Публикации с етикета ‘Граждански процес’

Ново тълкувателно решение свързано с цената на иска при деноминация на лева

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение Върховния административен съд, постановява, че при проверката относно подлежащите на касационно обжалване решения по въззивни дела /чл. 280, ал. 2 ГПК/ съдът преценява цената на иска към момента на предявяването му, а когато това е станало преди 05.07.1999 г., прилага спрямо нея чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР на ВКС по някои въпроси на заповедното производство

33031-Court_HammerС новото тълкувателно решение Върховния касационен съд се произнася по редица въпроси, свързани със заповедното производство, сред които: „Съдът, издал заповедта за изпълнение, разполага ли с правомощието да я обезсили извън изрично уредената хипотеза по чл. 415, ал. 2 ГПК, а именно в случаите по чл. 411, ал. 1 и ал. 2 ГПК.“

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР относно доказването на отрицателни факти в гражданския процес

33031-Court_Hammer

С разпореждане от 15.01.2014 г. на председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 1/2014 г. на ВКС, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, по следния процесуалноправен въпрос:

Отрицателните фактически твърдения на страните в гражданския процес подлежат ли на доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест?

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР във връзка с исковото производство

33031-Court_HammerВ последното си тълкувателно решение, Върховния касационен съд постановява следното:

Срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во ГПК за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на определението за допускане на обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато срокът за предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР относно предварителната закрила при уволнение

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд:

Ако в клауза на колективния трудов договор /КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, мнението или да информира синдикалния орган, а не да вземе неговото предварително съгласие, не е налице предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ.

Ако документът, възпроизвеждащ предварителното съгласие на съответния синдикален орган е подписан еднолично от председателя на синдикалния орган, но удостоверява взето от колективния синдикален орган решение е налице предварително съгласие за уволнението по чл. 333, ал. 4 КТ.

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР относно обезщетение на работник при недопускането му на работа

33031-Court_HammerСпоред върховния касационен съд обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение, получено преди незаконното уволнение като същото не може да бъде по-малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за периода на недопускането на работа.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

ВКС реши: Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални нарушения

33031-Court_HammerВърховният касационен съд реши следното:
1. При проверка на правилността на първоинстанционното решение въззивният съд може да приложи императивна материалноправна норма, дори ако нейното нарушение не е въведено като основание за обжалване. Въззивната инстанция не е ограничена от посоченото във въззивната жалба, когато следи служебно за интереса на някоя от страните по делото или за интереса на родените от брака ненавършили пълнолетие деца при произнасяне на мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата и ползването на семейното жилище.
2. Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални нарушения при докладване на делото. В случай, че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи даване на указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания.

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново ТР относно наличие на правен интерес при предявяване на установителен иск

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд:
1. Правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права е налице когато: ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва; позовава се на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.
В производството по този иск ищецът доказва фактите, от които произтича правния му интерес, а ответникът – фактите, от които произтича правото му. При липса на правен интерес производството се прекратява.
2. Правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост и други вещни права е налице и когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право.

Прочети пълния текст на публикацията »

Ново тълкувателно решение, касаещо въпроси, свързани с разноските в гражданския процес

PractikaСпоред върховния касационен съд ъдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В договора следва да е вписан начина на плащане – ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка.

Прочети пълния текст на публикацията »

Решение на ВКС във връзка с отмяна на съдебно решение

PractikaПроизводството е по чл. 304 ГПК вр. с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
А. И. Д. е подал молба за отмяна на решение от 24.04.1997 г. по гр. д. № 625 от 1991 г. на Софийският районен съд, решение от 28.10.2002 г. по гр. д. № 4982 от 1997 г. на Софийски градски съд и решение № 807 от 26.10.2004 г. по гр. д. № 996 от 2003 г. на Върховен касационен съд, Второ отделение. Прави искане за отмяна на влязлото в сила решение на районният съд. Подържа, че молбата е допустима, тъй като е предявена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК.
Ответника В. М. Р. оспорва молбата и посочва, че молителят няма качеството на трето заинтересовано лице по смисъла на чл. 204 ГПК. Развива съображения за неоснователност и недопустимост на молбата.

Прочети пълния текст на публикацията »