Архив на ‘Министерски съвет’

След местните избори тази есен – гласуването само на машина

Забраната за публикуване на резултатите от социологически проучвания в изборния ден остава. Преференциите се затрудняват

На изборите, които ще се проведат след вота за местна власт тази есен, ще се гласува само машинно. Това записаха окончателно в Изборния кодекс депутатите след продължили часове наред дебати.

До това важно решение се стигна след като насред пленарното заседание правната комисия се събра на извънредно заседание и излезе с предложения, които след това бяха гласувани от Народното събрание.

Депутатите решиха, че на предстоящите избори за европейски парламент с машини ще се гласува в поне 3000 секции, а на местния вот тази есен в не по-малко от 6000 секции. Машини няма да има в секциите с под 300 избиратели, в тези извън страната, както и в болници, социални домове и на кораби.

Мнозинството мотивира пълното въвеждане на машинното гласуване с това, че при него възможностите за манипулации на вота са сведени до минимум и се избягва човешкият фактор при отчитането на резултатите.

Парламентът окончателно гласува разпоредба в Изборния кодекс, с който на практика обезсмисля преференциите, според левицата. В чл. 298, ал. 2 от ИК депутатите записаха: „Преференциите за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота“.

В сега действащия закон преференциите за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете е не по-малък от 7% от гласовете за кандидатската листа.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 14 от 15.02.2019 г.)

В днешния 15-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – предоставя се възможност на земеделските стопани за съкратено разпечатване на Таблица 1 от Анкетния формуляр за използваната земеделска земя, без това да засегне пълнотата на информацията, съхранявана в програмата на регистъра на земеделските стопани.

В Таблица 2 от Анкетния формуляр на земеделския стопанин се предвижда въвеждане на нов код: „Коноп – семена за фураж“. Предвижда се и отделянето на угарите от общия код „Други (угари и други)“ в отделен код „Угари“, тъй като угарите са специфична категория земеделска земя.

Обнародвана е нова Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, с която се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

Държавен вестник, брой 14 от 15.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 14 от 15.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Новата наредба за юридическата правоспособност вече е факт, влиза в сила от следващата година

Стажът за придобиване на юридическа правоспособност – 2 месеца общ и 4 месеца професионален, изпитът – първо тест, а после казус. Всичко това ще се случи от 2020 г., когато влиза в сила новата Наредба за придобиване на юридическа правоспособност на министъра на правосъдието, която днес бе обнародвана в „Държавен вестник“.

Новата наредба предвижда юристите, които желаят да придобият правоспособност, първо да карат т. нар. основен стаж.  Той се провежда в окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на стажант-юриста. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, той може да бъде разпределен и в друг район, като за целта трябва да подаде мотивирано писмено заявление, към което представя и доказателства.

Целта на основния стаж е за два месеца юристът най-общо да се запознае с функциите, задълженията и с организацията на дейността на различните органи на съдебната власт. Наредбата предвижда стажант-юристът първо да изкара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. После отива за една седмица в окръжна прокуратура, за една – в окръжен следствен отдел и накрая за една седмица в районна прокуратура.

При постъпването му се издава стажантска книжка и се съставя индивидуален календарен план за провеждането на стажа. На финала тя се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

След това започва професионалният стаж, който продължава четири месеца. Неговата цел е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избрана от тях област на правото. Наредбата предвижда, че той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

Изискването е стажантът да има наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или професия. Ако не е успял сам да си намери наставник, такъв ще му определи председателят на окръжния съд, където е карал общия стаж.

По време на професионалния стаж юристите задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 12.02.2019 г.)

В новия 13 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Измененията предвиждат разпоредбите на закона да се прилагат и за търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чийто капитал е изцяло тяхна собственост.

Контролните дейности се прилагат на всички нива в организацията и на всички етапи при постигането на целите. Те могат да са превантивни, разкриващи или коригиращи, като трябва да включват най-малко система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършването на плащане без подписите на ръководителя на организацията и на лицето, отговорно за счетоводните записвания, както и правила за достъп до активите и информацията и други.

Редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност се определят от ръководителите на организациите въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията на министъра на финансите. Ръководителите на организациите осигуряват система за мониторинг на финансовото управление и контрол с цел да се оцени неговото функциониране и своевременно да се предостави информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на коригиращи действия.

Съгласно текстовете министърът на финансите до 31 май трябва да изготви и внесе в Министерски съвет консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол на финансовото управление и контрол в публичния сектор. Докладът трябва да включва обобщена информация за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор и за състоянието на вътрешния одит.

Обнародвани са промени в Закона за лечебните заведения, които дават на Министерския съвет шестмесечен срок да преобразува болница „Лозенец“ от второстепенен разпоредител с бюджет към МС в еднолично акционерно дружество Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“. До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение ще осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болницата.

Обнародвана е нова  Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, която предвижда от 2020 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност да е изцяло писмен и кандидатите първо да отговарят на тест и ако го издържат, да бъдат допускани до втората част – решаване на казус.

Тестът и казусът ще се съставят въз основа на тематичен конспект, утвърден със заповед от министъра на правосъдието. Тестът ще се състои от 30 въпроса, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен.

Въпросите за всеки изпит се определят от изпитната комисия. Тя вече няма да е от трима, а от петима членове. Изпитът ще се провежда два пъти годишно – през април и октомври, което е съобразено с времето на държавните изпити в юридическите факултети. Предвидена е възможност за провеждане на изпита извън двете сесии, когато подадените молби за явяване на такъв са повече от 200.

Освен това с наредбата се предвижда да бъде създаден регистър на правоспособните юристи. Той ще се поддържа от Министерството на правосъдието, а достъпът до него ще е свободен и безплатен. Той трябва да е готов през 2022 г. А след още година в него трябва да бъдат вписани всички, придобили юридическа правоспособност след 1990 г. В регистъра ще се посочват трите имена на юриста, датата на която е издържал изпита си, както и ако е изгубил удостоверението си за това и му е издаден дубликат.

Държавен вестник, брой 13 от 12.02.2019 г.

Държавен вестник, брой 13 от 12.02.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 12 от 8.02.2019 г.)

В новия 12 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се определят дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

Част от промените са свързани с режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Предвижда се да се въведат принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на социалните и управленските фактори при инвестирането. Посочва се и как да става прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Това се отнася и за прехвърлянето от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

В изменителния акт се предвижда възможност за инвестиране на средствата в акции и облигации, които се търгуват на многостранна система за търговия и на организирана система за търговия. При процеса на надзорен преглед се въвежда изискване за извършване на стрес тестове, за да се установят евентуални потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. Комисията за финансов надзор ще контролира и следи дали се спазват  предвидените изисквания.

Обнародвани са и промени в Закона за българските лични документи, с които се удължава срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС на хората с увреждания – от 5 години, какъвто е досега, на 10 години – какъвто е за останалите шофьори. Издадените досега шофьорски свидетелства ще са валидни до срока, посочен в тях.

Публикувано е Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Агенцията ще е към администрацията на Министерския съвет и тя ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България, като се предвижда да поеме част от функциите на различните институции, между които е споделена отговорността за безопасността на движението по пътищата към настоящия момент.

Специализираното звено ще събира обективни данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди.

Държавен вестник, брой 12 от 08.02.1019 г.

Държавен вестник, брой 12 от 08.02.1019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник, брой 11 от 05.02.1019 г.

Държавен вестник, брой 11 от 05.02.1019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (брой 11 от 05.02.2019г.)

В днешния 11 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа. С него се уреждат функциите, дейностите, организацията на обучителния процес и на дейностите за подкрепа за личностно развитие, структурата, управлението и организацията на работата на центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП). С новия акт се цели да се определят функциите, които осъществяват ЦСОП в областта на обучението и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности – диагностична, рехабилитационна, корекционно-терапевтична, обучителна, както и свързаните с тях дейности. Посочени са и направленията, в които е структурирана дейността на ЦСОП: специална образователна подкрепа; специална психолого-педагогическа подкрепа; организационно-методическа дейност; административно-финансова и стопанска дейност.

Обнародвани са промени в Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, които са с цел съобразяване с разпоредбите на новия Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в сила от 16.02.2018 г. Променя се режимът на издаване на разрешения и одобрения по наредбата, по ЗПФИ във връзка с пруденциалния надзор и по Регламент (ЕС) № 575/2013, при спазване регламентираните в ЗПФИ и в Закона за Комисията за финансов надзор правомощия на комисията и на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Премахнати са текстовете от наредбата относно критериите, на които инвестиционният посредник следва да отговаря, за да се счита за значим, тъй като същите са уредени на законово ниво в ЗПФИ. Отново, с оглед уредени на ниво закон текстове, са премахнати разпоредбите относно вътрешни планове за възстановяване при ситуация на значително влошаване на състоянието на инвестиционен посредник, както и приложението към чл. 8.

Архив