Държавен вестник, брой 86 от 15.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 86 от 15.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 86 от 15.10.2021 г.)

В брой 86 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите.

Новият правилник е разработен с цел разграничаване функциите на действащите, съгласно разпоредбите на Закона за водите три съвета в областта на управление на водите – Висш консултативен съвет по водите, Координационен съвет по водите и Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море.

Консултативният и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море е създаден като орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда и се председателства от министъра на околната среда и водите. Координационният съвет по водите е създаден с цел интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Негов председател е министърът на околната среда и водите.

Правилникът за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите регламентира устрой­ството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите, който е постоянен консултативен орган към Министерството на околната среда и водите.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Промяната засяга дейността и структурата на Дирекция „Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване“. Създава се и нова разпоредба, която регламентира функциите на Дирекция „Международна дейност и координация на системите за социална си­гурност“.

Съгласно заключителните разпоредби на изменителния акт в срок до един месец от влизането в сила на правилника управителят трябва да утвърди длъжностно разписание на служителите в НЗОК.

В брой 86 се допълва Наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение.

В член 15 е добавен нов текст, съгласно който на лицевата страна на възпоменателна монета няма да се изобразява емблемата на Българ­ската народна банка, когато за изработването на дизайна на възпоменателната монета се използват художествени проекти за разменна монета със същия номинал.

Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 85 от 12.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 85 от 12.10.2021 г.)

В брой 85 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 13 от 5 октомври 2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г.

 Конституционният съд обяви за противоконситуционна разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от НПК, която създаваше законова възможност задър­жаният в затвора или ареста обвиняем да участва в делото пред първоинстанционния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното произ­водство чрез видеоконференция. По своето естество разпоредбата представляваше изключение от правилото, че довеждането на задържания обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора.

Като предвиж­даше възможност за участие на обвиняемия в делото за първоначално вземане на мярка за неотклонение задържане под стража чрез ви­деоконференция на основание обявено военно или друго извънредно положение, отменената разпоредба ограничаваше правото на обвиня­емия на физическо в смисъл на присъствено изправяне пред съдията, без да въвежда стан­дарта за това ограничаване в противоречие с принципа на правовата държава.

Конституционният е преценил, че разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изр. второ от НПК нарушава правото на за­щита на гражданите по чл. 122 във връзка с чл. 56 от Конституцията.

Отменената разпоредба е била в противоречие и с чл. 30, ал. 1 от Конституцията поради това, че е ограничавала недопустимо правото на задържаните по наказателно обвинение лица на непосредствено физическо изправяне пред съд.

В новия брой се изменя и допълва Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изпла­щане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обяве­на с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Съгласно направените изменения работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и сеп­тември 2021 г., трябва да подадат заявление в срок до 31 октомври 2021 г. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за ноември 2021 г., ще подават заявление в срок до 10 де­кември 2021 г. в условията на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 до 31 декември 2021 г.

Работодателите ще могат да кандидатстват за изплащане на средства за декември 2021 г. след и в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на ико­номиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.

В настоящия брой на ДВ е изменена и допълнена и Наредбата за попечителските и консултатив­ните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за из­вършване на плащания.

В текста на наредбата са направени изменения, свързани със синхронизиране на нейните разпоредби с промените в КСО, като се предвижда актуализиране на функциите на попечителските съвети, така че да включат защита на правата и интересите на лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания.  По този начин разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с настъпилите промени на законово ниво и се осигурява яснота и правна сигурност в дейността на попечителските съвети.

 

Държавен вестник, брой 84 от 08.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 84 от 08.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 84 от 08.10.2021 г.)

В брой 84 на “Държавен вестник” се изменя Постановление № 197 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туропе­раторска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за пре­одоляване на последиците.

Съгласно направената промяна туроператорите ще изплащат на клиентите си дължимите суми за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок до 30 ноември 2021 г.

В този брой е обнародвано и Решение № 12 от 30 септември 2021 г. по конституционно дело  № 10 от 2021 г., с което Конституционният съд обявява за противоконституционни разпо­редбите на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е“, на чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца“, на чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено добро­волно“ и на чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно“ от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. изм., бр. 9 от 2.02.2021 г.).

През месец юни омбудсманът е отправил жалба за установяване на противоконституционност на норми от НК, въз основа на които при престъпление се отнемат от трети лица, различни от извършителя, превозни средства в полза на държавата, като по този начин несправедливо са засегнати основни права на граждани – правото на собственост, правото на достъп до съд и правото на защита. Жалбата е аргументирана с факта, че на практика третите лица – собственици, при отнемане на автомобила им, са лишени от достъп до съд, както и че е възможно те да разберат, че в наказателно производство е бил решен въпросът за отнемане на тяхна собственост, едва след като излезе решението на съда за конфискацията.

Общото между четирите частично атаку­вани разпоредби е, че всички те предвиждат принудително отнемане в полза на държавата на определени категории движими вещи, които са послужили за извършването на престъпле­ние и чийто собственик е лице извън кръга на осъдените за съответното деяние. В нито една от разпоредбите не е предвидена възмож­ност за преценка от страна на съда дали да постанови отнемането, като съобрази други обстоятелства, които биха били от значение за неотнемане на вещта.

И в четирите хипотези собственикът на подлежащата на отнемане в полза на държавата вещ не разполага с процесуална възможност да се противопостави на това отнемане, което логически следва от факта, че това трето лице няма отношение към извършеното престъпле­ние. Обстоятелството, че собственикът на вещта доброволно е отстъпил нейното ползване на друго лице, не може да обоснове презумпцията, че той е знаел или е предполагал, че другото лице ще извърши престъпление по чл. 280 или 281 от НК.

В новия брой се изменя и Ин­струкция № И-5 от 5.09.2017 г. за ус­ловията и реда за организиране, под­държане и достъп до електронния ре­гистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“.

В Инструкцията е направено следното изменение: поставя се задача на командира на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана да назначава администратор по сигурността на Автоматизирана система за управление на човешките ресурси, на мястото на командира на Стационарната комуникационна и информационна система, тъй като тази структура ще престане да съществува с формирането на горепосоченото командване, което е неин правоприемник, считано от 01.09.2021 г. С тази промяна се цели привеждане в съответствие на разпоредбата на чл. 39 от Инструкцията с последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 23 от 2021 г.) относно новата структура на Българската армия.

Поради неточно препращане, се прави и прецизиране на текстове от приложенията към Инструкцията във връзка с тяхното синхронизиране със съответните разпоредби в Инструкцията.

 

 

Държавен вестник, брой 83 от 05.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 83 от 05.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 83 от 05.10.2021 г.)

В новия брой 83 на “Държавен вестник” се допълва Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мер­ките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В наредбата са отразени промените заложени в Програмата за развитие на селските райони по отношение на условията за получаване на финансова помощ. По този начин се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на програмата и се очаква точно изпълнение на одобрените проекти.

В този брой се изменя и допълва Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбра­ната, структурите на пряко подчи­нение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време.

Целта на направените промени е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, регламентиращ осигуряването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с безплатна храна и напитки.

Необходимостта от измененията в текста на наредбата се обуславя от настъпилите промени в националното законодателство, свързани с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, обн. ДВ, бр. 109/22.12.2020 г. и Правилника за прилагане на ЗРВСРБ, изм. и доп. ДВ бр. 21/12.03.2021 г.

Съгласно чл. 53в, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, по време на първия етап по чл. 59а, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, резервистите пребивават в района на военното формирование през цялото денонощие (24/7), което налага за същите да бъде осигурена безплатна храна и ободряващи напитки. Паралелно с това се налагат и промени в сега действащите текстове на наредбата, свързани с приетите изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ бр. 23/19.03.2021 г., в сила от 1.09.2021 г., в частта, относно промяна статута на Съвместното командване на силите и формирането на Командването за логистична поддръжка.

 

КС обяви за противоконституционни четири конфискационни разпоредби от НК

На 30 септември 2021 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 10 от 2021 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено доброволно” и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., посл. изм. ДВ бр. 9 от 2.02.2021 г.). Решението e прието единодушно с 11 гласа.

Всички те бяха атакувани в КС от омбудсмана Диана Ковачева.

В решението съда се посочва, че общото между четирите частично атакувани разпоредби е, че всички те предвиждат принудително отнемане  в полза на държавата на определени категории движими вещи, които са послужили за извършването на престъпление и чийто собственик е лице извън кръга на осъдените за съответното деяние. В нито една от разпоредбите не е предвидена възможност за преценка от страна на съда дали да постанови отнемането, като съобрази други обстоятелства, които биха били от значение за неотнемане на вещта

„Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си да контролира и санкционира физически и юридически лица, осъществяващи нераглементиран превоз, не може да бъде основание за въвеждане на ограничения на основни права, с характер на фактическо санкциониране и такова ограничение е конституционно нетърпимо“ – подчергтават в решението си констутуционните съдии.

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук.

Държавен вестник, брой 82 от 01.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 82 от 01.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още