Абонатът може да прекратява договора си с мобилен оператор в седемдневен срок от сключването му без неустойки

Договорът за общите условия между оператор, предоставящ обществени телефонни услуги, и крайния потребител влиза в сила в седемдневен срок след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил желание за незабавно влизане в сила. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене част от текстовете на промените в Закона за електронните съобщения. В този срок абонатът ще може едностранно да прекрати договора, без неустойки. Парламентът реши, че абонатите имат право при промяна на общите условия по инициатива на оператора да прекратят договора без санкции в срок до един месец.

 

От 5000 до 60 хиляди лева може да стигне глобата за мобилен оператор, който не спази условията за преносимост на номерата към друг оператор. Депутатите прекратиха дискусията по промените в Закона за електронните съобщения, без да ги гласуват докрай, за да започнат избора на членове на Инспектората към ВСС.

 

Новите разпоредби ще влязат в сила след обнародването на закона в Държавен вестник.

 

Вписване на исковата молба (практика)

Решение № 49 от 4.02.2009 г. на ВКС по гр. д. № 4476/2007 г., I г. о., ГК, докладчик председателят Теодора Нинова

С нотариалния акт, вписан преди исковата молба, се ограничава обратното действие на развалянето на договора само между страните, без да се засяга придобитото право на собственост на последващите приобретатели на имота.

 

Има още

Относно уреждане на отношенията във връзка с извършени подобрения от купувача по развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Решение № 17 от 22.02.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1965/2008 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Мария Иванова
Производството е по чл. 218а от ГПК, отм., вр. с § 2 от ПЗР на ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. Г. и К. Г. срещу въззивното решение на Апелативен съд Варна /АС/ по гр. д. № 448/07 г. В жалбата се правят оплаквания за неправилност – необоснованост и незаконосъобразност, на решението и се иска отмяната му.

Ответниците по жалба Д. П., Г. П., Ю. Г., Н. К., В. К. и Й. В. не изразяват становище.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.

Има още