Полезно в ДВ (бр. 8 от 26.01.2024 г.)

В брой 8 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

С направените изменения се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс по Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел са направени промени, предвиждащи преустановяване сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за местното самоуправление и местната администрация.

В промените е предвидено дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Всяко открито заседание на общинския съвет ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

В общинския съвет ще се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината.

Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него ще се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината. Заседанията на комисиите ще се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Как ще се промени климатът на България до края на века според БАН

При най-лошия сценарий средната температура в България ще е с над 6 градуса по-висока към 2100 г.

  • Средното увеличение на температура за България при всички сценарии надхвърля 2 ºC до края на века, а при реалистичния се очаква тя да нарасне с 3-4ºC.
  • Очакваното намаляване на места с 20% на водните запаси показва нарастващ риск за селското стопанство.
  • В пъти нараства енергията за охлаждане до края на века.

Значителен ръст на средната температура, повече суши и намаление на речния отток, по-малко, но екстремни валежи и ветрове очакват България до края на века. При благоприятен сценарий средната температура у нас ще се повиши с 2-3ºC , а при неблагоприятен – с над 6ºC, до края на века. Крайбрежните райони ще са подложени на най-голям риск от екстремни валежи и ветрове. Това показва книга на българските учени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) „Променящият се климат на България – данни и анализи“, която беше публикувана в края на миналата година.

Това е първи материал, който представя позицията на българските учени и обобщава изследванията по темата за климата. Анализът е резултат от нашата научна дейност през годините, коментира за „Капитал“ доц. Лилия Бочева, директор на департамент „Метеорология“ в НИМХ и един от редакторите на книгата.

В средата на миналата година общественици, представители на бизнеса и неправителствени организации се обърнаха към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Българската академия на науките (БАН). Те настояха българските учени да оповестят актуалните си становища за климатичните промени и ролята на човека в тях.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg.

 

Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 7 от 23.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 7 от 23.01.2024 г.)

В брой 7 на “Държавен вестник” се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

Актуализирано е Приложение № 3 относно минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти.

Промените влизат в сила от 1 януари 2024 г.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

Направените изменения и допълнения са свързани с усъвършенстване на процедурите по организиране, провеждане, документиране и отчитане на теренните археологически проучвания и създаване на предпоставки за стимулиране дългосрочното и отговорно отношение към проучването на археологическото наследство.

Основната цел на промяната е да се усъвършенства създадената до момента нормативно уредба, като се разпишат в детайли изисквания, свързани с процедурите по кандидатстване за издаване на разрешение за извършване на теренно археологическо проучване, създаване на условия за професионално провеждане на проучванията, за ефективен контрол, прозрачно и справедливо отчитане на теренната дейност, във връзка с отговорността по изучаване и опазване на археологическото културно наследство.

Цели се също така и осъвременяване на терминологията и синхронизиране разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с тези на Закона за културното наследство и други нормативни актове.

В този брой е обнародвано Решение № 2939-МИ от 18 януари 2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.

С този акт се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 82-МИ-НЧ до 106-МИ-НЧ.

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет, реши Народното събрание

Откритите заседания на общинските съвети да се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Предвижда се записите от заседанията да се съхраняват на съответната интернет страница.

На живо в интернет ще се излъчват и заседанията на комисиите в общинския съвет, прие Народното събрание. Измененията в закона ще влязат в сила на 1 февруари 2024 г., с изключение на текстовете, свързани с онлайн излъчването, за които е предвидено това да стане от 1 юли тази година.

Промените регламентират, че дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него трябва да се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация и/или в машинночетим отворен формат. Те предвиждат общинските съвети да създават и поддържат публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета, както и неговите отговори.

Въвеждане на мобилна медицинска помощ чрез специализирани автомобили за населени места, в които няма общопрактикуващи лекари или постоянен медицински пункт, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Закона за здравето. Измененията са внесени от народни представители от парламентарната група „Има такъв народ“ и целят по-добра превенция и навременно лечение на заболявания.

Мобилна медицинска помощ ще е за провеждането на навременни, компетентни, квалифицирани, качествени и ефективни профилактично-диагностични и лечебни дейности, „която се извършва посредством специализиран здравен автомобил, оборудван с апаратура за предоставяне на медицинска помощ в областта на вътрешните болести и за експресни кръвни изследвания“, посочват в мотивите си вносителите.

(Пресцентър на НС)

Полезно в ДВ (бр. 6 от 19.01.2024 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди.

Съгласно направената промяна председател на Експертния съвет по биоциди е директор на ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването, определена да осъществява техническото обслужване на Експертния съвет по биоциди съгласно Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, заместник-председател е експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, а секретар – експерт от ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването.

Секретарят на Експертния съвет по биоциди ще изготвя протоколи за заседанията на съвета, които ще се подписват от него и ще се утвърждават от председателя.

Секретарят ще подготвя справки и информация, свързана с дейността на съвета, при поискване от председателя; ще изготвя копия на документи, свързани с изготвянето на проекти на актове, и ще ги предоставя на председателя, юриста или членовете на съвета, когато е необходимо; ще изпраща по електронен път до регионалните здравни инспекции издадените разрешения за предоставяне на пазара на биоциди и заповедите за отмяна на вече издадени разрешения и ще води регистър на разрешените биоциди.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 6 от 19.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

СЕС „отвори“ окончателно пазара на земеделска земя в България за граждани на ЕС

След 17 години упорство на държавата, по преюдициално запитване на районен съдия съдът в Люксембург „отмени“ чл. 3в ЗСПЗЗ

17 години след членството на България в Европейския съюз съдът в Люксембург отмени последното ограничение за гражданите на съюза да придобиват земеделска земя у нас (решението му виж тук). Всички пречки за това трябваше да отпаднат още през 2014 г., но вместо това, с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в разрез с Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) държавата постави нова бариера.

Това стана с приемането на новия чл. 3в от ЗСПЗЗ, който предвижда: „Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години“, като правилото не се прилага само при наследяване по закон.

Днес обаче Съдът на ЕС постанови: „Член 63 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, по силата на която придобиването на право на собственост върху земеделски земи, намиращи се на нейна територия, е обусловено от изискването приобретателят да е пребивавал повече от пет години в тази държава членка“.

До днешното решение на СЕС, по силата на което чл.3в ЗСПЗЗ вече няма да се прилага, се стигна заради преюдициално запитване от Районния съд в Бургас. То е по дело на австриец срещу сина на негов приятел българин и три ниви в бургаско („Лекс“ е разказвал случая, можете да си го припомните тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Зърнопроизводителите искат държавна помощ заради рекордно ниска цена на пшеницата

Зърнопроизводителите отново са в протестна готовност. Те искат спешна среща с премиера, вицепремиера, финансовия и земеделския министър, като настояват за държавна помощ заради рекордно ниска цена на пшеницата. Заговори се и за фалити в сектора.

„Ще изчакаме до понеделник. Движим организацията по протестните действия по места. Искаме включване на сектор „Зърнопроизводство“ в така наречената „украинска помощ“ – държавна помощ за последствията от войната в Украйна. Досега не сме искали включването на сектора в тази помощ. Досега тази помощ се даваше за другите сектори“, посочи пред Bulgaria ON AIR Илия Проданов – председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

По думите му дори нова компенсация няма как да е достатъчна за покриване на загубите. Според него това трябва да е финансова помощ за оцеляване до жътва. Събеседникът посочи, че предстои кампания по торене и пролетна сеитба и трябват свежи пари, които няма откъде да дойдат. По думите му цената на пшеницата е 350 лева за тон и не е била толкова ниска по това време на годината от над 10-12 г.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg.