При напускане на работа, служителят има право на финансово обезщетение, ако не е могъл да изчерпи платения си годишен отпуск

curiaКогато прекратява трудовото си правоотношение по своя инициатива, работникът има право на финансово обезщетение, ако не е могъл да изчерпи напълно или отчасти правото си на платен годишен отпуск обяви бяви Съдът на ЕС. Г-н Hans Maschek, служител в администрацията на община Виена, е пенсиониран по негова молба, считано от 1 юли 2012 г. От 15 ноември 2010 г. до 30 юни 2012 г. той не се явява на работа. През периода от 15 ноември до 31 декември 2010 г. г-н Maschek е бил в отпуск по болест. Считано от 1 януари 2011 г., по силата на сключено с работодателя му споразумение той е бил длъжен да не се явява на работа, като същевременно е продължил да получава заплатата си.

Има още

Ново решение на съда в Люксембург относно трудовоправни въпроси

imagesС последното си решение Европейският съд постановява, че прекратяването на трудов договор вследствие на отказа на работника да приеме едностранно и съществено изменение в негов ущърб на главните елементи на този договор представлява уволнение по смисъла на Директивата относно колективните уволнения. Да се допусне, че неприемането от даден работник на намаление на трудовото възнаграждение от 25 % не попада в рамките на понятието за уволнение, би лишило Директивата от пълното и действие в ущърб на закрилата на работниците.

Има още

Ново тълкувателно решение относно изчисляване на извънредният труд

images (2)С последното си тълкувателно решение Върховния касационен съд постановява следното:
1. При непрекъсваем производствен процес /смени, дежурства/ нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.
2. Когато се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни.

Има още

Доказване на факта, че след уволнение служителят е останал без работа при заведен иск за обезщетение

imagesСъс свое тълкувателно решение Върховния Касационен съд постановява, че при предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение, е на ищеца.

 

 

Има още

Приеха програма за заетост и обучение на бежанци – 2014 г.

bejanciМинистерството на труда и социалната политика разработи програма за обучение и заетост на лица, придобили статут на бежанци или хуманитарен статут през 2013 г. и 2014 г. Тази група безработни са сред уязвимите група на пазара на труда. Проблемите, които срещат в намирането на работа, са специфични и се дължат на особеното положение, в което се намират: не владеят български език, не разполагат с документи, доказващи тяхното образование и професионална квалификация, трудов стаж и опит, което затруднява намирането на работа по специалността.

 

Има още

Трудов договор за стажуване ще предлагат работодатели на младежи без опит

imagesТрудов договор с условие за стажуване ще могат да предлагат работодателите на младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Народните представители приеха на второ четене промени в Кодекса на труда. Договорът не може да бъде за по-малко от 6 и за повече от 12 месеца.

 

Има още

Отговор на МТСП във връзка със срочен трудов договор

imagesОтправен е следният въпрос към Миннистерство на труда и социалната политика:

Имаме сключен срочен трудов договор с работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ с определен срок. След изтичането на срока е сключен повторно срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ със срок на договора 6 месеца. Възможно ли е да удължим срока на срочния договор по т. 2 с допълнително споразумение за още 2 месеца или се превръща в безсрочен трудов договор?

 

Има още

Парламентът регламентира на първо четене стажовете за младежи до 29-годишна възраст

imagesПарламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които регламентират стажовете след завършено висше или средно образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност. Измененията са внесени от Министерския съвет и са в изпълнение на препоръката на Съвета на Европесйкия съюз (ЕС) за създаване на „Младежка гаранция“, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

Има още

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се въвежда Института на стажуването

imagesС 10 гласа „за” и 8 въздържали се Комисията по труда и социална политика прие на заседанието си на 30 януари 2014 г. на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г. С поправките в текста се намаляват регулаторната тежест върху бизнеса, прецизират се текстовете за договора за ученичество, като се избягва двойното тълкуване.

 

Има още

Ново ТР относно предварителната закрила при уволнение

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд:

Ако в клауза на колективния трудов договор /КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, мнението или да информира синдикалния орган, а не да вземе неговото предварително съгласие, не е налице предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ.

Ако документът, възпроизвеждащ предварителното съгласие на съответния синдикален орган е подписан еднолично от председателя на синдикалния орган, но удостоверява взето от колективния синдикален орган решение е налице предварително съгласие за уволнението по чл. 333, ал. 4 КТ.

Има още