Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

Държавен вестник, брой 57 от 05.07.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Нова Европейска финансова практика – юни 2024 г.

Решения от месец юни

 дело С-547/22 от 6 юни 2024 година

Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство — Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка оферент — Обхват — Загуба на възможност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обществени поръчки. Иск за обезщетение за нарушение на правото на Съюза, предявен от неспечелил оферент. Пропуснати ползи. Възможност оферент, отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка поради незаконосъобразно решение на възлагащия орган, да бъде обезщетен за вредите, претърпени поради загубата на възможност да участва.

Спор по повод на иск за обезщетение, предявен от дружество вследствие на незаконосъобразното изключване на сдружението, на което то е член, от процедура за възлагане на обществена поръчка.

дело С-229/23 от 13 юни 2024 година

Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот – Ограничаване на поверителността на електронните съобщения – Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори на лица, заподозрени в извършването на тежко умишлено престъпление – Национална правна уредба, която изисква изрични писмени мотиви в самия съдебен акт, независимо от наличието на мотивирано искане на органите на наказателното производство – Задължение за мотивиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която изисква самият съдебен акт, с който се разрешава слушане, записване и съхранение на съобщения без съгласието на заинтересованите потребители, да е изрично писмено мотивиран, непременно отговаря на изискванията, произтичащи от правото на Съюза.

Запитването е отправено в рамките на наказателно производство, водено срещу ХЯ, ИП, ДД, ЗИ и СС за участие в организирана престъпна група.

дело С-266/23 от 13 юни 2024 година

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Електроенергия, използвана в електролитни процеси — Данъчни намаления при потреблението на енергийни продукти и електроенергия в полза на предприятията с енергоемка стопанска дейност — Действителна стойност на закупената енергия — Такси за разпределение — Критерии за освобождаване — Принцип на равенство и недопускане на дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Действителна стойност на закупената енергия, включваща само покупната цена на самата енергия, с изключение на допълнителните такси, които не могат да представляват „данъци“, каквито са задължителните тарифи за разпределение на тази енергия, понесени съгласно националната правна уредба при закупуването й.

Изключване на освобождаване от акциз на закупуването на електроенергия за предприятие с енергоемка стопанска дейност, когато това предприятие се ползва от освобождаване за тази електроенергия от акциз, запазен за електроенергията, използвана в електролитни процеси.

Критерий, приложим в съответствие с принципа на равно третиране.

Спор по повод на отказа да се възстанови част от платения от дружество акциз върху електроенергията.

дело С-533/22 от 13 юни 2024 година

Място на доставка на услуги — Клон на местно дружество от група като постоянен обект на чуждестранно дружество от групата — Ирелевантност на корпоративните връзки — Обосноваване на наличието на постоянен обект чрез договор за предоставяне на услуги — Постоянен обект в страната, заместващ централа в чужбина — Понятие за „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчнозадължено по ДДС дружество, установило мястото си на стопанска дейност в държава членка, което ползва услуги, предоставени от установено в друга държава членка дружество. Способност, от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за получаване и ползване на услугите за собствени нужди. Услуги по производство на облицовки за седалки за моторни превозни средства, извършвани от едно дружество за сметка на друго дружество, принадлежащо към същата група и установено в друга държава членка.

Понятие за „постоянен обект“.

Спор по повод на искане за отмяна на решение, с което A Германия е данъчно регистрирано по служебен ред в Румъния, с мотива че това дружество има постоянен обект в тази страна.

дело С-696/22 от 13 юни 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Доставки на синдици и ликвидатори — Непрекъснати доставки – Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Разходи, свързани с правото на използване на търговско наименование — Право на защита — Право на изслушване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги, които се предоставят непрекъснато през определен период. Извършени доставки, пораждащи право на приспадане. Недостатъчна ликвидност по сметките на длъжника.

Спор във връзка със законосъобразността на акт за установяване на задължения, с който за C е определен за внасяне допълнителен данък върху добавената стойност, дължим за услуги, доставени на предприятия, които са в производство по несъстоятелност.

дело С-420/23 от 20 юни 2024 година

Данъчни въпроси – Свободно движение на капитали – Гербов налог – Краткосрочни парични операции – Местни и чуждестранни заематели – Различно третиране – Ограничение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Ограничение на свободното движение на капитали. Правна уредба на държава членка, по силата на която краткосрочните парични операции са освободени от гербов налог, когато включват два субекта, установени в тази държава членка, но не и когато заемателят е установен в друга държава членка.

Спор по повод на налагането на гербов налог върху краткосрочни парични сделки.

 

 

 

 

 

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори

Непрекъснати доставки – Право на приспадане на ДДС; Място на доставка на услуги — Ирелевантност на корпоративните връзки; Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка; Неподписване на допълнителния анекс от потребителя — Презумпция за мълчаливо съгласие с този допълнителен анекс; Задължение на търговеца за предоставяне на информация – Поръчка, която е свързана със задължение за плащане

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Електроенергия, използвана в електролитни процеси — Данъчни намаления при потреблението на енергийни продукти и електроенергия в полза на предприятията с енергоемка стопанска дейност — Действителна стойност на закупената енергия — Такси за разпределение — Критерии за освобождаване — Принцип на равенство и недопускане на дискриминация
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Място на доставка на услуги — Клон на местно дружество от група като постоянен обект на чуждестранно дружество от групата — Ирелевантност на корпоративните връзки — Обосноваване на наличието на постоянен обект чрез договор за предоставяне на услуги — Постоянен обект в страната, заместващ централа в чужбина — Понятие за „постоянен обект“
 3. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Данъчни въпроси – Свободно движение на капитали – Гербов налог – Краткосрочни парични операции – Местни и чуждестранни заематели – Различно третиране – Ограничение
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Доставки на синдици и ликвидатори — Непрекъснати доставки – Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Разходи, свързани с правото на използване на търговско наименование — Право на защита — Право на изслушване
 5. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби — Допълнителен анекс към договора за кредит с оглед на привеждане в съответствие с националната правна уредба, за който продавачът или доставчикът уведомява потребителя — Договорна клауза, която не е индивидуално договорена — Неподписване на допълнителния анекс от потребителя — Презумпция за мълчаливо съгласие с този допълнителен анекс
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Договори от разстояние, сключени по електронен път – Задължение на търговеца за предоставяне на информация – Поръчка, която е свързана със задължение за плащане – Поръчка, направена чрез активиране на бутон или подобна функция на уебсайт – Задължение на търговеца да надпише този бутон или подобна функция с думите „поръчка със задължение за плащане“ или съответна формулировка
 3. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство — Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка оферент — Обхват — Загуба на възможност
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот – Ограничаване на поверителността на електронните съобщения – Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори на лица, заподозрени в извършването на тежко умишлено престъпление – Национална правна уредба, която изисква изрични писмени мотиви в самия съдебен акт, независимо от наличието на мотивирано искане на органите на наказателното производство – Задължение за мотивиране

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Рискове при купуване, държане, регистрация или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юни 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и счетоводно законодателство, в сила от 1.01.2024 г., 25.06.2024 г. и 1.01.2025 г.; Одит в областта на превенцията на корупцията; Задължения за ДДС – резултат от  нередовно воденото счетоводство и неизвършването на инвентаризации; Условия за възникване на правото на данъчен кредит, съобразно установената съдебна практика; Управление на качеството

 Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Материалноправни предпоставки за надлежно упражняване на правото на приспадане на ДДС – Предпоставки за упражняване правото на приспадане на ДДС – данъкът да е дължим или платен от лицето във връзка с осъществени облагаеми доставки на стоки или услуги и тези стоки или услуги да се използват от него за целите на неговите облагаеми доставки
  2. Данъчно третиране на липсите и брака – Задължения за ДДС, установени с РА – Начислен ДДС на основание чл. 86 ЗДДС – резултат от нередовно воденото счетоводство и от неизвършването на инвентаризации, които биха установили фактически наличните материални запаси
  3. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност – Системно неизпълнение на задължението по чл. 89, ал. 1 от ЗДДС, респ. наличието на основание по чл. 176, т. 3 ЗДДС
  4. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица… – Приложение № 17 от ППЗДДС
  5. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.
 • Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Задължителни условия за възникване на правото на данъчен кредит, съобразно установената съдебна практика – Установяване на факта на предаването на стоката – Без значение за реалността на доставките е разполагали ли са доставчиците с материално-техническа и кадрова обезпеченост, произходът на стоката, къде е била съхранявана, как е била транспортирана

  1. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
 • Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху добавената стойност – Изискване за наличие на кумулативно предвидените в чл. 73а от ЗДДС предпоставки за правото на приспадане на данъчен кредит – Преценка за „налични данни“ за доставката в счетоводството на ревизирания – Принцип на правната сигурност

 1. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност – Освободени доставки по чл. 46, ал. 1, т. 5 и чл. 45, ал. 1 от ЗДДС – Апорти на недвижими имоти в новоучредени дружества и последващата продажба на техните дружествени дялове, дали са сключени привидни сделки, целящи да прикрият облагаеми доставки, каквито са продажбите на построените апартаменти
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 4. Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г., от 25.06.2024 г. и от 1.01.2025 г.
 5. Регистрация по ЗДДС – Осъществяване на фактическия състав на чл. 96, ал. 10 ЗДДС – Условия за приемане на извършваната дейност за еднородна – Последици от неподаване на заявление за регистрация по ЗДДС в срок

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Налагане за едно и също нарушение на административно наказание и принудителна административна мярка, подлежащи на обжалване пред различни съдилища – Несъразмерност на кумулативното налагане на „санкции“ с оглед преследваната цел
 2. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Осъществени онлайн продажби и получени парични суми от тези продажби, които не са декларирани, не са обложени с данък, поради което са обосновани констатациите за наличие на укрити приходи от търговска дейност, извършвана в интернет – За правилно определяне на признатите разходи при ревизията се взема предвид средната стойност от средните надценки, прилагани от дружества със сходна дейност
 3. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – Наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ и забрана за достъп до обекта за срок от 14 дни

Труд и работна заплата

 1. Право на отпуск поради бременност и раждане, отглеждане и осиновяване на дете

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда от бащата или от един от родителите на майката или на бащата – Приложение № 8
 2. Заявление-декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя – Приложение № 10
 3. Парични обезщетения за временна неработоспособност

Сделки. Банки и финанси

 1. Лицензиране на платежна институция
 2. СПИСЪК на участниците и спомагателните системи в TARGET през националния системен компонент TARGET–BNB

Бюджет и одит

 1. МСВОИ 140 Управление на качеството (в сила от 1.01.2025 г.)
 2. МСВОИ 5270 Указания за одит в областта на превенцията на корупцията

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Аварии в Западните Балкани доведоха до рекордна цена на тока в България

Очакванията са цените да останат високи според играчите на пазара

За 25 юни електроенергията на борсата струва близо 400 лв./мВтч, което е най-високата стойност

България регистрира най-високата средна цена на енергийна борса за базов товар не само за тази година, но и въобще от кризата през 2022 г. насам – 397.85 лв. на мВтч. Тази стойност за 25 юни е двойно по-висока от средната цена на тока за месеца и е напълно нетипична за това време на годината.

Причината за необикновеното поскъпване на тока в иначе стабилния през последните месеци пазар е повече външна, отколкото вътрешна. Целият Балкански регион е разбалансиран вследствие на прекъсвания и аварии в трансграничния пренос между Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора, чиито пазари са добре свързани един с друг. Сривът в системата, изглежда, е причинен от прекъсването на голям далекопровод 400 киловолта между Черна гора и Босна, което след това е прехвърлило натоварването към всички страни в региона, но най-вече Хърватия. Оттам пък общият пазар на ЕС е прехвърлил кризата към Унгария, Румъния и България, където, изглежда, нещата с предлагането на енергия са се стабилизирали и точно затова Гърция не е засегната толкова силно.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 54 от 25.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 54 от 25.06.2024 г.)

В новия брой 54 на „Държавен вестник“ се обнародва Правилник за измнение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Основната цел на проекта на ПИД ППЗДДС е синхронизиране на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) с направените изменения в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.). С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Уточнява се разпоредбата, касаеща документите, необходими за упражняването на право на приспадане на данък при внос. Промяната е по повод изменението в закона, свързано с внасянето на данъка при внос на стоки от пощенския оператор за пратки със собствена стойност ненадвишаваща 150 евро. С промените се цели вносителят да може да упражни право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ че данъкът е внесен по посочения ред и в който размера на данъка съответства на начисления данък от митническите органи.

Прецизира се разпоредбата относно издаването на фактура, като е уточнено, че фактурата и известието към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра, независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Това се налага поради възникнали в практиката проблеми, касаещи документирането на извършени доставки, в случаите, когато това става с издаването на фактура или известие към фактурата на хартиен носител.

 

 

Съдът сложи край на въвеждането на нова организация на движението в центъра на София

Върховният административен съд (ВАС) потвърди разпореждането на Административен съд София – град безусловно да бъдат прекратени действията на Столичната община по въвеждане на нова постоянна организация на движението по бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „проф. Фритьоф Нансен“ чрез разчертаване на нова пътна маркировка, поставяне на пътни знаци, преградителни съоръжения и т.н.

Т.е. ако все още има неизвършени действия по въвеждането на новата организация, общината не може да ги извърши. Съдът обаче не разпорежда връщане на предишната организация.

Основният мотив на съда е липсата на актуален генерален план за организация на движението за въпросния участък, както и за цялата община. След като няма такъв и според АССГ, и според ВАС е налице неоснователно извършване на действия по въвеждане на нова постоянна организация на движението.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 53 от 21.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 53 от 21.06.2024 г.)

В новия брой 53 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 222 от 19 юни 2024 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Увеличава се социалната пенсия за старост от 1 юли 2024 г. в размер на 307,07 лв. месечно.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Създават се условия за своевременно извършване на дейностите по почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите животновъдни обекти и предотвратяване на възможността от разпространение на заразно заболяване.

Въвеждат се също и минимални реквизити, които следва да съдържат договорите, които се сключват между съответната областна дирекция по безопасност на храните и физическите и юридическите лицата, които извършват тези дейности в обектите.