Първото българско дело на европейската прокуратура е за подкуп във фонд „Земеделие“

Първото дело на Европейската прокуратура (ЕП) в България, което влезе в съда, е за подкуп от 10 000 лв., получен от Т.Д. – главен експерт в Държавен фонд земеделие (ДФЗ). Това съобщиха официално от ЕП в четвъртък след като Специализираният наказателен съд даде ход на делото.

Въпреки че казусът не е от публично известните, прави впечатление бързината, с която разследването е извършено и делото стартира в съда – четири месеца след задържането на подсъдимия за подкуп в началото на септември м.г. Подобна скорост е необичайна за такива дела в България, които обикновено се точат с години. Към момента в ЕП има повече от 100 български дела, коментира за „Капитал“ българският европрокурор Теодора Георгиева.

Повече информация по случая четете тук.

Държавен вестник, брой 5 от 18.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 5 от 18.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 5 от 18.01.2022 г.)

В брой 5 на “Държавен вестник” се изменят и допълват Постановление № 103 на Минис­терския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министер­ския съвет от 1997 г. за приемане на граж­дани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

С направените изменения се цели усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на прием за обучение в държавни висши училища, както и подобряване на водената до момента политика по отношение на българските общности в чужбина.

Броят на субсидираните от държавата места за прием на граждани от Република Северна Македония в български висши училища се увеличава двойно – от 150 на 300. За първи път се дава възможност на северномакедонски граждани да се обучават в редовна форма в пет докторантски програми. Кандидат-студентите от българските диаспори, които не притежават документ за българска народност, ще могат по изключение да кандидатстват в родните университети, ако имат заслуги за укрепване на българската духовност, съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.

Министерството на образованието и нау­ката ще организира и провежда разяснителни и информационни дейности сред българските общности в чужбина и ще организира провеждането на кандидатстудентската кампания, като ще се подпомага и получава съдействие от Министерството на външните работи, включително посредством разпространяване на подготвената от Министерството на об­разованието и науката целева информация чрез дипломатическите представителства в съответните държави.

Държавните висши училища ще подпомагат приема на студенти и докторанти, ще извършват обучението и ще отговарят за социално-битовите нужди на обучаваните лица.

Промените целят разширяване и укрепване на образованието като приоритетно направление на българската политика по отношение на Република Северна Македония и на българите, живеещи там.

 

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на изслушване в Народното събрание. Изслушването беше по искане на народния представител от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Няма по-ниска пенсия за месец януари спрямо пенсията от декември 2021 г., каза социалният министър. Той посочи, че това се отнася както за пенсиите за трудова дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, така и за социалната пенсия за старост и за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии.

Министърът уточни, че хората с доход по-малък през януари спрямо декември ще бъдат компенсирани, като първите плащания ще бъдат извършени с пенсиите за февруари. През февруари пенсионерите ще получат сумите за януари и за февруари. За следващите месеци ще се изплащат с пенсиите за съответния месец и плащането пенсия плюс ковид добавка ще е равно на декемврийското, каза Георги Гьоков. Тези суми ще се изплащат до юни, докогато е разчетена и т.нар. ковид добавка, допълни той.

От 1 юли 2022 г. е планирано редовно осъвременяване на пенсиите с 6,1 процента по Кодекса за социално осигуряване, отбеляза Георги Гьоков. Наред с това в коалиционното споразумение е предвидено за шестмесечен срок да бъде извършен анализ на пенсионната система и да бъде намерено решение за устойчив във времето механизъм за осъвременяване на пенсиите. Ако бъде постигнат консенсус и със социалните партньори, този механизъм може да бъде приложен още след юни 2022 г., посочи социалният министър. Според него пенсиите трябва да растат според приноса в осигурителната система, а всички, които имат нужда, да бъдат подпомагани чрез системата на социално подпомагане до линията на бедност.

Народното събрание не прие проект за решение за въвеждане на компенсаторен механизъм за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар. Проекторешението беше внесено от Делян Добрев, Жечо Станков и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2022 г.)

В брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението между правителството на Република Бъл­гария и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието.

С новото Споразумение се предвижда обмен на добри практики в областите на предучилищното, началното и средното образование, реформи в образователната система, приобщаването на деца със специални образователни потребности и професионалното обучение на възрастни, училищни партньорства и училищни мрежи.

Текстовете на Споразумението регламентират продължаване на сътрудничеството по линия на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации. Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на студенти между висши училища.

Страните ще си сътрудничат по въпроси, свързани с взаимното признаване на образователни и научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, както и за признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в публично признати училища. Предвижда се разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. за придобиване на квалификация по професи­ята „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“.

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Новият нормативен акт се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Определеният с наредбата държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ регламентира:

– изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация;

– изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“;

– валидирането на професионални знания, умения и компетентности;

– описанието на професията;

– изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция.

Държавният образователен стандарт, описан чрез подхода „единици резултати от учене“, ще осигури възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

 

Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 3 от 11.01.2022 г.)

В брой 3 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за сътрудничество за общата среда за обмен на информа­ция (Споразумение CISE) като основа за водене на преговори.

Европейската комисия е разработила инициатива CISE, за да подобри оперативната съвместимост между системите за наблюдение на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Така всички заинтересовани институции от различните сектори ще имат достъп до необходимата им информация, когато изпълняват мисии по море.

Споразумението CISE има за цел да постигне ефективно разбиране на всички дейности, извършвани в морето, които биха могли да окажат въздействие върху сигурността, безопасността, икономиката или околната среда на Европейския съюз и неговите държави членки.

Седем различни функции, наричани още потребителски сектори са определени като имащи отношение към CISE: морска безопасност (включително търсене и спасяване), морска сигурност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби; контрол на рибарството; готовност и реакция при замърсяване на морската среда; митнически контрол; граничен контрол; общо правоприлагане и отбрана.

В новия брой на ДВ се изменя Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

 Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятията от туристическия сектор представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в ус­ловията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на тази мярка се удължава до 30 юни 2022 г.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия, които извършват туроператорска дейност също представлява схема за държав­на помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епиде­мичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на мярката е удължен до 30 юни 2022 г.

 

Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика изслушаха вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор „Енергетика“

Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика изслушаха вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор „Енергетика“

На съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика изслушаха вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов относно мерки за преодоляване на ценовата криза в сектор „Енергетика“.

Драматичната ситуация в електроенергийния сектор се дължи не толкова на повишено потребление или по-малко предлагане на българския пазар, колкото на свързването на българския пазар с международните пазари и изключително голямото ниво на износ, което вдига цените, отбеляза министър Асен Василев. По този повод вече бяха изплатени компенсации за месеците октомври и ноември, припомни той. Със свое решение правителството прие допълнителни 450 млн. лева за компенсации от бюджета, освен това още 410 млн. лева от спестявания в бюджета, т.е. общо 860 млн. лева Министерството на финансите е предвидило като бюджетни средства за допълнително подпомагане на бизнеса в периода декември, януари и март. Освен това има пари и във Фонда за сигурност на енергийната система, които могат да бъдат използвани. Биха могли да бъдат използвани за подпомагане и свръхпечалбите в държавните енергийни дружества, добави вицепремиерът.

Според Министерството на финансите схемата трябва да бъде балансирана. „Не може държавата да поеме пълния риск на бизнеса“, посочи Асен Василев. Според него държавата трябва да поеме това, което е допълнителен риск, но не може напълно да се прехвърли рискът от държавните субекти към държавата. По думите му това би било изключително лоша практика и тя води до изкривяване на пазара и до лошо поведение на „играчите на пазара в бъдеще“.

Министърът на енергетиката Александър Николов отбеляза, че Косово е с режим на тока в момента. Според него България има доста стабилни базови мощности и страната ни балансира региона. „Цените в региона са сравнително еднакви и това е, защото ползите от отворен, либерализиран, единен европейски пазар, са значително по-високи, отколкото негативните ефекти“, заяви министър Александър Николов.

(Пресцентър на НС)