Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 72 от 31.08.2021 г.)

В брой 72 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Промените са направени във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г.) и практиката по прилагането на действащата от 2017 г. до този момент наредба.

Направени се следните по-съществени промени:

– посочват се изискванията, които се прилагат за определяне на задължените лица, за чиято сметка се извършва отстраняването на грешката в кадастралната карта след одобряването ѝ;

– определя се начинът на уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка, или явна фактическа грешка, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота;

– намалява се административната тежест за гражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра; проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра;

– въвежда се изискването – правоспособните лица по кадастър да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис;

–  премахва се изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи;

–  изменят се дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта;

– отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до СГКК по местонахождение на имота, за който се отнасят данните;

–  условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка и начина за нейното отстраняване, са уточнени и детайлно разписани;

–  продължава се срокът за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра до 31.12.2023 г.

В настоящия брой на ДВ е обнародвана е Програмата между Министерството на културата на Република Бълга­рия и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2021 – 2023 г.

Дейностите, предвидени в Програмата, целят активизирането на сътрудничеството в областта на музиката, театъра, изобразителното изкуство, кинематографията, както и в областта на книгоиздаването и разпространението на книги.

Сътрудничеството обхваща и областта на нематериалното културно наследство, народната музика и танци. В програмата са планирани и общи дейности в областта на консервацията на недвижимото културно наследство, както и подкрепа в областта на творческите индустрии.

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 71 от 27.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 71 от 27.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 71 от 27.08.2021 г.)

В брой 71 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

С него се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд, който е юридическо лице със седалище в гр. София, из­пълняващо възложените му с Кодекса за застра­ховането функции.

Вноски в Гаранционния фонд са длъжни да правят застрахователите по чл. 520 от Кодекса за застраховането. Те участват във финансира­нето и управлението на фонда след започване на дейност на територията на Република България. Дейността започва със сключването на първия застрахователен договор по задължителна застраховка „Гражданска от­говорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците или застраховка по раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Фондът е длъжен да разполага с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно осъществяване на неговата дейност. Системата на управление включва адекватна и прозрачна организационна структура с ясно и целесъобразно разделение на отговорностите, както и ефективна система, осигуряваща предаването на информация.

В настоящия брой на  ДВ се допълва Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чи­ето домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Министерството на здравеопазването ще може да субсидира лечебните заве­дения за поддържане на резерв от лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, необходими при лечението на заразната болест, причинила епидемичното разпространение, за преодоля­ване на възникнала липса или недостиг от такива продукти.

Създаването на резерв и лекарствените продукти, включени в него, ще се определят със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на експертни съвети.

Стойността на субсидията ще се определя на база шестмесечен разход за лекарствените продукти, предназначени за лечение на COVID-19, които са включени в резерва.

Общата прогнозна стойност на включе­ните лекарствени продукти ще се изчислява по цените, публикувани в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените проду­кти в хуманната медицина, като количествата ще се формират в съответствие със заявените от лечебните заведения количества, изчислени за шестмесечен период по процедурата за „Сключ­ване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“.

 

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 70 от 24.08.2021 г)

В брой 70 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 8 от 2019 г. за изисква­нията към лечебните заведения, кои­то извършват обучение на студенти и специализанти.

Лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването по реда на Наредба № 8. Към настоящия момент са регламентирани голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по обучение, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обучение.

В наредбата е регламентирано също експертната комисия да извършва проверка на съответствието на лечебното заведение с предвидените критерии и условия на място в лечебното заведение. Налице е нормативна непълнота по отношение реда за предлагане състава на експертната комисия от консултативния съвет, като не е предвидена възможност лицата, които биха желали да участват в такива комисии, да заявят това.

Посочените аспекти от процеса по получаване на одобрение на лечебните заведения за извършване на дейности по обучение затрудняват и забавят процеса, поради което с измененията в наредбата е предвидено оптимизирането им.

В новия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на про­фесионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.

В него е предвидено студентите, приети от учебната 2021/2022 година в рамките на броя по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование по специалности от профе­сионалните направления и по защитените специалности, включени в приложението по чл. 1, да бъдат освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.

Средствата за компенсиране на разходите за освобождаване от такси ще се изчисляват въз основа на средния размер на таксата за обучение за предходните 4 учебни години по приоритетните професи­онални направления и защитените специалности от списъка по чл. 1, умножен по броя на приетите за обучение студенти в редовна и задочна форма съгласно данните, предоставени от висшите училища, индексирана с процента на увели­чение на средствата за издръжка на обучение, определени съгласно Закона за висшето образование за съответната бюджетна година спрямо предходната.

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 69 от 20.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 69 от 20.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 69 от 20.08.2021 г.)

В брой 69 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции.

Целта на извършените промени е привеждане на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции в съответствие с влезли в сила нормативни промени, а именно направеното изменение в Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г., Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

С настоящият брой се допълва Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министер­ството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Създава се нова разпоредба – чл. 37б, съгласно която при заявена ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС таксата ще се заплаща с увеличение три пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 3 работни дни. Промяната е в сила от 1 септември 2021 г.

С този брой се изменя и допълва и Наредба № 1 от 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия.

Измененията са направени във връзка с приетите през месец март 2021 г. промени в Закона за филмовата индустрия, в резултат на което възникна необходимост от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с глава четвърта от закона.

В съответствие с чл. 19 от Закона за филмовата индустрия в единния регистър по глава четвърта ще се вписват и доставчиците на филмопроизводствени услуги, както и  професионалните организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия.

В два отделни раздела ще се вписват проектите, създадени съвместно с Българската национална телевизия, както и проектите, получили държавно подпомагане при кандидатстване по схеми за държавна помощ, които до измененията в ЗФИ се вписваха в един общ раздел.

С тези промени разделите в регистъра са вече десет, което наложи и създаването на нови приложения към наредбата: приложение № 2а (за доставчиците на филмопроизводствени услуги), приложение № 7б (за проекти, получили държавно подпомагане) и приложение № 7в (за професионалните организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия).

 

 

 

 

 

 

Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 68 от 17.08.2021 г.)

В брой 68 от 17.08.21 г. е обн. НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, в която се прецизират изискванията към документите, които се представят от чужбина, за регистриране на събитията по гражданско състояние, свързани с тяхната легализация или подобна формална процедура и превод.

С проекта се въвежда задължение за отговорните длъжностни лица в общинските администрации да уведомяват засегнатите граждани, когато установят непълноти и грешки в личните им данни и се регламентират разпоредби, свързани с промяна и/или възстановяване на име по реда на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.

Обнародвани са и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г., ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г., ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.