Архив на ‘Министерски съвет’

Полезно в ДВ (бр. 94 от 13.11.2018 г.)

В днешния 94 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за киберсигурност, който има за цел в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на европейска директива. Той урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, в това число всички дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността.

Със закона се създава система за киберсигурност. Предвидено е тя да бъде част от системата за защита на националната сигурност. Управлението и организацията на системата се осъществява от Министерски съвет, а за подпомагане на дейности към правителството се създава Съвет по киберсигурност. Председател на този съвет е заместник-министър председател, определен от премиера.

Обнародвани са промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, който вече ще се казва Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

Доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии, трябва да посочват на сайтовете си информация за действителния си собственик, както и дали това е лице, заемащо публична длъжност, и дали има влязла в сила присъда спрямо него. Предвижда се да се декларира и лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и редакционната политика, ако то е различно от собственика. При промяна на собствеността тя трябва да се декларира в срок от 7 дни.

С измененията се задължават доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии, да декларират до 30 юни всяко получено финансиране в предходната календарна година, в т.ч. заеми и банкови кредити, както и безвъзмездно получаване на парични средства и имущество. Предвижда се да се декларират размерът на финансирането, основанието за предоставянето му, както и данни за лицето, което го е предоставило. Декларациите ще се публикуват в регистър на Министерството на културата, който трябва да бъде създаден до една година след влизането в сила на закона и да бъде достъпен онлайн. При забавяне, неподаване на декларация или обявяване на неверни данни се предвижда санкция от 10 до 15 хил. лева. Глобата за повторно нарушение е от 20 до 30 хил. лева. При нарушение се предвижда Министерството на културата да уведомява Министерството на вътрешните работи.

Текстовете предвиждат разпространителите на печатни издания да декларират в Министерството на културата действителния си собственик, както и броя на обекти за продажба на дребно. Ако последните са 1/3 от всички обекти, ще се праща информация в Комисията за защита на конкуренцията. Санкциите за неподаване на декларация и невярна информация ще са от 10 до 15 хил. лева за първо и от 20 до 30 хил. лева за повторно нарушение.

Изменения има и в Закона за авторското право и сродните му права, с които се транспонира европейска директива, с която се въвеждат нови възможности за свободно използване на писмени произведения от незрящи лица или лица с физически увреждания. Допуска се изготвянето на копия в алтернативен формат, достъпен за хората с увреждания – Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други.

 

Държавен вестник, брой 94 от 13.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 94 от 13.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 93 от 9.11.2018 г.)

 В днешния 93 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени във Валутния закон, които влизат в сила от 10.02.2019 г. В Министерството на икономиката ще се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях. За вписването в регистъра ще се събират такси, определени в тарифа на Министерския съвет.

С постановление на Министерския съвет се изменят няколко акта – Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение и др. С промяната се намалява административната тежест за физическите и юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Отпада и изискването при подаване на искане за утвърждаване на площадка за проектиране, заинтересованото лице да представя пред комисията проект на подробен устройствен план. Намалява се административната тежест върху гражданите и бизнеса при определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд.

Облекчени ще бъдат и процедурите при включването на земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), както и при провеждането на търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земи от държавния поземлен фонд. По-лесно ще се осъществява и отдаването на заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд.

Обнародвана е нова Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. От 16 октомври 2018 г. подпомагането в лозаро-винарския сектор в страната се извършва съгласно Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (националната програма), утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите на 27.02.2018 г. и одобрена от Европейската комисия.

Националната програма включва мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети страни“, „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“. За да се регламентират редът и условията, по който ще се извършва подпомагането на дейностите по мерките от националната програма, наредбата предвижда правила за прилагането на мерките, в т.ч. провеждане на прием на заявления за участие, условия за допустимост на кандидатите и за изплащане на финансовата помощ, ред и срокове за осъществяване на необходимите административни действия от бенефициентите и от органите, ангажирани с управлението на националната програма.

След внесена жалба от Българската асоциация по патология във Върховния административен съд срещу Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“ с решение № 8709 от 27.06.2018 г. на Върховния административен съд се отменя медицинският стандарт. Причината са съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са довели до нарушаване на основни принципи на административното производство.

В конкретния случай са осъществени процесуални нарушения, които пряко рефлектират върху основни принципи и начала на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, уредени в чл. 4, 8, 12 и 13 АПК, както и на принципите, въведени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, съгласно който текст изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, откритост, предвидимост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност.

Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Отпадна възможността за частна охрана на населените места

Законhandcuffs-2102488_640овата възможност за частна охрана на урбанизирани територии отпадна, тъй като с брой 92 на „Държавен вестник“ бяха отменени текстовете в Закона за частната охранителна дейност, които даваха възможност на кметовете да възлагат охраната на съответните населени места на частни охранителни фирми. Още по време на приемането на закона през януари, тези текстове предизвикаха полемика и  бяха оспорени от главния прокурор Сотир Цацаров пред Конституционния съд, където има образувано дело.

Опазването на обществения ред е ангажимент на Министерския съвет, който се осъществява чрез Министерство на вътрешните работи, противоконституционно е тези правомощия да се прехвърлят на частни търговци, пише в искането на главния прокурор Цацаров. След като законът беше изменен, Конституционният съд ще трябва да прекрати делото, което остава без предмет.

Вместо това беше въведена възможността държавни или местни органи да бъдат възложители на договори за охрана на „обекти – недвижими имоти“ (чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД). Правомощията на частните охранители ще бъдат опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, както и тяхното предотвратяване.

Преди приемането на новия Закон за частната охранителна дейност общините можеха да сключват договори за частна охрана само на конкретни общински обекти, при това след провеждане на обществена поръчка. Охранителите нямаха правомощия да пазят обществения ред и гражданите извън имотите, за които са наети.

Полезно в ДВ (бр. 92 от 6.11.2018 г.)

В новия 92 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за правната помощ, съгласно които когато е предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център и лицето е поискало допускане на правна помощ, решението за предоставяне на такава, за подготовка на документи и за завеждане на дело се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ.

Целта на изменението е премахване на изискването за предоставяне на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, издавани от съответните компетентни ведомства.

Обнародвани са изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение, чрез които парламентът дефинира понятията “защитени специалности” и “специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда”.

Парламентът регламентира също, че обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор, между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение или средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка.

Въвеждат се изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Сред изискванията са работодателят да са регистрирани като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария; да не е обявен в несъстоятелност, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и др. Министерството на икономиката ще поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията.

Държавен вестник, брой 92 от 06.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 92 от 06.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 91 от 2.11.2018 г.)

В днешния 91 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, който ще влезе в сила шест месеца след обнародването. Основната цел на нормативния акт е правната регламентация на реда и начина, по който ще бъдат разкривани и ще съществуват социалните предприятия и насърчителните мерки, с които държавата ще подпомага тяхното създаване и развитие.

Със закона се дава възможност на хората от уязвимите групи да бъдат включени в социалните предприятия. Това са лицата до 29 г. и над 55 г., хората с увреждания, родителите на деца с увреждания, бежанци, бездомни, зависими, затворници и жертви на домашно насилие.

Предвидени са средства за обучения, квалификация и преквалификация на наетите в социални предприятия. Определят се два вида социални предприятия – Клас А – социални предприятия с до трима служители с увреждания или от уязвимите групи или инвестиция до 7500 лв. от печалбата на конвенционалното предприятие в социални публични цели. Другата категория е Клас А +, в която влизат социални предприятия с минимално изискване от 30 наети служители от уязвимите групи или инвестиция от 75 000 лева от печалбата на конвенционалното предприятие в социални публични цели.

Насърчителните мерки за желаещите да инвестират в социално предприятие ще включват подкрепа от фонд „Социална закрила“ и данъчни облекчения, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвиждат се данъчни облекчения до 10% за конвенционалните предприятия, които инвестират в създаването на социално предприятие. Предстои създаването на Национален регистър на социалните предприятия, в който ще бъдат включени предприятия, отговарящи на определени изисквания.

Обнародвани са промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, съгласно които зъботехниците и помощник-фармацевтите трябва да създадат свои съсловни организации. Съсловните организации ще трябва да създадат и водят национални електронни професионални регистри и регионални професионални регистри на членовете си. Ще имат задължението да приемат кодекси за професионална етика на съответните специалисти и да упражняват контрол по спазването им.

Организациите ще участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а представител на помощник-фармацевтите ще участва със съвещателен глас във Висшия съвет по фармация. Съсловните организации ще са отговорни за продължаващото обучение на съответните специалисти. Те ще трябва да приемат и квалификационна рамка за професионално развитие на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Ще имат право и да дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните медицински специалисти.

Публикувана е нова Инструкция № 8121З-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български граждани, и членовете на техните семейства. С нея се създава ред за издаването на документите за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, актуализирани са наименованията на компетентните структури, в които може да бъдат подавани заявленията, както и изчерпателно са посочени документите, прилагани към тях. С новата инструкция се утвърждават образци на заявления за издаване на продължително/постоянно пребиваване на граждани на ЕС и на членовете на техните семейства.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Новости в АПИС ПРАВО през октомври 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени актове

Нови закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Изменени закони:

Отменени закони:

  • ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Международни актове:

  • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Правилници:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Наредби:

  • НАРЕДБА № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“
  • НАРЕДБА № 19 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“
  • НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
  • НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Инструкции:

  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Архив