Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 45 от 28.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 45 от 28.05.2024 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ брой 45 се обнародва Решение за задължаване на представителите, определени от Министерския съвет в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, да подкрепят решение за осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 11%.

В текущия брой се изменя и допълва Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз.

Промените в Наредба № Н-10 са направени с цел облекчаване и опростяване на възможностите и процедурите за възстановяване на разходи за данъка, осъществени на територията на страната от данъчно задължени лица, неустановени в ЕС, в изпълнение на препоръките на ОИСР към Република България за присъединяване към организацията и в съответствие с правото на ЕС.

По препоръка на ОИСР с измененията се предвижда да бъде дадена възможност за възстановяване на ДДС и на данъчно задължени лица, установени в държави, извън списъка на държавите, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица, утвърден със заповед на министъра на финансите и на министъра на външните работи. Възстановяването е уредено така, че да се избегне дискриминацията спрямо лица, установени в държави извън този списък, които са и членки на ОИСР, включително когато нямат облагане с ДДС или подобен данък в данъчната си система.

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Държавен вестник, брой 44 от 21.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 44 от 21.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 44 от 21.05.2024 г.)

В новия брой 44 на „Държавен весник“ се обнародва Постановление № 168 от 16 май 2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища.

От 1 януари 2024 г. размерът на минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държав­ните висши училища е 2100 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец.

Обнародвано е Постановление № 167 от 16 май 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

В чл. 16а, ал. 1 се създава нова точка 7, на дружество с променлив капитал – 110 лв.

В чл. 16а, ал. 2 се създава нова точка 7, на дружество с променлив капитал – 55 лв.

КС отказа да „отмени“ прекратяването на концесията на „Лукойл“ за пристанище „Росенец“

Конституционният съд (КС) единодушно отхвърли искането на президента Румен Радев да „отмени“ прекратяването на 35-годишния концесионен договор на държавата с „Лукойл“ за ползване на концесия на нефтеното пристанище „Росенец“ (пълния текст на решението виж тук).

Прекратяването на концесията стана с промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). Те бяха приети от депутатите за три дни, като двете четения в пленарната зала бяха в един ден.

В решението си КС изтъква, че макар и използваната словесна конструкция в закона да не е достатъчно прецизна, разпоредбата, с която се прекратява концесията, е ясна. И подчертава, „че не всяко правно несъвършенство може да обуслови противоконституционност на основата на противоречие с принципа на правовата държава“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 43 от 17.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 43 от 17.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 43 от 17.05.2024 г.)

В новия брой 43 на „Държавен вестник“ се обнародва Решение № 3297-ЕП/НС от 15 май 2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Обнародва се Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Направените промени ще доведат до оптимизация на работните процеси в бюрата за съдимост, което от своя страна ще доведе и до по-голяма ефективност и бързина при осъществяване на задълженията на органите на досъдебното производство.

Създава се нормативно основание за реализиране на интеграция на Централизираната информационна система „Съдебен статус“ (ЦАИС „Съдебен статус“) с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата са:

 • Облекчаване на дейността на органите на досъдебното и съдебното производство във връзка с индивидуализиране на наказанията;
 • Ускоряване на процеса по издаване на справки за съдимост, водещо до по-икономичен и ефективен процес на работа на органите на досъдебното и съдебното производство;
 • Улесняване на гражданите, държавните и общинските органи и институции, предвидени в Наредбата и облекчаване на административната тежест.

В чл. 39 от наредбата се правят промени в посока разширяване на информацията, включена в свидетелството за съдимост, за да може да се впише цялото съдебно минало, независимо от постановените реабилитации, както и други обстоятелства, свързани със съдебния статус на лицето, когато искането е свързано с издаване на виза.

В текущия брой са обнародвани промени и в  Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

На всеки изпълнител на болнична медицинска помощ се заплащат отчетените и одобрени за заплащане от НЗОК в съответ­ствие с нормативно установените изисквания за предписване, отпускане и заплащане лекар­ствени продукти.

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 42 от 14.05.2024 г.)

В новия брой 42 на „Държавен вестник“ се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на ООД или на АД с изцяло внесен капитал на минимална стойност 750 000 лв.

Забранява се рекламата на ха­зартни игри:

 • в радио- и телевизионни програми, с изключение на излъчването на тиражите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и тяхното анонсиране;
 • на обществени места, включително фа­сади на сгради;
 • в печатни произведения и електронни медии, включително и интернет страници;
 • върху имущество – държавна собстве­ност и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден лиценз по реда на този закон;
 • върху външни рекламни съоръжения в повече от 5 на сто от общата рекламна площ на всеки доставчик на рекламни услуги чрез външни рекламни съоръжения.

Допуска се реклама на хазартни игри:

 • върху външни изградени съоръжения тип билборд, находящи се на разстояние не по-мал­ко от 300 метра от образователни институции, висши училища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и от обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи;
 • върху фасада на обект за организиране на хазартни игри по този закон, за дейност­та на организатора на хазартни игри в този обект, като общата площ на рекламите и обозначенията не може да надвишава два­десет на сто от фасадата и е не повече от 50 квадратни метра;
 • върху спортна екипировка, спортни съо­ръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни феде­рации, клубове, сдружения и организации, освен върху спортна екипировка, материали или продукти, които са предназначени за ползване от малолетни и непълнолетни лица.

В текущия брой се обнародва Постановление № 162 от 8 май 2024 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните  конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени  финансови средства за 2024 г.  съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване  на закрила на деца с изявени дарби.