Регистрация на чужденец като едноличен търговец

Процедурата има за цел да изясни предпоставките и реда за регистрацията на физическите лица като едноличен търговец.
По действащите в Република България нормативни актове като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира както български гражданин, така и лице, което не притежава българско гражданство.

Има още

Международна подведомственост по граждански дела

Международната подведомственост определя правораздавателния орган, който е компетентен за разглеждане и решаване на международни граждански дела.

Едно дело може да се определи като международно, когато с един от своите елементи (правораздавателен орган; страни по спорното правоотношение; предмет на делото; доказателствени средства и приложим закон; обект на изпълнение или обезпечение; място на изпълнение или зачитане на акта) попада под върховенството на една държава (поради наличието на териториална или лична връзка с нея), а с друг от своите елементи – под върховенството на друга държава.
Има още

Индивидуална жалба пред Съда в Страсбург

Лице или организация, засегнати от нарушение на правата,
гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕК), може да сезира Европейския съд по правата на човека в Страсбург като изпрати писмена жалба до Секретариата.

Има още