Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 13 от 07.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 13 от 07.02.2023 г.)

В брой 13 на “Държавен вестник” се допълва Законът за здравното осигуряване.

Определят се критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Националните рамкови договори вече трябва да съдържат изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Договорите ще включват и методика за финансиране на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебните заведения за болнична помощ.

В срок до шест месеца от влизането в сила на Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване Министерският съвет трябва да приеме изменения и допълнения в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

 В този брой се изменя Решение № 642 на Минис­терския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Срокът на валидност на регистраци­онните карти на чужденците с предоста­вена временна закрила, който изтича до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

 

 

 

До 17 февруари приемат документи в трите конкурса за младши магистрати

До 17 февруари 2023 г. (включително) може да се подават документи в трите конкурса за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съобщиха от Висшия съдебен съвет, съобщава Лекс.бг.

В бр. 12 от 3.02.2023 г. на Държавен вестник са обнародвани обявите за тях и започна да тече 14-дневният срок за подаване на заявления.

Конкурсът за младши съдии е за 29 места в 12 окръжни съдилища. Те са разпределени по следния начин – 15 от тях са в Софийския градски съд, по две са в Хасково, Пловдив и Варна и по едно в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора и ОС-София.

Конкурсът за младши прокурори е за 19 места. Те са в следните районни прокуратури – пет са в Софийската районна прокуратура, две в РП-Благоевград и по едно в Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Варна, Добрич, Бургас, Сливен и Ямбол.

За младши следователи местата са 15 в отделите на следните окръжни прокуратури – четири в Софийската градска прокуратура, две в ОП-Благоевград и по едно в Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Габрово, Русе, Варна, Силистра, Бургас и Сливен.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Държавен вестник, брой 12 от 03.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 12 от 03.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 12 от 03.02.2023 г.)

В брой 12 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за администрацията на европейските делеги­рани прокурори в Република България.

С изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създадена нова ал. 10 на чл. 136 ЗСВ. Същата постановява, че за осъществяване на своите функции по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), европейските делегирани прокурори се подпомагат от самостоятелна администрация. По предложение на европейския прокурор от България в колегията на Европейската прокуратура пленумът на Висшия съдебен съвет приема правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори.

Посочените нормативни изменения и допълнения са основание за приемането на нов нормативен акт – Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори.

С този акт се цели определянето на звената в новата администрацията, разписването на функционалните им характеристики, уреждането на организацията на работата на отделните структурни единици, редът за провеждане на конкурси, условията за несъвместимост за съдебните служители и условията за атестирането им.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специ­фичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролира­щите лица.

Основните заинтересовани страни от промените в наредбата са Министерството на земеделието, производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно специфичен характер и контролиращите лица на защитените продукти и храни.

Създава се национална процедура за преглед и одобрение на стандартни изменения на продуктовата спецификация на географски означения. Производители на земеделски продукти, храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, които са заличени от съответния национален регистър, ще имат възможност отново да бъдат вписани при по-лека процедура, като подадат писмено заявление за регистация до компетентното звено в Министерството на земеделието.

Отпадането на проверката на място при производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, които са заличени от съответния регистър и са подали заявление за повторно вписване представлява значително намаляване на административната тежест за тази категория лица.

 

 

 

Държавен вестник, брой 11 от 02.02.2023 г.

Държавен вестник, брой 11 от 02.02.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 11 от 02.02.2023 г.)

В извънредния брой 11 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за енергетиката.

Новата правна уредба за съхранение на електроенергия, въведена с Директива 2019/944/ЕС и националната разпоредба в ЗЕ, приета въз основа на Директивата играе важна роля за насърчаване на напредъка в областта на съхранението на електроенергия.

С направените промени се въвежда класифициране на съхранението на енергия като една от електроенергийните дейности (в допълнение към дейностите по производство, търговия, дейности на системен оператор, дейности на оператор на разпределителната система и дейности на оператор на електроенергийния пазар). Понастоящем има правна празнина по отношение на регулирането на съхранението на енергия в България. На практика съхранението на енергия често се класифицира като генериране. Направените промени целят да се подобри правната сигурност и предвидимостта за участниците на пазара. Допълнени са и норми относно собственост на съоръжения за съхранение на енергия.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Гражданският процесуален кодекс.

Предвижда се връчването на адвокат да става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят ще посочва името и качеството на получателя. Връчването на адвокат ще може да се извър­ши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване.

Съгласно направените промени изпълнителният лист ще се издава в елек­тронна форма и ще се подписва от съдия от съот­ветния съд. Когато издаването на изпълнителен лист в електронна форма не е възможно, ще се издава изпълнителен лист в един екземпляр на хартиен носител. След издаването на изпълнителния лист в електронна форма съдебните изпълнители и държавните учреждения, до които е подадено искане за плащане ще получават достъп до него чрез Единния портал за елек­тронно правосъдие.

Всички процесуални действия в заповедното производство ще се извършват в електронна форма и всички актове на съда в производството, включително заповед за изпълнение и изпълнителен лист, ще се издават в електронна форма, освен когато изрично е предвидено друго. Заявителят и длъжникът ще могат да из­вършват процесуални действия и писмено на хартиен носител, освен когато изрично е предвидено друго.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за ме­диацията.

Съгласно промяната законът ще урежда и процедурата по ме­диация по висящи съдебни дела.

В текста на закона е добавена нова Глава шеста „Медиация по висящи съдебни дела“.

В случаите и при условията, предвидени в закон, съдът ще задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която ще се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд. Извън посочените случаи процедура по медиация в съдебен център по медиация ще може да се провежда и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишни отчети за дейността по ЗКПО и ЗДДФЛ; Данъчно законодателство и осигурително законодателство, в сила от 01.01.2023 г; Модели на ГФО. Отчетност в условията на пандемия; Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година (DOC-формат)
 6. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 7. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 8. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 9. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 10. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 11. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 12. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
 13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 14. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 15. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Право на пълен данъчен кредит и предпоставки за ползване на частичен данъчен кредит на основание чл. 73, ал. 1 ЗДДС – Липсата на данни в информационната система за наети лица при доставчиците не може само по себе си да обоснове категоричен извод за нереалност на доставките, особено при неналичието на обективни факти и данни за участие в данъчна измама
 16. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 17. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 18. Облагане с данък добавена стойност на доставките при подобрение и ремонт на нает актив – Наличие на бартер по смисъла на чл. 130, ал. 1 ЗДДС, когато извършените от наемателя СМР по договор за наем са за сметка на наемната цена – Данъчно събитие за извършените в наетия обект СМР към момента на извършване на строителните услуги
 19. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 20. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 21. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 22. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
 23. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 24. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения
 25. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 26. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 27. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност
 29. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 30. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 31. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 32. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 33. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 34. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 35. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 36. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 37. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 38. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 39. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти… (DOC-формат
 40. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 41. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 42. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за ползване на данъчни облекчения
 43. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 44. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми
 45. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 46. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 47. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 48. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 49. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 50. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 година
 51. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС
 52. Режим „отложено плащане на акциз“ по смисъла на ЗАДС
 53. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.  по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ
 54. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 55. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35)
 56. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
 57. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 58. Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим
 59. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 60. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 61. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 62. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 63. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 64. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 65. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 66. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Условие за наличие на облагаема доставка като основание за възникване на данъчно събитие, обуславящо правото на данъчен кредит – Използване на фактури с отразено в тях невярно съдържание като предпоставка за прилагане на ревизия по особения ред – Направени разходи в по-голям размер от реализираните приходи, което не означава, че РЛ няма да черпи икономическа изгода от тези разходи в по-дълъг период от финансовата година

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2022 година (формат MS Excel)
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2022 г.
 4. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2022 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 7. Отчет за собствения капитал за 2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Справка за група предприятия през 2022 година
 10. Справка за данъците и таксите за 2022 година
 11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2022 година
 12. Справка за местните единици за 2022 година
 13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
 14. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 година на микропредприятията
 15. Справка за предприятието през 2022 година
 16. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година (формат MS Excel)
 17. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2022 година
 18. Счетоводен баланс към 31.12.2022 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 19. Счетоводен стандарт (СС) 4 Отчитане на амортизациите – разяснение – Обстоятелства по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – Съпоставка на отчетените добиви със статистическите данни за средните добиви – Неотчетени добиви от производство и съответно неотчетени приходи от реализацията им – Данъчни амортизации за биологични активи
 20. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 4. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Осигурително законодателство за 2023 година
 2. Осигуряване на чуждите граждани, работещи при условията на българското законодателство
 3. Регистър на болнични листове – НОИ (формат MS Excel)
 4. Регистър на болнични листове – СТМ и НОИ (разширен вариант) (формат MS Excel)

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците/ползвателите на МПС и обезщетяване на лицата за причинени вреди. „Зелена карта“ – Необходимост от доказване на пропуснатите ползи, причинени от непозволено увреждане, във връзка с иск за тяхното обезщетяване
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – юридическо лице
 7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2023 г.
 2. Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 3. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 4. Отчетност на бюджетните организации
 5. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 6. Сметки за средствата от Европейския съюз
 7. Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
 8. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Изчислителни системи

 1. Граждански договор“ с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 2. Сметка за изплатени суми за 2020 – 2023 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ за 2023 г.
 3. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки – попечители по КСО
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална работна заплата за страната
 5. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 10 от 31.01.2023 г.)

В брой 10 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за медицинската експертиза.

С промяната в наредбата родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват болничен лист за временна неработоспособност, когато детето е върнато от детско заведение или училище поради карантина. Досега тази възможност имаха само родителите на деца, посещаващи детско заведение.

Промяната в някои отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти ще допринесе за по-справедливото оценяване по тези заболявания, както и за прецизиране на случаите, при които с категоричност трябва да се определи пожизнен срок на инвалидност и/или чужда помощ.

Променя се методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти. Същественото в тази промяна е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка, като новият начин на нейното изчисляване отразява най-високия процент на най-тежкото увреждане, към който се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

В този брой се изменя и допълва и Законът за българския жестов език.

Съгласно направената промяна преводач от и на български жестов език може да бъде и лице с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Български жестов език“ от професи­онално направление „Филология“.

В закона е въведена нова разпоредба съгасно кято правото на безвъзмездна преводаческа услуга е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни. Полученият непаричен доход от глухото или сляпо-глухото лице чрез осигурената без­възмездна преводаческа услуга няма да се облага с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Размерът на заплащането на един час преводаческа услуга ще бъде 5 на сто от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 1 от 24 януари 2023 г. по конституционно дело № 17 от 2022 г.

Конституционният съд е сезиран от глав­ния прокурор на Република България. Поискано е установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (НК), която гласи: „Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението“ в частта „и когато не е собственост на дееца“.

Съдът счита, че при вече обяве­ните за противоконституционни разпоредби на българския наказателен закон за отнемане на превозни или преносни средства на трето лице, което не е знаело, нито е могло да знае или е било длъжно да знае, че вещта му ще се използва за извършване на престъпление, на още по-силно основание би следвало да се приеме за противоконституционна разпо­редбата на чл. 240а, ал. 7 НК по отношение на превозни или преносни средства, които са използвани за преместване на предмета на престъплението след извършване на изпълни­телното деяние добив на природни богатства по смисъла на чл. 240а, ал. 1 НК.

Предвид изложените съображения, КС обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. изм. и доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.