Новости в „АПИС – ПРОЦЕДУРИ“ през месец май 2018 г.

  • В модул „Интелектуална собственост“ са въведени двете нови процедури: „Правна същност, учредяване и регистрация на организация за колективно управление на права“ и „Определяне на размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права и управление на приходите от колективното управление на права“, а така също са актуализирани още осем процедури. Основните акценти на промените в Закона за авторското право и сродните му права са следните: държавата запазва ролята си при одобряването на тарифите на организациите за колективно управление на права; разписана е ясна процедура при договаряне на тарифи, респективно при непостигане на съгласие с браншовите организации; контролът по спазването на ЗАПСП се децентрализира и след 9 месеца общините ще поемат контролни функции при публично изпълнение на музика; въвежда се солидарна отговорност – и на собственика на залата при организирани концерти, ако не изискват документ/доказателство за уредени авторски права, както и предоставянето на сетлист 3 дни преди събитието от страна на организатора. Промените са свързани с въвеждането на Директива на Европейския Съюз и Съвета на Европа от 2014 година. България трябваше да въведе тази Директива до април 2016 г., но това не се случи;
  • В модул „Образование, наука и култура“ са актуализирани 28 процедури, във връзка с изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 7.04.2018 г.). С промените в Закона за развитието на академичния състав в Република България се въвеждат минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност. Текстовете въвеждат критерии по обективни показатели за кандидатите за професори, доценти и главни асистенти, както и за образователно-научна степен „доктор“ и за научна степен „доктор на науките“. Кандидатите за професори, доценти и главни асистенти ще „събират“ определен брой точки по обобщени показатели в съответната научна област. Показателите са два вида – наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в художествено-творческата или спортната дейност; и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност. Към тях университетите ще добавят допълнителни критерии. Оценяващ ще бъде научно жури.

Вашият коментар