Държавен вестник, брой 49 от 06.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 49 от 06.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 49 от 06.06.2023 г.)

В брой 49 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за закрила на детето.

В текста са направени промени, с които се цели подобряване на нормативната уредба в сферата на закрилата на детето. Основната промяна касае обвързване на отпусканите финансови помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) с линията на бедност за страната, като база за определяне на критериите за достъп и размера им и премахване на гарантирания минимален доход като такъв показател. Това се налага, тъй като с промените в Закона за социално подпомагане, обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.06.2023 г., гарантираният минимален доход е заменен с линията на бедност.

Еднократната помощ за превенция на изоставянето и за реинтеграция в семейна среда ще се предоставя до шест пъти в годината, а не както е досега – до четири пъти. Размерът на тази помощ ще бъде в съответствие със заложените в плана за действие по случая на детето цели и дейности.

При отпускане на еднократната помощ за превенция на изоставянето помощта ще може да се изплати незабавно след издаването на заповедта за нейното отпускане.

Друга част от направените промени в ППЗЗД са свързани с прецизиране на разпоредбите, касаещи Националната информационна система, поддържана от Държавната агенция за закрила на детето. Промените предвиждат още прецизиране и на някои разпоредби, касаещи възнагражденията на професионалните приемни семейства.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвано Постановление № 88 от 1 юни 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

С новото ПМС се утвърждават единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с базов компонент за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти.

Разделянето на стандарта за музикални спектакли и концерти и театрални постановки ще допринесе за възобновяване на същинската дейност на оркестъра и представянето на високо-художествени образци на симфоничното изкуство.

Единният разходен стандарт за Народен театър „Иван Вазов“ – София, Софийската опера и балет, Софийската филхармония, Държавния музикален и балетен център – София, и Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ – държавни културни институти със статут „национално значение“ ще се умножава с коефициент 1,3.

 

 

 

 

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Особени преюдициални производства – Спиране на главното производство от национална юрисдикция; 2. Освобождаване доставките на услуги, свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни; 3. Организация на работното време – Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници – Понятие „прилагане на правото на Съюза“; 4. Данъчно третиране на липсите и брака – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Понятия „унищожаване“ и „погиване“; 5. Неиздаване на фискална касова бележка – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние

Данъчно облагане на доходите от недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка – Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки; Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец

 

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка – Доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът – Преценка на естеството на доставките на услуги и на условието съответната организация да е призната за благотворителна – Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“
 2. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неиздаване на фискална касова бележка – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние – Пропорционалност на наказанията – Право на ефективни правни средства за защита; Санкции, предвидени в случай на неизпълнение на задълженията от страна на данъчнозадълженото лице – Принципи на пропорционалност и неутралност на ДДС – Съвместимост на санкциите
 3. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Корекция на приспаданията на платен по получени доставки ДДС – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено – Понятия „унищожаване“ и „погиване“
 4. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Режим за облагане на маржа на печалбата — Превозни средства извън употреба, продавани за части — Понятие „стоки втора употреба“
 5. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Свободно движение на капитали — Корпоративен данък — Данъчно облагане на доходите от недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка — Разлика в третирането на местните и чуждестранните фондове — Освобождаване само на местни фондове — Отчитане на данъчния режим на инвеститорите — Необходимост от запазване на съгласуваността на националния данъчен режим — Необходимост от запазване на балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки
 6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Доставка на стоки – Незаконно потребление на електроенергия – Принцип на неутралитет на ДДС – Фактуриране на потребителя на компенсация, в чийто размер се включва цената на консумираната електроенергия – Данъчнозадължено лице – Субект sui generis, на който общините са възложили определени задачи – Принципно облагане на разпределението на електроенергия
 7. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Данък върху добавената стойност — Изключения от освобождаването — Отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка — Обхват на изключението от освобождаването

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време — Хартата на основните права на Европейския съюз — Равно третиране — Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници на работното място — Подходяща за естеството на работата им защита на работниците, които полагат нощен труд — Работници от публичния и работници от частния сектор — Понятие „прилагане на правото на Съюза“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец — Непредоставяне на информация на потребителя от търговеца — Задължения на потребителя при отказ — Отказ, след като договорът е изпълнен — Последици
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Статут на Съда на Европейския съюз — Спиране на главното производство от национална юрисдикция, която сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС — Възможност за частично спиране

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Държавен вестник, брой 48 от 02.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 48 от 02.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 48 от 02.06.2023 г.)

В брой 48 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наказателно-процесуалният кодекс. С направените промени се създава механизъм за разследване на главния прокурор.

Предвижда се в случаите, когато е налице законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник, материалите да се изпращат на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. След постъпването им, образуваната преписка ще се разпределя незабавно на съдия, определен на принципа на случайния подбор, който временно ще бъде назначен на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да се отговори на конституционното изискване наказателното преследване да се провежда от прокурор.

Предвидено е да се назначава и прокурор, осъществяващ контрол върху действията на прокурора, водещ разследването на главния прокурор.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Бъл­гарския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Промените предвиждат за дейността на изпълнителите на дентална помощ в периода от 1 май до 30 юни 2023 г. задължителното електронно отчитане към Националната здравна информационна система (НЗИС), предвидено в преходните и заключителните разпоредби на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г. да служи само за съпоставяне на информацията, подавана в НЗИС, с информацията, съдържаща се в електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ за извършената от тях дейност, подавана в информационната система на НЗОК.

След изтичане на определения период за извършваните дентални дейности от 1 юли 2023 г. в изпълнение на договорите с НЗОК плащания на изпълнителите на дентална помощ ще се дължат и на основание на задължителното електронно отчитане на информацията за из­вършената от тях дентална дейност към НЗИС.

 

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

С измененията в наредбата се цели привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

 

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателно решение – Обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК; Международни одиторски стандарти; Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след установения срок данъчни декларации; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия; Изчисляване на работна заплата

Данъци и данъчни облекчения

  1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Издадени фактури, по които няма извършено авансово плащане, поради което законосъобразно с ревизионен акт е отказано правото на приспадане на данъчен кредит
  2. Акцизен данъчен документ – Приложение № 14 от ППЗАДС
  3. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9д от ППЗАДС
  4. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9ж от ППЗАДС
  5. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна рамка на понятието данъчен кредит, значение на реалността на доставката и разпределяне на доказателствената тежест между страните – Наличие на хипотеза по чл. 70, ал. 5 ЗДДС при липса на реални доставки
  6. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане – Условия за преотстъпване на корпоративен данък за интеграция на хора с увреждания – Отчитане на преотстъпения корпоративен данък в собствения капитал – Представяне в баланса на текущата печалба с включения в нея преотстъпен корпоративен данък
 • Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ – Погасяване на заем чрез прехвърляне на недвижими имоти – Погасяване на всички задължения по договора за заем, вкл. и лихвите, без да е налице парично плащане – Непаричен доход по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

  1. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Покупка на акции и продажбата им в същия данъчен период на значително по-ниска цена с цел формиране на загуба и намаляване на данъчната печалба – Вписването на прехвърлянето на акциите в книгата на поименните акционери като условие за пораждане на действие по отношение на купувача
  2. Данъчно третиране на липсите и брака – Наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК за провеждане на ревизия по особения ред и определяне на допълнителни задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС
  3. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  4. Искане за бандероли – Приложение № 10 от ППЗАДС
  5. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 3 от ППЗАДС
  6. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7а от ППЗАДС
  7. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Дали развалянето по исков път на договора за учредяване на право на строеж представлява промяна на факторите, определящи правото на приспадане по смисъла на чл. 185 от Директива 2006/112, респективно приложим ли е режимът на корекция по чл. 79, ал. 2 ЗДДС – Предявяване на иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на сключения между страните договор
  8. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Изясняване статута на получателя по доставки на услуги на лице, установено в друга държава членка – Изискване получателят да притежава идентификационен номер по ДДС, специфичен за реализация на вътреобщностни операции
  9. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия, публичната и местна администрация – Органи на местната власт, които не са ДЗЛ за извършените от тях дейности или доставки в качеството им на органи на местна власт на основание чл. 3, ал. 5 ЗДДС във връзка със ЗМДТ – чл. 63, чл. 19 ЗУО и чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗМСМА
  10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на ДДС, което може да се откаже на данъчнозадължените лица, получатели на услуги, които разполагат с непълни фактури, дори ако в допълнение към последните след приемането на решението за отказ е предоставена информация с цел да се докаже действителното извършване
  11. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност – Възможност за обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена, за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК
  12. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране на отговорността по чл. 177 от ЗДДС при доставки, извършени единствено с цел да се признае право на данъчен кредит – Липса на извършено разплащане на начисления от страна на доставчика данък, нито към момента на сделката, нито на последващ етап – Задължение за представяне на доказателства от страна на ревизираното лице
 • Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след законово установения срок данъчни декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО – Плащане на задълженията за данък преди изтичане на срока за подаване на декларацията

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Рекапитулативна декларация за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 17б от ППЗАДС
 3. Търговски документ, удостоверяващ движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Приложение № 7ш от ППЗАДС
 4. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7б от ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с чл. 122, ал. 4 от ДОПК основа за облагане по ЗДДС, представляваща разликата между стойността на наличните стоки към датата на инвентаризация, определена като такава от органите по приходите, с надценка, и действително установените наличности при извършената инвентаризация – Аналитичен регистър на сметка 304 Стоки и аналитичен регистър на сметка 702 Приходи от продажби на стоки

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и съдружниците – Прикриване на изплатени възнаграждения на служителите в размери над декларираните чрез използване на сметката за подотчетни лица – Изисквания при съставяне на приходни касови ордери

Труд и работна заплата

 1. Длъжностна характеристика на длъжността „Финансов анализатор“

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Експертно решение на НЕЛК
 2. Експертно решение на ТЕЛК
 3. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 5. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на директора на дирекция „Социално подпомагане“
 6. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия – Понятието „действителен стаж“ във връзка с признаване периодите на наборна военна служба и на закупено образование при придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО
 7. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Бюджет и одит

 1. УКАЗАНИЕ 5250 Относно одита на публичния дълг
 2. УКАЗАНИЕ 5280 Указание за одити на обществени поръчки
 3. УКАЗАНИЕ 5320 Ръководство за одит на изпълнението на приватизацията
 4. УКАЗАНИЯ 1950 Указания за разработване на компетентностни рамки за одиторите
 5. УКАЗАНИЯ 1951 Относно разработване на пътеки за професионално развитие на одиторите
 6. УКАЗАНИЯ 2900 Насоки относно стандартите за финансов одит
 7. УКАЗАНИЯ 4900 Относно регламентацията и критериите, които трябва да се вземат предвид при разглеждане на аспектите на редовността и целесъобразността в рамките на одита за съответствие
 8. УКАЗАНИЯ 5330 Указания за одит на управлението на бедствията

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на работна заплата
 2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2023 г.
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Държавен вестник, брой 47 от 30.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 47 от 30.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 30.05.2023 г.)

В брой 47 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Приетите промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 8 от 2023 г.) налагат изменение на съответните текстове в Правилника за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Като участници в Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са добавени и представители на Комисията за защита на конкуренцията и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

С направените промени се намалява броят на редовните заседания на съвета от 4 на 2 годишно, предвид това, че натрупаната практика след влизането в сила на закона е довела до намаляване на неяснотите по неговото прилагане, чието разрешаване да изисква решения на съвета.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Редакцията на текста има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени видове батерии.

В този брой е обнародвано Постановление № 80 от 25 май 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Министерският съвет одобрява финансиране за извършва­не на плащания за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез трансфери за други целеви разходи на общини за компенсиране на разходите за март 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, в общ размер до 775 862 лв.

Средствата ще се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Нова Европейска финансова практика – май 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец май

дело С-97/21 от 4 май 2023 година

Данък върху добавената стойност – Неиздаване на фискална касова бележка – Харта на основните права на Европейския съюз – Принцип ne bis in idem – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние – Пропорционалност на наказанията – Право на ефективни правни средства за защита – Обхват на съдебния контрол върху предварителното изпълнение на санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която за едно и също неизпълнение на данъчно задължение и след провеждане на отделни и самостоятелни производства на данъчнозадължено лице може да бъде наложена мярка имуществена санкция и мярка запечатване на търговски обект, които подлежат на обжалване пред различни съдилища, доколкото не осигурява координиране на производствата, позволяващо да се сведе до стриктно необходимото допълнителната тежест от кумулирането на посочените мерки, и не позволява да се гарантира, че тежестта на всички наложени санкции съответства на тежестта на разглежданото нарушение.

Спор относно наложена мярка запечатване на търговски обект, в който MV е извършил продажба на кутия цигари, без да издаде фискална касова бележка.

дело С-127/22 от 4 май 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Корекция на приспаданията на платен по получени доставки ДДС – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено – Понятия „унищожаване“ и „погиване“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разпоредби на националното право, които предвиждат корекция на приспаднат ДДС по получени доставки във връзка с придобиването на стока, когато тя е била бракувана, тъй като данъчнозадълженото лице е счело, че вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност, и впоследствие или е била предмет на облагаема с ДДС продажба, или е била унищожена.

Понятия „унищожаване“ и „погиване“.

Спор относно акта на главен инспектор по приходите, с който е отхвърлено искане за възстановяване на суми, платени във връзка с корекции на първоначално приспаднат данък върху добавената стойност, извършени поради бракуването на различни дълготрайни материални активи и материални запаси.

дело С-516/21 от 4 май 2023 година

Данък върху добавената стойност — Изключения от освобождаването — Отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка — Обхват на изключението от освобождаването

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС. Освобождаване на сделки по отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти. Отдаване под наем на специално оборудвана стопанска сграда, предназначена за отглеждане на пуйки. Оборудване и машини, предоставени като съпътстващи отдаването под аренда на стопанска постройка. Една-единствена доставка.

Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на операция по предоставяне на оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка.

съединени дела С-529/21 – С-536/21 и C-732/21 – C-738/21 от 4 май 2023 година

Организация на работното време — Хартата на основните права на Европейския съюз — Равно третиране — Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници на работното място — Подходяща за естеството на работата им защита на работниците, които полагат нощен труд — Работници от публичния и работници от частния сектор — Понятие „прилагане на правото на Съюза“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директивата относно някои аспекти на организацията на работното време се прилага дотолкова към работниците от публичния сектор като пожарникарите, които се приемат за работници, полагащи нощен труд, доколкото тези работници извършват дейностите си при обичайни условия. Определената в законодателството на държава членка нормална продължителност на нощния труд от седем часа за работниците от частния сектор не се прилага за работниците от публичния сектор като пожарникарите, ако такава разлика в третирането — доколкото съответните категории работници се намират в сходно положение — се основава на обективен и разумен критерий.

Понятие „прилагане на правото на Съюза“.

Петнадесет спора между държавни служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (България), от една страна, и тази главна дирекция, от друга, по повод на отчитането и заплащането на часовете нощен труд, положени от тези държавни служители.

дело С-620/21 от 11 май 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка – Доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът – Преценка на естеството на доставките на услуги и на условието съответната организация да е призната за благотворителна – Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Доставките на социални услуги на физически лица, пребиваващи в държава членка, различна от тази, в която доставчикът е установил стопанската си дейност, могат да бъдат освободени. В това отношение е ирелевантен фактът, че посоченият доставчик е използвал дружество, установено в тази друга държава членка, за да се свързва със своите клиенти. Когато дружество предоставя социални услуги на физически лица, пребиваващи в държава членка, различна от тази, в която същото дружество е установило стопанската си дейност, естеството на тези доставки и характеристиките на това дружество трябва да се разглеждат съгласно транспониращото Директивата за ДДС право на държавата членка, в която посоченото дружество е установило стопанската си дейност. Организация, призната за благотворителна. Съответна държава членка, която признава организацията за благотворителна.

Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“.

Спор по повод на ревизионен акт за установяване на задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-97/22 от 17 май 2023 година

Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец — Непредоставяне на информация на потребителя от търговеца — Задължения на потребителя при отказ — Отказ, след като договорът е изпълнен — Последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директива 2011/83 относно правата на потребителите освобождава потребител от всяко задължение за плащане на услуги, доставени му в изпълнение на договор извън търговския обект, ако съответният търговец не му е предоставил информацията и ако потребителят е упражнил правото си на отказ, след като договорът вече е бил изпълнен.

Спор между DC и HJ относно плащане на услуги, предоставени на HJ на основание на договор извън търговския обект от предприятие, което впоследствие е прехвърлило на DC всичките си права по този договор.

дело С-176/22 от 17 май 2023 година

Статут на Съда на Европейския съюз — Спиране на главното производство от национална юрисдикция, която сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС — Възможност за частично спиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Статут на Съда на Европейския съюз. Национална юрисдикция, отправила преюдициално запитване да спре главното производство само в частта относно онези негови аспекти, на които би могъл да се отрази отговорът на Съда по това запитване. Процесуални действия, които не биха могли да попречат на запитващата юрисдикция да се съобрази с посоченото определение или решение в рамките на делото в главното производство.

Наказателно производство за извършването на деяния, квалифицирани като корупционни.

дело С-365/22 от 17 май 2023 година

Данък върху добавената стойност — Режим за облагане на маржа на печалбата — Превозни средства извън употреба, продавани за части — Понятие „стоки втора употреба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за приспадане на ДДС и режима за облагане на маржа на печалбата. Окончателно излезлите от употреба автомобили, които дадено предприятие е придобило и които са предназначени за продажба „за части“, без частите да са били отделени от тях, представляват стоки втора употреба когато, от една страна, в тях още се съдържат части, запазили характеристиките, които са имали, когато са били нови, така че да могат да бъдат използвани отново в този си вид или след ремонт, и от друга, е установено, че тези превозни средства са останали в икономическия си цикъл поради такова повторно използване на частите.

Понятие „стоки втора употреба“.

Спор относно отказа на белгийската данъчна администрация да приложи режима за облагане на маржа на печалбата по отношение на някои извършени продажби на превозни средства.

дело С-418/22 от 17 май 2023 година

Данък върху добавената стойност – Задължения за деклариране и внасяне на ДДС – Санкции, предвидени в случай на неизпълнение на задълженията от страна на данъчнозадълженото лице – Принципи на пропорционалност и неутралност на ДДС – Право на приспадане на ДДС – Съвместимост на санкциите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Осигуряване правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане. Принципите на пропорционалност и данъчна неутралност допускат национална правна уредба, съгласно която неизпълнението на задължението за деклариране и внасяне на ДДС в държавния бюджет се наказва с фиксирана глоба, възлизаща на 20 % от размера на ДДС, който би бил дължим преди намаляване с подлежащия на приспадане ДДС.

Спор относно няколко приети от белгийската данъчна администрация решения, с които на дружество се налагат глоби за нарушения на правната уредба относно данъка върху добавената стойност.

Съдът на ЕС: Основанията за арест трябва да се съобщават незабавно на задържания, а не едва при обжалването

Съдът в Люксембург категорично отхвърли полицейската практика в България

Основанията за полицейско задържане трябва да се съобщават на заподозрените и обвиняемите още при самото задържане или непосредствено след това и то с всички подробности, необходими за ефективната им защита.  Недопустимо е задържаният да научва основанията за ареста си едва когато и ако го оспори по съдебен ред.

Това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на съдията от Софийския районен съд (СРС) Мирослав Петров (пълния текст на решението на СЕС виж тук). То е отпреди две години и е във връзка с полицейския арест на 47-годишен мъж, който беше задържан за 24 часа след участие в протестите срещу правителството на Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев през есента на 2020 г.

Запитването на съдия Петров беше за това дали практиката на българските съдилища, според която основанията за задържане могат да се изведат от материалите по евентуално образуваното впоследствие наказателно производство, или пък заповедите за задържане изобщо да не се мотивират, отговаря на Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.