7 партии влизат в парламента, ДПС е на второ място със 17.07%

С подкрепата на 24,70% от гласувалите на парламентарните избори у нас ГЕРБ-СДС печелят вота при 100% обработени протоколи, сочат окончателните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК). За коалицията са гласували общо 530 602 души в страната.

Те имат преднина от 7,6 процентни пункта пред ДПС, които са на второ място с 17,07% от вота (366 562 гласа).

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ остава трета с подкрепата на 307 848 души от гласувалите и   14,33%.

„Възраждане“ имат 13,78 (295 915 гласа), БСП за България – 7,06% (151 557 гласа), а „Има такъв народ“ – 5,96% (127 986 гласа).

В Народното събрание влиза и новата партия „Величие“ с подкрепата на 99 852 гласоподаватели, или 4,65% от вота.

Така в парламента ще има общо 7 формации.

Под бариерата за влизане в НС остават партия „Меч“ с 2,98%, „Синя България“ с 1,56%, „Солидарна България“ с 1,47% и „Център“ – с 1,19%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 63 911 души.

Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 49 от 11.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 49 от 11.06.2024 г.)

В новия брой 49 на „Държавен вестник“ се обнародва Постановление № 195 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в размер 1 512 235 лв., разпределени по бюджетите на общините.

Обнародва се Наредба за изменение на Наредба № 3от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и доставчиците на платежни услуги, лицензирани в други дър­жави – членки на ЕС, и извършващи дейност на територията на Република България чрез клон, предоставят на БНБ статистически данни за измамите, свързани с плащанията, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията.

КС отказа да отмени правилото в ЗДвП, че трябва да си платиш глобите, за да възстановиш точки

Конституционният съд (КС) единодушно отказа да отмени изискването шофьорите, които искат да си възстановят контролните точки, без да чакат две години, да са си платили глобите (пълния текст на решението виж тук). То беше оспорено от доскорошния омбудсман проф. Диана Ковачева.

Тя искаше частично (в почернената част) да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), която предвижда: „Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи.

Според омбудсмана изискването засяга правата на шофьорите, които искат да повишат квалификацията си или да попълнят свои пропуски, заради които са им отнети контролни точки. Като изтъкна, че докато те не си платят глобите, не само не им се възстановяват точките, но и МВР има практика въобще да не ги допуска до обучение и изпит. По думите ѝ така засегнатите не могат да използват пълноценно собствеността си, а с изискването за плащане на глобите, за да се възстановят отнетите точки, се цели длъжниците да бъдат принудени да платят извън установения ред за принудително събиране на задълженията.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 48 от 07.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 48 от 07.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 48 от 7.06.2024 г.)

В новия брой 48 на „Държавен вестник“ се обнародва Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания.

С Наредбата се цели да се допълни лекарствената терапия при инфекции и/или заболявания, причинени от цитомегаловирус (CMV), които са рефрактерни към едно или повече предходни лечения при пациенти, които са преминали трансплантация на хемопоетични стволови клетки или трансплантация на солидни органи. В резултат, ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти  лекарствени  продукти.

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Обнародва се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания.

Причините за приемане на наредба за изменение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания са свързани с отстраняване на допусната неточност при дозировката на INN Ustekinumab.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Гастроентерология“. Спазването на алгоритмите за лечение и правилната дозировка на продукта е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.

 

ВКС решава как да действа съдът при противоречия между управителите на ООД

ПЪРВО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО НА ГРАЖДАНСКАТА И ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИИ ЗА 2024 Г.

Как трябва да постъпи съдът, когато двамата управители на едно търговско дружество, които имат право да го представляват и поотделно, правят противоречиви процесуални изявления – например, единият предявява иск, а другият внася отказ от него? Какви са правомощията на съда, ако според устава управителите упражняват представителната си власт само заедно, но единият сам предприеме действия с мотив „защита на важен интерес на дружеството?

Това са двата въпроса, на които ще отговорят Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в първото им съвместно тълкувателно дело за 2024 г.

На противоречията в практиката по отношение на първия въпрос се е натъкнал състав на Гражданската колегия с председател Албена Бонева и членове Боян Цонев и Мария Христова (докладчик). Те е трябвало да се произнесат по определение за прекратяване на дело, постановено въз основа на отказ от иск на единия от управителите на ООД. Софийският апелативен съд е установил, че дружеството, което е предявило исковете, има двама управители, които го представляват заедно и поотделно и следователно единият от тях може самостоятелно да извършва всички процесуални действия пред съдилищата и да направи отказ от иск, без да е нужно одобрението на другия управител (пълния текст на определението им виж тук).

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2024 г.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.
Има още

Полезно в ДВ (бр. 47 от 04.06.2024 г.)

В новия брой 47 на „Държавен вестник“ се обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Създава се чл. 12в, който засяга предоставянето на информация за постъпили жалби. Платежната институция предоставя на БНБ информация за броя и вида на постъ­пилите жалби към края на всяка календарна година във връзка с предоставянето на пла­тежни услуги. Информацията се предоставя в управление „Банково“ на БНБ до 31 януари на календарната година, следваща годината, за която информацията се отнася.

Обнародва се Постановление № 188 от 30 май 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2024 г.

Наредбата урежда обществените отношения свързани с осигуряването и организацията на водноспасителната дейност, обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, като по този начин се цели да се постигне опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм. С Наредбата се актуализират изискванията за обезопасяване на откритите водни площи и басейните за обществено ползване, отнасящи се до съответното минимално и максимално обезопасяване и поставянето на необходимите обозначителни знаци, както и за организирането на водноспасителната дейност при откритите водни площи и басейните за обществено ползване, които подлежат на максимално обезопасяване.

Целта е да се постигне най-висока степен на опазване на живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Нова Европейска финансова практика – май 2024 г.

Решения от месец май

дело С-241/23 от 8 май 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Доставки на стоки и предоставяне на услуги — Апортна вноска на недвижими имоти — Данъчна основа — Насрещна престация — Акции — Номинална стойност — Емисионна стойност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчната основа на апортна вноска на недвижими имоти от едно дружество в капитала на друго дружество в замяна на акции на последното трябва да се определи в зависимост от емисионната стойност на тези акции, когато посочените дружества са се договорили, че насрещната престация за апортната вноска в капитала ще се състои от тази емисионна стойност.

Спор между P и апелативният орган по повод отказа на този орган да вземе предвид извършеното от това дружество приспадане на размера на данъка върху добавената стойност посочен във фактурите, издадени от W. и B. във връзка с апортните вноски на недвижими имоти, извършени от тези дружества в капитала на P.

дело С-222/23 от 16 май 2024 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела – Заповедно производство – Гражданин на държава членка, чийто постоянен адрес е в тази държава членка, а настоящият му адрес е в друга държава членка – Невъзможност за промяна или отказ от този постоянен адрес – Понятието „местоживеене“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която се счита, че гражданите на държава членка, пребиваващи в друга държава членка, имат местоживеене на адрес, който винаги е регистриран в първата държава членка. Национална правна уредба, както е тълкувана в Националната съдебна практика, да предоставя на съд на държава членка компетентността да издава заповед за изпълнение срещу длъжник, за когото съществува обосновано предположение, че към датата, на която е подадено заявлението за издаване на заповедта за изпълнение, е имал местоживеене на територията на друга държава членка.

Понятието „местоживеене“.

Решение в рамките на производство за издаване на заповед за изпълнение, образувано по заявление на доставчик на топлинна енергия, срещу клиент, длъжник за парична сума, представляваща стойността на доставеното отопление за неговия апартамент в София (България).

дело С-695/22 от 16 май 2024 година

Свободно предоставяне на услуги — Пазари на финансови инструменти — Изключен от прилагането инвестиционен брокер — Правна уредба на държава членка, която забранява на този брокер да предава нареждания, направени от клиенти, на установен в друга държава членка инвестиционен посредник

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Инвестиционни брокери. Глоба за нарушение на правните разпоредби, уреждащи капиталовия пазар. На лицата, които дадена държава членка е изключила от прилагането на тази директива, е разрешено да предадат за изпълнение нарежданията от клиенти, които пребивават или са установени в тази държава членка, на инвестиционни посредници, които са установени в друга държава членка.

Спор по повод относно имуществена санкция, наложена на дружество F от банка, за нарушение на забраната за предаване на нареждания, направени от клиенти във връзка с инвестиционни инструменти, на търговец на ценни книжа, установен в различна от Чешката република държава членка.

дело С-746/22 от 16 май 2024 година

Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок — Прекратяване на процедурата поради липса на отговор от страна на данъчнозадълженото лице в този срок — Отказ да се вземе предвид информация, предоставена за първи път в производството по обжалване — Принцип на ефективност — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на добра администрация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Териториален характер на ДДС. Принципите на неутралитет на ДДС и на ефективност не допускат национална правна уредба, по силата на която на данъчнозадължено лице, подало заявление за възстановяване на ДДС, е забранено на етапа на обжалването по административен ред пред второинстанционен данъчен орган да представи допълнителна информация. Национална правна уредба, съгласно която данъчен орган трябва да прекрати процедурата по възстановяване на ДДС, когато данъчнозадълженото лице не е представило в определения срок допълнителна информация.

Спор относно прекратяването на започнатата от дружество процедура по възстановяване на ДДС за платения от него ДДС.