Полезно в ДВ (бр. 47 от 04.06.2021 г.)

В новия 47-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които влизат в сила от днес. Паралелно ще продължат да се издават и хартиени рецепти, и електронни рецепти. Това обаче няма да важи за лекарствата, заплащани напълно или частично от НЗОК – за тях остава задължителното предписване с електронна рецепта. Съгласно друга промяна протоколите за химиотерапия няма да се преиздават, а издадените до влизане в сила на измененията ще се изпълняват до изтичане на техния срок на валидност.

 Изменена е и Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция.

Директивата въвежда пределни нива на експозиция за 10 химични агента. Тези нива – индикативни гранични стойности на професионална експозиция, се основават на здравни критерии и стойности, които Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти извежда от най-новите научни данни, които са на разположение. Те представляват пределните нива на експозиция, под които, като цяло, не се очакват вредни последици от конкретния химичен агент след краткотрайна или ежедневна експозиция в течение на трудовия живот. Тези стойности са предназначени да бъдат в помощ на работодателите при определяне и оценка на рисковете и при прилагане на мерки за превенция и защита на работещите.

Държавен вестник, брой 46 от 01.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 46 от 01.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 46 от 01.06.2021 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на двете медии. Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

 

Полезно в ДВ (бр. 45 от 28.05.2021 г.)

В брой 45-ти на „Държавен вестник“ са обнародвани два президентски указа – Указ № 147 за освобождаване на Димитър Здравков Георгиев от длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Указ № 148 за назначаване на Пламен Кирилов Тончев на длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 Изменена и допълнена е Заповед № РД-572 от 8.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Пирин“ предвид наличието на нови данни, отразени в актуалния стандартен формуляр с данни и оценки на защитена зона BG0000209 „Пирин“.

Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Предстоящо заседание на КС

Конституционният съд ще проведе заседание на 27.05.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч., на което ще бъде разгледано по същество  Конституционно дело № 9/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 5, ал. 1 – 4, § 6, ал. 1-2, § 7 и § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) и чл. 60б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.). Докладчик е съдия Красимир Влахов.

Жребий определи съдиите, които ще проверяват спецсъдилищата

18-те магистрати, които ще изготвят анализа на специализираните съдилища, бяха избрани чрез жребий от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщава правно-информационният сайт  Лекс.бг.

Миналата седмица колегията реши в комисията да участват по един магистрат от шестте апелативни съдилища, без АСНС, както и 12 съдии от Върховния касационен съд (ВКС).

От апелативните съдилища в работната група влизат Светла Цолова (АС-Бургас), Росица Тончева (АС-Варна), Петя Стоянова-Николова (АС-Велико Търново), шефката на апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова, бившият член на ВСС, а сега съдия в САС Камен Иванов, както и зам.-председателят на Военно-апелативния съд полк. Генко Драгиев.

От ВКС са избрани Красимира Медарова, Христина Михова, Ружена Керанова, Петя Шишкова, Жанина Начева, Антоанета Данова, Лада Паунова, Даниела Атанасова, Невена Грозева, Блага Иванова, Татяна Кънчева и Надежда Трифонова.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 44 от 25.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 44 от 25.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 44 от 25.05.2021 г.)

В новия 44-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Определение № 3 от 20 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г., с което Конституционният съд единодушно допуска до разглеждане по същество искането на ГЕРБ за отмяна на текстове от Изборния кодекс. Атакуваните текстове са свързани с машинното гласуване, с промените в структурата и състава на ЦИК, както и текст от преходните и заключителни разпоредби, в който е записано, че пропорционалната система за избори за парламент ще се прилага само до провеждането на първите редовни избори за народни представители.

Изменена е Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка и от 4 юни Българската народна банка ще приема за свръхрезерв на банките превишението на наличностите, държани в резервни активи над изискуемия размер на задължителните минимални резерви.

Обнародвано е решение на Централната избирателна комисия от 20 май 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

КС допусна до разглеждане по същество дела срещу разпоредби на Изборния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози

На заседанието си на 20 май 2021 г., Конституционния съд се произнесе с определение по конституционно дело № 9/2021г., с което единодушно допусна за разглеждане по същество искането на 66 народни представители от 45-то Народно събрание на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 46, 47, 51, ал. 1 и ал. 3, чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 7, чл. 212, ал. 5; чл.  206, ал. 1 и ал. 3, чл. 208, ал. 1; чл. 209, ал. 3, изречение второ; чл. 213а, ал. 4, по отношение на числото „20“; чл. 281, ал. 4 и чл. 335, ал. 3 на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., последно  изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г.), както и на разпоредбите на § 63 и § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г.). Конституционният съд отклони искането в останалата му част.

Допуснато бе за разглеждане по същество и искането на националния омбудсман за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (обн. ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп. бр. 23 от 19.03.2021 г.) и на § 63 от ПЗР на Закона за автомобилните превози ( ДВ, бл. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.)