Нова Европейска финансова практика – ноември 2023 г.

Решения от месец ноември

съединени дела С-271/22 – С-275/22 от 9 ноември 2023 година

Социална политика — Организация на работното време — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на платен годишен отпуск — Пренасяне на правото на платен годишен отпуск в случай на продължително заболяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Някои аспекти на организацията на работното време. Национална съдебна практика, допускаща прехвърляне на отпуск без никакво ограничение във времето. Rаботникът може да се позове на правото на платен годишен отпуск по отношение на своя работодател, като обстоятелството, че той е частно предприятие, на което е възложена обществена услуга, е ирелевантно в това отношение.

Спорове между ищци и K по повод на отказа на последното дружество да им позволи да се възползват от придобити дни отпуск, които не са могли да позоват поради отсъствие от работа по болест, или да им изплати финансово обезщетение за неизползван отпуск след прекратяването на трудовото им правоотношение.

дело С-598/21 от 9 ноември 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Хартата на основните права на Европейския съюз — Клауза за предсрочна изискуемост — Съдебен контрол — Пропорционалност с оглед на допуснатото от потребителя неизпълнение на договорни задължения — Договор, обезпечен с недвижим имот — Извънсъдебна продажба на жилището на потребителя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Национална правна уредба, по силата на която при съдебен контрол за неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост в договор за потребителски кредит не се взема предвид пропорционалността на предоставената на кредитодателя възможност да упражни правото, което черпи от тази клауза, с оглед на свързани по-специално с тежестта на неизпълнението на договорните задължения на потребителя критерии, като например размера на непогасените вноски спрямо общия размер на кредита, и с оглед на критерии, свързани със срока на договора, както и с възможността прилагането на тази клауза да доведе до пристъпване от кредитодателя към събиране на дължимите на основание на нея суми чрез продажба на семейното жилище на потребителя без провеждането на какъвто и да било съдебен процес.

Спор на S и C с банковата институция V относно спиране на извънсъдебното изпълнително производство за реализиране на учреденото върху жилището им обезпечение на договор за потребителски кредит с V.

дело С-318/22 от 16 ноември 2023 година

Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

При транспонирането на Директива 2009/133 националният законодател може да реши да третира по еднакъв начин уредените от тази директива положения и чисто вътрешните положения на основание член 267 ДФЕС. Член 8, параграф 2 от Директива 2009/133 не допуска национално законодателство, което обвързва ползването от прилагането на тази разпоредба с условия за намаляване на акциите на акционера на прехвърлящото дружество в това дружество или с намаляване на капитала на същото дружество, които не са предвидени в тази директива.

Спор между G и данъчна и митническа администрация, Унгария, относно данъчните последици за това дружество от сделка по отделяне чрез вливане в дружества, притежавани от последното.

дело С-391/22 от 16 ноември 2023 година

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Диференцирани ставки при данъчното облагане, при условие че се спазват минималните данъчни ставки. Газьол, използван за редовен превоз на пътници. Газьолът, изразходен при пътувания, извършени с цел ремонт, поддръжка или зареждане с гориво на превозни средства, използвани за превоз на пътници, не попада в обхвата на понятието „търговски газьол, използван като гориво“. Понятие „търговски газьол, използван като гориво“.

Спор между T и дирекция данъчна и митническа администрация по повод на отказа на последната да възстанови размера на акциза върху газьола, изразходен при пътувания, извършени с цел ремонт, поддръжка и зареждане на превозните средства, които то използва за своята дейност по превоз на пътници.

дело С-427/22 от 16 ноември 2023 година

Икономическа и парична политика – Пруденциални изисквания за кредитните институции – Отпускане на парични заеми без разрешение – Правила за достъпа до осъществяване на дейност за кредитни институции и инвестиционни посредници както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила – Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие попада в обхвата на понятието „кредитна институция“, само когато неговата дейност се състои едновременно в приемане на депозити или други възстановими средства от обществеността и в отпускане на кредити за негова собствена сметка, с уточнението, че тези депозити или други средства, приети от обществеността, са предназначени за отпускането на кредити, без да се изключва възможността кредити да се отпускат и със средства от други източници.

Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“.

Наказателно производство, водено срещу B, който е признат за виновен за това, че без съответно разрешение е предоставил парични заеми срещу лихва на две физически лица.

дело С-321/22 от 23 ноември 2023 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за потребителски кредит – Значителна неравнопоставеност – Нелихвени разходи по кредита – Установителен иск – Правен интерес – Констатация за неравноправност на дадена клауза – Последици – Право на възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Проверката на евентуалната неравноправност на клауза, посветена на извънлихвени разходи, от сключен между продавач или доставчик и потребител договор не изключва неравноправността на такава клауза може да се установи поради предвиждането в нея на плащане от потребителя на такси или комисиона в явно непропорционален размер спрямо услугата. Принципите на ефективност, на пропорционалност и на правна сигурност, допуска обявяването за нищожен на договор за заем, сключен между продавач или доставчик и потребител, когато е установено, че единствено клаузата от този договор, с която се определят конкретните начини на плащане е неравноправна и че посоченият договор не може да продължи да се изпълнява без тази клауза.

Три спора относно действителността на различни клаузи, съдържащи се в договори за потребителски кредит.

дело С-532/22 от 23 ноември 2023 година

Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предоставяне на достъп до развлекателно събитие по смисъла на член 53 от Директива 2006/112. Услуги, които предоставя студио за запис на видеочатове на оператора на платформа за излъчване в интернет и които се изразяват в създаване на цифрово съдържание под формата на интерактивни видеосесии с еротичен характер, заснемани от такова студио, за да бъдат предоставени на този оператор с цел излъчването им от последния в посочената платформа.

Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“.

Спор между W и данъчният орган по повод на решението на този орган да приеме, че предоставените от това дружество услуги подлежат на облагане с данък върху добавената стойност в Румъния.

Меглена Кунева е в шортлистата за комисар по правата на човека към Съвета на Европа

Комитетът на министрите представи днес краткия списък от трима кандидати за поста комисар на Съвета на Европа по правата на човека в Парламентарната асамблея на организацията и един от тях е първият български еврокомисар Меглена Кунева.

Конкуренти за поста са ѝ Манфред Новак от Австрия и Майкъл О’Флахърти от Ирландия.

Асамблеята ще избере новия комисар измежду тримата по време на зимната си пленарна сесия в Страсбург от 22 до 26 януари 2024 г. Новият комисар ще встъпи в длъжност на 1 април 2024 г., в края на мандата на Дуня Миятович.

Комисарят по правата на човека е независима и безпристрастна институция, създадена през 1999 г. от Съвета на Европа, за да насърчава осведомеността и зачитането на правата на човека в 46-те държави-членки на Съвета на Европа. Комисарят се избира за мандат от шест години без право на преизбиране.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 98 от 24.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 98 от 24.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 98 от 24.11.2023 г.)

В брой 98 на “Държавен вестник” се изменя Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

С промените в текста се цели привеждане на съдържанието и обхвата на подзаконовия нормативен акт в съответствие с делегацията по чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите със Закона за публичните предприятия. С отмяната на чл. 9 наредбата се привежда в съответствие със Закона за водите, както и се представя възможност на принципала да определя и други специфични изисквания за заемане на длъжности по управление, в съответствие с потребностите на отрасъл ВиК.

С изменението на наредбата се дава възможност и за избор на подходяща система за управление на здравето и безопасността при работа, която да бъде използвана от съответния ВиК оператор.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 232 от 20 ноември 2023 г.за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри.

От 19.09.2023 г. са в сила приетите от Народното събрание изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ, ДВ бр. 80 от 19.09.2023 г.), чрез които е въведено изрично задължение административните органи да водят регистрите, възложени им със закон, в електронна форма; въведени са общи правила за водене на регистри, както и общ ред за вписване, заличаване и удостоверяване.

Съгласно § 40 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕУ привеждането на всички регистри на административните органи в съответствие със ЗЕУ следва да се реализира не по-късно от 31 март 2025 г. съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 31 октомври 2023 г.

С ПМС № 232 се приема график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със ЗЕУ чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, изграждана и поддържана от Министерство на електронното управление. Това ще даде възможност поетапно всички включени в графика регистри да бъдат приведени в съответствие с изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, да се водят изцяло в електронен вид чрез съвременна информационна система и да позволяват автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

 

 

 

 

Нови законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Народно събрание на Република България

Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август 2023 г. и в Киев на 13 ноември 2023 г.

Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 97 от 21.11.2023 г.)

В брой 97 на “Държавен вестник” се изменя Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Направена е промяна в състава на Междуведомственият координационен механизъм.

Съгласно изменението в текста на чл. 5, ал. 3 Междуведомственият координационен механизъм ще се състои от председател – министърът на външните работи, оперативен председател – заместник-министър на външните работи, определен от министъра на външните работи, и членове, ангажирани пряко или косвено с дейността по присъединяването към ОИСР.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 577 от 18 януари 2023 г. по административно дело № 2484 от 2022 г.

Пред ВАС е образувано производство по реда на чл. 226 във връзка с чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалният кодекс (АПК). То е по жалба на „Овергаз Мрежи“ – АД, срещу чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 4.12.2015 г.), в действащата му редакция.

С разпоредбата на чл. 11 от Наредба № 2 се предвижда поемането на финансовата тежест, свързана с наложени допълнително задължения на енергийните предприятия от клиентите на природен газ, като изрично в подзаконовата норма е посочен начинът на възстановяване на тези разходи чрез издаване на нарочни методики.

С оглед на изразено становище, че изменението на оспорената разпоредба е прието в противоречие с чл. 13, т. 2 във връзка с чл. 15 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. и на чл. 14 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 49 – 53 от Правилника за дейността на комисията и ней­ната администрация, то последната подлежи на отмяна, поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – чл. 146, т. 3 от АПК.

На основание чл. 194 от АПК съдебното решение, ако не е обжалвано или протестирано в срок, или касационната жалба или протест са отхвърлени, подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването му.

Във връзка с посоченото и на основание чл. 172, ал. 2 във връзка с чл. 196 от АПК ВАС отменя чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (изм., ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 4.12.2015 г.).

 

 

 

Конференция за реформата на защитата от домашно насилие

На 22-ри ноември, в навечерието на международния ден за борба с насилието над жени (25 ноември), Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира научно-приложна конференция на тема „Реформата на защитата от домашно насилие“.

В конференцията ще вземат участие над 20 учени и практикуващи професионалисти. Докладите на участниците ще бъдат представени в рамките на два тематични панела – първият от тях, посветен на домашното насилие и насилието, основано на пола, а вторият – относно практическите проблеми при реализиране на правната защита от домашно насилие.

Конференцията ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в Централната сграда на БАН с начален час 9 ч.

Достъпът е свободен за всеки, който желае да посети събитието. С пълната програма може да се запознаете (тук).

(информация на Lex.bg)

Евростат потвърди рязкото забавяне на инфлацията в еврозоната през октомври

Годишният темп на инфлация в еврозоната се е забавил до 2,9% през октомври от 4,3% през септември, показват окончателните данни на европейската статистическа служба Евростат. Предварителните данни също сочеха забавяне до 2,9%. Година по-рано инфлацията през десетия месец от годината беше 10,6%.

В Европейския съюз цените са се повишили с 3,6% на годишна база през октомври – също с по-бавен темп от отчетените 4,9% през септември. За сравнение, по същото време миналата година инфлацията в ЕС беше 11,5%,

През октомври за годишния темп на инфлация в еврозоната най-много са допринесли цените на услугите – с 1,97 процентни пункта, следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия с 1,48 процентни пункта и неенергийните индустриални стоки с 0,95 пункта. Инфлацията при енергоизточнизите отстъпва с 1,45 процентни пункта.

В България инфлацията също е спаднала до 5,9% през октомври от 6,4% през септември. За сравнение, през същия месец година по-рано инфлацията у нас е била 14,8 на сто.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg.

Полезно в ДВ (бр. 96 от 17.11.2023 г.)

В брой 96 на ДВ се изменя Закона за здравето. С направената промяна в чл. 61, ал. 1 отпада изискването за задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на COVID-19.

Независимо от това, в същото време остава възможно съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на заразни болести извън изрично посочените по ал. 1, както и задължителна карантина на контактните с тях лица, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест.

Изменя се и се допълва Закона за енергетиката. С промените се въвеждат разпоредбите на Директива 2019/944 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия, както и разпоредбите, свързани с новите участници на пазара на електрическа енергия – граждански енергийни общности, активни клиенти и агрегатори.

Предвижда се пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

Въвеждат се дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност. „Домакинство в положение на енер­гийна бедност“ е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година, по-малък или равен на официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характе­ристики на жилището типово потребление на енергия, и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

В текущия брой на ДВ са обнародвани заповеди на Министъра на финансите, с които са утвърдени нови образци на:

 

  • Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.;
  • Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г.;
  • Служебни бележки за облагаеми и необлагаеми доходи по трудови правоотношения изплатени през 2023 г.