Полезно в ДВ (бр. 58 от 13.07.2021 г.)

В брой 58 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 221 от 8 юли 2021 г. за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет oт 2019 г.

Промените целят синхронизиране и прецизиране на документа в съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. нови разпоредби в Закона за личната помощ. Чрез измененията се определят хората, които имат право на лична помощ, съобразно реалната нужда на оказване на асистентска грижа за най-нуждаещите се и уязвими лица. По този начин се създава обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ. Направената промяна ще доведе до повишаване на ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания.

В този брой на  ДВ е обнародвано и Постановление № 226 от 12 юли 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища.

С постановлението нормативно се регламентират система от показатели за оценка на приноса на висшите училища за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и на резултатите им от научноизследователската дейност, както и условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища.

Целта на мярката е да се осигурят условия за стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет за върхови научни изследвания.

 

 

Нова eвропейска финансова практика – юни 2021 г.

Нови решения

дело С-182/20 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Производство по несъстоятелност — Национална правна уредба, която предвижда автоматичен отказ да се допусне приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на това производство — Понятие „икономически дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която с откриването за икономическия оператор на производство по несъстоятелност автоматично и без допълнителни проверки изисква корекция на ДДС, като не допуска приспадане на ДДС за извършени преди обявяването на несъстоятелността облагаеми сделки и задължава икономическия оператор да заплати подлежащия на приспадане ДДС.

Понятие „икономически дейности“.

Спор по повод на решението на данъчните органи, прието след обявяването на B в несъстоятелност, да коригират някои приспадания на данъка върху добавената стойност извършени от B преди обявяването му в несъстоятелност.

дело С-280/20 от 3 юни 2021 година

Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка – Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка – Служебни задължения на работника — Липса на правомощия на публична власт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка да разгледат спор между работник от държава членка, който не изпълнява служебни задължения, свързани с упражняване на публична власт, и консулско представителство на тази държава членка на територията на друга държава членка.

Спор относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

дело С-624/19 от 3 юни 2021 година

Социална политика – Равно заплащане на мъжете и жените – Искания за получаване на равно заплащане за труд с равна стойност – Единен източник — Работници от различен пол при един и същ работодател — Различни обекти – Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДФЕС поражда директен ефект в спорове между частноправни субекти, в които се твърди, че не е спазен принципът на равно заплащане на мъжете и жените за „труд с равна стойност“. Спор, който се основава на труд с равна стойност, положен от работници от различен пол, които имат един и същ работодател, в различни обекти на този работодател.

Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“.

Спор между работници и T, което наема или е наемало същите на работа в своите магазини, по повод на претенция за равно заплащане между работниците от мъжки и женски пол.

дело С-784/19 от 3 юни 2021 година

Социална сигурност — Командироване — Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Удостоверение A 1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си — Липса на предоставяне на работници за временна работа на територията на държавата членка, в която е установен работодателят — Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие, което предоставя временни работници – „ПОВР“. Обичайно осъществяване на дейността. Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си. Задължение за извършване на значителна част от дейността по предоставяне на временни работници в полза на предприятия, установени в същата държава членка. Социалноосигурително законодателство, на което се подчинява български работник, временно предоставен на германски работодател от ПОВР със седалище в България.

Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Спор между Т и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно отказа му да издаде удостоверение, че българското социалноосигурително законодателство е приложимо по отношение на работник, нает от това дружество, което осигурява временна работа, за периода, през който този работник е предоставен на установено в Германия предприятие ползвател.

дело С-910/19 от 3 юни 2021 година

Проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Предложение, отправено едновременно до неквалифицирани и квалифицирани инвеститори – Съдържание на предоставената в проспекта информация — Иск за отговорност – Познаване на икономическото състояние на емитента – Гражданска отговорност спрямо квалифицираните инвеститори в случай на неверен или непълен проспект

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване. Квалифицирани и неквалифицирани инвеститори. Искът за отговорност поради предоставената в проспекта информация може да бъде предявен не само от неквалифицирани, но и от квалифицирани инвеститори. Национална правна уредба, която по иск за отговорност, предявен от квалифициран инвеститор на основание на съдържащата се в проспекта информация, позволява и дори задължава съда да вземе предвид обстоятелството, че този инвеститор е знаел или е бил длъжен да знае за икономическото положение на емитента.

Спор относно ангажирането на отговорността на B като емитент на предложение за записване на акции за информацията, предоставена в проспект, публикуван преди предложението.

дело С-931/19 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Отдаване под наем на недвижим имот в държава членка — Собственик на недвижим имот със седалище на остров Джърси — Понятие „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Облагаемо отдаване под наем на разположен на националната територия недвижим имот, което представлява само пасивно толериране на действие или състояние (Duldungsleistung). Недвижим имот, отдаден под наем в държава членка, който представлява постоянен обект, в обстоятелства, при които собственикът на този недвижим имот не разполага със собствен персонал, за да изпълнява услугата, свързана с отдаването под наем.

Понятие „постоянен обект“.

Спор между T, установено в остров Джърси дружество, и данъчна администрация на Австрия във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на доходи от наем с произход от намиращ се в Австрия недвижим имот.

дело С-279/19 от 10 юни 2021 година

Общ режим на облагане с акциз – Стоки, които са „освободени за потребление“ в една държава членка и се държат за търговски цели в друга държава членка – Лице, отговорно за плащането на дължимия за тези стоки акциз — Лице, което държи стоките, предназначени за доставка в друга държава членка – Понятие „освобождаване за потребление“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Акцизи. Лице, което превозва от името на друго лице акцизни стоки към друга държава членка и което осъществява фактическо държане на тези стоки към момента, в който е възникнало задължение за плащане на акциз за тези стоки, е отговорно за плащането на този акциз, дори да няма никакво право върху тези стоки или свързан с тях интерес и да не знае, че те подлежат на облагане с акциз.

Спор относно законосъобразността на издадения на W акт за определяне на акцизно задължение за стоките, които той превозва до Обединеното кралство, без да е налице валиден административен документ, доказващ, че движението на тази стоки е под режим отложено плащане на акциз.

дело С-303/20 от 10 юни 2021 година

Договори за потребителски кредити – Риск от свръхзадлъжнялост – Задължение на заемодателя да провери кредитоспособността на потребителя – Ефективен, пропорционален и възпиращ характер на санкцията в случай на неизпълнение на това задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неизпълнение от кредитора на задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя. Преценката дали установените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, по-специално в случай на нарушение на задължение за проверка на кредитоспособността на потребителя, трябва да се извършва с оглед не само на специалната разпоредба, приета в националното право за транспониране, но и на всички разпоредби на това право, които следва да се тълкуват.

Спор относно плащането на вземане, произтичащо от договор за потребителски кредит.

съединени дела С-776/19, С-777/19, С-778/19, С-781/19, С-779/19, С-780/19 и C-782/19 от 10 юни 2021 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута — Погасителна давност — Основен предмет на договора — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Изисквания за разбираемост и за прозрачност — Тежест на доказване — Ясен и разбираем текст на договорна разпоредба — Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба, съгласно която за предявяването на иск от даден потребител с оглед на установяването на неравноправността на клауза в договор, или с оглед на връщането на недължимо платени суми, на основание на неравноправни клаузи, е предвиден петгодишен давностен срок.

Правна уредба, по смисъла на която понятието „основен предмет на договора“ обхваща клаузите на договора за кредит, които предвиждат, че чуждестранната валута е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане.

Правна уредба, съгласно която в договор за кредит, деноминиран в чуждестранна валута, изискването за прозрачност на клаузите на този договор е изпълнено, когато продавачът или доставчикът е представил на потребителя информация за отражението, което има върху финансовите задължения на този потребител евентуалното увеличение или обезценяване на еврото спрямо чуждестранната валута, в която е деноминиран въпросният договор.

Правна уредба, при която не се допуска потребителят да носи тежестта да докаже ясния и разбираем характер на договорна клауза. Възлагане на валутния риск върху кредитополучателя – доставчикът има по-съвършени средства от потребителя да предугади валутния риск — рискът, който носи този доставчик, е ограничен, а рискът за потребителя е неограничен.

Спорове относно твърдяната неравноправност на клаузите, които фигурират в договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута, и по-специално предвиждат, че швейцарският франк е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане, и които водят до възлагане на валутния риск върху кредитополучателя.

съединени дела С-58/20 и C-59/20 от 17 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Възлагане на външен изпълнител — Услуги, предоставяни от трето лице — Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги от трети лица на дружества за управление на специални инвестиционни фондове, които се състоят в осигуряване на данъчно облагане на доходите от фонда и в предоставянето на право на използване на софтуер, попадащи в обхвата на освобождаване, ако са тясно свързани с управлението на специални инвестиционни фондове и ако се предоставят единствено за целите на управлението на такива фондове.

Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд.

Спорове между K (дело C-58/20) и D (дело C-59/20), от една страна, и данъчната администрация, от друга страна, по повод на отказ на последната да им разреши да се ползват от освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС), предвидено в член 135, параграф 1, буква ж) от Директивата за ДДС.

© Апис Европа АД

Държавен вестник, брой 53 от 25.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 53 от 25.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 53 от 25.06.2021 г.)

В 53-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 200 от 23 юни 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост и от 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 141,63 лева на 148,71 лева. Промяната ще доведе до увеличаване и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Обнародвана е нова Наредба № 69 от 15 юни 2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост. Предвидените в наредбата формули за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост се базират на утвърдени положения в актюерската наука и практика. Посредством определянето на единни формули за пенсиите от универсалните пенсионни фондове се осигурява еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват. Формулите дават възможност при определяне на пенсията да се гарантира нейният размер на база преведените брутни вноски или въз основа по-високия размер средства по индивидуалната партида съобразно предвидените в закона възможности. Независимо от избрания вид гаранция за определянето на първоначалния размер на пенсията се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 52 от 22.06.2021 г.)

В днешния 52-ри брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които влизат в сила от 1.06.2021 г. Измененията са свързани с последните промени в Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) и се прецизират разпоредбите за установяването на единна процедура за кандидатстване на принципа  „на едно гише“, която води до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.

Обнародван е ревизиран текст на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция, който е в сила от 1.04.2020 г. Целта на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) е да насърчава развитието на международната кинематографична копродукция, като отчита днешната технологическа, икономическа и финансова еволюция във филмовата индустрия. Сред промените, които целят по-голяма гъвкавост за копродуцентите са максималните и минималните участия в многостранна копродукция, които стават съответно 80% вместо 70%, и 5% вместо 10%. В двустранната копродукция – минимално участие става 10% вместо 20%, а максималното 90% вместо 80%. Важна промяна е отварянето на новата Конвенция за подпис и ратификация от страни извън Европа. Така в бъдеще всяка страна по Конвенцията ще може да получава официален статус на копродукция със страна извън Европа, която също е участник в Конвенцията, без да се налага двете страни да имат помежду си двустранен договор.

Публикувана е нова Наредба № 68 от 10 юни 2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове. С новия акт се регламентира редът за създаване от всяко пенсионноосигурително дружество на резерв за гарантиране на брутните вноски, като се изисква това да бъде направено към края на месеца, през който е постъпила първата вноска в универсалния пенсионен фонд, съобразно най-актуалната информация към този момент (стойността на нетните активи на фонда към последния работен ден на посочения месец). Заделянето на средства за покриване на резерва се извършва в деня на създаването му. По аналогичен начин текущото преизчисляване на резерва, допълването му и освобождаването на средства от него се извършват към края на месеца, за който се извършва преизчисляването, на база на стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на този месец. Регламентираният ред за формиране и преизчисляване на резерва за гарантиране на брутните вноски осигурява текущото му привеждане в съответствие със законовите изисквания и параметри.

Питат съдиите дали да отпаднат заповедите по чл. 417 ГПК въз основа на запис на заповед

Да отпадне ли издаването на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея? По този въпрос иска да чуе мнението на всички районни и окръжни съдии в страната членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Даниела Марчева, съобщава правно-информационният сайт Лекс.бг..

Съдия Марчева го поставя, тъй като е ръководител на проекта за реформа на заповедното производство, по който ВСС е партньор на “Ърнст енд Янг България”, като препредава молбата за допитване на съдиите на членовете на работната група. Целта е заповедното производство да се модернизира и първата стъпка за това е пълната му дигитализация, като повечето категории заявители ще бъдат задължени да подават заявления единствено по електронен път. Другата цел е заповедните производства да се разпределят централизирано между всички районни съдилища в страната, за да се изравни неравномерното им натоварване.

Затова Марчева иска първо да се установи каква е позицията на районните и окръжните съдии за това дали някои от заповедните производства по чл. 417 ГПК следва да бъдат изключени от централизираното разпределение. Става дума за тези по заявления по чл.417, т.3, 6 и 10 ГПК.

Тя обаче поставя и друг въпрос на съдиите – дали въобще да не отпадне чл. 417, т. 10 ГПК и когато основанието за издаването на заповедта е запис на заповед, менителница или облигация, да се издава заповед по чл. 410 ГПК.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 51 от 18.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 51 от 18.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 51 от 18.06.2021 г.)

В днешния 51-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и влиза в сила от днес.

Законът има разпоредба, според която държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Туроператорите, допустими кандидати за средствата за безвъзмездна финансова помощ, ще кандидатстват по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции. Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар на Общността.

Обнародвана е нова Наредба № 11 от 7 юни 2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях във връзка с новия Закон за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 2020 г.). Наредбата не въвежда изцяло нови изисквания спрямо бизнес операторите, извършващи този вид дейност, различни от тези, които към момента са регламентирани. Предвижда се, че регламентираните изисквания не се прилагат за храни, облъчени с йонизиращо лъчение, получено от измервателни или контролни прибори, при условие, че погълната доза е по-малка от 0,01 Gy неутрони или 0,5 Gy във всички други случаи, при максимално ниво на радиационната енергия 10 MeV при рентгеново лъчение, 14 МeV при неутрони и 5 MeV при други случаи, както и за обработени храни с йонизиращо лъчение, които се приготвят за пациенти, изискващи стерилни диети по медицинско предписание.

В неофициалния раздел са обнародвани няколко акта на Комисията за защита на конкуренцията: Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията, Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции, Правила за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции, Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията и Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още