Решение на Съда на Европейския съюз разяснява изискванията за издаване на европейска заповед за арест и ефективната съдебна защита на лицата, посочени в нея

Разяснява изискванията за издаване на европейска заповед за арест и ефективната съдебна защита на лицата, посочени в нея

Изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита, са изпълнени, когато условията за издаването на тази заповед и по-специално нейният пропорционален характер подлежат на съдебен контрол в издаващата държава членка.

На 12 декември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови три решения по преюдициални дела на Прокурорите на Лион и Тур във Франция, на Прокуратурата на Швеция и на Кралския прокурор на Брюксел. Те са разгледани по реда на спешното преюдициално производство, като с тях Съдът допълва неотдавнашната си съдебна практика относно Рамково решение 2002/584, относно европейската заповед за арест.

В решенията, които са задължителни за всички държавни членки в Съюза се дават и някои указания относно изискването за независимост на „издаващия съдебен орган“ на европейска заповед за арест и относно изискването за ефективна съдебна защита, която трябва да се гарантира на адресатите на такава заповед за арест.

Казусът

Делата по главните производства, повод за сезирането на СЕС, са относно издадени европейски заповеди за арест от прокуратурите на Франция (разглеждат се 2 съединени дела), Швеция и Белгия за целите на наказателното преследване и за целите на изпълнението на наказание. С оглед на изпълнението на тези заповеди се поставя въпрос, отговорът на който зависи, от обстоятелството дали съответните прокуратури могат да се квалифицират като „издаващ съдебен орган“.

Повече подробности по темата четете тук.

Съдът отмени двойна общинска такса за строителите в София

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени текст от наредба, заради който строителните фирми в София близо две години плащаха на общината два пъти за едно и също нещо – временното затваряне на улици (пълния текст на решението виж тук).

Става дума за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и приетата в началото на миналата година точка 19 „б“ от Приложение № 12 към нея. С нея общината реши, че за временна забрана за влизане на автомобили в отделни улици или участъци от тях заради строително-монтажни работи, строителите трябва да плащат по 20 стотинки на час за всеки затворен квадратен метър.

В същото време обаче чл. 30, ал.1, т. 2 от същата наредба предвижда, че строителите плащат на общината отделна такса за квадратен метър на ден за ползване на тротоари, площади и улици, когато се използват за строителни обекти.

Затова от Националната асоциация на строителните предприемачи подадоха жалба в Административния съд София-град (АССГ), който в началото на годината отмени новия текст от приложението към наредбата, а сега ВАС окончателно остави решението му в сила.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 98 от 13.12.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за марките и географските означения, който внася най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. „опозиционна система“ през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 в националното законодателство.

На първо място, променя се дефиницията за марка и отпада изискването за графично представяне на марката – тя е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията на притежателя. Такива знаци могат да бъдат: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Също така има промени в абсолютните основания за отказ. Относно относителните основания за отказ една от промените е свързана с марката, ползваща се с известност, като се разширява обхватът на закрила освен за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка, ползваща се с известност, е регистрирана, също така и за идентични и сходни стоки и услуги. Друга новост в закона е, че изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикация на регистрацията.

Най-съществени са измененията относно заплащането на държавните такси, като се предвижда заплащането на държавната такса да бъде извършвано чрез заплащане на таксата наведнъж, а не както беше до влизането в сила на новия закон – на две вноски. Предвижда се кръгът на лицата, които имат достъп до информация, да се разшири, както и процедурите за достъп до досиетата на обекти да бъдат улеснени.

Важно е да се отбележи, че новият Закон за марките и географските означения ще се прилага за заявки за регистрация на марки и географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение. Освен това, новият ЗМГО ще се прилага за искания за отменяне и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение.

Обнародвани са промени в Закона за рибарството и аквакултурите, с които се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава решения за финансови корекции от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР).

С текстовете се дава възможност на изпълнителния директор на ИАРА да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

Публикувана е нова Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, след като предишната наредба, уреждаща същата материя, бе отменена от Върховния административен съд.

Новият акт предвижда пакет от дейности, които се осъществяват в извънболничната помощ – първична, специализирана и дентална. Наредбата акцентира върху профилактиката и промоцията на здравето. Затова за хората над 18-годишна възраст, които са в рискова група, е предвидено личният лекар да извършва оценка на рисковите фактори и вредните навици, които водят до увреждане на здравето. В резултат на тях той ще преценява дали да изпрати пациента при специалист, както и да му предпише оздравителен режим.

Държавен вестник, брой 98 от 13.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 98 от 13.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

ВАдС решава: има ли законово основание колегиите да събират встъпителни вноски от адвокатите

Адвокатските колегии без всякакво законово основание събират встъпителни вноски от адвокатите, които искат да се впишат при тях.

Това установи столичен адвокат, който реши да обжалва поредното увеличение на вноските за адвокатите, които искат да станат част от Софийската колегия. Той излага проблема, на който се е натъкнал, в жалбата си до Висшия адвокатски съвет (ВАдС), който сега ще трябва да се произнесе не само за увеличението на встъпителните вноски в столицата, но и дали въобще колегиите в цялата страна искат законно пари за вписването при тях.

Жалбата е подадена от адвокат Стефан Марчев, който е член на Софийския адвокатски съвет (САС), съобщиха от столичната колегия. Заради нея решението за увеличаване с 200 лв. на встъпителните вноски от догодина, което столичният съвет взе на 26 ноември 2019 г., няма да влезе в сила, докато по него не се произнесе ВАдС.

На извънредно заседание на 26 ноември 2019 г. Софийският адвокатски съвет реши да увеличи сумата, която събира за вписване в колегията (повече за увеличението виж тук). Така за юристите с под две години стаж тя става 1550 лв., а за тези с над 10 години стаж достига 3050 лв.

Адвокат Марчев не е участвал в това заседание на съвета, не е бил съгласен с начина на вземане на решението – на извънредно заседание, в точка „Разни“ в дневния ред, както и със самото увеличение. Затова още на заседанието на 3 декември той настоява САС да го преразгледа, но след като това не се случва, го е оспорил пред ВАдС.

Повече подробности по темата четете тук.

Съдът служебно да следи за неравноправни клаузи в потребителските договори

Урежда се възможността изпълнeниeтo да ce cпиpa, aĸo длъжниĸът пpeдcтaви нaдлeжнo oбeзпeчeниe в paзмep дo eднa тpeтa oт paзмepa нa зaдължeниeтo

Народното събрание прие на второ четене сериозни промени в Гражданския процесуален кодкес (ГПК) с основна цел да се засили защитата на потребителите, вследствие на водената срещу България наказателна процедура от ЕС.

Чрез тези поправки значително се променя досегашната уредба на заповедното производство, както и на изпълнението. Основният акцент попада върху въвеждането на задължение за съда да следи служебно за неравноправни клаузи в договорите с потребители. Това налага и пpoмeните в Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe (чpeз пpexoдните paзпopeдби в ГΠK), чрез ĸoитo ще се даде дефиниция за нepaвнoпpaвни ĸлayзи.

Разширява се обхватът на един от принципите на гражданския процес – принципът за служебното начало, уреден в чл. 7 от ГПК, като се създава нова трета алинея: „Cъдът cлyжeбнo cлeди зa нaличиeтo нa нepaвнoпpaвни ĸлayзи в дoгoвop, cĸлючeн c пoтpeбитeл. Toй ocигypявa възмoжнocт нa cтpaнитe дa изpaзят cтaнoвищe пo тeзи въпpocи“. Така при установяването на подобни клаузи това ще се явява едно от основанията за отмяна на издадена заповед за изпълнение.

Освен това, вече в кодекса изpичнo се прави уточнението, чe oбpaзyвaнитe дeлa пo иcĸoвeтe нa и cpeщy пoтpeбитeли са гpaждaнcĸи и се разглеждат пo peдa нa oбщия иcĸoв пpoцec, а не по този за търговски спорове.

Проектът беше съставен от бившия омбудсман Мая Манолова, но претърпя редица промени, както на второ четене в комисията, така и на второто четене в пленарната зала. Така предложението зa вpeмeннa нeceĸвecтиpyeмocт нa ипoтeĸиpaнoтo eдинcтвeнo жилищe пpи нaпpaвeнo възpaжeниe oт длъжниĸa дo пpoизнacянeтo нa пъpвa инcтaнция в иcĸoвия пpoцec беше отхвърлено. Тоест уредбата по този въпрос си остава както досега – пpинyдитeлнoтo изпълнeниe въpxy нeгo щe тeчe, бeз дa се чaĸa cъдa. Отхвърлена беше и идеята възpaжeниeтo нa длъжниĸa aвтoмaтичнo дa cпиpa нeзaбaвнoтo изпълнeниe.

Повече подробности по темата четете тук.

 

С 200 лв. по-скъпо да се впишеш като адвокат в София

Софийският адвокатски съвет (САС) е увеличил встъпителната вноска за вписване в колегията с 200 лв. За ръста на вноските, който не е огласяван официално от ръководството на колегията, съобщиха адвокати – членове на Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА), а председателят на съвета Ивайло Данов потвърди за него в профила си в социалната мрежа.

Сумата, която юристите плащат, за да се присъединят към столичната адвокатура, вече беше увеличена през 2019 г. Тя е варира според стажа. Така за вписване на младши адвокати и такива със стаж до 2 години тя е 1350 лв., а от догодина става 1550 лв. Тези, които имат от 2 до 5 години стаж, в момента плащат 1650 лв., но след 1 януари 2020 г. ще трябва да внесат 1850 лв., ако искат станат част от софийската колегия. За по-опитните юристи – с от 5 до 10 години стаж, вноската нараства от 2250 лв. на 2450 лв., а за тези с над 10 години стаж – ще е 3050 лв.

Решението за новото увеличение е взето на 26 ноември 2019 г. на извънредно заседание на съвета на САК. За него на сайта на колегията не е публикуван нито дневен ред, нито протокол. Проверка показа, че последният дневен ред за заседание на съвета, оповестен на интернет страницата му, е от 22 януари 2019 г., а последният „качен“ протокол с решенията му е от 3 септември 2019 г.

Повече подробности по темата четете тук.

 

 

Президентът поиска машинно гласуване и по-тежки наказания за купен вот

Машинното гласуване е спасението срещу огромния брой недействителни бюлетини по време на избори. Това обяви днес президентът Румен Радев след организирана от него среща с представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) и други институции заради проблемите при провеждането и на последните местни избори.

Да, струва пари, но трябва да имаме машинно гласуване. Специално за недействителните бюлетини и проф. Михаил Константинов обясни много пъти, че проблем има в отбелязването на преференциите. Спасението тук е машинният вот. Така, както банкоматът не те пуска да получиш исканата сума, без да минеш целия цикъл, така и машината предоставя логически механизъм, който не те пуска да отбележиш преференция, без да си отбелязал другото квадратче, обясни тезата си държавният глава.

Относно огромния брой от 660 000 недействителни бюлетини, което е 8,5% от всички подадени на местните избори тази година, Румен Радев каза, че това не може да е процент за една нормална европейска държава. По думите му след вота тази есен трябва да се извлекат сериозни поуки и да се предприемат енергични действия, тъй като парламентарните избори съвсем не са далеч във времето, а в същото време в Бюджет 2020 няма заложени пари за откриване на процедура за закупуване на машини. И това е моят въпрос. Откъде и как ще се осигури финансирането, кога ще започне процедурата, ние трябва да направим така че този път поне 6 месеца преди следващите избори всичко да е по местата си, каза още Радев. Според президента, категорично трябва да се ускорят и темповете за работа по дистанционното електронно гласуване.

Президентът подчерта и сериозния проблем с корпоративния и купен вот, като призова за по-тежки наказания.

Повече подробности по темата четете тук.

Филип Димитров вече е зам.-председател на Венецианската комисия

Конституционният съдия Филип Димитров е избран за зам.-председател на Комисията за демокрация чрез право (известна като Венецианската комисия) към Съвета на Европа. Той е представител на България в комисията от началото на 2017 г. на мястото на проф. Евгени Танчев.

Днес от Венецианската комисия съобщиха, че за председател е преизбран италианецът Джани Букикио. За Димитров от комисията подчертаха, че освен конституционен съдия, е и бивш министър-председател на България в периода 1991-1992 г.

Изборите за ново ръководство са били проведени на 6-7 декември във Венеция, като са избрани и още двама нови зам.-председатели – Клер Бази-Малаури, член на френския Конституционен съвет и Реджина Кинер (Швейцария), професор на Конституционно и административно право в университета в Цюрих.

Венецианската комисия е избрала още Хердис Керулф Торгейсдотир (Исландия), Вероника Билкова (Чехия), Майкъл Френдо (Малта) и Талия Хабриева (Руска федерация) за членове на Бюрото.

Комисията предоставя правни съвети на държавите-членки и им помага да приведат своите правни и институционални структури в съответствие с европейските стандарти.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 97 от 10.12.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация, която влиза в сила от днес.

Въвеждат се централизиран и децентрализиран етап на конкурса при постъпване на държавна служба. Централизираният етап се провежда от Института по публична администрация чрез тестови задачи, разделени в три модула – за определяне нивото на общите компетентности, на познанията за държавната администрация и за компютърни умения, необходими за заемането на държавна служба. Задачите за общи компетентности са обвързани с компетентностната рамка за държавните служители, определена с Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Тестовете се провеждат в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори чрез специално разработена платформа, която автоматично отчита резултатите. След приключване на тестовата сесия, всеки кандидат ще има достъп до резултатите си, които включват обобщена информация за представянето на кандидата по модули и компетентности.

Кандидатите предварително ще се регистрират и създават свой профил в Портал за работа в държавната администрация, чрез който ще могат да получават информация във връзка с участието си в конкурсни процедури, както и при дадено съгласие да бъдат обект на търсене от звената по човешки ресурси при назначения по заместване, на непълно работно време, процедури по мобилност.

В децентрализирания етап на конкурса ще участват само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати от успешно издържани тестове през последните три години.

Промени има в Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, които са обусловени от приетия Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, чиито председател е ръководителят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Това, от своя страна, детерминира потребността от създаването на нов механизъм за изпълнение и по-добро оперативно управление на процедурите, свързани с дейността по управление фонда. Заложени са и стъпки за целенасочено обучение на децата, чрез които да се формира поведение и култура за безопасно участие в движението по пътищата.

В неофициалния раздел е обнародвана Заповед № ЗМФ-1085 от 4.12.2019 г. за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия – пури, пурети и тютюн за лула, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец.

Министърът на финансите удължава срока за реализиране на пури, пурети и тютюн за лула, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-858 на министъра на финансите от 18.09.2017 г., считано до 31 декември 2021 г. включително.