Ново ТР относно предварителната закрила при уволнение

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд:

Ако в клауза на колективния трудов договор /КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, мнението или да информира синдикалния орган, а не да вземе неговото предварително съгласие, не е налице предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ.

Ако документът, възпроизвеждащ предварителното съгласие на съответния синдикален орган е подписан еднолично от председателя на синдикалния орган, но удостоверява взето от колективния синдикален орган решение е налице предварително съгласие за уволнението по чл. 333, ал. 4 КТ.

Има още

Ново ТР относно обезщетение на работник при недопускането му на работа

33031-Court_HammerСпоред върховния касационен съд обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение, получено преди незаконното уволнение като същото не може да бъде по-малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за периода на недопускането на работа.

 

 

Има още

ВКС реши: Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални нарушения

33031-Court_HammerВърховният касационен съд реши следното:
1. При проверка на правилността на първоинстанционното решение въззивният съд може да приложи императивна материалноправна норма, дори ако нейното нарушение не е въведено като основание за обжалване. Въззивната инстанция не е ограничена от посоченото във въззивната жалба, когато следи служебно за интереса на някоя от страните по делото или за интереса на родените от брака ненавършили пълнолетие деца при произнасяне на мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата и ползването на семейното жилище.
2. Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални нарушения при докладване на делото. В случай, че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи даване на указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания.

Има още

Ново ТР относно наличие на правен интерес при предявяване на установителен иск

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд:
1. Правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права е налице когато: ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва; позовава се на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.
В производството по този иск ищецът доказва фактите, от които произтича правния му интерес, а ответникът – фактите, от които произтича правото му. При липса на правен интерес производството се прекратява.
2. Правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост и други вещни права е налице и когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право.

Има още

Ново тълкувателно решение, касаещо въпроси, свързани с разноските в гражданския процес

PractikaСпоред върховния касационен съд ъдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В договора следва да е вписан начина на плащане – ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка.

Има още

Решение на ВКС във връзка с отмяна на съдебно решение

PractikaПроизводството е по чл. 304 ГПК вр. с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
А. И. Д. е подал молба за отмяна на решение от 24.04.1997 г. по гр. д. № 625 от 1991 г. на Софийският районен съд, решение от 28.10.2002 г. по гр. д. № 4982 от 1997 г. на Софийски градски съд и решение № 807 от 26.10.2004 г. по гр. д. № 996 от 2003 г. на Върховен касационен съд, Второ отделение. Прави искане за отмяна на влязлото в сила решение на районният съд. Подържа, че молбата е допустима, тъй като е предявена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК.
Ответника В. М. Р. оспорва молбата и посочва, че молителят няма качеството на трето заинтересовано лице по смисъла на чл. 204 ГПК. Развива съображения за неоснователност и недопустимост на молбата.

Има още

Решение на ВКС, свързано с иск за обезщетение на вреди, причинени от трудова злополука

PractikaКасационно обжалване по настоящото дело е допуснато с определение от 15.04.2013 г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – Сливенският окръжен съд е постановил въззивното си решение по делото в противоречие с практиката на ВКС по процесуалния въпрос за доказване на спорните факти.
Ищецът по делото И. Ф. е подал касационна жалба срещу решението на Сливенския окръжен съд по гр. д. № 225/2012 г., с което са отхвърлени исковете му срещу [фирма] за обезщетение за вреди от трудова злополука в размер на 24 000 лв. неимуществени вреди и в размер на 4212 лв. – имуществени вреди. Счита решението за неправилно – постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила и необосновано.
Ответникът оспорва касационната жалба като неоснователна.

Има още

Определение на ВКС относно индивидуализация на търговец

PractikaПроизводството е образувано е по касационната жалба с вх. № 80337 от 26.VII.2012 г. на [фирма]-гр. П., подадена чрез процесуалния представител на търговеца по пълномощие от АК-П., против въззивното решение № 6010 на Софийския градски съд, Адм. отделение, с-в III-б, от 15.ХI.2011 г., постановено по гр. дело № 2840/2011 г., с което е било изцяло потвърдено първоинстанционното решение на СРС, ГК, 75-и с-в, от 19.VII.2010 г. по гр. д. № 38787/09 г. С последното д-вото настоящ касатор е било осъдено, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 3-то ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, да заплати на плевенското [фирма] сума в размер на 19221.93 лв., представляваща неоснователно заплатена цена за периода август 2004-та – април 2006-та г. във връзка с прекратен на 1 май 2004 г. договор за франчайзинг, ведно с мораторна лихва върху тази главница за период от три години преди завеждане на делото /31.VII.2009 г./ в размер на сумата 10 931.78 лв., а също и ведно със законната лихва върху главницата, считано от последната дата и до окончателното й изплащане.

Има още

Решение на ВКС, с което се отвърля искане за отмяна на арбитражно решение

PractikaПроизводството е образувано по иск на Т. М. П., за отмяна на арбитражно решение, постановено на 10.01.2013 г. от арбитър С. М., по арб. дело № 657/2012 г. по описа на Арбитражен съд „А. Юстициарум“ С., с което Т. П. е осъдена да заплати на [фирма] сумата от 12 174,59 лева, ведно със законната лихва върху същата сума от предявяването на иска, на основание договор за револвиращ заем /ДРЗ/ – № [ЕГН] от 13.07.2011 г. Ищцата твърди, че предвид неподписване на Общите условия към сключения с [фирма] договор за револвиращ заем, съдържащи арбитражната клауза, вкл. непредаването им преди сключването на договора, липсва валидно сключено арбитражно споразумение /чл. 47, т. 2 ЗМТА/.

Има още

Предложение за приемане на ТР по някои въпроси, свързани със заповедното производство

Practika С разпореждане от 11.02.2013 г.  по предложение на заместник на председателя и ръководител на ТК на ВКС и заместник на председателя и ръководител на ГК на ВКС е образувано тълкувателно дело № 4/2013 г. на Гражданска и Търговска колегии на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани със заповедното производство.

 

Има още