Биткойн е пред първия си голям тест, като алтернатива на традиционните финанси

midjourney

Проблемите с SVB и Credit Suisse оскъпяват сериозно криптовалутите, увеличавайки общата им капитализация с 200 млрд. долара за последната седмица

Криптопазарът получи своя първи реален шанс да се докаже, като алтернатива на централизираната финансова система. Банковите проблеми и притесненията за финансовия сектор донесоха допълнителен натиск върху фондовите борси през последната седмица, които са обект на разпродажби, а потоците се насочиха към виртуалните валути и златото. При финансовата криза от 2008 г. с фалита на Lehman Brothers в крипто инвестираха шепа специализирани инвеститори, но днес е различно – криптопазарът е 1.2 трилиона долара.

В рамките на седем дни настроенията на него напълно се промениха от страх до разрастваща се еуфория. Общата капитализация на всички криптовалути скочи, като от миналия понеделник е нараснала с 200 млрд. долара, според данни от Coingecko. След проблемите на Silvergate и фалитите на Signature и Silicon Valley Bank, мнозина си мислиха, че криптото само ще понижава стойността си. Уязвимостта на традиционната банкова система обаче спомогна за насърчаване на криптоинвестициите, което е и главната цел при създаване на най-голямата дигитална валута. В отговор на фалитите обаче регулаторите спешно се опитаха да възстановят доверието в банковата системата.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg

.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 26 от 21.03.2023 г.)

В брой 26 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства.

Необходимостта да бъде приета изцяло нова наредба е обусловена от множеството нормативни изменения, направени с промените в Закона за подземните богатства от 2020 г.  С тези промени уредбата относно конкурсите и търговете е значително променена, като са допълнени изискванията за участие, както и финансовите, техническите и професионалните условия, на които трябва да отговарят кандидатите. Нов ред е предвиден и за доказване изпълнението на тези изисквания.

            С новата наредба се цели да се намали административната тежест спрямо кандидатите, като се допуска електронна форма на попълване, подписване и подаване на заявленията и офертите им.

Наредбата регламентира ред за провеждане на явно наддаване, когато ценовите предложения на двама или повече кандидати в търга съвпадат.

Неприключилите до влизането в сила на наредбата конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване или на концесии за добив на подземни богатства по заявления, подадени до 11 септември 2020 г. ще се довършват при условията и по реда на от­менената Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства.

 

МФ публикува законите, с които вдига данъците

МФ публикува законите, с които вдига данъците

Всички фирми и еднолични търговци ще бъдат облагани с данък „свръхпечалба“, а почти всички намалени ставки по ДДС се връщат на 20%

Министерството на финансите публикува обещаните помени в данъчните закони, с които ще се опита да запуши дупката в бюджета, която в противен случай би била много над 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, съобщава сайтът Економик.бг. С предлаганите сега мерки в областта на приходите финансовият министър Росица Велкова очаква дефицитът през тази година да остане в рамките на 3% и да не се материализират всички обявени от самата нея рискове за държавата.

Велкова обяви тази седмица, че правителството ще внесе законопроектите в Народното събрание в първия ден след изборите – на 3 април. Приемането на мерките, които според нея са задължителни, трябва да бъдат одобрени от депутатите в новия парламент. Служебното правителство не може да ги приложи без санкцията на НС.

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предлагат се мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. Въвежда се задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3.5 тона.

Предлагат се и мерки относно условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори – въвеждане на режим за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към данъчно задължени лица. Плащанията ще са по сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени на задължените лица изпълнителни листове за над 1000 лв. Чрез този режим ще се въведе още един начин за информиране на публичните изпълнители за наличие на финансови средства в данъчно задължени лица.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),  с които от 1 юли 2023 г. се въвежда данък „свръхпечалба“, с който ще се облагат „свръхпечалбите“ на всички фирми и еднолични търговци в България, генерирани второто полугодие на тази година.

Мярката е временна, еднократна и е изготвена с цел гарантиране на обществения интерес чрез запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори, се посочва в мотивите към предложението на МФ.

Повече подробности по темата четете в Economic.bg

Полезно в ДВ (бр. 25 от 17.03.2023 г.)

В извънредния брой 25 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление  № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане.

Съгласно направената промяна в разпоредбата на член 7 в състава на Гражданския съвет освен представители от професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите и журналистите е добавена и професионалната организация на адвокатите.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната.

На 9 декември 2022 г. е прието Решение на Народното събрание за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна. В изпълнение на т. 7 на решението, Министерският съвет следва да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до 3 (три) години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични предприятия на съответната равностойност. Направените изменения и допълнения създават условия за изпълнение на  решението на Народното събрание.

В настоящия брой на ДВ се допълва Постановление № 167 на МС от 22.04.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 се създава нова разпоредба, съгласно която до 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на дого­вори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната меди­цина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възло­жители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обо­собените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

В документацията за участие е необходимо да се посочат минималните изисквания към офертите, които са за част от номенкла­турите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офер­тите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.

 

 

 

Държавен вестник, брой 24 от 17.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 24 от 17.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 24 от 17.03.2023 г.)

В брой 24 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № H-1 от 9 март 2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации.

С наредбата се определят редът и критериите за признаване на организациите за защита правата на пациентите за предста­вителни организации, редът за установяване на представителността на орга­низациите на всеки три години след призна­ването им за представителни, както и редът за извършване на проверки за съответствие на представителните организации с изискванията на Закона за здравето.

Организациите за защита правата на пациентите са сдружения с нестопанска цел, създадени за осъществяване на обществе­нополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

В наредбата са определени няколко основни направления на дейности, участието в които доказва не само физическото съществуване на областните структури, но и реалния им принос в защитата на интересите на пациентите.

В новия брой на ДВ се изменя На­редба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.

С измененията се въвеждат актуализирани изисквания към статистическата отчетност, приложима за лизинговите дружества, дружествата, специализирани в кредитиране и дружествата за секюритизация.

Промените са свързани основно с разширяване на броя събирани балансови показатели и добавянето на нови характеристики според техния географски и секторен обхват.

С цел намаляване тежестта на докладване на отчетните единици, отпадат и част от събираните досега показатели относно разпределението на кредитите на сектор Нефинансови предприятия според икономическата дейност на кредитополучателя. Същите ще бъдат събирани в рамките на отчетността за подробни данни за кредитите и кредитния риск.

В този брой е обнародван и Правилникът за устройството и дейността на Националния военноисторически музей.

Новият правилник цели оптимизация на организационната структура на Музея и функционалните характеристики на структурните му звена чрез прецизиране на техните функции, в рамките на утвърдената му щатна численост и бюджет. Насочен е към повишаване ефективността на дейността на Музея в специфичните му и приоритетни области на дейност, при постигане на пълно съответствие с приложимото законодателство в областта на музейното дело. Това създава необходимост от оптимизиране на организацията на структурните звена за осъществяване на функциите на НВИМ, от създаване на още една длъжност „заместник-директор“, който да подпомага директора на музея при осъществяване на неговите правомощия, както и укрепване на административния капацитет.

Преразгледани и детайлизирани са функциите и отговорностите на териториалните структури – филиали на НВИМ, съобразно техния статут на звена към Музея и функционалната им зависимост от същия.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 25 от 17.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 25 от 17.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Съдът в Люксембург прие иска на ЕК срещу България за мръсния въздух за недопустим

Съдът на Европейския съюз (СЕС) прие иска на Европейската комисия (ЕК) срещу България заради мръсния въздух у нас за недопустим, съобщава правно-информационният сайт Лекс.бг (пълния текст на решението виж тук). Комисията настояваше на държавата да бъдат наложени тежки санкции, тъй като продължава да не изпълнява изискванията на Директивата за качеството на атмосферния въздух и вече беше осъдена за това.

Директивата за качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО) определя гранични стойности за концентрацията на определени атмосферни замърсители във въздуха. Тя изисква от държавите-членки да приемат планове за качеството на въздуха, ако те бъдат превишени, така че периодът на превишаване да е възможно най-кратък.

В решението „Комисия срещу България“ (C-488/15) от 5 април 2017 г. СЕС постанови, че България не е изпълнила задълженията си по тази директива, поради систематичното и постоянно превишаване в зоните и съответните агломерации, на дневните и годишните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на фини прахови частици (ПЧ10), както и за това, че не е гарантирала, че периодът на превишаване е възможно най-кратък. В това решение съдът констатира, че превишенията на тези стойности са се запазили в шест области и агломерации на българска територия от 2007 г. до 2014 г. включително.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Онлайн платформи и събиране на ДДС: Съветът не е превишил

Решение на СЕС по дело C695/20 | Fenix International Fenix International (наричано понататък „Fenix), дружество, регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) в Обединеното кралство, управлява в интернет платформа на социална мрежа, известна под името Only Fans. Тази платформа се предлага на „потребители“ от целия свят, които се разделят на „създатели“ и „почитатели“. Fenix предоставя не само платформата Only Fans, но и механизма, позволяващ събирането и разпределянето на извършените от почитателите плащания. Fenix удържа и фактурира на създателите 20 % от всяка платена им сума. Върху така удържаната от него сума Fenix начислява ДДС при ставка от 20 % и го посочва във фактурите, които издава.
 
Данъчната и митническа администрация съставя на Fenix актове за установяване на задължения за ДДС за периода между 2017 г. и 2020 г., като преценява, че Fenix трябва да се счита за действащо от свое име лице и съответно да плати ДДС за цялата платена от даден почитател сума, а не само за удържаните от нея като възнаграждение 20 %. Fenix обжалва пред съдилищата на Обединеното кралство. С жалбата си Fenix по същество оспорва правното основание на актовете за установяване на данъчни задължения, а именно разпоредба от регламент за изпълнение на Съвета, с който се уточнява Директивата за ДДС. Сезираната от Fenix юрисдикция отправя преюдициален въпрос до Съда преди края на преходния период след Брекзит, поради което Съдът е компетентен да отговори на този въпрос. Тя иска да установи дали спорната разпоредба е невалидна, доколкото Съветът бил допълнил или изменил Директивата за ДДС и съответно превишил предоставените му изпълнителни правомощия.
 
Съгласно Директивата за ДДС данъчнозадълженото лице, което при доставка на услуги действа като посредник от свое име, но за сметка на другиго, се счита за доставчик на тези услуги. Имайки предвид развитието на системата на ДДС и за да гарантира еднакво прилагане на това правило в Съюза, Съветът посочва в регламента за изпълнение, че данъчнозадълженото лице, което участва в доставката на услуги, извършвани по електронен път чрез далекосъобщителна мрежа, интерфейс или портал като пазар за приложения, „се счита, че […] действа от свое име, но за сметка на доставчика на тези услуги“.
 
Въпросната презумпция може да бъде оборена, когато този доставчик е изрично посочен като доставчик от данъчнозадълженото лице и това е отразено в условията по договора между страните. За сметка на това винаги се счита, че данъчнозадълженото лице, което участва в тази доставка, действа от свое име, но за сметка на доставчика на тези услуги и следователно самият той е доставчикът на тези услуги, когато разрешава фактурирането им на потребителя или доставката им или определя общите условия и реда на доставката.
 
В това отношение Съдът констатира, че когато данъчнозадължено лице, което участва в доставката на услуга по електронен път, като управлява например онлайн платформа на социална мрежа, е оправомощено да разрешава доставката на тази услуга или фактурирането ѝ или да определя общите условия и реда на такава доставка, то разполага с възможността едностранно да определя свързаните с доставката съществени елементи, а именно нейното изпълнение и момента на това изпълнение, или условията, при които е изискуема насрещната престация, или пък правилата, които дават общата рамка на тази доставка. При тези обстоятелства и с оглед на действителното икономическо и търговско положение, което те отразяват, данъчнозадълженото лице правилно трябва да се счита за доставчик на услуги съгласно Директивата за ДДС.
 
Въз основа на извършената от него проверка Съдът постановява, че приемайки спорната разпоредба от регламента за изпълнение, Съветът само е уточнил Директивата за ДДС, без да я допълва или изменя. При разглеждането на преюдициалния въпрос съответно не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността на спорната разпоредба от регламента за изпълнение.