на това производство — Понятие „икономически дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която с откриването за икономическия оператор на производство по несъстоятелност автоматично и без допълнителни проверки изисква корекция на ДДС, като не допуска приспадане на ДДС за извършени преди обявяването на несъстоятелността облагаеми сделки и задължава икономическия оператор да заплати подлежащия на приспадане ДДС.

Понятие „икономически дейности“.

Спор по повод на решението на данъчните органи, прието след обявяването на B в несъстоятелност, да коригират някои приспадания на данъка върху добавената стойност извършени от B преди обявяването му в несъстоятелност.

дело С-280/20 от 3 юни 2021 година

Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка – Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка – Служебни задължения на работника — Липса на правомощия на публична власт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка да разгледат спор между работник от държава членка, който не изпълнява служебни задължения, свързани с упражняване на публична власт, и консулско представителство на тази държава членка на територията на друга държава членка.

Спор относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

дело С-624/19 от 3 юни 2021 година

Социална политика – Равно заплащане на мъжете и жените – Искания за получаване на равно заплащане за труд с равна стойност – Единен източник — Работници от различен пол при един и същ работодател — Различни обекти – Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДФЕС поражда директен ефект в спорове между частноправни субекти, в които се твърди, че не е спазен принципът на равно заплащане на мъжете и жените за „труд с равна стойност“. Спор, който се основава на труд с равна стойност, положен от работници от различен пол, които имат един и същ работодател, в различни обекти на този работодател.

Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“.

Спор между работници и T, което наема или е наемало същите на работа в своите магазини, по повод на претенция за равно заплащане между работниците от мъжки и женски пол.

дело С-784/19 от 3 юни 2021 година

Социална сигурност — Командироване — Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Удостоверение A 1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си — Липса на предоставяне на работници за временна работа на територията на държавата членка, в която е установен работодателят — Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие, което предоставя временни работници – „ПОВР“. Обичайно осъществяване на дейността. Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си. Задължение за извършване на значителна част от дейността по предоставяне на временни работници в полза на предприятия, установени в същата държава членка. Социалноосигурително законодателство, на което се подчинява български работник, временно предоставен на германски работодател от ПОВР със седалище в България.

Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Спор между Т и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно отказа му да издаде удостоверение, че българското социалноосигурително законодателство е приложимо по отношение на работник, нает от това дружество, което осигурява временна работа, за периода, през който този работник е предоставен на установено в Германия предприятие ползвател.

дело С-910/19 от 3 юни 2021 година

Проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Предложение, отправено едновременно до неквалифицирани и квалифицирани инвеститори – Съдържание на предоставената в проспекта информация — Иск за отговорност – Познаване на икономическото състояние на емитента – Гражданска отговорност спрямо квалифицираните инвеститори в случай на неверен или непълен проспект

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване. Квалифицирани и неквалифицирани инвеститори. Искът за отговорност поради предоставената в проспекта информация може да бъде предявен не само от неквалифицирани, но и от квалифицирани инвеститори. Национална правна уредба, която по иск за отговорност, предявен от квалифициран инвеститор на основание на съдържащата се в проспекта информация, позволява и дори задължава съда да вземе предвид обстоятелството, че този инвеститор е знаел или е бил длъжен да знае за икономическото положение на емитента.

Спор относно ангажирането на отговорността на B като емитент на предложение за записване на акции за информацията, предоставена в проспект, публикуван преди предложението.

дело С-931/19 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Отдаване под наем на недвижим имот в държава членка — Собственик на недвижим имот със седалище на остров Джърси — Понятие „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Облагаемо отдаване под наем на разположен на националната територия недвижим имот, което представлява само пасивно толериране на действие или състояние (Duldungsleistung). Недвижим имот, отдаден под наем в държава членка, който представлява постоянен обект, в обстоятелства, при които собственикът на този недвижим имот не разполага със собствен персонал, за да изпълнява услугата, свързана с отдаването под наем.

Понятие „постоянен обект“.

Спор между T, установено в остров Джърси дружество, и данъчна администрация на Австрия във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на доходи от наем с произход от намиращ се в Австрия недвижим имот.

дело С-279/19 от 10 юни 2021 година

Общ режим на облагане с акциз – Стоки, които са „освободени за потребление“ в една държава членка и се държат за търговски цели в друга държава членка – Лице, отговорно за плащането на дължимия за тези стоки акциз — Лице, което държи стоките, предназначени за доставка в друга държава членка – Понятие „освобождаване за потребление“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Акцизи. Лице, което превозва от името на друго лице акцизни стоки към друга държава членка и което осъществява фактическо държане на тези стоки към момента, в който е възникнало задължение за плащане на акциз за тези стоки, е отговорно за плащането на този акциз, дори да няма никакво право върху тези стоки или свързан с тях интерес и да не знае, че те подлежат на облагане с акциз.

Спор относно законосъобразността на издадения на W акт за определяне на акцизно задължение за стоките, които той превозва до Обединеното кралство, без да е налице валиден административен документ, доказващ, че движението на тази стоки е под режим отложено плащане на акциз.

дело С-303/20 от 10 юни 2021 година

Договори за потребителски кредити – Риск от свръхзадлъжнялост – Задължение на заемодателя да провери кредитоспособността на потребителя – Ефективен, пропорционален и възпиращ характер на санкцията в случай на неизпълнение на това задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неизпълнение от кредитора на задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя. Преценката дали установените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, по-специално в случай на нарушение на задължение за проверка на кредитоспособността на потребителя, трябва да се извършва с оглед не само на специалната разпоредба, приета в националното право за транспониране, но и на всички разпоредби на това право, които следва да се тълкуват.

Спор относно плащането на вземане, произтичащо от договор за потребителски кредит.

съединени дела С-776/19, С-777/19, С-778/19, С-781/19, С-779/19, С-780/19 и C-782/19 от 10 юни 2021 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута — Погасителна давност — Основен предмет на договора — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Изисквания за разбираемост и за прозрачност — Тежест на доказване — Ясен и разбираем текст на договорна разпоредба — Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба, съгласно която за предявяването на иск от даден потребител с оглед на установяването на неравноправността на клауза в договор, или с оглед на връщането на недължимо платени суми, на основание на неравноправни клаузи, е предвиден петгодишен давностен срок.

Правна уредба, по смисъла на която понятието „основен предмет на договора“ обхваща клаузите на договора за кредит, които предвиждат, че чуждестранната валута е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане.

Правна уредба, съгласно която в договор за кредит, деноминиран в чуждестранна валута, изискването за прозрачност на клаузите на този договор е изпълнено, когато продавачът или доставчикът е представил на потребителя информация за отражението, което има върху финансовите задължения на този потребител евентуалното увеличение или обезценяване на еврото спрямо чуждестранната валута, в която е деноминиран въпросният договор.

Правна уредба, при която не се допуска потребителят да носи тежестта да докаже ясния и разбираем характер на договорна клауза. Възлагане на валутния риск върху кредитополучателя – доставчикът има по-съвършени средства от потребителя да предугади валутния риск — рискът, който носи този доставчик, е ограничен, а рискът за потребителя е неограничен.

Спорове относно твърдяната неравноправност на клаузите, които фигурират в договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута, и по-специално предвиждат, че швейцарският франк е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане, и които водят до възлагане на валутния риск върху кредитополучателя.

съединени дела С-58/20 и C-59/20 от 17 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Възлагане на външен изпълнител — Услуги, предоставяни от трето лице — Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги от трети лица на дружества за управление на специални инвестиционни фондове, които се състоят в осигуряване на данъчно облагане на доходите от фонда и в предоставянето на право на използване на софтуер, попадащи в обхвата на освобождаване, ако са тясно свързани с управлението на специални инвестиционни фондове и ако се предоставят единствено за целите на управлението на такива фондове.

Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд.

Спорове между K (дело C-58/20) и D (дело C-59/20), от една страна, и данъчната администрация, от друга страна, по повод на отказ на последната да им разреши да се ползват от освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС), предвидено в член 135, параграф 1, буква ж) от Директивата за ДДС.

© Апис Европа АД

Полезно в ДВ (бр. 57 от 09.07.2021 г.)

В брой 57 на “Държавен вестник” е изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Съгласно направените изменения, за предоставяне право на про­дължително пребиваване в Република България по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от Закона а чужденците в Република България работодателят или упълномощено от него лице или чужденецът лично в предвидените от закона случаи ще подава заявление по образец съгласно приложение № 3а от Правилника.

На чужденците, които са получили право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, ще се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лич­ни документи, след заплащане на държав­ни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешни­те работи по Закона за държавните такси.

Предвидено е за случаите, в които удостоверението за раждане или документът за законното пребиваване на чужденец на територията на Република България не може да бъде предоставен, лицето само да посочва причините за това.

В настоящия брой на  ДВ е изменена и допълнена и Наредба  № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

В член 13 е създадена нова алинея втора, съгласно която за лицата, които са български граждани, граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България няма да се изисква предвари­телна резервация в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“. Целта на промяната е да се улесни обслужването на тази категория граждани.

Държавен вестник, брой 57 от 09.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 57 от 09.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още