Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ —     Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 г.; Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит – теза за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка); Преференциална данъчна ставка в ЗДДС; Лихва – договорна и законна.

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
  2. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
  3. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател
  4. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  5. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на територията на държава членка – Приложение № 16 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  6. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  7. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Режим „отложено плащане на акциз“
  8. Искане за дерегистрация по система Интрастат
  9. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
  10. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат
  11. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат
  12. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система Интрастат
  13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
  14. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  15. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  16. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
  17. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен внос
  18. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на Европейския съюз – вътресъюзен износ
  19. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Доказателства, чрез които се установяват материалноправни предпоставки на правото на данъчен кредит – Получателят по доставките е този, който като носител на правото на данъчен кредит следва да установи категорично положителните факти, които му позволяват да се възползва от него
  20. Облагане на социалните разходи
  21. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика – Доказателства, които при съпоставка и в своята съвкупност подкрепят тезата за наличие на данъчна измама тип „карусел“ (въртележка), при която верига от търговци фактурират една и съща стока, без да има реално движение на стоките с цел реализиране на данъчно предимство чрез приспадане на данъчен кредит и неначисляване на ДДС
  22. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност – Право на данъчен кредит – Договори за възлагане на счетоводни услуги и активи, придобити от физическо лице с цел развиване на икономическа дейност – Лихви за несвоевременно издаване на фактури и начисляване на ДДС за извършени продажби извън периода на настъпване на данъчно събитие – Рамкови договори, в които е постигната принципна договорка за изкупуване и начин на определяне на цената – Понятие „периодични плащания“ по чл. 111, б. „в“ ЗЗД
  23. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС
  24. Отчетност и документация по ЗДДС. Отчитане на компенсацията за потребителите на горива
  25. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи – Приложение № 12 към ППЗДДС (в сила от 1.08.2022 г.)
  26. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации
  27. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
  28. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
  29. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
  30. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Данъци, мита и такси – Отказ от данъчен кредит, обоснован с факта, че получените доставки няма да бъдат използвани за последващи облагаеми доставки, тъй като търговецът е прекратил договора си с ДФЗ – Доначислен ДДС, за който не са представени доказателства за използването му във връзка с дейността на търговеца
  31. Промени в държавния бюджет, данъците и пенсиите, в сила от 1, 9 и 26 юли 2022 година
  32. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
  33. Регистрация по ЗДДС
  34. Регламентация на местните данъци и такси
  35. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС. Компенсиране на потребителите на горива
  36. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки
  37. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна – Доказване липсата на публични задължения като условие за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна – Наличие на задължения, произтичащи от влезли в сила наказателни постановления – Условия за прихващане на публични задължения с подлежащи на възстановяване вземания на лицето

 1. Съставяне и отчитане на дебитни и кредитни известия при корекции, анулиране на фактури и сделки по ЗДДС – При установено материалноправно основание за издаване на кредитно известие по чл. 115, ал. 1 ЗДДС, неспазването на срока за издаването му, както и на изискванията за реквизити на данъчния документ, са основания за налагане на административни санкции на задълженото лице, но не са основания за непризнаване на извършеното коригиране на данъчна основа
 2. УКАЗАНИЯ за попълване на Интрастат декларации

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство. Издаване на разширен фискален бон при компенсиране потребителите на горива
 2. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изчисляване размера на пенсиите
 2. Медицински протокол на ЛКК
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 5. Преизчисляване на пенсиите
 6. Социални помощи по Закона за хората с увреждания

Сделки. Банки и финанси

 1. Държавен фонд „Земеделие“
 2. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице
 3. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на Европейския съюз в публичния сектор

Изчислителни системи

 1. Лихва – договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 8. Тарифа за размера на акцизите
 9. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

КС обяви за противоконституционни удължените срокове за отчуждаване на имоти в Столична община

Днес, 26 юли 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 21/2021 г., с което единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община (ПЗР на ЗИДЗУЗСО, обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.).

С тази разпоредба всъщност само за Столична община бяха въведени специални срокове за отчуждаване на имоти за изграждане на държавни и общински обекти, различни от тези в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които важат за всички останали имоти в държавата.

За изграждане на елементи от техническата инфраструктура ЗУТ предвижда 10-годишен срок за започване на отчуждаването. Но за София заради въпросния § 23 от ЗИД на ЗУЗСО на практика продължи да действа правилото, че „за обекти на техническата инфраструктура – за първостепенна улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци“ срокът за започване на отчуждаването е 15 години. Т.е. за тези обекти в столицата срокът е 15 години, а навсякъде другаде в страната – 10 години.

Държавен вестник, брой 59 от 26.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 59 от 26.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 59 от 26.07.2022 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 71 и 104 от 2020, бр. 111 от 2021 и бр. 14 от 2022 на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на данъчното законодателство в областта на ДДС.

В ППЗДДС са предвидени конкретизиращи и уточняващи разпоредби относно корекцията на данъчни документи, коригирането на начисления данък и ползвания данъчен кредит в случаите на грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите.

С направените промени се цели още, да бъдат допълнени съществуващи и въведени със ЗДДС правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки, предвид което са заложени промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

 

 

 

Полезно в ДВ (бр. 58 от 25.07.2022 г.)

В извънредния брой 58 на “Държавен вестник” се изменя Законът за здравето.

Направената промяна касае определението за временна неработоспособност.

„Временна неработоспособност“ е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

В текущия брой на ДВ е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж.

С него се уреждат дейност­та, структурата и организацията на работа на Националния институт за помирение и арби­траж, както и функциите на неговите ръководни органи.

Институтът е юридическо лице със седалище София с ранг на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Той съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и служители и работодатели чрез посредничество и арбитраж; създава, поддържа и развива информаци­онна система за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, изготвя и анализи на отраслови и браншови колективни трудови договори с цел подпома­гане на социалните партньори и министъра на труда и социалната политика при вземане на решение за разпростиране на отраслов или браншов колективен трудов договор.

В този брой е публикувано Решение № 5435 от 8 май 2020 г. по административно дело № 14272 от 2018 г. на ВАС.

С това решение се отменя разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в частта относно думите: „… след навършване на пълнолетие…“, както и чл. 44, ал. 2 в частта относно думите „…, а за ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване на пълнолетието“.

Нормите на чл. 44, ал. 1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се прилагат по отношение на лица, отслужили наборна военна служба, както и по отношение на лица, които са се обучавали като курсанти и школници във висши и средни училища след навършване на пълнолетие.

Разпоредбите не пораждат проблеми при правоприлагането, що се отнася до уредения с тях общ случай, при който за осигурителен стаж се признава времето на наборната военна служба. При втория нормативно уреден случай за осигу­рителен стаж се признава времето на обуче­ние на курсанти и школници до размера на наборната служба съобразно действащото законодателство, но при условие, че курсан­тите и школниците са навършили 18-годишна възраст.

Нормите имат стеснено приложно поле, от което са изключени случаите на непълнолетни лица, обучавани във военни училища и школи, чието обучение е признато за отбита редовна военна служба.

Според ВАС издателят на акта е следвало да съобрази подзаконовата нормативна уредба с тази по Указ № 151 от 5.02.1971 г. и Указ № 117 от 31.07.1971 г. за откриване на сержантски старшински средни военни училища, още повече, че и двата указа не са отменени. Поради тази причина се отменят и цитираните текстове.

 

 

Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук.   Има още

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 57 от 22.07.2022 г.)

В ДВ, бр. 57 от 22.07.2022 г. е обн. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 15 ЮЛИ 2022 г. на МС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).

Според едно от допълненията академичната справка и уверението вече може да се издават, водят и съхраняват и в електронен вид. Информацията в тях се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и с Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 и 47 от 2022 г.).

Главната книга на висшето училище също се води и съхранява в електронен вид при спазване на изискванията на гореизброените актове.

Обнародва се и ПОСТАНОВЛЕНИЕ  на МС № 179 ОТ 19 ЮЛИ 2022 г. за одобряване на компенсирани промени в разпределението на разходите по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 180 ОТ 19 ЮЛИ 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на земеделието за 2022 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала.

Държавен вестник, брой 56 от 19.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 56 от 19.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 56 от 19.07.2022 г.)

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. е обн. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. С него се осигурява ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.

Обнародавно е Решение на Конституционния съд № 7 от 14 юли 2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г., с което се обявяват за противоконституционни разпоредбите на § 44, ал. 3, изречение второ, на § 45, ал. 3, изречение второ и ал. 6, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

Обнародвано е и Постановление на МС № 169 от 14 юли 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта. С правилника се определят организацията, дейността, структурата, функциите и числеността на персонала в отделните звена в Министерството на младежта и спорта.

Отменена е и Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти.