Важни изменения в Търговския закон!

imagesС част от последните изменения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 3.01.2016 г.) се въвежда промяна във формата, в която се вземат определени решения от общото събрание на съдружниците в ООД – вместо досегашната писмена тя вече става писмена с нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието, извършени едновременно – чл. 137, ал. 4 от ТЗ. Въпросните решения на общото събрание са: за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях (решенията на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ). Предвидена е възможност за избягване на необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието чрез включване на изрична клауза в дружествения договор на съответното дружество, че тези решения се вземат в писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).

Има още

Нови срокове за подаване на годишни финансови отчети

40128_thumb2Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че съгласно новият Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ са променени крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети, както следва:
а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2016 г. /чл. 38 от Закона за счетоводството/;
б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2016 г.

Забележка: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2016 г., Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.
Неподалите в срок ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ/съгл. чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството/.

Във ВКС пред журналисти бе разпределено публично делото за несъстоятелността на „КТБ” АД

изтеглен файлНа 25 ноември 2015 г. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд беше публично разпределено делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ). Системата за случайно разпределение на дела посочи за докладчик по търговско дело № 3343/2015 г. съдията от Първо търговско отделение Вероника Николова, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

Има още

НС прие на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които ще доведат до намаляване на държавните такси

430x287Парламентът прие на първо четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, внесени от Министерския съвет. Със законопроекта се въвеждат мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез изграждането на цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

Ново ТР относно решение на ООд като условие за действителност на разпоредителна сделка с имот

PractikaВ новото тълкувателно решение върховният касационен съд реши следното:
1. Решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган (управител/управители).
2. Към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона на две търговски дружества, не се прилага забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД.

Има още

Продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество

ProceduriПроцедурата по продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество има за цел да разясни предпоставките, при които едно прекратено дружество, за което е открито производство по ликвидация, може да продължи своята дейност, както и да разгледа съответните специфики, с които е свързана една такава ситуация, явяваща се по-скоро изключение от нормалното развитие на ликвидационния процес.

Има още

Парламентът прие промени в Закона за търговския регистър

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за Търговския регистър. Агенцията по вписванията вече ще съхранява предоставените й писмени документи за срок от десет години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на 10-годишния срок те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд.

 

 

Има още

Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон

Народното събрание прие на първо четене промени в Търговския закон, които целят да се противодейства на забавените плащания между предприятия и между предприятия и държавни органи. С измененията се въвежда срок за плащане от 30 дни от получаването на фактурата. При забавяне на изпълнението на парично задължение, когато кредиторът е изпълнил задълженията си по договор и ако друго не е уговорено, той има право на обезщетение в размер на законната лихва, както и на разноски за събиране на вземането си в размер 80 лева, предвиждат измененията.

Народните представители приеха на първо четене още два проекта за промени в Търговския закон, внесени от депутати от ГЕРБ и от Коалиция за България. Измененията са свързани с подобряване на производството по несъстоятелност.

Ще отпадне изискването фирмите да подават отчети в Търговския регистър

Ще отпадне изискването фирмите да подават годишен финансов отчет по няколко пъти пред няколко държавни институции. Това става ясно от плана за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса, който правителството прие вчера, предаде БГНЕС.

 

Има още

Делба на дружествен дял в ООД

Съгласно чл. 131 от Търговския закон (ТЗ) делба на дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е посочено друго в дружествения договор. С оглед систематичното тълкуване на закона, практиката свързва тази разпоредба с делба на дружествен дял между наследниците на починал съдружник, когато притежаваният от него дружествен дял става част от наследствената маса, а не със случаите, когато има притежание на дружествен дял между няколко лица (съгласно чл. 132 от ТЗ).

Има още