Дело №14 за 2019 г. на Конституционния съд – за Закона за ДДС

Разпоредба от Закона за ДДС ще е предмет на 14-тото дело на Конституционния съд (КС) за тази година. Той е сезиран от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) с искане да обяви за противоконституционна четвъртата алинея на чл. 102 от ЗДДС.

Атакуваният текст от закона е в сила от 2018 г. и предвижда: „За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл, 96, ал. 1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период“.

Според ВАдС, той погазва шест разпоредби на Конституцията (чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 2, чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 2 и чл. 60, ал. 1).

И обяснява в какво се състои проблемът, като за по-ясно го илюстрира с пример. Законът въвежда задължителна и доброволна регистрация по ДДС. Общото правило за задължителната е в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, който регламентира, че при достигане на оборот от 50 000 лв. данъчно задълженото лице (ДЗЛ) е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот. В този случай то се смята за регистрирано от момента на получаване на съобщението за регистрация и започва да начислява ДДС за всяка облагаема доставка, като при изпълнение на условията за това, има право да му бъде възстановен данъчен кредит.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 92 от 22.11.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, като целта й е да бъде насърчено и улеснено разполагането на високоскоростни мрежи, включително в сгради.

В нея са включени разпоредби, които установяват техническите изисквания и процедурите за разполагане, маркиране, премахване и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, както и за преустановяване на достъпа на съответния оператор до ползваната физическа инфраструктура при наличието на основания за това.

Обнародвано е решение на Върховния административен съд, което има интересен предмет, а именно: иска се отмяна на Инструкция за отмяна на Инструкция за провеждане на предварителни проверки. През 2013 г. Инструкцията за провеждане на предварителни проверки е атакувана като нищожна, тъй като проектът за нея не е публикуван за обществено обсъждане, нито е била обнародвана в „Държавен вестник“ или обявена на сайта на компетентните ведомства.

Докато делото се гледа от ВАС, междувременно инструкцията е отменена с Инструкция за отмяна на Инструкция за провеждане на предварителни проверки и делото пред ВАС се прекратява. Впоследствие се атакува именно Инструкцията за отмяна на Инструкция за провеждане на предварителни проверки със същите мотиви – необнародване в „Държавен вестник“ и с днешното си решение ВАС я обявява за нищожна.

Държавен вестник, брой 92 от 22.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 92 от 22.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Предстоящите промени в Изборния кодекс: машинно гласуване или машинно броене?

След края на местните избори партиите отново заговориха за промени в Изборния кодекс. Постави се въпросът какво трябва да изберем – машинно гласуване или само машинно броене на бюлетините. Всъщност всеки може да си отговори сам, ако знае какъв е ефектът от въвеждането на едното или другото, а той е доста различен.

При машинното броене на бюлетините, но без гласуване чрез машини, броят на недействителните бюлетини остава същият.

Т.е. при машинното броене само машинно ще се констатира същият брой недействителни бюлетини. На първия тур на последните местни избори имаше над 660 000 недействителни бюлетини, т.е. имаше над 660 000 игнорирани гласа.  Слабо успокоение е, че това били 8,5% от всички подадени бюлетини, защото по света е прието, че максималният процент недействителни бюлетини не бива да надвишава 4%. Още по-фрапиращо е, че 15% от подадените за общински съветници бюлетини са недействителни, т.е. 15% от гласоподавателите са били лишени от правото си на глас. И само много малка част от тях умишлено са направили бюлетините си недействителни, като са нарисували или надраскали нещо, за да изразят протеста си.

 Въобще при изнасянето на тези данни не става въпрос за конкретно партийно управление, защото на предишните местни избори през 2015 г. при съвсем друго управление, положението с недействителните бюлетини беше още по-лошо.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 91 от 19.11.2019 г.)

В днешния 91-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, която създава нови критерии, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да бъдат учебни бази.

Сред условията лечебно заведение да бъде признато за център за обучение са клиниката/отделението да осъществява медицинска дейност от не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението, да осъществява медицинска дейност от поне второ ниво на компетентност, не по-малко от 30% от преминалите болни да са със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура трябва да има възможност за изпълнение поне на 60% от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната специалност. Що се отнася до медицинската апаратура, изисква се през последните 5 години лечебното заведение да е закупило/придобило апаратура и/или оборудване, за целите на осъществяваната в него медицинска дейност.

Обнародвана е и нова Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Новият акт е съобразен с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Той има за цел насърчаване включването на работодатели в процеса на дуално обучение и намаляване на недостига на кадри за бизнеса. Информационната база данни е необходима с цел подпомагане на процеса по осъществяване на връзка между образование и бизнес чрез дуална система на обучение.

В приложение 1 към наредбата е предвиден образец на Заявление за включване на работодател в информационната база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Заявлението е необходимо за включване на работодател към информационната база данни.

В приложение 2 е изготвен образец на декларация от работодател за изпълнение на изискванията за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа. Декларацията е необходима на работодателите, за да удостоверяват изпълнението на изискванията за участие в процеса на дуално обучение и да сключват договори с образователни институции.

Държавен вестник, брой 91 от 19.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 91 от 19.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Столичната община спира „прикриването“ на жилищни сгради като общежития и ателиета

Промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които да се ограничат възможностите за заобикалянето на изискванията за изграждане на жилищни сгради, като се представят като общежития, апартхотели или сгради с ателиета обяви, че ще предложи Столичната община.

Засега от местната власт не огласяват конкретни текстове, тъй като предстои предложенията да бъдат прецизирани от работна група в Министерството на регионалното развитие. Но обясниха, че идеята е да се затвори вратичка в ЗУТ, която позволява на имоти, които не са отредени за жилищно строителство, на практика да се правят блокове. Така не се спазват изискванията за отстояние, разположение на апартаментите, осигуряване на повече места за паркиране. От общината посочиха, че от години ателиета, стаи в общежития и апартаменти в хотели на практика се продават като жилищни имоти. Собствениците им обаче нямат право да се регистрират там, а такса смет се изчислява като за нежилищни имоти.

Злоупотребата с тази законова възможност води до проблеми с паркирането и създава проблеми на собствениците. Те не могат да се регистрират по постоянен адрес и това създава проблеми при кандидатстване за детска градина и училище, посочи кметът Йорданка Фандъкова. Тя каза, че бъде внесен и друг пакет от промени, който да предвижда по-големи отстояния при изграждането на сгради в жилищните комплекси, за да „има повече въздух“ и зелени площи. Заедно с екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия вече работим по анализ на плановете и наредбите, каза главният архитект на София Здравко Здравков.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 90 от 15.11.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, с които се цели да бъде облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ.

В момента извършването на трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина може да бъде финансирано само в държави от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. Това ограничение отпада и в случаите, когато трансплантация не може да бъде извършена в България, такава ще бъде финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина.

Заради констатирани затруднения на родителите при попълване на декларации за наличие на дарителски сметки и ползването им, се премахва това изискване. След промените заявителят/негов представител ще може да упълномощава съответната болница да го представлява в процедурата по подаване на заявление. Като резултат ще отпадне ангажиментът на родителите да се занимават с документацията, а процедурата ще се провежда на ниво болница – НЗОК. Предвиждат се и облекчаване на режима и съкращаване на сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт.

Обнародвана е нова Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план. Съгласно чл. 55 от Закона за физическото възпитание и спорта училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие осигуряват условия за спортна дейност на деца и ученици извън учебния план, като спортната дейност се организира чрез спортни федерации и техните членове, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

С наредбата се определят институциите и спортните организации, които създават условия за тренировъчна и състезателна дейност, изискванията, на които следва да отговарят педагогическите специалисти, както и основните цели на тренировъчната и състезателната дейност, свързани с насърчаване на децата и учениците към здравословен начин на живот и системни занимания със спорт.

Държавен вестник, брой 90 от 15.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 90 от 15.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 89 от 12.11.2019 г.)

В днешния 89-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за издаване на българските лични документи, като целта им е намаляване на административната тежест на гражданите.

Въвеждат се редица облекчения за хората: чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис; намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина; ще има възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга.

Осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

Изменя се и Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии с цел подобряване на системата за контрол на дървесината. Нормативните промени ще позволят незабавно отнемане на достъпа до интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина, ако се установят нарушения в дейността им. Ограничението реално лишава тези обекти да функционират, като издават превозни билети.

Премахва се хартиеният дневник за обектите, като се въвежда изискване той да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ. Създава се задължение за собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта да осигуряват достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Също така, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната Районна дирекция на горите потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата.

Промени има в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, с които се повишават минималните гаранционни срокове в строителството.

Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти стават: за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години; за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години; за вътрешни инсталации на сгради – 7 години; при основен ремонт и реконструкция – 5 години; за автомагистрали и скоростни пътища – 7 години и т. н.