ВКС разясни как се доказва своене на съсобствен фамилен имот

Как близки роднини, които владеят различни обекти в съсобствен имот – например етажи от къща или кооперация, без противопоставянето на другия собственик, доказват своенето им, за да ги придобият по давност. Разяснения по този въпрос даде състав на Върховния касационен съд (ВКС) в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс за развитие на правото (пълния текст на решението виж тук).

Пред върховните съдии Дияна Ценева (председател на състава), Бонка Дечева (докладчик) и Ваня Атанасова е бил поставен следният въпрос: „Когато близки роднини и сънаследници (съсобственици) живеят в жилищна сграда, в която има няколко жилищни обекта и всеки от тях е установил самостоятелна фактическа власт върху отделен обект със знанието и без противопоставянето на другите съсобственици, която упражнява в продължение на повече от десет години, трябва ли да извършват някакви други действия по отблъскване владението на другите съсобственици?“.

Повод за него е делото между жена и съпругата и децата на покойния ѝ брат. Първите две инстанции – софийските районен и градски съд, допускат делба на апартамент в столицата между тях, тя обжалва и делото стига до ВКС.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 91 от 23.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 91 от 23.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 91 от 23.10.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за администрацията в съдилищата, тъй като до момента липсваше необходимата  правна  регламентация,  която  да  отчита  специфичната дейност  на  администрацията  в  сферата  на  административното правораздаване.

Въвежда се воденето на нова деловодна книга във връзка с нормата на чл. 276, ал. 1 ЗИНЗС, която регламентира, че  всеки  лишен  от  свобода  или  задържан  под  стража  може  да  иска прекратяването на действия и бездействия на орган по изпълнение на наказанията  или  на  длъжностно  лице,  представляващи  нарушение  на забраната по чл. 3 от същия закон, както и извършването на действия с цел прекратяване или предотвратяване на нарушение на забраната по чл. 3, като това искане се вписва в специална книга в съда, в която като се отбелязват точният час на постъпването и подателят му.

Създава се изрична разпоредба във връзка с различната практика на съдилищата,  че  исканията  за спиране  на  предварителното изпълнение, респ. искането за допускане на предварително изпълнение, трябва да се разглеждат в рамките на основното съдебно производство по оспорване на административния  акт,  който  го  е  допуснал,  съответно  чието предварително изпълнение се търси.

 Промени има в Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри, като целта им е увеличаване на възможностите за вписване в регистъра на треньорските кадри чрез разширяване на изискванията, при съответствието с които заявителите могат да бъдат вписани.

В частност от новосъздадените възможности ще могат да се ползват лицата с подходяща квалификация за инструктори във въоръжените сили, МВР и НСО, както и тези с квалификация на учители/преподаватели по физическо възпитание със специализация по вид спорт или изучавана методика на преподаване/обучение по вид спорт.

Ограничава се достъпа до треньорска длъжност на лица без професионална квалификация въз основа на завареното фактическо положение, че изпълняват такава длъжност, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на Наредба № 1/2019 г. Прецизират се разпоредбите, регламентиращи производството по вписване в регистъра, с цел по-висока правна сигурност и намаляване на вероятностите за възникване на спорове, водещи до образуването  на съдебни производства. Осигурява се по-дълъг срок на лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.), да отговорят на новите материалноправни изисквания и да бъдат вписани в регистъра на треньорските кадри.

Удължават с 6 месеца срока на документите за самоличност, изтичащи до 31 януари 2021 г.

Срокът на валидност на документите за самоличност, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., да бъде удължен с 6 месеца. Такава промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, внесе ГЕРБ (пълния текст на законопроекта виж тук).

В момента с удължена валидност са личните карти и паспортите, изтичащи до 31 октомври 2020 г.

„До края на тази година изтича срокът на валидност на голям брой лични карти и паспорти, съответно предстои тяхната подмяна. Това означава, че голяма част от българските граждани ще им се наложи да ги подменят в усложнена епидемична обстановка. С цел да избегнем риска от разпространяване на заразната болест и да опазим живота и здравето на служителите на МВР, предлагаме тази промяна“, каза Красимир Ципов от ГЕРБ. И обясни, че тази промяна ще засегне над 400 хил. души.

„След извънредното положение за месеците юни, юли и август са били издадени над 381 хил. лични карти. Над 181 хил. паспорти, над 201 хил. шофьорски книжки“, съобщи той. И каза, че през ноември, декември и януари ще изтекат още над 303 500 лични карти и над 110 400 паспорти. „Сметнахме, че за да избегнем този риск от заразяване, който касае всеки един гражданин и служителите на МВР, е необходимо да внесем тази промяна, с която де факто ще бъдат удължени над 410 хил. документа“, каза Ципов.

Повече подробности по темата четете тук.

Окончателно: нов код сменя сегашния БУЛСТАТ на свободните професии

агенция по вписванията

Упражняващите свободна професия, като адвокатите, вече няма да имат код по БУЛСТАТ, който съвпада с единния им граждански номер. Това решиха днес депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Новите кодове ще са 9, а не 10-цифрени. Те ще бъдат въведени служебно от Агенцията по вписванията. Депутатите ѝ дадоха 14 месеца, за да го направи.

В момента кодът по БУЛСТАТ на всички упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и на другите физически лица – осигурители, всъщност е тяхното ЕГН. За чужденците съответно личният им номер. По данни на правителството това са 300 486 души.

Измененията в закона предвиждат, че Агенцията по вписванията ще даде възможност за справка на кой стар номер по БУЛСТАТ отговаря нов и обратното. Освен това данните за новите номера ще бъдат предоставени служебно на Националната агенция за приходите и на другите институции.

Повече подробности по темата четете тук.

България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.

България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.Снимка: Bloomberg L.P.

 

България очаква да получи от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, кохезионните фондове и Фонда за морско дело и рибарство малко над 9,7 млрд. евро за новия програмен период (2021-2027 г.). Заедно с националното съфинансиране сумата, с която се очаква страната ни да разполага по новите оперативни програми, възлиза на 11,43 млрд. евро.

Това се вижда от проекта на споразумение за партньорство с ЕС за следващия програмен период, който е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища по документа изтича на 30 ноември.

Допълнително ще се уточнява финансирането за слаборазвитите региони, което е договорено в размер на около 200 млн. евро. В тази сметка не са включени и средствата по програмата за селските райони.

В документа се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, посочват вносителите.

През януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други.  В документа се формулирани пет водещи приоритета за финансиране и се предлага рамката на новите оперативни програми.

Приоритети за финансиране

България е формулирала пет цели на политиката за финансиране през новия програмен период. Това са:

·        иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;

·        чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;

·        подобряване на мобилността и регионалната свързаност;

·        развитите на човешките ресурси и образование;

·        устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Повече подробности по темата четете тук.

КС ще се произнесе за комисията за нова Конституция и за банковата несъстоятелност

Конституционният съд (КС) обяви, че ще се произнесе дали е спазен основният закон при част от многобройните промени в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) заради фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и при създаването на временна комисия в парламента за обсъждане на проекта на ГЕРБ за нова Конституция. С определения от днес двете дела бяха допуснати за разглеждане.

Искането за „отмяна“ на 9 разпоредби от ЗБН е на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). За допускането му са гласували 11 конституционни съдии, а против е бил Гроздан Илиев.

Оспорените разпоредби са § 5 – 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на ЗБН (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от ЗБН, §1, т.7 от допълнителните разпоредби на ЗИД на ЗБН (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.), § 16 от ЗИД на ЗБН (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.), чл. 60б, ал. 1 – 3 от ЗБН и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗБН. За част от тези норми самият закон заявява, че се отнасят само за казуса с Корпоративна търговска банка, други въвеждат общи правила.

Адвокатурата изрежда множество нарушения на основния закон при деветте разпоредби – недопустимо обратно действие, противоречивост, неяснота, нарушение на принципа за равенство пред закона и други.

За един от текстовете от ЗБН, по чието конституционосъобразност предстои да се произнесе КС, това е втори опит да бъде поставен на вниманието на членовете му. Става дума за § 8 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБН. С него се придаде обратно действие от 20 юни 2014 г. на преформулираните през 2018 г. основания (чл. 59 ЗБН) за относителна недействителност на извършени от кредитори на банката или от самата нея прихващания.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 90 от 20.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 90 от 20.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 90 от 20.10.2020 г.)

В днешния 90-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, които влизат в сила от 1.11.2020 г.

Създава се нова дирекция „Лабораторен контрол“, тъй като до момента в Българската агенция по безопасност на храните няма специализирано звено, което да осъществява координация и контрол по отношение на лабораторните дейности.

Секторът „Мляко“, който е в състава на отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ – София, преминава в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, който извършва широк обем от лабораторно-диагностични дейности.

Разрешаването и контролът на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства ще се извършва от дирекцията по контрол на ветеринарномедицинските продукти.

Промени има в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето и влизат с сила от днес.

В случай на данни за лоша грижа от страна на персонала или неподходяща физическа среда в центровете от семеен тип, в които се отглеждат деца без родителска грижа и социалните услуги за деца със и без увреждания, вече ще се сигнализира в новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги. Съгласно приетите изменения контролът и мониторингът на качеството на тези услуги ще се извършва от новосъздадената агенция. Тя ще отговаря и проверява дали има определени стандарти за качеството на грижата за децата в тях.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да се сезира при нарушаване на права на дете, както и да осъществява контрол за спазването правата на детето в почти 24 000 обекта, сред които са всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрилата на детето.

Държавната агенция за закрила на детето вече няма да отговаря и за лицензирането на неправителствените организации като доставчици на социални услуги за деца, които също преминават в ресора на Агенцията за качеството на социалните услуги.

Държавен вестник, брой 89 от 16.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 89 от 16.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още