ВКС образува ново тълкувателно дело по спорни текстове от Семейния кодекс

33031-Court_HammerС разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Семейния кодекс (1985 г. – отм.), респективно чл. 23, ал. 2 от СК?”

 

Съществува противоречива съдебна практика по поставения въпрос, констатира състав на ІI-ро гражданско отделение, който с Определение № 152/14.10.2015 г. по гр. д. № 3301/15 г. е спрял производството по делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение.

Според някои съдебни състави по отношение на имуществата, придобити по време на брака посредством възмезден придобивен способ, изразената воля в сключеното при прекратяването на брака споразумение между страните ги обвързва по всички въпроси, свързани с имуществените им отношения, включително и за наличието на съсобственост и квотите в нея.

Съдиите приемат, че след като не е установено споразумението да не отразява действителната воля на страните, да е изменено, развалено или отменено, респективно действието му да е преустановено по взаимно съгласие или на основанията, предвидени в закона, не може в последващ исков процес да се преуреждат имуществените отношения между бившите съпрузи за същите отношения, за които в брачния процес те са сключили споразумение, което ги обвързва съгласно чл. 20а от Закона за задълженията и договорите.

Други съдебни състави намират, че споразумение между съпрузите относно личните и имуществени последици от прекратяването на брака, според което придобитите по време на брака имоти остават в обикновена съсобственост, не може да бъде третирано като основание, което препятства възможността да бъде заявен и разгледан иск за частична трансформация на лични средства, засягащ правата (квотите) на бившите съпрузи в съсобственост.

 

Коментарите са затворени.