Архив на ‘ЕС’

Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни

Семинар на тази тема се проведе на 08.05.2018 г. в зала „София“ на хотел „Маринела“ в гр. София.
Събитието бе предназначено за одитори, главни и оперативни счетоводители, специалисти от отдели, отговарящи за управлението на човешките ресурси, труда и работната заплата, ръководители, изпълнителни директори и членове на управителните органи на организации от частния и публичния сектор.
Основният акцент в семинарната програма бе поставен върху информационните, организационните и технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни в счетоводните и ТРЗ отделите.
В работата на семинара с лекции и презентации се включиха:
· Представител на Комисията за защита на личните данни, който се спря на важни практически въпроси, свързани с извършване на инспекции от надзорния орган за спазването на изискванията на Регламент № 2016/679 (GDPR)
· Международно сертифициран експерт по поверителност, адвокат от „Ърнст и Янг България“
· Представител на Института на вътрешните одитори в България
· Представители на фирми и консултанти, които предоставят продукти и услуги в помощ на счетоводителите и ТРЗ специалистите.
Специално приветствие към участниците поднесе проф. д.ик.н. Иван Душанов.
На семинара присъстваха над 1000 участници от цялата страна.

.32089853_10155252697761856_1130459929455362048_n32089614_1913325765378785_1781250433755381760_n

Kогато гражданин на ЕС се завръща в родината си, тя трябва да улесни пребиваването на партньора му чужденец

Когато гражданин на Европейския съюз се завръща в родината си, тя трябва да улесни пребиваването на партньора му, който не е гражданин на съюза, но с когото той е установил или затвърдил трайна семейна връзка в друга държава-членка. Това заявява в заключението си по дело на южноафриканка пред Съда на ЕС генералният адвокат Михал Бобек.

Розан Бангер е гражданка на Република Южна Африка, където се запознава с британски гражданин. Двамата живеят заедно в родината ѝ от 2008 г. до 2010 г. След това се местят в Холандия. Там Бангер получава карта за пребиваване в страната в качеството ѝ на член на семейството на британеца в широкия смисъл на това понятие.

През 2013 г. Розан Бангер и британският ѝ партньор се местят във Великобритания и тя подава молба да получи карта за пребиваване. Министерството на вътрешните работи отхвърля искането ѝ. То се основава на законодателството, с което във Великобритания е транспонирана директивата за свободното движение. То поставя изискване, че за да се възползва от възможността за пребиваване във Великобритания, чужденецът трябва да е или съпруг или граждански партньор на гражданина на Обединеното кралство. Розан Бангер обаче не отговаря на това условие. Тя обжалва отказа и делото стига до Съда на ЕС. Като се търси тълкуване на правото на ЕС и правата, които дава на несемейните двойки.

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки изисква страните да улеснят влизането и пребиваването на партньорите, с които гражданин на ЕС има трайна връзка. Това се отнася и до случаите, когато гражданинът на ЕС се преместил в друга държава от съюза.

Повече подробности по темата четете тук.

GDRP – практически насоки за работодателите

На 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент относно защитата на данните (GDRP) (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки.

GDRP цели да предостави по-голям контрол на физическите лица върху обработката на личните им данни, да повиши сигурността на данните, както и да предпази субектите в случаи на нарушения на поверителността или целостта на данните им.

Въпреки, че основните принципи и понятия в Регламента се прилагат и при настоящия режим и съответно в значителна степен вече са познати на работодателите, има няколко ключови промени с важно значение за тях. GDPR въвежда нови стандарти за съгласието като правно основание за обработка на данни, укрепва и създава нови права на субектите и предвижда повишени задължения при обработването на данни.

На тях се спират по-подробно адв. Илиян Беслемешки и Моника Маркова в статията си за Lex.bg.

Нова финансова практика в „Tax & Financial Standards“ през месец март 2018 г.

Нови решения

дело C284/16 от 6 март 2018 година

 1. Автономия на правото на Съюза
 2. Съвместимост на механизма за уреждане на споровете между инвеститори и държави, въведен с вътрешен за Съюза двустранен договор за инвестициите, с правото на ЕС
 3. Разпоредба, съгласно която инвеститор от едната договаряща се страна може да сезира арбитражен съд в случай на спор с другата договаряща се страна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Структурирана система от принципи, норми и взаимозависими правоотношения, които обвързват взаимно самия Съюз и неговите държави членки.
 • Механизъм за решаване на спорове между инвеститор и държава членка, с който би могло да бъде изключено решаването на тези спорове по начин, гарантиращ пълната ефективност на правото на Съюза.
 • Двустранна спогодба за защита на инвестициите между държави — членки на Съюза, съгласно която при спор във връзка с инвестиции в едната договаряща се държава инвеститорът от другата договаряща се държава може да иска образуване на производство срещу първата държава пред арбитражен съд.
 • Съвместимост на механизма за уреждане на споровете между инвеститори и държави, въведен с вътрешен за Съюза двустранен договор за инвестициите, с член 18, параграф 1 ДФЕС и членове 267 ДФЕС и 344 ДФЕС.
 • Спор по повод на арбитражно решение постановено от арбитражния съд, предвиден от Спогодбата за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Кралство Нидерландия и Чешката и Словашка федерална република.

дело C159/17 от 7 март 2018 година

 1. Заличаване на регистрацията по ДДС
 2. Задължение за внасяне на ДДС, събрано в периода, в който е заличен идентификационният номер по ДДС
 3. Непризнаване на право на приспадане на ДДС във връзка с покупките, направени през този период

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, която позволява на данъчната администрация да откаже на данъчнозадължено лице правото на приспадане на ДДС, когато регистрацията му по ДДС е заличена, поради това че не е подало декларации по ДДС в законния срок за даден период.
 • Материалноправни изисквания, пораждащи право на приспадане на платения ДДС по получени доставки от данъчнозадълженото лице.
 • Спор по повод на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност във връзка с извършени покупки по време на период на заличаване на регистрацията по ДДС.

Решения от месец Февруари

дело C182/17 от 22 февруари 2018 година

 1. Облагане на дружество с данък върху добавената стойност за дейности, възложени му по силата на договор, сключен с община
 2. Определяне на някои публични задачи и възнаграждението за тях в този договор
 3. Изпълнение на тези задачи
 4. Третиране като данъчно незадължени лица
 5. Понятие за „публичноправен орган“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени някои публични задачи от компетентността на тази община.
 • Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между дружеството и посочената община.
 • Доставка на услуги в хипотеза, при която тази дейност представлява икономическа дейност по смисъла на член 9, параграф 1 от директива 2006/112/ЕО.
 • Правило за третиране като данъчно незадължени по ДДС лица.
 • Понятие за „публичноправен орган“.

дело C185/17 от 22 февруари 2018 година

 1. Обща митническа тарифа
 2. Класиране на стоките
 3. Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013
 4. Критерии, релевантни за класирането на дадена стока като газьол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.
 • Минерално масло класирано като газьол в подпозиция 2710 19 43 от КН, когато отговаря на изискванията, посочени в стандарт EN 590:2013, отнасящи се до газьола, предназначен за арктически климат или сурови зимни условия.
 • Спор по повод на тарифното класиране по КН на декларирано от дружество минерално масло.

дело C289/17 от 28 февруари 2018 година

 1. Въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
 2. Изисквания към удостоверяването
 3. Съдебно решение за безспорно вземане, при отсъствие на участие на длъжник в съдебната процедура
 4. Непосочване на адреса на институцията, пред която може да се оспори вземането или да се подаде жалба срещу решението
 5. Права на длъжника

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Европейско изпълнително основание при безспорни вземания.
 • Установяване и подробно определение на минимални изисквания за съдебната процедура, която води до съдебно решение, за да се гарантира, че длъжникът е информиран за съдебните действия срещу него. Обхват на приложимост на задължителните стандарти.
 • Предоставяне на длъжника на съответната информация относно процесуалните стъпки за оспорване на вземането.
 • Издаване на европейско изпълнително основание, ако длъжникът не е бил информиран за адреса на институцията, пред която се обжалва, но му е предоставена цялата друга информация.
 • Непосочване на адреса на институцията, пред която може да се оспори вземането или да се подаде жалба срещу решението.
 • Пет спора между кредитори и длъжници по повод удостоверяването като европейско изпълнително основание на решенията за издаване на заповед за плащане, издадени срещу последните в тяхно отсъствие.

дело C307/16 от 28 февруари 2018 година

 1. Данък върху добавената стойност
 2. Освобождавания при износ
 3. Правна уредба на държава членка, която поставя като условие за освобождаване реализирането на определен минимален оборот или сключването на договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Oсвобождаване от данък върху добавената стойност при износ на стоки извън Европейския съюз.
 • Възможност за прилагане на освобождаването от данъчнозадължено лице, което не отговаря на условието за достигане на минимален праг на оборота през предходната данъчна година, а няма и сключен договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците.
 • Задължения, необходими за осигуряване на правилното събиране на ДДС и предотвратяване на измамите.
 • Спор във връзка с освобождаването от данък върху добавената стойност на доставките на стоки, изпратени до местоназначение извън Европейския съюз в личния багаж на пътници.

дело C387/16 от 28 февруари 2018 година

 1. Приспадане на данъка
 2. Възстановяване на надвзетия ДДС след срока
 3. Размер на лихвите за забава, които се дължат съгласно националното право
 4. Намаляване на размера на тези лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини
 5. Данъчен неутралитет
 6. Правна сигурност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Приспадане на данъка, платен по получени доставки.
 • Изплащане на лихви при възстановяване на надвзетия данък след срока. Получаване на значителни по размер суми за лихви от данъчнозадълженото лице спрямо подлежащия на възстановяване данък.
 • Възможност за намаляване на дължимите лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини.
 • Принцип на данъчен неутралитет. Принцип на равностойност и ефективност. Принципи на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания.
 • Спор относно размера на лихвите за забава, дължими на дружество поради възстановяването след срока на надвзетия данък върху добавената стойност.

дело C396/16 от 22 февруари 2018 година

 1. Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки
 2. Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат
 3. Понятие „сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки. Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане. Задължение за съгласуваност при прилагането на режимите за корекция на облагането и приспадането в случай на неизвършване на плащане.
 • Сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане.
 • Намаление на ДДС, приспаднат от неплатежоспособно данъчнозадължено лице, чиито дългове са предмет на решение за предпазен конкордат. Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат. Одобрен окончателно предпазен конкордат.
 • Спор във връзка с претенция за плащането на данък върху добавената стойност.

дело C398/16 от 22 февруари 2018 година

 1. Корпоративен данък
 2. Предимства, свързани с образуването на обща данъчна единица
 3. Изключване на трансграничните групи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корпоративни данъци в хипотезата на групи, съставени от дружество майка и неговите дъщерни дружества. Приспадане от местно дружество майка на лихви по заем за придобиване на дялове от чуждестранно дъщерно дружество. Приспадане от местно дружество майка на загуба на стойността на дяловото му участие в дъщерно дружество в резултат на курсовите разлики.
 • Непряко притежание на акции, при условие че те се притежават пряко от едно или повече данъчнозадължени лица, които са част от обща данъчна единица.
 • Съдебни производства във връзка с възможността за данъчно приспадане на платените лихви по заем и на загуба при обмяна на валута.

дело C518/16 от 28 февруари 2018 година

 1. Държавни помощи
 2. Помощ de minimis под формата на данъчно облекчение
 3. Национално законодателство, съгласно което данъчното облекчение не се предоставя по отношение на инвестирането в производството на продукция за износ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Помощ под формата на данъчно облекчение.
 • Инвестиране в производството на продукция за износ.
 • Забрана на помощите, свързани с износа за държави членки, дори когато тези помощи не превишават прага de minimis.
 • Помощи, които биха могли да засегнат търговията между държавите членки — както пряко, като осигурят конкурентно предимство на изнасяната продукция, така и непряко, като предизвикат симетрични контрамерки.
 • Спор по повод на искане за обезщетение поради допуснато нарушение на разпоредбите на член 1, параграф 1, буква г) от Регламент № 1998/2006.

дело C628/16 от 21 февруари 2018 година

 1. Данък върху добавената стойност
 2. Последователни доставки на едни и същи стоки
 3. Място на втората доставка
 4. Право на приспадане
 5. Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Доставка на стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън съответната им територия, но на територията на [Европейския съюз], от или за сметка на продавача или клиента, придобиващ стоките за друго данъчнозадължено лице.
 • Cлучай на две последователни доставки, които водят само до един вътреобщностен превоз.
 • Хипотеза, в която втората доставка по верига от две последователни доставки, предполагаща един-единствен вътреобщностен превоз, е вътреобщностна доставка.
 • Спор по повод правото на приспадане на платения по получени доставки данък върху добавената стойност.

Полезно от ДВ (бр. 28 от 29.03.2018 г.)

В днешния извънреден брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за авторското право и сродните му права, които влизат в сила от днес.

Основните акценти са следните: държавата запазва ролята си при одобряването на тарифите на организациите за колективно  управление на права; разписа се ясна процедура при договаряне на тарифи, респективно при непостигане на съгласие с браншовите организации; контролът по спазването на ЗАПСП се децентрализира и след 9 месеца общините ще поемат контролни функции при публично изпълнение на музика; въвежда се солидарна отговорност на залите при организирани концерти, ако не изискват документ/доказателство за уредени авторски права, както и предоставянето на сетлист 3 дни преди събитието от страна на организатора.

Промените са свързани с въвеждането на Директива на Европейския Съюз и Съвета на Европа от 2014 година. Нашата страна трябваше да въведе тази Директива до април 2016 г., но това не се случи.

Обнародван е и новият Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. Рамковият договор предвижда общо 148 млн. лева повече за болничната и 14 млн. лв. повече за извънболничната помощ в сравнение с миналата година. В НРД се предвиждат и увеличения на 136 клинични пътеки, сред които по специалностите пулмология, акушерство и гинекология, раждания, педиатрия, неврология, за рехабилитация и долекуване.

Скоро абсолютно всеки работодател трябва да съхранява лични данни с необходимите нива на сигурност

Само след два месеца всички публични компании, както и всички лица, които работят с лични данни ще трябва да отговарят на нов общ регламент 2016/679 (GDPR), който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. С него се въвежда фигурата на длъжностното лице по защита на личните данни (DPO).

Засегнати от новия регламент са абсолютно всички администратори на лични данни, абсолютно всички лица, които боравят с лични данни – било то на свои служители, персонал или клиенти. Този регламент ще се прилага за абсолютно всички лица. Има различни задължения, в зависимост от типа данни, които се обработват. Много по-затегнати са изискванията за фирми и организации, които боравят със специфични лични данни – примерно болниците, които работят с данни за кръвна група, за ДНК информация. Но абсолютно всеки работодател трябва да обработва и съхранява личните данни с необходимите нива на сигурност. Това е важното.

В регламента има много нови неща, макар, че той дава само общата рамка. Този регламент се прилага общо и директно от всяка страна – членка на ЕС, а не както директивите, които следва да бъдат имплементирани със закон. Оттук нататък всеки регулаторен орган – в случая за България това е Комисията за защита на личните данни – трябва да изработи подзаконови нормативни актове, в които да даде по-голяма специфика и по-голяма конкретика, например относно нивата на защита. И сега има такива в наредбите на Комисията за защита на личните данни, но със сигурност те ще бъдат обновени с влизането в сила на новия регламент на 25 май.

Едно от най-новите изисквания е наличието на длъжностно лице по защита на данните – DPO. Това са лица, които трябва да отговарят за обработването и съхраняването на личните данни, тъй като се предвиждат много нови права за лицата, чиито данни се обработват – всеки един от нас като обикновен потребител може да поиска да бъдат заличени неговите лични данни, да бъде спряна тяхната обработка. Това DPO ще е лицето за контакт – то ще контактува с надзорния орган, ще е лицето, което ще контактува с всеки гражданин, а в случай на инцидент – с всеки потърпевш, чиито лични данни са изтекли по някакъв начин. Така че това е една изключително важна и отговорна длъжност, която регламентът GDPR предвижда.

Трябва да се подготвят кадри – това е задължително. Малко са специалистите, които знаят наистина как да подходят, как да създадат кризисни центрове – това е също един от новите моменти. За 72 часа трябва да се уведоми комисията в случай на възникнал проблем.

В регламента е казано, че задължително DPO трябва да има в случаите, когато става въпрос за публичната администрация, когато става въпрос за обработка на специфични данни и голям обем от данни. Тъй че едно съвсем малко предприятие не би следвало да попадне под ударите на тази регулация, но това не значи, че не би трябвало да вземе мерки за защита на личните данни, дори за един човек. Регламентът дава възможност освен да се назначава нова длъжност, да има външни такива – нещо като аутсорсване на DPO-та. Тази възможност със сигурност би била икономически по-изгодна. за малките фирми.

Повече по темата четете тук.

Брюксел обмисля по-строги мерки за защита на потребителите на Facebook и Gmail

ЕПА/БГНЕС

Европейският съюз планира да прилага по-строго законодателство за защита на потребителите по отношение на социалните медии и имейл доставчиците като Facebook и Gmail, предаде Ройтерс. Това става в момент, когато се обръща по-голямо внимание на защитата на данните след избухналото възмущение от начина, по който Facebook борави с данните, отбелязва агенцията.

Съгласно проектопредложението, властите биха могли да налагат глоби от най-малко 4 процента от оборота. В момента органите за защита на потребителите в Евросъюза могат да налагат единствено малки глоби, а някои въобще нямат правомощия да санкционират компании за нарушаване на законодателството в тази област.

„Необходимо е социалните мрежи и цифровите платформи да гарантират прозрачни практики и пълна защита на личния живот и личните данни на гражданите“, заявиха лидерите от Европейския съюз след заседание в Брюксел.

Представяне на новия продукт „GDPR Наръчник“, улесняващ работата по прилагането на Регламент № 2016/679

 Екипът на Апис Ви кани да посетите безплатните обучителни курсове, на които ще бъде представен новият продукт GDPR НАРЪЧНИК.

GDPR Наръчник е разработен от АПИС във връзка с необходимостта от осигуряване на актуална правна и експертна информация и дава насоки за необходимите действия, които трябва да се предприемат в организациите от публичния и частния сектор за защита на личните данни съгласно новите регулации по Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR). Регламентът е пряко приложим във всички държави-членки на ЕС, считано от 25 май 2018 г.

Ще научите:

 • Как GDPR Наръчник, включващ интегрираните информационни модули – GDPR Инфо и GDPR Асистент, ще Ви помогне да се справите с въвеждането и прилагането на новите правила и изисквания, съдържащи се в Регламента;
 • Как с GDPR Инфо можете да намерите бързо и лесно необходимата правна информация, компетентно систематизирана, удобно структурирана и обогатена с практически ориентирани експертни теми примерни образци на документи;
 • Как да ползвате GDPR Асистент като методологическо ръководство и електронен дневник за формиране на политика за защита на личните данни и за водене на документацията и отчетността според изискванията на новия европейски Регламент;
 • И още полезна и практична за ежедневната Ви работа информация, която АПИС може да Ви предложи.

Участието е безплатно, но местата са ограничени.

Ако желаете да участвате, моля да се свържете с нас на следните телефони: 02/ 980 48 27, 988 35 41 или да потвърдите участие на мейл office@apis.bg

Ще се радваме да Ви бъдем полезни и да споделим с Вас новите тенденции и идеи в развитието на продуктите с марка “АПИС”, така че да удовлетворяваме в най-голяма степен Вашите потребности.

Програма на обученията:

  • 14.03. и 22.03.2018 г. от 14.00 ч. – в залата на офиса на ул. „Постоянство“ № 67 Б, вх. Б на 1-ия етаж /кв. „Гео Милев“/;
  • 16.03., 20.03 и 23.03.2018 г. от 14.00 ч. – в учебната зала на Апис в офиса на ул. „Граф Игнатиев“ 7 А, 5-ти етаж. (местата са заети и за трите дати!)

поради големия интерес отваряме допълнителна дата:

 • 21.03.2018 г. от 14.00 ч. – в учебната зала на Апис в офиса на ул. „Граф Игнатиев“ 7 А, 5-ти етаж.

Какво е GDPR?

GDPR e абревиатурата на General Data Protection Regulation – Общ регламент за защита на данните. Пълното му наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Той има пряко действие и засяга широк кръг лица – граждани, публични институции, фирми и организации. Започва да се прилага от 25 май 2018 г

Защо трябва да обърнем специално внимание на този Регламент? Общият регламент за защита на данните (GDPR) внася значителни промени в досега действащата правна рамка и поставя завишени изисквания по отношение на защитата на личните данни. Важността на Регламента се потвърждава и от предвидените солидни санкции за неспазване на разпоредбите му, включително до 4% от годишния оборот на компаниите.

С какво Ви помага АПИС? Предлагаме Ви GDPR НАРЪЧНИК – софтуерно решение, интегриращо два самостоятелни модула в помощ на въвеждането на новите нормативни изисквания  – GDPR Инфо и GDPR Асистент.

Съдът в Страсбург критикува практика на българските съдилища

Делото в Страсбург е по жалба на Димитър Митев, който в момента е в затвора. Той е предсталяван пред ЕСПЧ от адвокатите Снежана Стефанова и Михаил Екимджиев.

Случаят е за убийството на 75-годишна жена в дома ѝ на 18 юни 2006 г. Димитър Митев е заподозрян за престъплението и на 21 юни 2006 г. е задържан в изоставена къща в близко село. Заведен е в полицейския участък във Вълчи дол. Там подписва декларация, че иска адвокат и да бъде прегледан от лекар. По-късно през деня двама полицаи от Варна пристигат във Вълчи дол и провеждат разузнавателна беседа с Митев, по време на която той прави самопризнания, че е извършил убийството и описва действията си преди задържането. Освен това признава, че е откраднал пистолет и други вещи от друга къща.

Впоследствие – и по време на разследването, и по време на съдебния процес, Митов ще твърди, че самопризнанията му са изтръгнати с насилие. И никога повече не признава, че е извършил убийството. Същия ден той е откаран в полицейско управление във Варна, където е прегледан от лекар, който е установил натъртвания и хематоми на десния лакът, десния хълбок, бедрата и китките, причинени от твърди тъпи предмети по-малко от двадесет и четири часа по-рано. На 22 юни 2006 г. Митов е обвинен за кражба, а обвинение за убийството му е повдигнато чак след 6 месеца.

По време на делата пред Окръжния и Апелативния съд във Варна, наред с другите доказателства, са разпитани като свидетели двамата полицаи, провели беседата с Митов. Той възразява, че така се нарушава забраната (чл. 118 от Наказателно-процесуалния кодекс) да бъдат свидетели лица, които са участвали в същото наказателно производство в друго процесуално качество. Казва, че е бил бит, за да признае престъплението и се отрича от самопризнанието.

Може ли разпит на полицаи, беседвали със задържан без адвокат, да бъде използван, за да замести недопустимо иначе самопризнание, направено пред тях – този въпрос за практиката у нас повдига решение на Европейския съд за правата на човека, като в конкретния казус, по който се произнася, съдът в Страсбург стига до извода, че е нарушено правото на справедлив процес.

От решението става ясно, че е налице противоречива практика на българските съдилища по въпроса дали полицаите, провели т. нар. разузнавателна беседа, може да бъдат разпитвани като свидетели в процеса.

Важен момент, на който се спира съдът в Страсбург в решението си, е че на Митов не е осигурен адвокат, въпреки че изрично го е поискал и няма данни след това да се е отказвал от това си право. Като се цитира статистика, предоставена на ЕСПЧ от Българския хелзинкски комитет, през 2015 г. само 23 от 44 320 задържани от полицията са имали адвокат, а през 2016 г. броят им е бил 25 от 48 588. Над 70% от осъдените пък са заявили, че не са имали адвокат от самото начало на наказателното производство срещу тях.

„Съдът отбелязва със загриженост, че събитията в настоящия случай изглежда представляват практика от страна на властите“, пише в решението.

Повече информация по делото и решението на съда четете тук.

Готови ли сте за GDPR ?

Остават само три месеца до 25.05.2018 г., когато влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR). Той поставя нови, завишени изисквания към всички администратори на лични данни и предвижда строги санкции за тяхното неспазване

Поради естеството на работата си много фирми и организации събират и обработват лични данни на граждани. Готови ли сте с всички правни, технически и организационни мерки, които вашата организация е задължена да предприеме?

Апис Европа ви предлага отговор на тези въпроси с един нов пакетен продукт, включващ в себе си информационна (GDPR Инфо) и практическа (GDPR асистент) част. С тяхна помощ не само ще имате възможност да се подготвите за влизането в сила на Регламента на 25.05.2018 г. , но и ще разполагате с всички помощни средства, за да се чувствате спокойни, че можете да отговаряте на изискванията на GDPR през цялата година.

За повече информация относно продуктите ни посетете сайта ни http://apis.bg/bg/ или се свържете с нас на тел: (+359 2) 923 98 00, 923 98 10,

923 98 70, 988 35 41,
E-mail: office@apis.bg

Архив