Прокуратурата пише нови правила за претърсване на адвокатски кантори

Прокуратурата подготвя нови методически правила за действията по разследването, които могат да се извършват спрямо адвокати, включително и за претърсването на канторите, съобщава Лекс.бг. За това са уведомили Софийската адвокатска колегия (САК) от Върховната прокуратура (писмото виж тук).

В началото на годината колегията сезира и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за това, че указанията трябва спешно да бъдат актуализирани и в тях да се предвиди, че претърсване на кантора може да се извършва само в присъствието на адвокат, определен от Висшия адвокатски съвет или от съвета на колегията, в която членува адвокатът, заподозрян в извършване на престъпление.

Както е известно, последните указания към разследващите как да извършват процесуално-следствени действия спрямо адвокати са от инструкция през 2011 г., издадена от тогавашния главен прокурор Борис Велчев (пълния ѝ текст виж тук). В нея не е предвидено задължително присъствие на представител на адвокатурата при претърсването на адвокатски помещения, който да следи за запазване на тайната на клиентите.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 18 от 01.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 18 от 01.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 18 от 01.03.2024 г.)

В брой 18 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наказателно-процесуалният кодекс.

С направената промяна се цели пълното транспониране Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство. С тази директива се установяват правила относно правото на информация на заподозрените лица или на обвиняемите относно техните права в наказателното производство и относно обвинението срещу тях.

От изключителна важност е редът и условията за задържане по съответните нормативни актове като Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закон за Държавна агенция ,,Национална сигурност“ да отчитат в пълна степен стандартите на Директива 2012/13 ЕС и да се въведат необходимите законодателни гаранции за защита на правата на задържаните лица.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

При прилагане на изискването за енергийна ефективност към всички нови сгради да се проектират с близко до нулево потребление на енергия, ще се допуска до 31.12.2027 г. за новите сгради, за които със заданието за проектиране е предвидено проектиране и изграждане на сградна отоплителна и/или охладителна инсталация с присъединяване към централизирано топлоснабдяване от ефективна районна отоплителна и охладителна система или с присъединяване към газоразпределителна мрежа, енергията от възобновяеми източници за собствено потребление, генерирана на място или в близост до сградата, да има дял най-малко 15 % от доставената (потребна) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление в сградата.

При доказана техническа неосъществимост за изпълнение на посоченото изискване новите жилищни сгради ще се проектират с потребление на енергия най-малко в клас „В“ съгласно изискванията на наредбата. Техническа неосъществимост за нови жилищни сгради, за която на етапа на проектиране се установи, че възпрепятства изпълнението на нормативните изисквания за енергийни характеристики, ще се доказва в обяснителната записка на част енергийна ефективност на инвестиционния проект.

 

 

 

Държавен вестник, брой 17 от 27.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 17 от 27.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец февруари 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчните закони за 2024 г.; Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване); Отчетност на бюджетните организации; Облагане доходите на физически лица; Осигурителен доход и осигурителни вноски

Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които не са нормативно регулирани и не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове само в частта на тяхното обжалване.

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна уредба на ДДС, при която се отказва право на данъчен кредит на получателя по доставката, заради липса на кадрова обезпеченост на доставчика или други неизправности при доставчика, а по отношение на доставката на стоки – поради неустановен произход, при липса на доказателства за участие на ревизираното лице в данъчна измама
 2. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните закони – Увеличение на декларирания счетоводен финансов резултат, представляващо осчетоводен разход за заплатена неустойка – Доказателства, въз основа на които да се формира извод, че осчетоводеният разход съответства на дефиницията по чл. 10, ал. 1 ЗКПО – Лихви за забава при констатация, че от ревизирания търговец в дневниците за покупки са включени кредитни известия, които не са издадени от доставчиците, както и кредитни известия, издадени в по-ранен период от този на отразяването им
 3. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система
 4. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 5. Основни изменения в данъчните закони за 2024 г. – тема от семинар
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Спедиционен договор – счетоводно и данъчно третиране – Право на данъчен кредит при сключен договор за спедиция – Разлика между договор за спедиция и договор за извършване на транспортни услуги – Доказателства за реално осъществена доставка по смисъла на чл. 9 ЗДДС

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година (формат MS Excel)
 2. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2023 г.
 3. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2023 година
 4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 5. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 6. Отчет за приходите и разходите на предприятията (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 7. Отчет за собствения капитал за 2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 8. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2023 година
 9. Справка за група предприятия през 2023 година
 10. Справка за данъците и таксите (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 11. Справка за данъците и таксите за 2023 година
 12. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 13. Справка за местните единици за 2023 година
 14. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2023 година
 15. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 16. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2023 година
 17. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година
 18. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година на микропредприятията
 19. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2023 година
 20. Справка за потреблението на горива и енергия за 2023 година
 21. Справка за предприятието (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 22. Справка за предприятието през 2023 година
 23. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2023 година
 24. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2023 година
 25. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2023 година
 26. Справка за продажбите и търговските обекти през 2023 година
 27. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2023 година
 28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година
 29. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 30. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2023 година
 31. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2023 година
 32. Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 33. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2023 година

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация „Данни за дължими вноски и данък по чл. 41а и/или чл. 42 от ЗДДФЛ“ (Образец № 6)
 2. Декларация „Данни за осигуреното лице“ (Образец № 1)
 3. Конфликт на интереси
 4. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 5. Осигурителни вноски – документи, срокове, внасяне, декларации, санкции
 6. Подаване на данни за осигурените лица
 7. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 8. Списък на доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски
 9. Указания за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
 10. Указания за попълване на Декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“
 11. Указания за попълване на Декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“
 12. Указания за попълване на Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори
 2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 3. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 4. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор
 5. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините
 6. Основни допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2026 г.
 7. Отчетност на бюджетните организации
 8. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2025 – 2027 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2025 г.
 9. Програмно-целеви бюджет и счетоводно отражение в оборотна ведомост и касов отчет
 10. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджет при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 9. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове
 10. Тарифа за размера на акцизите

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Полезно в ДВ (бр. 17 от 27.02.2024 г.)

В брой 17 на “Държавен вестник” се изменя Устройственият правилник на Агенцията по вписванията.

Агенцията администрира пет регистъра от национално значение – Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Централен регистър на особените залози, като в дейностите по водене на регистрите не се допуска забавяне.

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор ще се подпомага от двама заместник изпълнителни директори. Заместник изпълнителните директори трябва да са лица с висше образование с професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Информатика и компютърни науки“ и с професионален опит в съответното направление не по-малко от 3 години. Трудовото правоотношение със заместник изпълнителните директори ще се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на правосъдието.

Изпълнителният директор ще определя функциите на заместник изпълнителните директори, като със заповед ще може да делегира правомощия на тях или на директорите на регионалните дирекции.

В настоящия брой на ДВ се изменят и допълват Националният рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. и Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Промените в договорите имат за цел създаване на условия за осигуряване на достъпна и своевременна медицинска и дентална помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да предоставят качествени медицински и дентални дейности, професионално и на високо ниво за пациентите в страната.

Анексите към двата договора създават гаранции и предвиждат механизми публичните средства за здраве да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени и въведени необходимите условия, които гарантират предвидимост, балансираност и стабилност на системата на здравеопазване в страната.

 

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Финансови корекции — Право на ефективни правни средства за защита пред съд; 2. Намалена ставка на ДДС за някои доставки – Принцип на данъчна неутралност

Данъчни облекчения за доходите на физически лица; Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари; Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума; Лице – платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател

Данъчна политика

  1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума – Възстановяване поради допуснати от данъчнозадълженото лице счетоводни грешки – Възстановяване поради изменение със задна дата на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи на данъчнозадълженото лице
  2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
  3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Задължение за плащане — Лице, което начислява данък във фактура — Лице – платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател без негово знание и без негово съгласие — Полагане на грижа от работодателя
 • Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления — Задължение на държавите членки да вземат мерки, за да направят възможна конфискацията на средствата на престъпления — Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“

 1. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Намалена ставка на ДДС, приложима за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения – Прилагане на тази ставка само за местата за настаняване, които имат удостоверение за категоризация – Принцип на данъчна неутралност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Конкуренция — Картели — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Качество на предоставяните от адвокатите услуги

 

  1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“
 • Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки за услуги — Компенсация за обществена услуга — Параметри за изчисляване на компенсацията за обществена услуга — Предварително, обективно и прозрачно установяване на параметрите — Липса на конкурентна тръжна процедура — Прилагане на правилата за изчисляване на компенсацията, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Предвидени в националната правна уредба условия за изплащането на компенсацията — Определяне на сумата на компенсацията в закона за държавния бюджет за съответната година и изплащане на тази сума на компетентния национален орган — Определяне на параметрите за изчисляване на компенсацията чрез препращане към общи правила — Понятие „обществена поръчка за услуги“

 

  1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
  2. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Кохезионен фонд на Европейския съюз — Финансови корекции във връзка с открити нередности — Решение на Комисията за отмяна на част от приноса от този фонд — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на добра администрация — Право на ефективни правни средства за защита пред съд
 • Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Договор за наем, сключен между общинска администрация и бенефициер на помощ – Ангажименти за период от пет години – Прекратяване на договора за наем вследствие на законодателна промяна – Задължение за възстановяване на част или на цялата получена помощ – Невъзможност за адаптиране на ангажиментите към ново положение в стопанството – Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“

 

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Нова Европейска финансова практика – февруари 2024 г.

Решения от месец февруари

дело С-733/22 от 8 февруари 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Намалена ставка на ДДС, приложима за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения – Прилагане на тази ставка само за местата за настаняване, които имат удостоверение за категоризация – Принцип на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която намалената ставка на ДДС за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения, е обвързана с изискването заведението да има удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, доколкото тази правна уредба не ограничава прилагането на намалената ставка на ДДС до конкретни и специфични аспекти на категорията на услугите по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, а в случай че ограничава това прилагане до такива конкретни и специфични аспекти — доколкото не спазва принципа на данъчна неутралност.

Спор по повод на прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за дейността на дружество в период, през който същото не е притежавало удостоверение за категоризация за управляваното от него място за настаняване.

дело С-661/22 от 22 февруари 2024 година

Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Операция на платежна институция, състояща се в държане на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане по-дълго от предвидените в правната уредба срокове за изпълнение на платежната операция. Издаване на електронни пари. Дейността на платежна институция, състояща се в получаване на средства от ползвател на платежна услуга, без при това незабавно да е дадено платежно нареждане, поради което средствата остават на разположение в платежна сметка съставлява предоставена от тази платежна институция платежна услуга а не операция по издаване на електронни пари.

Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“.

Спор по повод отнемането на лиценза за платежна институция.

дело С-674/22 от 22 февруари 2024 година

Данъци, събрани в нарушение на правото на Съюза – Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума – Възстановяване поради допуснати от данъчнозадълженото лице счетоводни грешки – Възстановяване поради изменение със задна дата на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи на данъчнозадълженото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на Съюза не налага задължение за плащане на лихва на данъчнозадължено лице от момента, когато то е платило сумата за ДДС, която впоследствие данъчната администрация му е възстановила, ако това възстановяване е в резултат отчасти на констатацията, че поради грешки в счетоводните си отчети това лице не е упражнило напълно правото си на приспадане на ДДС и отчасти на изменение с обратно действие на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи, при положение че самото то е било отговорно за определянето на този ред и условия.

Спор между община и данъчната администрация относно отказа на последната да плати на община възстановителна лихва върху сумата на възстановения й ДДС.

© Апис Европа АД

ВКС решава получават ли пари за храна чиновниците в МВР

Имат ли право на пари за храна, подобно на полицаите и пожарникарите, и чиновниците в МВР, които са служители, като всички останали в държавната администрация? На този въпрос, по който е натрупана богата противоречива практика, ще отговори в ново тълкувателно дело Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Точната му формулировка гласи: „Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чийто статут се урежда със Закона за държавния служител, имат ли право да им се осигурява храна или левовата ѝ равностойност съгласно разпоредбата на чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи?“.

Той е поставен пред върховните съдии от МВР, което е установило, че районните и окръжните съдилища в страната имат изключително противоречива практика – едни осъждат министерството да плати за храна на чиновници, т.е. на служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР , а други постановяват, че нямат право на подобни суми.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 16 от 23.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още