Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данък върху добавената стойност и в Закона за акцизите и данъчните складове

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данък върху добавената стойност и в Закона за акцизите и данъчните складове

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данък върху добавената стойност и в Закона за акцизите и данъчните складове.

С предложените от Министерския съвет промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, съответно до намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, се посочва в доклада на бюджетната комисия. Със законопроекта се предлага и изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен, в случаите, в които се прилагат международните счетоводни стандарти. Промените, които се предвиждат, не са свързани с разходи за данъчно задължените лица, нито са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост.

Прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за данък върху добавената стойност. Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Любомир Каримански обясни, че промените трябва да се приемат по-скоро, за да се избегнат санкции срещу страната ни. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели – данъчно незадължени лица.

Предлага се и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка на ДДС от 9 на сто, като към тях се включват и специализираните млечни формули и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета.

Статутът на независимия малък винопроизводител се регламентира с приетите на първо четене от парламента промени в Закона за акцизите и данъчните складове. С текстовете се определя, че „независим малък винопроизводител“ е винопроизводител, който е „правно и икономически независим, от който и да е друг винопроизводител, използва помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг винопроизводител, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз“.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 6 от 21.01.2022 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България.

Целта на направените изменения е въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2021/1233 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави.

С оглед гарантиране на правната сигурност за физическите лица и икономическите оператори, извършващи дейност в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища, с Директива 2021/1233 се предвиждат преходни мерки, които да осигурят необходимото време на третите държави да приведат своите изисквания в съответствие с разпоредбите на Директива 2017/2397, както и да се даде възможност на Европейската комисия да направи оценка на техните системи за издаване на свидетелства.

С оглед повишаване безопасността на морското корабоплаване и превенция на инциденти и рискове при пилотиране на морски кораби се допълват специфичните изисквания за придобиване на правоспособност за длъжност „пилот“ с въвеждане на изискване за плавателен стаж в управленско ниво не по-малко от 12 месеца.

С направените изменения се предоставя правна възможност на лице с плавателен стаж на влекач в задгранично плаване 12 месеца през последните 5 години да преминава опреснителен курс за допълнителна подготовка за преиздаване на съответното свидетелство за професионална компетентност.

Актуализирани са и изискванията на Приложение № 5 „Правила за определяне на необходимия минимален брой морски лица за комплектоване на екипажите на морските кораби“ по отношение на състава на екипажите на риболовни кораби.

В новия брой на ДВ са обнародвани Правилата за използване на радио­честотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване.

Новите правила са разработени във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Те определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронните съобщителни мре­жи от радиослужба радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали след издаване на разрешение.

В зависимост от териториалния обхват електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се разделят на мрежи с местно, регионално и национално покритие, а в зависимост от използваната техно­логия – на аналогови и цифрови.

Използването на радиочестотния спектър от мрежите се осъществява при спазване изискванията на Националния план за раз­пределение на радиочестотния спектър, на Радиорегламента и съответните документи на Международния съюз по далекосъобщения.

Първото българско дело на европейската прокуратура е за подкуп във фонд „Земеделие“

Първото дело на Европейската прокуратура (ЕП) в България, което влезе в съда, е за подкуп от 10 000 лв., получен от Т.Д. – главен експерт в Държавен фонд земеделие (ДФЗ). Това съобщиха официално от ЕП в четвъртък след като Специализираният наказателен съд даде ход на делото.

Въпреки че казусът не е от публично известните, прави впечатление бързината, с която разследването е извършено и делото стартира в съда – четири месеца след задържането на подсъдимия за подкуп в началото на септември м.г. Подобна скорост е необичайна за такива дела в България, които обикновено се точат с години. Към момента в ЕП има повече от 100 български дела, коментира за „Капитал“ българският европрокурор Теодора Георгиева.

Повече информация по случая четете тук.

Държавен вестник, брой 5 от 18.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 5 от 18.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 5 от 18.01.2022 г.)

В брой 5 на “Държавен вестник” се изменят и допълват Постановление № 103 на Минис­терския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министер­ския съвет от 1997 г. за приемане на граж­дани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

С направените изменения се цели усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на прием за обучение в държавни висши училища, както и подобряване на водената до момента политика по отношение на българските общности в чужбина.

Броят на субсидираните от държавата места за прием на граждани от Република Северна Македония в български висши училища се увеличава двойно – от 150 на 300. За първи път се дава възможност на северномакедонски граждани да се обучават в редовна форма в пет докторантски програми. Кандидат-студентите от българските диаспори, които не притежават документ за българска народност, ще могат по изключение да кандидатстват в родните университети, ако имат заслуги за укрепване на българската духовност, съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.

Министерството на образованието и нау­ката ще организира и провежда разяснителни и информационни дейности сред българските общности в чужбина и ще организира провеждането на кандидатстудентската кампания, като ще се подпомага и получава съдействие от Министерството на външните работи, включително посредством разпространяване на подготвената от Министерството на об­разованието и науката целева информация чрез дипломатическите представителства в съответните държави.

Държавните висши училища ще подпомагат приема на студенти и докторанти, ще извършват обучението и ще отговарят за социално-битовите нужди на обучаваните лица.

Промените целят разширяване и укрепване на образованието като приоритетно направление на българската политика по отношение на Република Северна Македония и на българите, живеещи там.

 

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание. Изслушването беше по искане на народния представител от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Няма по-ниска пенсия за месец януари спрямо пенсията от декември 2021 г., каза социалният министър. Той посочи, че това се отнася както за пенсиите за трудова дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, така и за социалната пенсия за старост и за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии.

Министърът уточни, че хората с доход по-малък през януари спрямо декември ще бъдат компенсирани, като първите плащания ще бъдат извършени с пенсиите за февруари. През февруари пенсионерите ще получат сумите за януари и за февруари. За следващите месеци ще се изплащат с пенсиите за съответния месец и плащането пенсия плюс ковид добавка ще е равно на декемврийското, каза Георги Гьоков. Тези суми ще се изплащат до юни, докогато е разчетена и т.нар. ковид добавка, допълни той.

От 1 юли 2022 г. е планирано редовно осъвременяване на пенсиите с 6,1 процента по Кодекса за социално осигуряване, отбеляза Георги Гьоков. Наред с това в коалиционното споразумение е предвидено за шестмесечен срок да бъде извършен анализ на пенсионната система и да бъде намерено решение за устойчив във времето механизъм за осъвременяване на пенсиите. Ако бъде постигнат консенсус и със социалните партньори, този механизъм може да бъде приложен още след юни 2022 г., посочи социалният министър. Според него пенсиите трябва да растат според приноса в осигурителната система, а всички, които имат нужда, да бъдат подпомагани чрез системата на социално подпомагане до линията на бедност.

Народното събрание не прие проект за решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар. Проекторешението беше внесено от Делян Добрев, Жечо Станков и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2022 г.)

В брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението между правителството на Република Бъл­гария и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието.

С новото Споразумение се предвижда обмен на добри практики в областите на предучилищното, началното и средното образование, реформи в образователната система, приобщаването на деца със специални образователни потребности и професионалното обучение на възрастни, училищни партньорства и училищни мрежи.

Текстовете на Споразумението регламентират продължаване на сътрудничеството по линия на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации. Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на студенти между висши училища.

Страните ще си сътрудничат по въпроси, свързани с взаимното признаване на образователни и научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, както и за признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в публично признати училища. Предвижда се разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. за придобиване на квалификация по професи­ята „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“.

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Новият нормативен акт се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Определеният с наредбата държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ регламентира:

– изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация;

– изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“;

– валидирането на професионални знания, умения и компетентности;

– описанието на професията;

– изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция.

Държавният образователен стандарт, описан чрез подхода „единици резултати от учене“, ще осигури възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

 

Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание