Полезно в ДВ (бр. 29 от 02.04.2024 г.)

В извънредния нов брой 29 на Държавен вестник се обнародва Закон за ратифициране на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации.

Ратифицира се споразу­мението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации, подписано за Република България във Великото херцогство Люксембург на 27 юли 2023 г. Създаването на фонда на НАТО за иновации е с цел да предоставя инвестиции в участващите страни. Фондът бива финансиран от участниците на доброволна основа и ще бъде с продължителност на действие 15 години.

Обнародва се Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Ядрената програма за граждански цели на Република България, подписано в София на 12 февруари 2024 г.

В текущия брой се изменя и допълва Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата, когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволно формирование, прилагат и свидетелство за съдимост. Изменението и допълнението на Наредбата цели да се синхронизира нормативния акт в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ЗЕУ.

Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 29 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Още двама са одобрени за делегирани европрокурори, остават три свободни места

0ще двама обвинители са одобрени за европейски делегирани прокурори (ЕДП). Те са Бригита Байрякова (Районна прокуратура-Пловдив) и Валентин Ангелов (Софийска районна прокуратура). Решението на Колегиума на Европейската прокуратура (ЕРРО) е публикувано на сайта ѝ.

Така броят на делегираните европрокурори става 12 при 15 позиции.

На 13 октомври 2023 г. Прокурорската колегия излъчи седем обвинители за седемте свободни позиции за делегирани европрокурори. Това бяха обвинителите от Софийската районна прокуратура Анна Каменова, Светослав Милушев, Валентин Ангелов и Моника Митова, Бригита Байрякова от РП-Пловдив и Георги Балков от РП-Плевен, както и зам.-шефът на СРП Тодор Куюмджиев.

 В началото на декември 2023 г. Колегиумът на Европейската прокуратура одобри двама от тях – Каменова и Митова (виж тук).

През февруари т.г. стана ясно, че европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала повече информация за професионалните качества на други трима от излъчените – Байрякова, Ангелов и Балков. Прокурорската колегия изпрати данните и миналата седмица Колегиумът на ЕРРО е одобрил първите двама.

Така остават три свободни места за делегирани европрокурори.

(Lex.bg)

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 28 от 02.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 28 от 02.04.2024 г.)

В новия брой 28 на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации.

Промените синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз, уреждащи тази материя, и в частност с Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Синхронизират се разпоредбите на националното законодателство в областта на признаването на придобита професионална квалификация по регулирана професия. По този начин се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и се осигурява високо равнище на защита на потребителите.

В текущия брой на ДВ се обнародва Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.

Приемането и прилагането на Наредба № 6 като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които желаят да присъединят обект производство, потребление или съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа и съответния оператор на електрическа мрежа, както и между операторите на електрически мрежи, в случаите на присъединяване на обект на оператор към друг оператор. Също така, очакваният резултат от прилагането на Наредба № 6 е повишаването на броя на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това ще доведе до увеличаване на дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в общия дял на произведената/потребена електрическа енергия в страната.

Нова Европейска финансова практика – март 2024 г.

Решения от месец март

дело С-341/22 от 7 март 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество —Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Оборима презумпция, основана на съотношението между стойността на стопанските сделки и на дълготрайните материални активи. Оправдани правни очаквания.

Национално законодателство, съгласно което данъчнозадълженото лице е лишено от правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС поради стойността на извършените от него облагаеми с ДДС сделки, която се счита за недостатъчна.

Спор по повод упражняването на правото на приспадане на ДДС.

дело С-536/22 от 14 март 2024 година

Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Обезщетение на кредитора — Пропусната полза на кредитора — Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора — Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на кредитора да получи „справедливо и обективно обезщетение, когато това е обосновано“, за евентуални разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита. В случай на предсрочно погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот държавите членки са длъжни да гарантират, че изчисляването от кредитора на пропуснатата му полза, при което се отчита общата възвращаемост на предсрочно погасената сума, води до справедливо и обективно обезщетение, което не надхвърля финансовата загуба на кредитора.

Понятия „разходи“ и „обезщетение“

Спор относно искане за връщане на обезщетение, изплатено на основание предсрочното погасяване на потребителски кредит за жилищен недвижим имот.

дело С-606/22 от 21 март 2024 година

Данък върху добавената стойност – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено лице, което погрешно е приложило твърде висока ставка на ДДС, има право да подаде искане за възстановяване до данъчната администрация, а последната може да направи възражение за неоснователно обогатяване на това данъчнозадължено лице само ако е установила, след като извърши икономически анализ, отчитащ всички релевантни обстоятелства, че икономическата тежест, която неправомерно събраният данък представлява за данъчнозадълженото лице, е била изцяло неутрализирана. Принципите на данъчна неутралност, на ефективност и на равно третиране не допускат практика на данъчната администрация забраняваща корекция на дължимия ДДС посредством данъчна декларация с довода, че за тези сделки не били съставяни фактури, а били издавани фискални бонове от касов апарат.

Принцип nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Спор относно отказа на данъчната администрация да констатира, при липса на фактура, надвнасяне на данък върху добавената стойност въз основа на подадени от последното коригиращи декларации по ДДС.

дело С-714/22 от 21 март 2024 година

Договори за потребителски кредит – Общи разходи по кредита за потребителя — Непосочване на релевантните разходи — Санкция – Допълнителни услуги към договор за кредит — Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Разходите за допълнителни услуги, които са уговорени към договор за потребителски кредит и дават на закупилия тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага изплащането на месечните вноски или да се намалява техният размер, попадат в обхвата на понятието „общи разходи по кредита за потребителя“. Когато в договор за потребителски кредит не е посочен ГПР, този договор да се счита за освободен от лихви и разноски.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“.

Спор по повод на недействителността на договор за кредит и произтичащите от това последици относно връщането на суми, дължими за лихви и разходи, платени по силата на този договор.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения; Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество; Договори за кредити. Предсрочно погасяване – Метод за изчисляване на пропуснатата полза

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Намаляване на данъчната основа — Пълно или частично неплащане на цената. Право на данъчнозадълженото лице да иска изплащането на лихва 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания — Електронни подписи 3. Допълнителни услуги към договор за кредит. Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“  

 Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции — Електронни подписи — Правна сила и доказателствена сила в рамките на съдебно производство — Понятието „квалифициран електронен подпис“
 3. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) – Отказ за освобождаване на вътреобщностните доставки на стоки — Доставчик на стоките, който не доказва, че стоките са доставени на получателя, посочен в данъчните документи — Доставчик, който представя други данни, които доказват качеството на реалния получател на данъчнозадължено лице
 4. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество — Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“
 5. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа — Пълно или частично неплащане на цената — Преклузивен срок за подаване на искане за последващо намаляване на данъчната основа на ДДС — Момент, от който започва да тече преклузивният срок — Право на данъчнозадълженото лице да иска изплащането на лихва

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване – Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора – Понятия „разходи“ и „обезщетение“; Непосочване на релевантните разходи – Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“
 2. Становище на Европейската централна банка от 14 юли 2023 година относно платежни услуги и платежни системи във връзка с искане на БНБ (CON/2023/21)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България – А10
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка – А11
 3. Рискове при купуване, държане, регистрация или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Полезно в ДВ (бр. 27 от 29.03.2024 г.)

В брой 27 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Този закон е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и основната му цел е да се модернизира и усъвършенства правната рамка, като се въведе нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и се увеличат възможностите за предлагане на дуално обучение, включително в малките и средните предприятия и в по-малките училища.

Обнародван е и Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията са в две основни направления:

1) Осигуряване на по-голяма гъвкавост при работа от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на свършената работа и контрола на работното време. В тази връзка са приетите изменения в чл. 107з КТ, с които се предвижда мястото на работа от разстояние изрично да се определя в трудовия договор. Допустимо е и да се уговорят няколко на брой места на работа от разстояние.

2) Осигуряване на равнопоставеност при гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения между командированите в рамките на предоставяне на услуги работници и служители и работниците и служителите, към трудовото правоотношение на които се прилага българското трудово законодателство.

В същия брой на „Държавен вестник“ е обнародвано и Решение № 11122 от 15 ноември 2023 г. на ВАС по адм. д. № 2401/2023 г., потвърдено с Решение № 2839 от 11 март 2024 г. на ВАС по адм. д. № 101/2024 г., с което се обявява нищожността на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С решението си ВАС постановява, че като е приел разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредбата, с която е уредил провеждането от работодателя на инструктаж на лица, различни от работещите, които ще посещават производствени звена на предприятието, министърът е създал подзаконова регулация извън предмета, определен в чл. 281, ал. 5 КТ, и установените с тази разпоредба рамки.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 27 от 29.03.2024 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web.     Има още

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Изготвяне и представяне на данъчни декларации и годишни финансови отчети; Данъчно облагане и мениджмънт; Преобразуване на счетоводния финансов резултат със счетоводните разходи от брак на материални запаси

Тълкувателно решение – Понятие „имущество“ – Компетентност на арбитражния съд при прехвърляне на вземане

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Налице ли е промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане на ДДС, платен авансово за бъдещи доставки, която е настъпила след изготвяне на справка-декларацията по ДДС, при положение, че доставките не са осъществени и ако да, налага ли тази промяна корекция на приспаднатия данък
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2023 г. (DOC-формат)
 3. Данъчно облагане и мениджмънт – Фактически състав на чл. 19, ал. 1 от ДОПК, който изисква наличието на пряка причинна връзка между укриването на факти и обстоятелства, които по закон пълномощникът е бил длъжен да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител, и невъзможността за събирането на задълженията на дружеството за данъци
 4. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика
 5. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 6. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 7. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 8. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат)
 9. Приложение № 4 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. – за определяне на временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби (DOC-формат)
 10. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 г.
 11. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – Издаване на кредитни известия към фактури при частично неизпълнение на договор – Липса на законовите основания, предвидени в чл. 115 от ЗДДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
 2. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – Наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишни данъчни декларации – регламент
 2. Годишни отчети при счетоводното приключване
 3. График по изготвяне и представяне на данъчни декларации и годишни финансови отчети
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация – А7
 5. Инвентаризация на активите и пасивите – Преобразуване на счетоводния финансов резултат в посока увеличение със счетоводните разходи от брак на материални запаси и определяне на данъчна основа по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС – При установена невъзможност да бъде определена основата за данъчно облагане по общия ред, това следва да стане въз основа на анализ на обстоятелствата по чл. 122, ал. 2 от ДОПК, като органите по приходите са длъжни да определят данъчната основа по аналогия
 6. Основни моменти при представяне на годишния финансов отчет от предприятия, прилагащи НСС
 7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Справка за данъците и таксите за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 10. Справка за местните единици за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 11. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 12. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 14. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 15. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2023 година (попълва се само от търговските банки)
 16. Справка за предприятието през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 17. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2023 година
 18. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 19. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2023 година
 20. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения
 21. Таблица за нарушения и наказания по Закона за счетоводството
 22. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)
 23. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2023 година (за бюджетни предприятия и банки)

Труд и работна заплата

 1. Командировки в чужбина – Право на дневни командировъчни пари при командироване в рамките на предоставяне на услуги – Доказателства за възстановяване на разходи, които фактически са извършени за храна – Включване на изплатените като командировъчни пари средства в обхвата на брутната работна заплата
 2. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Вписване и доказване на осигурителен стаж
 2. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 3. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и рехабилитация

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им
 2. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора. Понятие „имущество“ – Компетентност на арбитражния съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника – Изисквания относно упълномощаването при сключване на арбитражно споразумение
 3. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
 4. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Бюджет и одит

 1. Примерен образец на писмо на корекции по чл. 110 от ЗПФ за ПРБ, които не изготвят програмен и ориентиран към резултатите формат на бюджет, за дарения и други безвъзмездно получени суми в лева от минали години
 2. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2024 год. се приемат данъчни декларации на „открито“
 5. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]