Лавина от дела на полицаи остави съд без пари за експертизи

Празнота в правилата, по които се изчислява заплащането на нощния труд в МВР, е предизвикала лавина от дела. Първи сигнал за това дойде на днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), който се наложи да отпусне 28 125 лв. на районния съд в Петрич за заплащане на вещи лица заради огромния брой искове на гранични полицаи.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев поясни, че става дума за 260 дела на служители на гранична полиция и на полицейското управление в Петрич, които претендират за обезщетения за положен нощен труд. Като ги разделих, излиза, че на едно дело се плаща по 108 лева за вещо лице. Други районни съдилища плащат по 200-250 лева, а задачата е еднотипна, само цифри се заменят“, подчерта Магдалинчев и допълни, че съдиите в Петрич вече са разгледали голямата част от делата и остават 56, които ще приключат до 18 март.

В отговор на запитване на „Лекс“, председателят на РС-Петрич Атанас Кобуров е обяснил, че става дума за трудово-правни спорове между служители на МВР и министерството за заплащане на нощния труд. Той посочи, че докато през 2018 г. в съда е имало само едно такова дело, броят им изведнъж е нараснал през юни, юли и август 2019 г.

По думите на Атанас Кобуров, подобно струпване на дела има и в други съдилища – в Кюстендил, Свиленград и Бургас, но в Петрич има концентрация на служители на МВР заради двата гранични контролно-пропускателни пункта – „Кулата“ и „Златарево“. Първият е много натоварен, а вторият е на външна граница на Европейския съюз. Освен това искове за заплащане на нощен труд подават и служителите от полицейското управление в Петрич.

Повече подробности по темата четете тук.

Новите образци на заповеди за изпълнение вече са в Държавен вестник

Новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди вече са факт. В Държавен вестник беше публикувана новата Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. Така новите заявления и новите заповеди ще започнат да се използват от 25 февруари 2020 г.

По същество те са същите като познатите образци, но има и някои важни промени. Те се наложи да бъдат направени заради последните изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които бяха регламентирани серия от изисквания в защита на потребителите.

Една от промените в образците е свързана със срока за подаване на възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Освен това всяка заповед вече съдържа следното предупреждение към длъжника за последиците от възражението: „Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта.

Заради друго ново изискване в ГПК, към приложенията на заявлението специално е отбелязано, че освен документ за платени държавни такси и пълномощно, се прилага и „договор, от който произтича вземането, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия (ако договорът е сключен с потребител)“.

С новите образци всеки кредитор вече е предупреден от самото заявление, че съдът няма да издаде заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК, ако „искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това“. А на заявителите е обяснено, че „заявление срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 15 от 21.02.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство по повод последните мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Една от промените в образците е свързана със срока за подаване на възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Друго нововъведение в ГПК – че към заявлението за издаване на заповед за изпълнение се прилага договорът, от който произтича вземането заедно с приложенията и измененията му, както и приложимите общи условия, ако е сключен с потребител, също е отразено в новите образци.

Освен това всеки кредитор вече е информиран от самото заявление, че съдът няма да издаде заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК, ако „искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това“. Отразена е и новата подсъдност по отношение на потребителите.

Обнародвана е и нова Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, с която се въвеждат норми за допустимо съдържание на сяра, пепел и влага във въглищата и брикетите за битово отопление.

Въвеждат се изисквания за пакетиране и етикетиране на твърдите горива. Определя се редът за оценяване на съответствието с изискванията за качество от лицата, които пускат на пазара твърди горива. Определят се условията, редът и начинът за контрол на качеството на тези горива, както и условията и редът за унищожаване или безвъзмездно предоставяне на арбитражни проби от твърди горива или отнети в полза на държавата твърди горива.

Контролните функции по прилагането на изискванията на наредбата ще се осъществяват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

 

Държавен вестник, брой 15 от 21.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 15 от 21.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 14 от 18.02.2020 г.)

В новия 14-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани широко обсъжданите промени в Закона за хазарта, които влизат в сила три дни след обнародването на изменителния закон.

Лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения се обезсилват. Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат според съответните условия и правила.

С влизането в сила на промените в закона спира и разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. В 6-месечен срок от влизането в сила на промените лицата привеждат дейността си в съответствие с тях.

Обнародвани са и промените във Валутния закон, с който се изменя Законът за Българската народна банка във връзка с преговорите за присъединяване на страната ни към т.нар. чакалня на еврозоната.

От датата на участие на България в механизма за обменните курсове ЕRM II официалният валутен курс на лева към еврото ще бъде равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно резолюцията на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове и на Икономическия и паричен съюз Амстердам и споразумението в  националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове.

С  решение на парламента обаче България ще води преговори с изричното настояване, че запазва курса си към днешна дата – 1.953 лева за едно евро.

Промени има и в Наредбата за опазване на околната среда в морските води, които са свързани с промени в европейското законодателство. В резултат на измененията се очаква по-добро планиране и остойностяване на мониторинга и мерките за постигане на доброто състояние на морската околна среда, устойчиво развитие и продуктивност на морските екосистеми, обезпечаване на устойчиви нива и възпроизводимост на морските ресурси.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 14 от 18.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Кабинетът и министрите да могат да искат тълкувателни решения

Министерският съвет и всички министри да могат да сезират двете върховни съдилища с искане да излязат с тълкувателно решение по въпрос, по който има противоречие в практиката. Тази промяна в Закона за съдебната власт подкрепи днес Висшият съдебен съвет.

Измененията в ЗСВ се правят с преходните и заключителни разпоредби на мащабния проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Във ВСС във фокуса на вниманието беше поставено изменението в чл. 125 от ЗСВ, който определя кой може да сезира двете върховни съдилища с искане да приемат тълкувателно решение, освен Министерския съвет и министрите се добавят и „колективните органи на власт, създадени със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон“. Това означава, че и самият ВСС ще получи правото да иска тълкуване от Върховния административен съд при противоречива практика по съдебния закон.

ВСС обаче обърна внимание, че в закона трябва изрично да се уточни, че става дума за централни колективни органи на власт, защото в противен случай това право ще получат и всички общински съвети в България.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 14.02.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита на потребителите, които влизат в сила от днес, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 септември 2020 г. Измененията имат за цел да осигурят прилагане на разпоредбите на европейски регламент за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Ще бъде определен орган, който да изпълнява функциите на единна служба за връзка и да координира дейността на компетентните органи по смисъла на регламента. Ще бъдат предоставени минимални правомощия на компетентните органи за разследване на нарушения на законодателството, както и на Комисията за защита на потребителите – тя ще може да разпорежда сваляне на онлайн съдържание в случаи на нелоялни практики от страна на електронни търговци.

Комисията ще има право да сваля онлайн съдържание, когато санкциониран търговец продължи да подвежда с невярна информация и когато извършва нелоялна конкуренция. Решението ще се публикува на интернет страницата на комисията в деня на издаването му и моментално се уведомява търговеца, който е отговорен за нарушението. Ако до три дни от уведомяването търговецът не се съобрази с взетото решение, председателят на КЗП издава заповед, с която разпрорежда на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на нарушителя. Освен това, доставчиците на хостинг услуги ще имат задължение да изпълнят заповедта също в срок до три дни от уведомяването им.

Промени има и в Закона за платежните услуги и платежните системи, с които се обезпечава регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и изменения поради необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка.

Регламентира се и извършването на сетълмент на определени платежни операции с карти в лева в платежната система RINGS, произтичащо от съображения за сигурност и ефективност на платежните системи, както и избягване на формиране на валутно-курсови разлики. Предвижда се тези промени, свързани с клиринга и сетълмента на платежни операции с карти в левове, да влязат в сила в шестмесечен срок от обнародване на измененията.

Обнародвани са промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната.

Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните. С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Актуализирани са процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ВМП.

Публикувано е Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г., с което Конституционният съд отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., с които се изменят редица здравни закони, тъй като дванадесетте съдии се разделиха по равно в мнението си и не успяха да излязат с единно становище.

„Конституционният съд е отклонил в една част искането на 66-те народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби, приети със Закона за бюджета на НЗОК 2019 г., а по отношение на останалите атакувани разпоредби искането за установяване на противоконституционност е отхвърлено поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви“, пише в решението на съда.

Държавен вестник, брой 13 от 14.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 13 от 14.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още