Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 32 от 16.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 31 от 14.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 31 от 14.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Кьовеши поиска от България нови четирима кандидати за европейски делегирани прокурори

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала България да излъчи нови четирима кандидати за европейски делегирани прокурори. Това става ясно от нейно писмо, прочетено от Огнян Дамянов на днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщава сайтът Лекс.бг.

От него става ясно, че отхвърлените от колегията на Европейската прокуратура български кандидати са тримата следователи – Бисерка Стоянова, Преслава Петкова и Мая Ковачева, както и съдията от СРС Христо Крачунов, а основанието за това, според БТА, е липсата на опит.

Тримата избрани са Димитър Беличев, Бойко Калфин и Светлана Шопова.

Що се отнася до другите трима кандидати – Вероника Трифонова, Венцислав Фердинандов и Божидара Ганева-Димова, то европейският главен прокурор Лаура Кьовеши информира, че все още продължава оценката на техните качества.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 31 от 14.04.2021 г.)

В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ е обнародван президентският Указ № 110 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и пето Народно събрание на 15 април 2021 г. от 9,00 ч.

Обнародвана е Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в размер на 135 лева месечно. С Програмата за 2021 година се предвижда общо 1401 ученици от държавни, общински и частни училища да спечелят призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското законодателство.

Промени има в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките – формулират се допустимите гранични стойности за формалдехид, изменят се настоящите гранични стойности за алуминий и се допълва списъкът с алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени върху играчката или да бъдат забранени за употреба в играчки. Граничните стойности за формалдехид следва да се прилагат от 21 май 2021 г., за алуминий – от 20 май 2021 г., а новите изисквания по отношение на алергенните аромати – от 5 юли 2022 г.

Обнародван е нов Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор, който е правоприемник на Авиоотряд 28. Новият акт е следствие на измененията в Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърляне на управлението на ВИП „А” към Държавния авиационен оператор поради концесията на летище София. Държавният авиационен оператор е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София.

Публикувани са Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката и Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.

С първия акт се уреждат начините за определяне конкретния размер на имуществените санкции и на глобите за нарушения на REMIT, представляващи нарушения на забраните за търговия с вътрешна информация (чл. 3 от регламента), както и за пазарна манипулация и опит за пазарна манипулация (чл. 5 от регламента).

В правилата са посочени субектите и обхватът на достъпа, изискванията за определяне на информацията като поверителна, разкриването на поверителна информация, процедурата за предоставяне на достъп до материалите. Посочени са и задължителните действия на страните по получаването на достъп до материалите, събрани в  производство по установяване на нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламента.

Държавен вестник, брой 30 от 13.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 30 от 13.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 30 от 13.04.2021 г.)

В новия 30-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, които влизат в сила след месец с малки изключения.

Предвиждат се мерки за преустановяване на порочните практики при провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, а именно: теоретичните изпити ще се провеждат само в кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; въвежда се изискване работните места на изпитваните да бъдат изолирани едно от друго, така че да нямат физически или визуален контакт помежду си;   въвежда се забрана изпитваните лица да ползват електронни устройства (освен таблетите за провеждане на изпита) в кабинета за изпит,  както и да ги държат у себе си; изпитваните лица ще бъдат проверявани с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях, преди да заемат местата си в изпитния кабинет.

Обнародвано е Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г., с което Конституционният съд (КС) отклони искането на Висшия адвокатски съвет да обяви за противоконституционни четири разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Оспорените текстове задължават адвокатите да докладват за пране на пари и да извършват комплексни проверки на клиентите си. Освен това адвокатският съвет трябва да изработи вътрешни правила на професията. Оспорена беше и нормата, която предвижда възможността Специализираната прокуратура да иска от спецсъда налагането на запори заради съмнителни сделки. Според конституционните съдии атакуваните разпоредби не се отнасят пряко до правата и свободите на гражданите, а до задълженията на адвокатите да организират практиката си съобразно изискванията на ЗМИП и да въведат в нея съответни вътрешни процедури.

„Доколкото в искането се навеждат доводи за нарушени права на гражданите, те са косвени по естеството си и опосредени през твърдения за непропорционалност на задълженията, вменени на посочената професионална гилдия, и за прекомерен размер на предвидените санкции при неизпълнение“, се казва в решението на КС.

Държавен вестник, брой 29 от 09.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 29 от 09.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 29 от 09.04.2021 г.)

В днешния 29-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за планирането на социалните услуги, което е регламентирано в Закона за социалните услуги, който за първи път въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги.

С новия акт се уреждат критериите за определянето на услугите в Националната карта на социалните услуги, както и критериите за определяне на максималния брой на потребителите, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.

Определят се социалните услуги, които се планират на общинско ниво, на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област и на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна. Регламентира се редът за извършване на анализа на потребностите, както и реда за разработване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги и за разработване на общинските годишни планове за социалните услуги.

Промени има в Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Целта на измененията и допълненията е да бъде възприет комплексен подход за оценка на финансовото състояние на фирмите кандидати за участие в международни процедури на НАТО, който отчита широк набор от показатели – текуща ликвидност, бърза ликвидност, финансова автономност, брутна рентабилност от дейността и нетна рентабилност.

Изменена е Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като се въвежда централизирано тестване на кандидатите като възможност в процедурите за подбор. Всяка администрация ще решава дали да използват тестове за общи компетентности и за познания за държавната администрация в конкурсните процедури.

Тестовете ще могат да се използват и в процедурите при мобилност и повишаване в длъжност. Измененията предвиждат, че за висши държавни служители няма да е допустимо писмената част на конкурса да се изчерпва единствено с решаването на тест. С измененията в наредбата се разширяват и публичността и прозрачността на конкурсните процедури.

Обнародвана е нова Инструкция № І-2 от 23 март 2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите.

С нея се урежда редът за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 4, т. 21 от ЗМИП от контролните органи на САДФР на ДАНС и НАП по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, като по този начин ще се внесе яснота по отношение издаването  на  заповедите  за  проверките,  плана за  извършването  им, разпределението  на  отговорностите  между  двете  институции,  избягване  на дублиращи  действия  по  контролната  дейност, както  и  административна икономия.

 

КС решава във вторник ще допусне ли тълкуване на понятието „пол“ по искане на ВКС

КС решава във вторник ще допусне ли тълкуване на понятието „пол“ по искане на ВКС

На 13 април – вторник – Конституционният съд (КС) ще заседава и ще реши дали ще допусне делото, образувано по искане на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) във връзка с изясняването на значението на понятието „пол“- съобщава сайтът „Правен свят“.

Искането на Гражданска колегия на ВКС бе мотивирано с тълкувателното дело, което стои пред нея, по въпроса: „Допустимо ли е и при какви предпоставки да бъде допусната юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на молителя?“.

Въпреки че въпросът относно дефиницията на понятието „пол“ изглежда да не е спорен нито в социален, нито в юридически контекст, се очаква решението на конституционните съдии завинаги да затвори открехнатата врата към наричаната в публичното пространство „джендър идеология“, според която полът не е биологично детерминиран и има ясно изразено социално измерение. Подобни постулати обществото, а и самият КС, откри по-рано в предложената за ратифициране у нас Истанбулска конвенция. Последната се оказа в противоречие с българския основен закон.

Повече подробности по темата четете тук.

И новата методика за санкциите по програмата за селските райони е нищожна

Върховният административен съд (ВАС) окончателно прогласи за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (пълния текст на решението виж тук).

Решението идва след като за нищожна беше обявена и предишната методика, която действаше от 2007 г. до 2013 г. (повече виж тук).

Петчленен състав на ВАС с председател и докладчик Георги Колев и членове Любомир Гайдов, Виолета Главинова, Юлия Ковачева и Емил Димитров потвърди решението на съда от миналата година (повече за него виж тук), с което методиката за периода от 2014 г. до 2020 г., беше обявена за нищожна – съобщава сайтът Лекс.бг.

Основният проблем е в това, че тя е утвърдена от изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“ и ВАС в поредно решение заявява, че тя е нормативен административен акт, а той няма право да издава такива.

Повече подробности по темата четете тук.