Кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства

Целта на процедурата е да посочи реда за представяне на социалната услуга „приемна грижа“ (чл. 34а от ЗЗД), който включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето.

 

Изисквания и необходими документи

В приемно семейство може да бъде настанено дете, отговарящо на някое от следните условия (чл. 25 от ЗЗД):

1. Родителите са починали, неизвестни, лишени или ограничени от родителски права;

2. Родителите, настойниците или попечителите без основателна причина, трайно не полагат грижи за тях;

3. Родителите, настойниците или попечителите се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;

4. Жертва е на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социалното му развитие;

5. В спешни случаи, по реда на чл. 11, ал. 1 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Приемно семейство могат да бъдат двама съпрузи или отделно лице, сключили договор с доставчика на социална услуга „приемна грижа“ по Кодекса на труда (чл. 31, ал. 1 от ЗЗД). Кандидатите за приемно семейство трябва да отговарят на следните условия (чл. 32 от ЗЗД):

1. Да са навършили пълнолетие;

2. Да не са поставени под запрещение;

3. Да не са били лишавани от родителски права, както и да не са ограничавани родителските им права, освен ако това не е било по обективни причини и родителските им права да са възстановени;

4. Да могат да бъдат настойници, по реда, определен в Семейния кодекс (Глава единадесета от СК);

5. Да не са отстранени от дейност поради виновно неизпълнение настойници, попечители или приемни семейства;

6. Да имат необходимите лични качества и материални възможности за отглеждане и възпитаване на дете;

7. Да не страдат от СПИН и болестите, посочени в чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето;

8. Да не са били осиновители при прекратяване на осиновяването по тяхна вина по реда на Семейния кодекс;

9. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

10. Срещу тях да не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Утвърждаването на кандидатите за приемно семейство се извършва от Комисията по приемна грижа, която се създава към регионалната дирекция за социално подпомагане. Регионалната дирекция за социално подпомагане поддържа регистър на утвърдените приемни семейства (чл. 31, ал. 2 и 3 от ЗЗД).

Приемното семейство може да бъде и професионално, като в този случай то трябва да притежава и допълнителна квалификация за отглеждане на деца, придобита по реда на Наредбата, и да сключи договор с доставчик на социална услуга „приемна грижа“ (чл. 31, ал. 4 от ЗЗД). Доставчици могат да бъдат дирекция „Социално подпомагане“, община, както и лицензиран доставчик на социални услуги за деца съгласно чл. 43б от ЗЗД (чл. 34а, ал. 4 от ЗЗД и чл. 4, ал. 1 от Наредбата).

Кандидатите за приемно семейство подават заявление по образец (приложение № 1 от Наредбата) до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. Дирекция „Социално подпомагане“ може да насочи кандидатите за приемни семейства към друг доставчик за предоставяне на социални услуги за деца (чл. 8, ал. 6 от Наредбата).

Към заявлението се прилагат в срок до приключване на социалната оценка (чл. 8, ал. 1 от Наредбата):

1. Копие от документ за самоличност;

2. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права и родителските им права не са ограничени;

3. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от ЗЗД;

4. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите, посочени в чл. 32, т. 8 от Закона за здравето;

5. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане, освен в случаите на кандидати за професионални приемни семейства;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

При необходимост дирекция „Социално подпомагане“ може да изиска и други документи (чл. 8, ал. 2 от Наредбата).

Ход на производството

Доставчикът на социална услуга „приемна грижа“ провежда среща с кандидатите и ги информира по достъпен за тях начин писмено и устно за условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и за същността на настаняването в приемно семейство като мярка за закрила по реда на ЗЗД (чл. 7 от Наредбата).

Оценяването на кандидатите се извършва в четиримесечен срок от подаването на заявлението и се предхожда от (чл. 9 от Наредбата):

1. Не по-малко от 4 срещи-разговори с кандидатите и членовете на техните домакинства;

2. Не по-малко от две посещения в дома на кандидатите, в който ще се отглежда детето;

3. Среща с двама поръчители, които дават писмени препоръки за кандидатите;

4. Базово обучение на кандидатите, което приключва с доклад от обучителя.

Базовото обучение на кандидатите включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (чл. 9, ал. 2 от Наредбата).

Оценяването следва да приключи в 4-месечен срок от подаване на заявлението, който може да бъде удължен еднократно с два месеца, по обективни причини, касаещи кандидатите (чл. 9, ал. 3 от Наредбата).

При оценяването на кандидатите се преценяват и обстоятелствата, относно:

1. възможността на кандидатите да осигурят подходящи материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство в жилището си;

2. личните качества на кандидатите за отглеждане и възпитание на детето, в сътрудничество с социалния работник, работещ с детето, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето;

3. разбирането на същността и ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на услугата (чл. 10 от Наредбата).

Оценяването на кандидатите завършва със социален доклад (приложение № 4 към Наредбата) от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство. Кандидатите се уведомяват за доклада, като могат да се запознаят с него в 7-дневен срок, както и да направят възражение по него пред доставчика, извършил оценяването (чл. 11 от Наредбата).

Извършилите оценяването, представят на комисията по приемна грижа социалния доклад заедно с направените възражения. Комисията разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях възражения и взема решение за утвърждаване или за отказ. След това Комисията представя социалния доклад, постъпилите възражения и решението на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане в 7-дневен срок (чл. 12, ал. 1, 2 и 5 от Наредбата).

В 14-дневен срок от представяне на тези документи Директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед, с която утвърждава или отхвърля кандидатите за приемно семейство. След влизането й в сила утвърдените кандидати за приемно семейство се вписват в регистъра по чл. 31, ал. 3 от ЗЗД (чл. 13 от Наредбата).

Заповедта на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане за утвърждаване или отхвърляне на кандидатите за приемно семейство подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 13, ал. 2 от Наредбата).

Вашият коментар