Полезно в ДВ (бр. 89 от 24.10.2023 г.)

В брой 89 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В брой 60 на Държавен вестник от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Във връзка с информацията, която подлежи на вписване по партидите на юридическите лица и други правни образувания в посочените регистри, в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е създадена нова точка 4, с която е регламентирано изрично изискване за вписване в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ и на данни за вида и обема на притежаваните права от лицата, вписани като действителни собственици.

В чл. 63, ал. 5 (нова) от ЗМИП е въведено ново изискване към декларацията по ал. 4 да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени в декларацията за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Към настоящия момент образецът на декларация съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП не съдържа като реквизити вид и размер на притежаваните права, както и описание на възможни документи – приложение към декларацията.

С направеното изменение ППЗМИП се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Приложение VII на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие в международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция).

С този акт се създава комитет по съответствието, чиито членове се номинират от страните и се избират от Конференцията на страните въз основа на справедливо географско представителство на петте регионални групи на Организацията на обединените нации.

Комитетът провежда заседания при необходимост и когато е възможно, съвместно със заседанията на Конференцията на страните или други органи по Конвенцията.

Когато е уместно, Комитетът може да поиска конкретна информация, по искане на Конференцията на страните или по своя собствена инициатива, от комитетите за съответствие, занимаващи се с опасни вещества и отпадъци под егидата на съответните многостранни споразумения в областта на околната среда, и да докладва за тези дейности на Конференцията на страните.

Конференцията на страните редовно прави преглед на прилагането на процедурите и механизмите, посочени в новото приложение.

Полезно в ДВ (бр. 77 от 08.09.2023 г.)

В „Държавен вестник“, брой 77 от 8.09.2023 г., са обнародвани Националният рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. и Националният рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

С тези договори се определят здравно-икономическите, финансовите, медицинските, организационно-управленските, информационните и правно-деонтологичните рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, съответно изпълнителите на дентална помощ.

Регламентирани са правата и задълженията на задължително здравноосигурените лица, правата и задълженията на изпълнителите на медицинска/дентална помощ, видовете медицинска/дентална помощ и лекарствените продукти за домашно лечение, които НЗОК заплаща в полза на здравноосигурените лица.

Двата договора влизат в сила от 1 септември 2023 г. и отменят Националните рамкови договори за 2020 – 2022 г.

Приети са също така изменения и допълнения в Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа. Уредбата се допълва с правилата относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално времe от ново поколение (TARGET – Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) и сметката за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ (T2S DCA).

Полезно в ДВ (бр. 57 от 04.07.2023 г.)

В Държавен вестник, бр. 57/04.07.2023 г. са обнародвани ЕДИНАДЕСЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Устава на Всемирния пощенски съюз и ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз.

Обнародвана е и ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-976 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. В нея се съдържат и Правила за безопасност при осъществяване на водолазна дейност.

В ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г. са обнародвани и Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. Допълнен е образецът на  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА.

Полезно в ДВ (бр. 55 от 27.06.2023 г.)

В брой 55 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените в ППЗДДС отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, направени с преходните и заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 99 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.), както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от ЗДДС. Нулевата ставка на данъка в тези случаи ще се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, при условие че сумата на данъчните основи и на данъка по фактурата надвишава стойността от 400 лв.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Изменението на Наредба № 6 е свързано с необходимостта от привеждане на действащите към момента разпоредби в съответствие със Закона за енергетиката.

Създава се подзаконова нормативна уредба за присъединяване на обекти на клиенти и на производители при временна схема на достъп към електропреносната мрежа, както и се определят основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите във връзка с реализирането на тази законова възможност.

Освен това, при прилагане на Наредба № 6 е установена необходимост от изменения и допълнения в отделни нейни разпоредби, предвид въвеждане на срокове за съгласуване от страна на оператора на електропреносната мрежа на условията за присъединяване на обекти на клиенти и на производители на електрическа енергия към съответната електроразпределителна мрежа, както и определяне на приложното поле на такова съгласуване.

Наредбата е променена и във връзка с доразвиване на действащата подзаконова нормативна уредба, свързана с лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни/газоразпределителни мрежи.

Полезно в ДВ (бр. 40 от 05.05.2023 г.)

В брой 40 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз.

С редакцията в текста се прецизират разпоредбите относно достъпа до Визовата информационна система на ЕС.

Достъпът до тази система ще се осъществява единствено чрез мрежата и функционалностите на Националната визова информационна система на Република България.

Разширява се кръгът на органите, имащи право на достъп до данни на ВИС на ЕС. Сред тях се включва Държавна агенция „Национална сигурност“, с оглед на правомощията по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за извършване на контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в Република България, даване на становища и съгласуване издаването на визи за краткосрочно пребиваване.

Разширява се и кръгът на звената в МВнР, имащи право на достъп до данни от Националната визова информационна система, във връзка с осъществяване на дейности по съгласуване на заявления за издаване на временни паспорти.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 1 от 12.03.2018 г.

Наименованието на наредбата се променя на: Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 за целите на видовете интервенции под формата на директни плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по такъв начин, че да обхваща площите, които са на разположение на земеделския стопанин, като съответно площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3%.

Изменението и допълнението на Наредба № 1 е насочено към привеждане и постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115, както и с приетото решение на ЕК № CCI: 2023BG06AFSP001 от 07.12.2022 г., с което Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България е одобрен.

С въвеждането на промените действащата подзаконова нормативна уредба се привежда в съответствие с европейското законодателство.

Полезно в ДВ (бр. 78 от 17.09.2021 г.)

В брой 78 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

С направените промени се цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Прецизират се процедурите за кандидатстване за постъпване на държавна служба в МВР с цел улесняване на кандидатите при подаване на документи за участие в конкурсна процедура. Определят се образците на попълваните от тях документи. Отпада изискването за представяне на нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако е вписана в регистрите по Закона за предучилищното и училищното образование или по Закона за висшето образование. Отстраняват се възникнали в практиката случаи на различно тълкуване на някои разпоредби, които са редактирани с цел еднозначно разбиране и еднакво прилагане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и тех­нологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт с промяната на Закона за българските лични документи, с която беше допълнена разпоредбата на чл. 51 от закона.

Със законовата промяна се въведе ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. При заявена ускорена услуга документът се издава в срок до три работни дни от приемане на заявлението. Освен това с промяната в ЗБЛД се предвиди, че чуждестранно свидетелство се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР.

Тези изменения наложиха промени и в Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи, с които да се създаде ред, по който ще се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство при ускорена услуга.

Полезно в ДВ (бр. 77 от 16.09.2021 г.)

В извънредния брой 77 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.

С приемането на новата наредба се цели инспектирането да обхваща резултатите от дейностите, осъществявани в институциите, свързани с прилагането на компетентностния подход и проследяване на индивидуалния напредък на децата и учениците, както и отражението на взаимодействието между участниците в образователния процес върху развитието на децата и учениците.

Методиката на формиране на цялостна оценка на качеството на предоставяното образование от съответната образователна институция е описана детайлно, като са регламентирани периодите и условията за извършване на следващите инспекции съобразно получената оценка на качеството на предоставяното образование от съответната образователна институция. Регламентирано е, че утвърдените за всяка област за инспектиране критерии и индикаторите към всеки от тях, по които ще се извършва инспектирането през предстоящата учебна година, ще се публикуват на интернет страницата на Националния инспекторат по образова­нието в срок до 31 август, с което е дадена възможност за прозрачна и целесъобразна промяна на критериите в случаите на изменение или допълнение на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и адекватното им прилагане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисле­нията, изисквани при депониране на отпадъци.

Съгласно направените промени кметовете на общините във всеки от регионите ще извършват морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите. Този морфологичен анализ ще се актуализира на всеки 5 години.

Ежегодно в срок до 30 септември изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда ще обобщава и публикува информация за предходната календарна година по общини и региони, като в 30-дневен срок от публикуването на информацията общините ще могат да изразят становище и да направят пред­ложения за изменение и/или допълнение на информацията.

Полезно в ДВ (бр. 74 от 07.09.2021 г.)

В брой 74 от 07.09.2021 г. е обнародвано продължение от бр. 73/2021 г. на Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code).

Обнародвано е и Постановление № 296 от 01.09.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г. Завишени са максималните размери на възнагражденията, определени в Наредбата. Увеличението е в различен процент и зависи от вида на делата и техния дял от общия обем на предоставената правна помощ. Най-голямото увеличение е по наказателни производства по раздел ІІІ от Наредбата, които са с най-висок дял от всички дела, по които се предоставя правна помощ.

Обнародвана е нова Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език. С влизането в сила на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) от 6.02.2021 г. (Oбн., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г.) възникна необходимостта от регламентиране на условията и реда за отпускане, отказване, отчитане, изплащане и контрол на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗБЖЕ. С приемането на Наредбата се създават необходимите управленски и организационни предпоставки за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга като подкрепа от страна на държавата за глухите и сляпо-глухите хора.

Полезно в ДВ (бр. 57 от 09.07.2021 г.)

В брой 57 на “Държавен вестник” е изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Съгласно направените изменения, за предоставяне право на про­дължително пребиваване в Република България по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от Закона а чужденците в Република България работодателят или упълномощено от него лице или чужденецът лично в предвидените от закона случаи ще подава заявление по образец съгласно приложение № 3а от Правилника.

На чужденците, които са получили право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, ще се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лич­ни документи, след заплащане на държав­ни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешни­те работи по Закона за държавните такси.

Предвидено е за случаите, в които удостоверението за раждане или документът за законното пребиваване на чужденец на територията на Република България не може да бъде предоставен, лицето само да посочва причините за това.

В настоящия брой на  ДВ е изменена и допълнена и Наредба  № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

В член 13 е създадена нова алинея втора, съгласно която за лицата, които са български граждани, граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България няма да се изисква предвари­телна резервация в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“. Целта на промяната е да се улесни обслужването на тази категория граждани.

Полезно в ДВ (бр. 56 от 06.07.2021 г.)

В брой 56 на “Държавен вестник” е изменено и допълнено Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка.

Съгласно направените промени, средствата за запазване на заетостта на работници или служители, осигу­рени по реда на Кодекса за социално осигуряване, ще са в размер на 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигу­рителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто, съответно 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигу­рителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.

Предвидено е, когато работодателят получава финан­сиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услу­ги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства да е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Заявленията за изплащане на средствата за периода от 1 април до 31 май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

В новия брой на ДВ са обнародвани Правилата за работа на организиран борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ – ЕАД (ГХБ).

Правилата регламентират цялостната дейност на борсовия оператор на природен газ на четирите пазарни сегмента, както следва: сегмент за предлагане на спот продукти (краткосрочен сегмент); сегмент за предлагане на дългосрочни продукти (дългосрочен сегмент); сегмент за реализиране на програма за освобождаване на газ (GRP сегмент); сегмент за предлагане на брокерски услуги.

С Правилата за работа на организиран борсов пазар се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията с природен газ на организиран борсов пазар, като КЕВР е одобрил правила, чрез които се регламентират правата и задълженията на търговските участници, както и на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.