Народните представители от 47-ото Народно събрание положиха тържествено клетва

Народните представители от 47-ото Народно събрание положиха тържествено клетва

Днес народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.

Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала.

Време е да загърбим нашите лични и частно политически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността, подчерта той.

Днес сме свидетели на необикновена ситуация – липса на доверие в институциите и политическата система, посочи Силви Кирилов. По думите му в обществото няма усещане за справедливост и законност, бедността е ежедневие и засяга все повече сънародници от различни слоеве на обществото. Около 2 милиона български граждани са извън страната, повечето от тях са млади хора – студенти, специалисти в отделни области, натрупали опит и знания, подчерта Силви Кирилов.

След като народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено положиха клетва в пленарна зала прозвучаха химнът на Република България и химнът на Европейския съюз.

Президентът Румен Радев направи обръщение към Народното събрание и българския народ. Време е за национален консенсус, заяви държавният глава и уточни, че консенсусът трябва да съдържа важни приоритети, които да върнат на българите свободата, законността и справедливостта. Тези ценности са предусловие за надмогването на бедността, за благоденствието и модернизацията на България, подчерта Румен Радев.

Държавният глава заяви, че е нужен политически консенсус на реформаторските сили около необходимостта от устойчиво, реформистко, социално управление. От това зависи да имаме правителство, от него зависи и самият живот на парламента, съдбата на политическата ни система, която не може да понесе поредни предсрочни избори насред зимния сезон, както и съдбата на хората, които очакват неотложни парламентарни решения за преодоляване на кризата, каза президентът. Румен Радев приветства предварително започнатите разговори между потенциалните партньори в бъдещото управление.

(Пресцентър на НС)

Държавен вестник, брой 101 от 03.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 101 от 03.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 101 от 03.12.2021 г.)

В брой 101 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2020 г. за организа­цията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Промените са направени във връзка с измененията в Закона за професионалното образование и обучение и необходимостта от синхронизиране на текстовете на Наредбата с разпоредбите на закона.

С направената редакция се цели въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на училищното професионално образование при организацията, провеждането и оценяването на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Резултатите от прилагането на акта ще доведат до създаване на изисквания и на подходящи предпоставки за организирането и провеждането на практика на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект.

В новия брой на ДВ са обнародвани Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

Със Спецификациите се определят правилата за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга (преносимост). Преносимостта е право на край­ните ползватели да запазят ползваните от тях номера при смяна на доставчика на услуга.

Доставчиците се задължават да осигурят възможност за последващо пренасяне на номера в друга мрежа от домейна на преносимост или за връщането им в мрежата на държателя на обхвата от номера.

Задължение за предоставяне на преносимост ще имат доставчиците, на които Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила за ползване на­ционално значими номера от Националния номерационен план.

В срок до 6 месеца от изготвянето, подписването и предоставянето на определените процедури доставчиците следва да извършат нужните технически и орга­низационни действия, които да обезпечат въвеждането на новите ред и условия за предоставяне на преносимост.

Държавен вестник, брой 100 от 30.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 100 от 30.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 100 от 30.11.2021 г.)

В брой 100 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние.

С новата наредба се определят основните изисквания при търговия с храни от разстояние, регламентира се и осъществяването на официален контрол при този вид търговия.

В Допълнителната разпоредба на Наредбата е дадена легална дефиниция на понятието „търговия от разстояние“. Този вид търговия включва предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние – интернет страница, социална медия, телефонен но­мер, пощенски адрес, електронна поща и др., между бизнес оператори с храни или между бизнес оператор и краен потребител, като получаването на храните може да се извършва чрез директна доставка посред­ством пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт на бизнес оператора или доставчика на услуги или чрез доставяне на място, определено от получателя.

При извършване на търговия с храни от разстояние ще се доставят предварително опаковани храни или храни опаковани в търговските помещения по заявка на потребителя.

Официалният контрол при тър­говия с храни от разстояние, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните, а официалният контрол при търговия от разстояние на бутилирани натурални мине­рални, изворни и трапезни води – от регионалните здравни инспекции.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно про­изводство.

С направените изменения се цели да се намали максимално рискът за осъществяване на противоправни посегателства спрямо застрашени лица и пряко свързаните с тях лица.

За изпълнението на предвидените промени няма да са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания. Предвижда се осъществяването на дейността да се извършва в рамките на предвидените за структурата финансови средства.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и На­редба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от допълнителна регламентация по отношение на професионалните печати на регистрираните одитори, а именно процедурата при издаване, връщане и изгубване на професионалните печати на регистрираните одитори, съответно при вписване и отписване от регистъра, при изгубване, кражба или унищожаване на печатите, както и при издаване на дубликати и унищожаването им.

 

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни стандарти за финансово отчитане – консолидирана версия; Неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи – Формални предпоставки; Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик; Насърчаване и защита на инвестициите — Арбитражно производство; Право на обезщетения – Понятия „осигурено лице“ и „държава членка по осигуряване“

 Данъчна политика

 1. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на приспадане на ДДС – Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице – Отказ да се признае право на приспадане – Формални предпоставки
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Допълнителна информация за формуляр А1 и неговото използване (PDF-формат)
 2. Запазване на правото на обезщетение за безработица – формуляр U2 (PDF-формат)
 3. Медицинско лечение за бивш пограничен работник в предишна държава на заетост – формуляр S3 (PDF-формат)
 4. Обезщетения за болест в натура в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Трансгранично здравно обслужване – Право на обезщетения в натура, предоставени от държавата членка на пребиваване за сметка на държавата членка, която отговаря за изплащането на пенсията – Възстановяване на разходите за здравно обслужване, получено в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване и от държавата членка, отговорна за изплащането на пенсията – Условия – Понятия „осигурено лице“ и „държава членка по осигуряване“
 5. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Задължително професионално обучение, преминавано по искане на работодателя — Понятия „работно време“ и „почивка“
 6. Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя – формуляр A1 (PDF-формат)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Споразумение относно взаимното насърчаване и защита на инвестициите — Арбитражно производство — Спор между инвеститор от една държава членка и друга държава членка — Арбитражна клауза, предвидена в това споразумение, която противоречи на правото на Съюза — Арбитражно споразумение ad hoc между страните по този спор — Участие в арбитражното производство — Мълчаливо волеизявление на тази друга държава членка да сключи посоченото арбитражно споразумение — Незаконосъобразност
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута – Изискване за разбираемост и прозрачност – Правомощия на националния съд
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 4. Погасителна давност съгласно ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Пазари на финансови инструменти – Инвестиционни посредници – Оценка за целесъобразност и задължения за водене на съответните регистри – Съхраняване на документация – Ред и условия за съхраняване – Информация относно категоризирането на клиент – Информация относно разходите и свързаните такси, отнасящи се до инвестиционните услуги

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Нова Европейска финансова практика – ноември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-281/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Отказ на правото на приспадане на ДДС на данъчнозадължено лице за получена доставка на стоки, когато това данъчнозадължено лице съзнателно е посочило фиктивен доставчик във фактурата, която е издало за тази сделка при прилагане на механизма за обратно начисляване. Необходими данни, за да се провери дали действителният доставчик е имал качеството на данъчнозадължено лице.

Спор относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, начислен за извършена доставка на рециклируеми материали.

дело С-398/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правилно събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане.

Национална разпоредба, която поставя коригирането на размера на данъка върху добавената стойност в зависимост от условието частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност, при положение че това условие не позволява да се изключи възможността посоченото вземане да стане в крайна сметка окончателно несъбираемо.

Спор между дружество и данъчна дирекция по повод на отказа на последната да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност.

дело С-212/20 от 18 ноември 2021 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута – Изискване за разбираемост и прозрачност – Правомощия на националния съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Клауза в договор за кредит, която определя курс купува и курс продава на чуждестранната валута, в която се индексира кредитът, трябва да бъде съставена така, че да позволи на потребителя да определя самостоятелно във всеки един момент от изпълнението на договора обменния курс. Национален съд, който е установил неравноправния характер на клауза – да тълкува тази клауза, за да неутрализира неравноправния й характер.

Спор относно условията и реда за погасяване на договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, който съдържа клаузи, за които се твърди, че са неравноправни.

дело С-358/20 от 18 ноември 2021 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице – Отказ да се признае право на приспадане – Формални предпоставки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национално законодателство, което дава право на данъчна администрация, която е заличила регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице, което за шест последователни месеца е подавало справка-декларации за ДДС, в които не е посочена нито една облагаема сделка, да задължи това данъчнозадължено лице, което след заличаването на регистрацията му за целите на ДДС продължава дейността си, да събира ДДС, без обаче да може да поиска нова регистрация и да ползва правото да приспада ДДС.

Спор по повод на задължението на P, на което е отказано да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност по получени доставки поради заличаване на регистрацията му за целите на ДДС, да плати ДДС за облагаемите си сделки.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Държавен вестник, брой 99 от 26.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 99 от 26.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 99 от 26.11.2021 г.)

В брой 99 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език.

Законът за българския жестов език е в сила от 6 февруари 2021 г. С него се признават езиковият статут на българския жестов език и зачитането на правото на глухите лица и на сляпо-глухите лица, които имат достатъчно съхранено зрение, на изразяване и на информация чрез българския жестов език.

В закона са регламентирани правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряването на условия за изучаване, усвояване и използване на българския жестов език.

В съответствие с чл. 26 от Закона за българския жестов език следва да се създаде Съвет за българския жестов език, който да подпомага министъра на образованието и науката при изпълнението на горепосочените дейности.

Правилникът за дейността и организацията на Съвета за българския жестов език се издава на основание чл. 27 от Закона за българския жестов език. С него се регламентират дейността и организацията на работа на съвета, който ще подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с изучаването на българския жестов език и с прилагането му в областта на образованието.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наред­ба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични пред­пазни средства на работното място.

Съгласно направените изменения работодателят ще определя работните места и видовете работа, при които ще се из­ползват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични пред­пазни средства, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, както и неизчерпателният списък на дейностите, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства.

В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след кон­султации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работни­ците и служителите, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодате­лят ще определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложенията на Наредбата.

В настоящия брой на  ДВ е изменена и допълнена и На­редба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Предвидено е Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет да се произнася с решение относно необходи­мостта от извънредно атестиране на допуснатите до участие в съответния конкурс кандидати. Наличието на предпоставките за провеждане на извънредно атестиране ще се съобразява към датата на обнародване на решението за обя­вяване на конкурса в „Държавен вестник“.

Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 98 от 23.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още