Според ново ТР на ВКС по дела за сключване и разваляне на договор таксата е върху четвърт от цената на иска

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение, Върховният касационен съд, постановява, че исковете с правна квалификация чл. 42 от Закона за наследството са оценяеми, като съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от ГПК цената им се формира от стойността на завещаното имущество, както и когато завещателното разпореждане има за предмет вещни права върху конкретен имот, цената на иска се определя от размерите по чл. 69, ал. 1, т. 2 от ГПК Когато завещанието е универсално, при завеждане на делото цената на този иск се определя приблизително от съда съгласно чл. 70, ал. 3 от ГПК. Държавната такса по този род искове се определя съгласно чл. 71, ал. 2 от ГПК – върху една четвърт от цената на иска.

Има още

ВКС постанови тълкувателно дело относно прокуратурата като ответник по искове за вреди по ЗОДОВ

33031-Court_HammerС тълкувателно решение, постановено по тълкувателно дело № 7/2014 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши, че Прокуратурата на Република България при въззивно и касационно обжалване като ответник по иск за обезщетение на вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е освободена от държавна такса, съобщават от пресцентъра на ВКС. Делото е образувано по искане на главния прокурор на Република България поради противоречива практика на съдилищата по въпроса: „Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение на вреди по ЗОДОВ внасяне на държавна такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения или следва да бъде освободена от заплащането й съгласно чл. 83, ал. 1, т. 3 и чл. 84, т. 1 ГПК?”

Има още

ВКС образува ново тълкувателно дело по въпроси, свързани с придобиване на имот от публична продан

33031-Court_HammerВъв Върховния касационен съд бе образувано тълкувателно дело № 5/2015 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия по следния материалноправен въпрос: При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 от Закона за собствеността (ЗС), за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата?

Има още

Ново ТР относно съда като трето задължено лице

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение Върховния касационен съд постановява, че: 1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в понятието „присъдена сума“.
2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда.
3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковия процес.

Има още

Ново Тълкувателно решение във връзка с изпълнителния процес

images (1)Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 11.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд, допълнено с разпореждане от 21.01.2013 г. по предложение на заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона по смисъла на чл. 124, ал. 1 ЗСВ.

Има още

Ново ТР във връзка с прекратяване на трудово правоотношение

imagesС последното си тълкувателно решение Върховният касационен съд постановява че, не намира приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ.

 

Има още

Ново тълкувателно решение свързано с цената на иска при деноминация на лева

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение Върховния административен съд, постановява, че при проверката относно подлежащите на касационно обжалване решения по въззивни дела /чл. 280, ал. 2 ГПК/ съдът преценява цената на иска към момента на предявяването му, а когато това е станало преди 05.07.1999 г., прилага спрямо нея чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева.

 

Има още

Ново ТР на ВКС по някои въпроси на заповедното производство

33031-Court_HammerС новото тълкувателно решение Върховния касационен съд се произнася по редица въпроси, свързани със заповедното производство, сред които: „Съдът, издал заповедта за изпълнение, разполага ли с правомощието да я обезсили извън изрично уредената хипотеза по чл. 415, ал. 2 ГПК, а именно в случаите по чл. 411, ал. 1 и ал. 2 ГПК.“

 

 

Има още

Ново ТР относно доказването на отрицателни факти в гражданския процес

33031-Court_Hammer

С разпореждане от 15.01.2014 г. на председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 1/2014 г. на ВКС, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, по следния процесуалноправен въпрос:

Отрицателните фактически твърдения на страните в гражданския процес подлежат ли на доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест?

 

Има още

Ново ТР във връзка с исковото производство

33031-Court_HammerВ последното си тълкувателно решение, Върховния касационен съд постановява следното:

Срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во ГПК за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на определението за допускане на обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато срокът за предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението.

 

Има още