Държавен вестник, брой 72 от 09.09.2022 г.

Държавен вестник, брой 72 от 09.09.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 72 от 09.09.2022 г.)

В бр. 72/9.09.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.)

Обнародван е ДОГОВОР № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.(обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г., бр. 4, 7, 17 и 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г., бр. 37 от 2022 г.; попр., бр. 38 от 2022 г.)

Обнародвана е и НАРЕДБА на МП № Н-3 от 24 август 2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“.

С тази наредба се определят условията и редът за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на:

1. държавните служители по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“ (ПУДГДО) (ДВ, бр. 60 от 2009 г.);

2. държавните служители по § 20 от пре]ходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на ПУДГДО (ДВ, бр. 12 от 2017 г.);

3. лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и териториалните и звена.

Нова Европейска финансова практика – август 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-267/21 от 1 август 2022 година

Данък върху добавената стойност – Доставки на застрахователни услуги – Място на данъчно привързване – Услуги по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застраховател – Понятие „други подобни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Място на облагаемите сделки. Място на доставка на услуги. Услугите по уреждане на застрахователни претенции, предоставяни от трети дружества от името и за сметка на застрахователно дружество, не спадат към „услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, адвокати, счетоводители и други подобни услуги, нито към обработката на данни и към предоставянето на информация“.

Понятие „други подобни услуги“.

Спор по повод определянето, за целите на събиране на данъка върху добавената стойност, на мястото, където се счита, че е извършена доставка на услуги.

дело С-294/21 от 1 август 2022 година

Данък върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Място на доставка на транспортни услуги – Туристически круизи по река – Река със статут на кондоминиум – Понятие „транспортни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изпълнение от две държави членки на разпоредбите за данъка върху добавената стойност. Tрябва да бъдат облагани от държава членка доставките на услуги по туристическо корабоплаване, извършени от установен в тази държава членка доставчик на територията, която по силата на международен договор представлява обща територия под съвместен суверенитет доколкото тези доставки вече не са били обложени от тази друга държава членка.

Понятие „транспортни услуги“.

Спор относно третирането от гледна точка на данъка върху добавената стойност на услугите по туристическо корабоплаване, извършени по река.

Държавен вестник, брой 69 от 26.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 69 от 26.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 69 от 26.08.2022 г.)

В брой 69 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за из­вършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

С Наредба 26 от 2007 г. се реализира законовото правомощие на министъра на здравеопазването да определи обхвата и реда на предоставяне на профилактични прегледи и изследвания, и медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на всички здравно неосигурени жени, които по силата на Закона за здравето се предоставят на българските граждани извън задължителното здравно осигуряване.

Промените в текста на Наредба № 26 са направени във връзка с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на установените медицински грижи за здравно неосигурените бременни жени. Целта е гарантиране на по-добър достъп до акушерска грижа на здравно неосигурените бременни жени и намаляване на детската смъртност за страната чрез подобряване на качеството на майчиното и детско здравеопазване у нас, посредством въвеждане на ефективна система за превенция, скрининг, профилактика и ранна диагностика на предвидими и предотвратими състояния и патологии по време на бременността.

В новия брой на ДВ се изменя Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.

Целта на направените изменения в Наредба № 10 от 2014 г. е да се осигури рационален дневен режим, включващ и седмично учебно разписание, който да е съобразен с особеностите на подрастващия организъм и висшата нервна дейност в съответната възраст, така че да се осигури оптимална работоспособност на базата на балансирано натоварване през учебния ден, при минимална степен на умора и недопускане настъпването на преумора, със съответните негативни последици за детското здраве.

В този брой се изменя и допълва и Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

Наредбата се редактира във връзка с направено предложение на Министерството на здравеопазването за спазване на максималната седмична натовареност на учениците в прогимназиалния етап и планираното намаляване на учебния час от 45 минути на 40 минути. Това обаче ще рефлектира върху общото време за обучение особено остро върху ключови предмети като български език и литература и математика, които се изучават с най-голям брой часове.

Очакваният резултат от направените промени е свързан със синхронизиране на разпоредбите в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, издадена от министъра на здравеопазването, така че промените да влязат едновременно в сила от учебната 2022 – 2023 година.

 

 

Държавен вестник, брой 68 от 23.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 68 от 23.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 68 от 23.08.2022 г.)

В брой 68 на “Държавен вестник” се допълва Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Причините за направените промени в Наредба № 9 от 2019 г. са свързани с необходимостта от отразяване в пакета дейности, заплащан от бюджета на НЗОК на включването на нов вид изследване, свързано с диагностиката на коронавирусната инфекция, с което да бъде разширен обхватът на утвърдените към настоящия момент дейности по диагностика на населението.

В рамките на медико-диагностичните изследвания, които могат да бъдат извършвани след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ е включено специализираното изследване „Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2“.

Такова изследване до момента не е включено в обхвата на провежданите медико-диагностични изследвания. С включването му в текста на Наредба № 9 се цели създаване на възможнсти за ранно откриване и диагностика на наличието на инфектиране с коронавирус, което ще даде възможност за предприемане на навременни мерки по карантиниране или изолация на лицата и тяхното навременно лечение.

В текущия брой на ДВ са обнародвани Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.

Съгласно разпоредбата на чл. 230в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията приема правила за процеса на смяна на доставчика, вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост на услугата за крайните ползватели.

Съгласно разпоредбите на новия акт срокът за реализация на смяна на доставчик ще е до 10 работни дни считано от момента на стартиране на процедурата по смяна на доставчик.

Приемащият доставчик ще активира услу­гата за достъп до интернет на датата, изрично договорена между приемащия доставчик и крайния ползвател. Даряващият доставчик ще продължава да предоставя своите услуги за достъп до интернет при същите условия, до­като приемащият доставчик активира своите услуги за достъп до интернет.

Прекъсването на услугата по време на процеса на смяна на доставчика няма да може да надвишава един работен ден, като в срока за реализация на смяна на доставчик се включва и времето, през което приемащият доставчик подготвя, инсталира и тества линиите до крайния ползвател.

Правилата влизат в сила в 9-ме­сечен срок от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

 

Държавен вестник, брой 66 от 16.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 66 от 16.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 66 от 16.08.2022 г.)

В брой 66 от 16.08.22 г. е обнародвано Постановление № 242 на Министерския съвет от 11.08.2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

ПМС № 242/11.08.22 г. определя широки функции на Междуведомствения координационен механизъм и начините на взаимодействието му с Министерския съвет с оглед провеждането на единна национална политика на България по въпросите, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР.

В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският съвет ще трябва да приеме Национална пътна карта в съответствие с чл. 9 за тригодишния период от 2022 до 2024 г., а в двумесечен срок от влизането в сила на същото ще определи водещите и партниращите институции по чл. 8, т. 2 от ПМС № 242/11.08.22 г.

Обнародвано е и Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., с общо 95 приложения.

Също е обнародвано и Постановление № 245 на МС от 11 август 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ – ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства.

Държавен вестник, брой 65 от 12.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 65 от 12.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още