Полезно в ДВ (бр. 9 от 27.01.2023 г.)

В брой 9 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и реха­билитация.

Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от шест календарни месеца ще се включва времето през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и май­чинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за специално ползване на пътищата.

С промените се цели улесняване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Отпада изискването за предоставяне на информация или документи, които са налични при административен или друг орган, които ще се осигуряват служебно. Част от документите ще се съгласуват по служебен път с органите на Министерството на вътрешните работи.

С измененията се дава възможност, по изключение и при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да се изграждат нови пътни връзки към търговски крайпътни обекти в зоните за престрояване преди кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Въвежда се облекчена процедура за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект. С промените в наредбата се стандартизират услугите на общините, свързани със специалното ползване на пътищата, прецизират се текстове и тя се привежда в съответствие с вече направени изменения в нормативната уредба.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Решение № 3799 от 20 април 2022 г. по административно дело № 6299 от 2021 г.

Разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ПЗДвП) в оспорената редакция гласи, че при избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/час по автомагистрала, а именно: категория А – 100 км/час, категория В – 120 км/час, категории С, D – 100 км/час, категории В+Е, С+Е, D+Е – 100 км/час. Следователно, по своята същност тази разпоредба съдържа правило за поведение, което определя максималната скорост за движение на водача на пътно превозно средство – категория В, по автомагистрала.

Оспорен е текст от ПЗДвП, който противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Несъответствието на подзаконо­вия текст от Правилника с нормативен акт от по-висока степен – ЗДвП в посочената редакция, е основание за отмяната на чл. 73, ал. 1 от ЗДвП. С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в АПК, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП е гаранция за правна сигурност в обществото. Във вързка с посочените обстоятелства ВАС отменя чл. 73, ал. 1 от Правилника за при­лагане на Закона за движението по пътищата, в таблич­ната част, в която е посочено: „категория В…, по автомагистрала 120 км/час“.

ВАС окончателно сложи край на абсурда на магистрала: по правилник – с до 120 км/ч, по закон – с до 140 км/ч

Върховният административен съд (ВАС) окончателно е отменил съществуващото от 20 години абсурдно положение, при което нормативната уредба в България дава различни отговори на въпроса коя е най-високата скорост, с която е допустимо да се движи автомобил по магистрала, съобщава правно-информационният сайт Lex.bg .

Законът за движението по пътищата (ЗДвП) определя граница от 140 км/ч. Правилникът за прилагането му – 120 км/ч.

Вчера петчленен състав на ВАС е потвърдил решението на първата инстанция, с която се отменя текстът от правилника. Според върховните съдии Таня Радкова (председател и докладчик), Илиана Славовска, Даниела Мавродиева, Тинка Косева и Добромир Андреев при противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, т.е. законът. „Налага се изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите. С отмяната ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай. Само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност и предвидимост“, изтъкват върховните съдии (виж решението тук).

Разминаването между правилника и закона е факт от 2002 г., когато максималната скорост за движение по магистрала в ЗДвП беше завишена от 120 км/ч на 130 км/ч. През 2012 г. се вдигна на 140 км/ч.

Така вече близо 21 години в правилника пише едно, а в закона друго. При контрола по пътищата се прилага скоростта, определена в закона.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 3 от 10.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 10.01.2023 г.)

В брой 3 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 7741 от 19 август 2022 г. по административно дело № 11516 от 2021 г.

ВАС отменя Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служи­телите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуря­ване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., издадена от министъра на вътрешните работи.

Съдът счита, че тази наредба е приета при съществени наруше­ния на императивни норми на закона, което налага същата да бъде отменена в цялост.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Направените промени целят осигуряването на равнопоставеност на разработени инвестиционни проекти, за които преди влизане в сила на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. е вложен проектантски труд и средства на възложителите.

С редакцията в наредбата се предоставя възможност проекти, които се намират в заварено положение като разработени и внесени за съгласуване със специализираните контролни органи до 18.11.2022 г., да могат да бъдат внасяни за одобряване от компетентните органи по ЗУТ, в съответствие с нормите на отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва и Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Промените предвиждат преди започването на практическите изпити лицата, определени с жребия за про­веждане на изпита да проверяват съответните условия за неговото провеждане – учебната площадка, състоянието на учебните МПС и задължителните застраховки на превозните средства.

Председателят на изпитната коми­сия за провеждане на практическия изпит е длъжен да проверява в информационната система дали превозното средство е включено в списъка към разрешението на учебния център, заявил кандидата за изпит, и трябва да извърши служебна про­верка в системата за периодичните пре­гледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за наличието на валиден периодичен технически преглед. Когато при тази проверка се установи, че няма валиден технически преглед на ППС, председателят на изпитната комисия има право да допусне изпита да продължи с резервно ППС, осигу­рено от лицето, което представя кандидата на изпит, не по-късно от един час, след като възникне необходимостта от това.

Изпитните протоколи ще се заверяват с печат на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна адми­нистрация“ в деня на провеждане на изпита.

За провеждане на практическите изпити явилите се кандидати, включени в изпитния протокол ще се разделят на групи. Броят на кандидатите в групите не трябва да е повече от двама. За всяка от групите ще се определя различен начален час на практическия изпит.

 

Съдът отмени таксата за призовки и кратки съобщения в „Държавен вестник“

Върховният административен съд (ВАС) e отменил окончателно таксата от 20 лева, която се плаща за обнародване на призовка или кратко съобщение – до половин страница, в „Държавен вестник“, съобщава Lex.bg.

Таксата е определена в заповед на председателя на Народното събрание,  издадена преди 4 години. В нея се казва, че от 1 януари 2019 г. се плащат 20 лева за „обнародване в неофициален раздел на „Държавен вестник“ за призовки на съдилищата, за обявяване на конкурси, за обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи, с обем до ½ стандартна страница“.

Делото във ВАС е заведено в началото на годината от гражданин, който иска съдът да обяви за нищожна или да отмени разпоредбата, като се мотивира, че размерът на таксата е определен произволно, без анализ и изчисление на разходите за услугата, а при издаването на заповедта не са спазени изискванията в Закона за нормативните актове (ЗНА) за провеждане на обществени консултации и определяне на срок за становища, за публикуване на проекта и мотиви към него.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

От 30 юни 2024 г. делата да се водят само електронно, връща се старият ред за връчване на адвокатите

От 30 юни 2024 г. да бъде изцяло въведено електронното правосъдие и делата да се водят вече само електронно. До тази дата да има преходен период, в който производствата да бъдат и на хартия, и в електронна форма. Това предвиждат промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), огласени днес от Министерството на правосъдието, съобщава сайтът Lex.bg.

С проекта се предлагат редица изменения, свързани с удостоверителните изявления и извършването на процесуални действия в електронна форма, достъпа до делата, сигурността на данните, свързаността на различните системи и др. Същевременно пък за адвокатите се връща старият ред за връчване.

С преходните разпоредби пък са предвидени и промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Административнопроцесуалния кодекс (пълния текст на законопроекта виж тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

По искане на адвокатурата ВКС слага край на противоречията по делата за авторски права

дело, лесидрен

На три въпроса, свързани със защитата при нарушения на авторски права, по които е натрупана противоречива практика на съдилищата, ще отговорят в ново тълкувателно дело №3/2022 г. Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС), съобщава правно-информационният сайт Lex.bg. Въпросите са поставени на вниманието на председателя на съда Галина Захарова от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) (пълния текст на предложението виж тук).

Проблемите са свързани с начина на определяне на размера на вредите, разноските за адвокат преди завеждане на делото и обезщетението за неимуществени вреди.

Първият се поставя по случаите на нарушение на авторското право с международен характер – когато държавата, в която е настъпило нарушението, е различна от тази на пребиваване на автора. Съдиите имат различно виждане за това как се определя размерът на пропуснатите ползи от неполучено лицензионно възнаграждение за неправомерното ползване на произведение.

Второто противоречие в практиката, на което се е натъкнал ВАдС, е свързано с това дали възнаграждението на адвокат за изготвяне на покана за преустановяване на нарушение на авторско право, както и за други действия за извънсъдебно уреждане на такъв спор, попада в обхвата на имуществените вреди, които са пряка и непосредствена последица на нарушението (по смисъла на чл. 95, ал. 2 Закона за авторското право и сродните му права).

Третият проблем в практиката, за който адвокатурата сигнализира ВКС, се отнася до това дали е необходимо да се доказват претърпени неимуществени вреди вследствие на нарушение на авторско право. Някои съдии приемат, че неимуществените вреди, като преживени болки и страдания, въпреки че са част от душевния мир на всеки човек, подлежат на доказване и настъпването им не може да се основава на предположения. 

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

 

Борба срещу агресивното данъчно планиране

Наложеното на адвоката задължение за уведомяване на другите участващи посредници не е необходимо и нарушава правото на зачитане на тайната на съобщенията между него и неговия клиент, постанови в свое решение Съдът на Европейския съюз (СЕС)

Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното  облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 2011 г., стр. 1), изменена с Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. (ОВ L 139, 2018 г., стр. 1) предвижда, че всички посредници, участващи в потенциално агресивно данъчно планиране (договорености, които могат да доведат до избягване на данъци или до данъчни измами), са длъжни да ги оповестят на компетентните данъчни органи. Това задължение се отнася до всички, които участват в изготвянето, предлагането на пазара, организирането или  управлението на прилагането на това планиране. То се отнася и до всички, които оказват съдействие или предоставят консултации, а ако няма такива лица  – до самото данъчнозадължено лице.

Всяка държава членка обаче може да освободи адвокатите посредници от посоченото задължение, когато то би било в разрез със защитена съгласно националното ѝ право професионална тайна. В такъв случай адвокатите посредници обаче са длъжни незабавно да уведомят всеки друг посредник или съответното данъчнозадължено лице относно задълженията им за оповестяване пред компетентните органи. Ето защо фламандският декрет, с който се транспонира посочената директива, предвижда, че когато адвокат, който участва в трансгранично данъчно планиране, е обвързан с професионална тайна, той трябва да уведоми другите посредници, че самият той не е в състояние да извърши това оповестяване.

Две професионални организации на адвокати сезират белгийския Конституционен съд. Според тях задължението за уведомяване на другите посредници не може да бъде изпълнено, без да се наруши професионалната тайна, с която са обвързани адвокатите. Белгийският Конституционен съд отправя във връзка с това запитване до Съда.

Съдът счита, че задължението за оповестяване, което имат другите посредници, които не са обвързани с професионална тайна, а ако няма такива посредници, задължението за оповестяване, което има съответното данъчнозадължено лице, по принцип гарантират уведомяването на данъчната администрация. След като получи такава информация, данъчната администрация може да изисква допълнителна информация пряко от съответното данъчнозадължено лице, което тогава може да се обърне за помощ към своя адвокат. Данъчната администрация може да провери и данъчното положение на това данъчнозадължено лице.

Ето защо Съдът постановява, че предвиденото в Директивата задължение за уведомяване не е необходимо и следователно нарушава правото на зачитане на тайната на съобщенията между адвоката и неговия клиент.

Повече подробности по темата вижте тук.

 

 

ВАС окончателно отмени забраната за безплатни инвитро процедури след 43-годишна възраст

Върховният административен съд (ВАС) e отменил окончателно разпоредбите от правилника на Центъра за асистирана репродукция, според които на жените, навършили 43 години, не се полага безплатно инвитро (решението виж тук), съобщава сайтът Lex.bg.

Правилникът е издаден от министъра на здравеопазването, а отменените разпоредби са чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2. Първата предвижда, че независимо от медицинските индикации, които се съобразяват при решението за финансиране на инвитро, не се отпускат пари за процедура на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за нея. С втората разпоредба пък се отказва държавата да финансира втория, третия или четвъртия опит на тези жени.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Рискът да работиш в колцентър

Пореден млад българин, работил в колцентър, очаква решение на съда дали да бъде екстрадиран в Германия, съобщава сайтът dir.bg . Той е поискан с европейска заповед за арест почти година и половина, след като са задържани и екстрадирани други четирима негови колеги.

Всеки от младежите е обвинен, че е извършил по над сто измами на стойност над 1 милион и половина евро. Въпросът е да се разбере дали те или някой над тях е извършил тези измами. Петимата младежи са работили в колцентър, който се е свързвал с потенциални клиенти и са предлагали продажбата на софтуер за търговия с криптовалута. Според данните, с които БНТ разполага, въпросният колцентър е бил нает под наем от две търговски дружества. Едното – регистрирано в Германия, а другото – в Швейцария.

Българите, работили в колцентъра тук твърдят, че когато някой от потенциалните клиенти изрази съгласие да се запознае подробно с възможностите на предлагания софтуер, те прехвърляли комуникацията на по-горно ниво към акаунт мениджъри. По наша информация, именно тези акаунт мениджъри са част от двете дружества в Германия и Швейцария и не са били на територията на България. Те са тези, които окончателно са извършвали сделката с продажбата на въпросния софтуер, чрез който след това са присвоявани парите на клиентите.

Повече подробности по казуса четете в dir.bg.