Полезно в ДВ (бр. 80 от 11.10.2019 г.)

В новия 80-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да организира разпространението на бордови устройства и свързаната с това регистрация на ползватели на платената пътна мрежа и директното им отчитане отпада. Тези дейности се прехвърлят върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси

Облекчава се режимът за регистрация на доставчиците на GPS данни за тол таксуване. Те ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги – партньори на АПИ, информация за географското позициониране на камионите и автобусите по републиканската пътна мрежа. На база на обработените GPS данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил.

Отпада сключването на договори между АПИ и доставчиците на GPS данни. Предвижда се те да подписват контракт с националните и европейските доставчици на тол услуга. Партньорите на АПИ ще обработват GPS данните и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации, които ще изпращат към тол системата за изчисление на дължимата тол такса. Пътната агенция ще запази контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни, като за целта ще ги вписва в публичен списък. Услугите, предоставяни в разкриваните от АПИ пунктове за продажба, ще бъдат плащане на винетна такса и купуване на маршрутна карта.

Обнародвана е нова Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Прецизирана е класификацията на машините за работа с банкноти и монети с цел осигуряване съответствие на уредбата с функционалностите на използваните в практиката машини, които са обособени в приложения.

Въведена е процедура за предоставяне при поискване от банки на мостри на нови емисии банкноти/монети за целите на настройка на оперираните от банките машини за самообслужване с депозитна функция, преди пускането в обращение на новите емисии банкноти и монети. Променена е процедурата за тестване на машини, като е предвидено правило на банките и доставчиците на услуги да се предоставят тестови комплекти само с истински банкноти и монети, а тестовете с неистински банкноти/монети да се извършват от служители на БНБ.

Въведено е правилото модели машини, включени в списъка, публикуван на външната страница на БНБ в интернет, да се изваждат от списъка при неуспешно приключване на контролен тест на три или повече машини от определен модел, с идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор. Въведено е изрично задължение за банките да осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна на повредени български банкноти във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети, без да събират такси и комисиони за замяната.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 79 от 08.10.2019 г.)

 В днешния 79-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за публичните предприятия, който урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия.

Новият акт въвежда стандарти за добро корпоративно управление, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността и органите им за управление. Правилата за корпоративно управление и оповестяване ще бъдат еднакви за всички предприятия с държавно участие, независимо от това кой орган упражнява правата на държавата. Предвидено е ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, за да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

Търговските дружества с повече от 50% държавно участие или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50% държавно участие в капитала, ще се приватизират след решение от Народното събрание. За обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% държавно участие или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50% държавно участие, решението за приватизация ще е на Министерския съвет.

При продажбата на обособени части от лечебни заведения и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 хил. лева, Агенцията за приватизация ще бъде институцията, която ще вземе решение. В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за продажбата му ще се приема от парламента по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие решението ще е на общинския съвет. Правителството ще упражнява правата на държавата в публичните предприятия и ще може да ги делегира, съобразно отрасловата им компетентност.

Обнародвани са промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията – т.е. общинският съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници.

С оглед осигуряване на приемственост и по аналогия с други разпоредби на закона е предвидено кметовете на кметства в тези населени места след изтичане на мандата им да изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.

Публикувани са промени в Закона за енергетиката, които целят създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар, включително чрез конкретен пакет от мерки за преодоляване на ниската текуща ликвидност.

Създава се конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ чрез сключване на сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и съответни устойчиви ценови сигнали за постигане на справедлива пазарна цена, основана на търсенето и предлагането.

Освободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на България, директно или чрез търговец на природен газ. До 31 декември 2019 г. Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ през 2020 г.

Държавен вестник, брой 79 от 08.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 79 от 08.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 78 от 4.10.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-1059 от 26 септември 2019 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение.

За определянето и изплащането на допълнителното възнаграждение за научна степен е регламентирано, че за действително отработено време следва да бъде зачитано и времето на: а) ползване на платен годишен отпуск; б) професионално обучение с откъсване от работа – когато срокът на обучението е до 30 календарни дни; в) командироване в чужбина за срок до 30 календарни дни, независимо от основанието.

Предвижда се допълнителното възнаграждение за научна степен да се изплаща само когато научната специалност е свързана с длъжностните задължения на служителя. В противен случай, въпреки притежанието на научната степен, няма да се заплаща допълнително възнаграждение за това.

Регламентирани са и случаите, при които даден служител притежава две научни степени да получава допълнително възнаграждение за научна степен в по-благоприятния размер. Предвидено е допълнителното възнаграждение за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. да се определя и изплаща на държавните служители за всеки отработен нощен час или за част от него в периода от 22,00 до 6,00 ч.

Публикувани са промени в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България – от три на два намаляват приемите на основната имунизация на пневмококова конюгирана ваксина при деца до 6-месечна възраст, отпада проба Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст и се въвежда реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст.

Въвежда се разпоредба, определяща лицата, подлежащи на имунизации през даден отчетен период, с цел правилно изчисляване на имунизационния обхват в страната. Предложен е нормативен ред за уведомяване от общопрактикуващите лекари на подлежащите на имунизации лица по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер и др.), което ще спомогне за тяхното навременно информиране.

В мотивите се казва още, че са зачестили сигналите в Министерство на здравеопазването за насочване от общопрактикуващи лекари на деца, подлежащи на проба Манту и имунизация срещу туберкулоза към специализирани лечебни заведения. МЗ осигурява безплатни ППД туберкулин и БЦЖ ваксина за децата, имунизирани от личните лекари, докато в специализираните лечебни заведения тези ваксини се заплащат. В тази връзка се въвежда изискването общопрактикуващите лекари да осигуряват обучено медицинско лице за извършване на проба Манту и на имунизация/реимунизация срещу туберкулоза при липсата на професионална компетентност за провеждане от тях.

Съкратеното следствие е пречка за строга наказателна политика

Съкратеното следствие е пречка за строга наказателна политика

Трябва да има съществени изменения в съдържанието на института на съкратеното съдебно следствие, който не работи в интерес на обществото“, заяви пред БНР Бойко Рашков – преподавател по наказателен процес, бивш директор на Националната следствена служба и бивш заместник-министър на правосъдието.

Според него, този институт не укрепва чувството за справедливост у човека, а обратното – ревизира наказанията в Наказателния кодекс и на практика с едно самопризнание не може да се наложи онова по-сурово наказание, което заслужава извършителят на много тежки престъпления. Съкратеното съдебно следствие е пречка за една строга наказателна политика по отношение на извършителите на особено тежки престъпления. 

По тази процедура – съкратено съдебно следствие, се измъкват извършители на много тежки престъплениясмята юристът. Според него друг порок на този институт е, че не отчита факта дали подсъдимият е осъждан и друг път, дали е рецидивист или не. Освен това този институт е многократно приложим, което е възмутително, според него.

Полезно в ДВ (бр. 77 от 01.10.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

В нея е предвидено, че държавни имоти на стойност над 10 000 лева ще се продават само на електронна платформа, управлявана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Под тази сума остава досегашната разпоредба недвижимите имоти да се продават от областните управители.

Електронната платформа, за която има връзка през сайта на АПСК, се разработва от държавната компания „Информационно обслужване“ и ще се управлява и поддържа от АПСК. Предвижда се достъпът до публичната й част да е свободен. Системата ще записва всяка една операция, като ще удостоверява действия с електронни времеви печати. Регистрацията и подаването на документи от кандидат-купувачите ще е с електронен подпис.

Публикувани са промени в Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, които касаят документите, които се водят и попълват в електронен вид и начина на тяхното съхранение. Определени са условията и реда за определяне на служител в Центъра за професионално обучение, който да подготвя и подава чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение отчета на документите с фабрична номерация.

Целите, които се преследват с промените в наредбата, са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение към документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за тяхното водене, съхранение и издаване, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.

Държавен вестник, брой 77 от 01.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 77 от 01.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 76 от 27.09.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Методика за определяне на линията на бедност за страната, според която линията на бедност се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се индексира с индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база.

Тези промени са резултат на реформата в политиките за правата на хората с увреждания. Те се налагат с оглед на необходимостта от създаване на по-прецизна и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания. Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Публикувани са промени в Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. Разширява се обхватът на субектите, които имат правомощия да изпращат преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища, като се предвижда и научните институти на Българската академия на науките също да имат право, наравно с висшите училища, да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Прецизира се и изискването към кандидатите – те трябва да са завършили най-малко магистърска степен в професионално направление „Филология“. Предвижда се на командированите преподаватели да се предоставят средства, освен за изплащане на командировъчни и основни трудови разходи, за разходи за път, медицинско обслужване и здравно осигуряване.

Обнародвано е Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество. Институции от различните власти, които изпълняват дейности или мерки в посочените области, ще представят информация за напредъка в тях.

Съветът ще има координационни и съвещателни функции и в него ще участват представители на най-високо ниво – зам. министър-председателят с ресор „Правосъдие“, представляващият ВСС, председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, председателят на КПКОНПИ, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на финансите.

Към съвета ще се създаде и Граждански съвет с 8 членове – представители на професионални организации на магистратите, неправителствени организации и на организации на работодателите.

 

Държавен вестник, брой 76 от 27.09.2019 г.

Държавен вестник, брой 76 от 27.09.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още