Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство

        Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност, обн. 16.05.2024 г., в сила от 01.01.2024 г. , Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО;     Въвеждане на еврото в България; Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка

 Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок — Прекратяване на процедурата поради липса на отговор от страна на данъчнозадълженото лице в този срок — Отказ да се вземе предвид информация, предоставена за първи път в производството по обжалване — Принцип на ефективност — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на добра администрация
 3. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Пазари на финансови инструменти — Изключен от прилагането инвестиционен брокер — Правна уредба на държава членка, която забранява на този брокер да предава нареждания, направени от клиенти, на установен в друга държава членка инвестиционен посредник
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставки на стоки и предоставяне на услуги — Апортна вноска на недвижими имоти — Данъчна основа — Насрещна престация — Акции — Номинална стойност — Емисионна стойност
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие
 6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows
 2. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosures
 3. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Въвеждане на еврото в България
 2. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 3. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Становище на Европейската централна банка от 2 май 2024 година относно въвеждането на еврото в България (CON/2024/12)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство – Гражданин на държава членка, чийто постоянен адрес е в тази държава членка, а настоящият му адрес е в друга държава членка – Невъзможност за промяна или отказ от този постоянен адрес – Понятието „местоживеене“
 2. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните – членки на ЕС за периода 2020 – 2023 г.
 2. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 3. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти: ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67 тел. 970 89 77 – Редакция 970 89 44 – HELP Desk 923 98 00; 980 48 27 – Централа [email protected]

Коментарите са затворени.