Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юни 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори

Непрекъснати доставки – Право на приспадане на ДДС; Място на доставка на услуги — Ирелевантност на корпоративните връзки; Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка; Неподписване на допълнителния анекс от потребителя — Презумпция за мълчаливо съгласие с този допълнителен анекс; Задължение на търговеца за предоставяне на информация – Поръчка, която е свързана със задължение за плащане

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Електроенергия, използвана в електролитни процеси — Данъчни намаления при потреблението на енергийни продукти и електроенергия в полза на предприятията с енергоемка стопанска дейност — Действителна стойност на закупената енергия — Такси за разпределение — Критерии за освобождаване — Принцип на равенство и недопускане на дискриминация
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Място на доставка на услуги — Клон на местно дружество от група като постоянен обект на чуждестранно дружество от групата — Ирелевантност на корпоративните връзки — Обосноваване на наличието на постоянен обект чрез договор за предоставяне на услуги — Постоянен обект в страната, заместващ централа в чужбина — Понятие за „постоянен обект“
 3. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Данъчни въпроси – Свободно движение на капитали – Гербов налог – Краткосрочни парични операции – Местни и чуждестранни заематели – Различно третиране – Ограничение
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Доставки на синдици и ликвидатори — Непрекъснати доставки – Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Разходи, свързани с правото на използване на търговско наименование — Право на защита — Право на изслушване
 5. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби — Допълнителен анекс към договора за кредит с оглед на привеждане в съответствие с националната правна уредба, за който продавачът или доставчикът уведомява потребителя — Договорна клауза, която не е индивидуално договорена — Неподписване на допълнителния анекс от потребителя — Презумпция за мълчаливо съгласие с този допълнителен анекс
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Договори от разстояние, сключени по електронен път – Задължение на търговеца за предоставяне на информация – Поръчка, която е свързана със задължение за плащане – Поръчка, направена чрез активиране на бутон или подобна функция на уебсайт – Задължение на търговеца да надпише този бутон или подобна функция с думите „поръчка със задължение за плащане“ или съответна формулировка
 3. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство — Обезщетение за вреди, присъдено на незаконосъобразно отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка оферент — Обхват — Загуба на възможност
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот – Ограничаване на поверителността на електронните съобщения – Съдебен акт, с който се разрешава слушането, записването и съхраняването на телефонни разговори на лица, заподозрени в извършването на тежко умишлено престъпление – Национална правна уредба, която изисква изрични писмени мотиви в самия съдебен акт, независимо от наличието на мотивирано искане на органите на наказателното производство – Задължение за мотивиране

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Рискове при купуване, държане, регистрация или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец април 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Задължени лица за данък върху добавената стойност. Годишен оборот – Различно третиране на данъчнозадължените лица

Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане  и Международните счетоводни стандарти. Облагаеми сделки – Данъчна основа – Себестойност. Плащане на акциз – унищожаване или безвъзвратна загуба на стока; Ограничение на свободата на установяване – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика – Акцизи — Възникване на задължение за плащане на акциз — Освобождаване за потребление — Пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стока, поставена под режим на отложено плащане — Разрешение на компетентните органи на държавата членка — Безвъзвратна загуба, причинена поради лека небрежност на служител на лицензирания складодържател — Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика (вкл. преюдициално запитване от български съд) – 1. Сделки по отпускане на кредит – Продажба на търг на заложени вещи – Единна доставка – Характер на дадена доставка като основна или акцесорна; 2. Ваучери, предоставяни по електронен път – Ваучери за конкретна цел и ваучери за множество различни плащания – Предплатени карти или кодове на ваучери за закупуване на цифрово съдържание, придружени с идентификатор „държава“, който прави въпросното цифрово съдържание достъпно само в съответната държава членка
 3. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност – Специален режим за малките предприятия – Годишен оборот – Различно третиране на данъчнозадължените лица – Национална правна уредба, която задължава по ДДС лице в случай на късно подаване на заявление за регистрация – Санкционен характер
 4. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Свобода на установяване – Дружество, което е установено в една държава членка, но извършва дейността си в друга държава членка – Национална правна уредба, предвиждаща прилагането на правото на държавата членка, в която дружеството извършва дейността си – Ограничение на свободата на установяване – Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
 2. Договаряне и планиране на одита на финансовите отчети – разяснения
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Насоки на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация. Общи приоритети за прилагане
 5. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки – Облагаеми сделки – Употреба на актив на предприятие, предоставен безплатно на друго данъчнозадължено лице – Данъчна основа – Себестойност – Ограничение само до разходите, върху които е начислен ДДС

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Европейска практика при предотвратяване на изпирането на пари – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Задължени субекти – Предоставяне на адрес на управление – Собственик на недвижим имот, сключил договори за наем с юридически лица – Регистриране на адреса на управление на юридическите лица на адреса на този недвижим имот – Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“
 3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Принципи на правото на Съюза — Принцип на лоялно сътрудничество — Процесуална автономия — Принципи на равностойност и на ефективност — Принцип на съответстващо тълкуване на националното право — Последващ акт на конституционен съд, с който се установява несъвместимостта с конституцията на разпоредба от националното право, въз основа на която е постановено това съдебно решение — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Неприсъствено съдебно решение — Липса на служебна проверка дали договорните клаузи евентуално са неравноправни

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество – А12
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България – А10
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка – А11

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения; Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество; Договори за кредити. Предсрочно погасяване – Метод за изчисляване на пропуснатата полза

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Намаляване на данъчната основа — Пълно или частично неплащане на цената. Право на данъчнозадълженото лице да иска изплащането на лихва 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания — Електронни подписи 3. Допълнителни услуги към договор за кредит. Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“  

 Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Продажба на абонаменти за достъп до услуги, чието действително извършване е доказано с касов апарат и фискални бонове – Данъчна основа – Грешка в данъчната ставка – Принцип на данъчна неутралност – Коригиране на данъчното задължение поради промяна на данъчната основа – Национална практика, която при липса на фактура не позволява да се коригира размерът на ДДС и да се възстанови надвнесеният ДДС – Липса на риск от загуба на данъчни приходи
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции — Електронни подписи — Правна сила и доказателствена сила в рамките на съдебно производство — Понятието „квалифициран електронен подпис“
 3. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) – Отказ за освобождаване на вътреобщностните доставки на стоки — Доставчик на стоките, който не доказва, че стоките са доставени на получателя, посочен в данъчните документи — Доставчик, който представя други данни, които доказват качеството на реалния получател на данъчнозадължено лице
 4. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Право на приспадане на ДДС — Неоперативно дружество — Национална правна уредба, която не допуска приспадането, възстановяването или прихващането на платения по получени доставки ДДС – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на пропорционалност – Понятия за „данъчнозадължено лице“ и „икономическа дейност“
 5. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа — Пълно или частично неплащане на цената — Преклузивен срок за подаване на искане за последващо намаляване на данъчната основа на ДДС — Момент, от който започва да тече преклузивният срок — Право на данъчнозадълженото лице да иска изплащането на лихва

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията, в сила от 16.10.2023 г.). Резюмета, примери и приложения

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване – Метод за изчисляване на пропуснатата полза — Национална правна уредба, която предвижда обезщетение, включващо пропуснатите ползи на кредитора – Понятия „разходи“ и „обезщетение“; Непосочване на релевантните разходи – Клаузи, които дават на закупил тези услуги потребител приоритет при разглеждане на искането му за отпускане на кредит и при предоставяне на разположение на заетата сума, както и възможността да се отлага или разсрочва плащането на месечните вноски по кредита срещу заплащането на допълнителни разходи – Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“
 2. Становище на Европейската централна банка от 14 юли 2023 година относно платежни услуги и платежни системи във връзка с искане на БНБ (CON/2023/21)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България – А10
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка – А11
 3. Рискове при купуване, държане, регистрация или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2024 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец февруари 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Финансови корекции — Право на ефективни правни средства за защита пред съд; 2. Намалена ставка на ДДС за някои доставки – Принцип на данъчна неутралност

Данъчни облекчения за доходите на физически лица; Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари; Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума; Лице – платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател

Данъчна политика

  1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума – Възстановяване поради допуснати от данъчнозадълженото лице счетоводни грешки – Възстановяване поради изменение със задна дата на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи на данъчнозадълженото лице
  2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
  3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Задължение за плащане — Лице, което начислява данък във фактура — Лице – платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател без негово знание и без негово съгласие — Полагане на грижа от работодателя
 • Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления — Задължение на държавите членки да вземат мерки, за да направят възможна конфискацията на средствата на престъпления — Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“

 1. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Намалена ставка на ДДС, приложима за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения – Прилагане на тази ставка само за местата за настаняване, които имат удостоверение за категоризация – Принцип на данъчна неутралност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Конкуренция — Картели — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Качество на предоставяните от адвокатите услуги

 

  1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“
 • Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки за услуги — Компенсация за обществена услуга — Параметри за изчисляване на компенсацията за обществена услуга — Предварително, обективно и прозрачно установяване на параметрите — Липса на конкурентна тръжна процедура — Прилагане на правилата за изчисляване на компенсацията, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Предвидени в националната правна уредба условия за изплащането на компенсацията — Определяне на сумата на компенсацията в закона за държавния бюджет за съответната година и изплащане на тази сума на компетентния национален орган — Определяне на параметрите за изчисляване на компенсацията чрез препращане към общи правила — Понятие „обществена поръчка за услуги“

 

  1. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
  2. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Кохезионен фонд на Европейския съюз — Финансови корекции във връзка с открити нередности — Решение на Комисията за отмяна на част от приноса от този фонд — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на добра администрация — Право на ефективни правни средства за защита пред съд
 • Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Договор за наем, сключен между общинска администрация и бенефициер на помощ – Ангажименти за период от пет години – Прекратяване на договора за наем вследствие на законодателна промяна – Задължение за възстановяване на част или на цялата получена помощ – Невъзможност за адаптиране на ангажиментите към ново положение в стопанството – Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“

 

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Придобиване на земеделски земи  – Понятие „движение на капитали“; 2. Транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“;  3. Обществени поръчки за услуги — Липса на конкурентна тръжна процедура;  4. Картели – Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения;  5. Подновяване на свидетелство за управление на моторно превозно средство; 6. Прекратяване на договор за наем вследствие на законодателна промяна — Понятие „непреодолима сила; 7. Отказ да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза

Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети; Обществен надзор в държавите-членки

 Данъчна политика

 1. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Отказване на правото на приспадане — Задължения на данъчнозадълженото лице. Задължение за полагане на грижа — Тежест на доказване — Принципи на данъчна неутралност и на правна сигурност — Предимство на правото на Съюза — Противоречие между практиката на национален съд и правото на Съюза
 2. Европейски практики при облагане доходите на физически лица от прехвърляне на права или имущество
 3. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления — Задължение на държавите членки да вземат мерки, за да направят възможна конфискацията на средствата на престъпления — Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“
 5. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица – Независима икономическа дейност – Дейност на член на управителния съвет на акционерно дружество – Понятия „икономическа дейност“ и „възмездна сделка“
 6. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Пряко данъчно облагане – Свобода на установяване – Въвеждане на данък върху пасива на кредитните институции с цел финансиране на националната система за социална сигурност – Твърдяна дискриминация по отношение на клоновете на чуждестранни кредитни институции – Рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

  1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
  2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство
 • Обществен надзор в държавите-членки – Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Изключване на финансовите услуги — Отдаване под дългосрочен наем на автомобили — Услуги, за които се изисква предварително разрешение — Понятия „финансови услуги“, „кредитиране“ и „финансов лизинг“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България)
 2. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – 1. Конкуренция — Решения на Нотариалната камара на държава членка, с които се определят методите за изчисляване на нотариалните такси — Ограничение „с оглед на целта“ — Липса на обосновка — Глоба — Налагане на сдружение на предприятия и на неговите членове — Извършител на нарушението — Понятия „предприятие“, „Сдружения на предприятия“ и „търговия между държавите членки“; 2. Конкуренция — Картели — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Качество на предоставяните от адвокатите услуги
 • Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – 1. Договори за потребителски кредити — Задължение на кредитора да провери кредитоспособността на потребителя — Отстраняване на нарушение вследствие на пълното изпълнение на договора за кредит — Ефективни, пропорционални и възпиращи санкции — Нищожност на договора за кредит и изгубване от кредитора на правото да му се платят уговорените лихви — Липса на вредоносна последица за потребителя — Стремеж кредиторите да станат отговорни и предотвратяване на безотговорни практики при отпускането на кредити на потребители; 2. Потребителски кредит — Отказ да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза — Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза — Указания на висшестоящ съд, които не са съобразени с посочените последици

 

 1. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки за услуги — Компенсация за обществена услуга — Параметри за изчисляване на компенсацията за обществена услуга — Предварително, обективно и прозрачно установяване на параметрите — Липса на конкурентна тръжна процедура — Прилагане на правилата за изчисляване на компенсацията, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Предвидени в националната правна уредба условия за изплащането на компенсацията — Определяне на сумата на компенсацията в закона за държавния бюджет за съответната година и изплащане на тази сума на компетентния национален орган — Определяне на параметрите за изчисляване на компенсацията чрез препращане към общи правила — Понятие „обществена поръчка за услуги“
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Издаване, валидност и подновяване на свидетелство за управление на моторно превозно средство – Физическа и умствена годност за управление – Медицински прегледи – Честота – Документ, удостоверяващ психологическата годност на водачите
 3. Свобода на движението на капитали и на стоки с нетърговски характер в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Придобиване на земеделски земи в държава членка – Задължение за приобретателя да е пребивавал повече от пет години – Понятие „движение на капитали“
 4. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Селско стопанство — Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Договор за отдаване под наем или аренда — Договор за наем, сключен между общинска администрация и бенефициер на помощ — Ангажименти за период от пет години — Прекратяване на договора за наем вследствие на законодателна промяна — Задължение за възстановяване на част или на цялата получена помощ — Невъзможност за адаптиране на ангажиментите към ново положение в стопанството — Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди. Понятия „вреда“ и „нематериални вреди“ 2. Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение 3. Финансово подпомагане на биологичното производство в преход

 Насоки за практическо прилагане на МСФО – Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети;         Корпоративен данък. Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“
 3. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
 2. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 5. Насоки за практическо прилагане на МСФО
 6. Насоки на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация
 7. Обществен надзор в държавите-членки – Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Изключване на финансовите услуги — Отдаване под дългосрочен наем на автомобили — Услуги, за които се изисква предварително разрешение — Понятия „финансови услуги“, „кредитиране“ и „финансов лизинг“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България)
 2. Европейски правила за равното третиране на лица – Социална политика — Създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите — Забрана за дискриминацията, основана на религия или убеждения — Правилник за вътрешния ред на публична администрация, който забранява носенето по видим начин на какъвто и да било философски или религиозен символ на работното място — Ислямска забрадка — Изискване за неутралност при контактите с гражданите, с ръководството и с колегите — Понятия „религия“ и „убеждения“
 3. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни – Принципи, свързани с обработването – Отговорност на администратора – Мерки, приложени, за да се осигури сигурността на обработването – Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди – Евентуално освобождаване от отговорност на администратора в случай на извършено от трети лица нарушение – Искане за обезщетение за неимуществени вреди, основано на опасения от потенциална злоупотреба с лични данни – Понятия „вреда“ и „нематериални вреди“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, съдържащ неравноправни клаузи относно обменния курс— Недействителност на този договор — Реституционни искове — Давностен срок
 3. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки – Европейски структурни и инвестиционни фондове – Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение – Изменение на срока за изпълнение – Съществено изменение – Непредвидени обстоятелства – Понятие „непредвидени обстоятелства“
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 5. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Земеделие — Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Биологично земеделие — Финансово подпомагане на биологичното производство в преход — Биологично пчеларство — Минимален преходен период — Понятия „първоначален период“ и „преход“

Европейска съдебна практика

 1. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Отпускане на парични заеми без разрешение; Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни счетоводни стандарти (МСС) в сила от 16.10. и 11.12.2023 г., вкл. на английски език;

Корпоративен данък – данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции; Диференцирани данъчни ставки; Данък върху добавената стойност — Място на доставка на услуги; Пренасяне на правото на платен годишен отпуск

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“
 3. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. IFRIC Interpretation 1: Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (effective from 16/10/2023)
 2. IFRIC Interpretation 10: Interim Financial Reporting and Impairment (effective from 16/10/2023)
 3. IFRIC Interpretation 12: Service Concession Arrangements (effective from 16/10/2023)
 4. IFRIC Interpretation 14: IAS 19 — The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (effective from 16/10/2023)
 5. IFRIC Interpretation 16: Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (effective from 16/10/2023)
 6. IFRIC Interpretation 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners (effective from 16/10/2023)
 7. IFRIC Interpretation 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (effective from 16/10/2023)
 8. IFRIC Interpretation 2: Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments (effective from 16/10/2023)
 9. IFRIC Interpretation 20: Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (effective from 16/10/2023)
 10. IFRIC Interpretation 21: Levies (effective from 16/10/2023)
 11. IFRIC Interpretation 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (effective from 16/10/2023)
 12. IFRIC Interpretation 23: Uncertainty over Income Tax Treatments (effective from 16/10/2023)
 13. IFRIC Interpretation 5: Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds (effective from 16/10/2023)
 14. IFRIC Interpretation 6: Liabilities arising from Participating in a Specific Market — Waste Electrical and Electronic Equipment (effective from 16/10/2023)
 15. IFRIC Interpretation 7: Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (effective from 16/10/2023)
 16. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 17. International accounting standard (IAS) 2 Inventories (effective from 16/10/2023)
 18. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows (effective from 16/10/2023)
 19. International accounting standard (IAS) 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (effective from 16/10/2023)
 20. International accounting standard (IAS) 10 Events after the Reporting Period (effective from 16/10/2023)
 21. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 22. International accounting standard (IAS) 16 Property, plant and equipment (effective from 16/10/2023)
 23. International accounting standard (IAS) 19 Employee Benefits (effective from 16/10/2023)
 24. International accounting standard (IAS) 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (effective from 16/10/2023)
 25. International accounting standard (IAS) 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (effective from 16/10/2023)
 26. International accounting standard (IAS) 23 Borrowing Costs (effective from 16/10/2023)
 27. International accounting standard (IAS) 24 Related party disclosures (effective from 16/10/2023)
 28. International accounting standard (IAS) 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (effective from 16/10/2023)
 29. International Accounting Standard (IAS) 27 Separate Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 30. International Accounting Standard (IAS) 28 Investments in Associates and Joint Ventures (effective from 16/10/2023)
 31. International accounting standard (IAS) 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (effective from 16/10/2023)
 32. International accounting standard (IAS) 32 Financial Instruments: Presentation (effective from 16/10/2023)
 33. International accounting standard (IAS) 33 Earnings per Share (effective from 16/10/2023)
 34. International accounting standard (IAS) 34 Interim Financial Reporting (effective from 16/10/2023)
 35. International accounting standard (IAS) 36 Impairment of Assets (effective from 16/10/2023)
 36. International accounting standard (IAS) 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (effective from 16/10/2023)
 37. International accounting standard (IAS) 38 Intangible Assets (effective from 16/10/2023)
 38. International accounting standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (effective from 16/10/2023)
 39. International accounting standard (IAS) 40 Investment Property (effective from 16/10/2023)
 40. International accounting standard (IAS) 41 Agriculture (effective from 16/10/2023)
 41. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (effective from 16/10/2023)
 42. International financial reporting standard (IFRS) 2 Share-based payment (effective from 16/10/2023)
 43. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations (effective from 16/10/2023)
 44. International financial reporting standard (IFRS) 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations(effective from 16/10/2023)
 45. International financial reporting standard (IFRS) 6 Exploration for and evaluation of mineral resources (effective from 16/10/2023)
 46. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosures (effective from 16/10/2023)
 47. International financial reporting standard (IFRS) 8 Operating segments (effective from 16/10/2023)
 48. International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments (effective from 16/10/2023)
 49. International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Consolidated Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 50. International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Joint Arrangements (effective from 16/10/2023)
 51. International Financial Reporting Standard (IFRS) 12 Disclosure of Interests in Other Entities (effective from 16/10/2023)
 52. International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Fair Value Measurement (effective from 16/10/2023)
 53. International financial reporting standard (IFRS) 15 Revenue from contracts with customers (effective from 16/10/2023)
 54. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 55. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts (effective from 16/10/2023)
 56. SIC Interpretation 10: Government Assistance — No Specific Relation to Operating Activities (effective from 16/10/2023)
 57. SIC Interpretation 25: Income Taxes — Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders (effective from 16/10/2023)
 58. SIC Interpretation 29: Service Concession Arrangements: Disclosures (effective from 16/10/2023)
 59. SIC Interpretation 32: Intangible Assets — Web Site Costs (effective from 16/10/2023)
 60. SIC Interpretation 7: Introduction of the Euro (effective from 16/10/2023)
 61. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 62. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)
 2. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики
 3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Организация на работното време — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на платен годишен отпуск — Пренасяне на правото на платен годишен отпуск в случай на продължително заболяване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Икономическа и парична политика – Пруденциални изисквания за кредитните институции – Отпускане на парични заеми без разрешение – Правила за достъпа до осъществяване на дейност за кредитни институции и инвестиционни посредници както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила – Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договор за потребителски кредит – Значителна неравнопоставеност – Нелихвени разходи по кредита – Установителен иск – Правен интерес – Констатация за неравноправност на дадена клауза; Клауза за предсрочна изискуемост – Пропорционалност с оглед на допуснатото от потребителя неизпълнение на договорни задължения — Договор, обезпечен с недвижим имот — Извънсъдебна продажба на жилището на потребителя
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните – членки на ЕС за периода 2019 – 2022 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 3. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец октомври 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения, в сила от 16.10.2023 г.; Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Определяне на „пазарната стойност“ – Държавна помощ, отпусната на предприятия – Понятие „предприятие“ 2. Злоупотреба с господстващо положение – Вътрешен пазар на природен газ – Задължение за обществена доставка – Единно продължено нарушение

 Данъчна политика

 1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика
 2. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Подобни хранителни продукти, приготвени от една и съща основна съставка — Прилагане на различни намалени ставки на ДДС — Стоки, които имат същите свойства и обективни характеристики — Стоки, придружени или не от услуги по приготвяне и предлагане от доставчика
 3. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки – Данък добавена стойност – Облагаеми сделки – Безвъзмездна доставка на стоки – Безплатно предоставяне на таблет или смартфон в замяна на сключването на нов абонамент за списание – Удръжки, направени за нуждите на предприятието с цел предоставяне на подаръци с малка стойност – Понятия „една-единствена доставка“ и „възмездна доставка на стоки“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. КРМСФО Разяснение 20 Разходи за откривни работи в производствената фаза на открита мина (в сила от 16.10.2023 г.)
 3. КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения (в сила от 16.10.2023 г.)
 4. КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка (в сила от 16.10.2023 г.)
 5. КРМСФО Разяснение 12: Споразумения за концесия за услуги (в сила от 16.10.2023 г.)
 6. КРМСФО Разяснение 14: МСС 19 – Ограничението на актив по план с дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие (в сила от 16.10.2023 г.)
 7. КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в предприятие в чужбина (в сила от 16.10.2023 г.)
 8. КРМСФО Разяснение 17: Разпределения на непарични активи към собствениците (в сила от 16.10.2023 г.)
 9. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (в сила от 16.10.2023 г.)
 10. КРМСФО Разяснение 2:  Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 11. КРМСФО Разяснение 21: Налози (в сила от 16.10.2023 г.)
 12. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение (в сила от 16.10.2023 г.)
 13. КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране на дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 14. КРМСФО Разяснение 5: Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация, възстановяване и рехабилитация на околната среда (в сила от 16.10.2023 г.)
 15. КРМСФО Разяснение 6: Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар — отпадъци от електрическо и електронно оборудване (в сила от 16.10.2023 г.)
 16. КРМСФО Разяснение 7: Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 17. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 18. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции (в сила от 16.10.2023 г.)
 19. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (в сила от 16.10.2023 г.)
 20. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности (в сила от 16.10.2023 г.)
 21. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 6 Проучване и оценяване на минерални ресурси (в сила от 16.10.2023 г.)
 22. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 23. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Оперативни сегменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 24. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 25. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 26. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 11 Съвместни предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 27. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 28. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива стойност (в сила от 16.10.2023 г.)
 29. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 16.10.2023 г.)
 30. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг (в сила от 16.10.2023 г.)
 31. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори (в сила от 16.10.2023 г.)
 32. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 33. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси (в сила от 16.10.2023 г.)
 34. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци (в сила от 16.10.2023 г.)
 35. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила от 16.10.2023 г.)
 36. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период (в сила от 16.10.2023 г.)
 37. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 38. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила от 16.10.2023 г.)
 39. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 40. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ (в сила от 16.10.2023 г.)
 41. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове (в сила от 16.10.2023 г.)
 42. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми (в сила от 16.10.2023 г.)
 43. Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 44. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на плановете за пенсионно осигуряване (в сила от 16.10.2023 г.)
 45. Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 46. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 47. Международен счетоводен стандарт (МСС) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 48. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне (в сила от 16.10.2023 г.)
 49. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция (в сила от 16.10.2023 г.)
 50. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 51. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 52. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 53. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 54. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 55. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти (в сила от 16.10.2023 г.)
 56. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие (в сила от 16.10.2023 г.)
 57. ПКР Разяснение 10: Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност (в сила от 16.10.2023 г.)
 58. ПКР Разяснение 25: Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на предприятието или неговите акционери (в сила от 16.10.2023 г.)
 59. ПКР Разяснение 29: Споразумения за концесия за услуги: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 60. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи – разходи за интернет страници (в сила от 16.10.2023 г.)
 61. ПКР Разяснение 7: Въвеждане на еврото (в сила от 16.10.2023 г.)
 62. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 63. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията от 13 август 2023 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 64. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения (в сила от 16.10.2023 г.)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Действия на Комисията на Европейската общност при неизпълнение на задължения от страна-членка на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Помощи, предоставяни от държавите членки — Възстановяване на неправомерна помощ — Замени на горски земи — Определяне на „пазарната стойност“ — Държавна помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост — Понятие „предприятие“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – 1. Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза; 2. Злоупотреба с господстващо положениеРешение, с което се установява нарушение на член 102 ДФЕСИзключение поради действията на държавата; 3. Потенциална конкуренция – Ограничение на конкуренцията с оглед на целта или с оглед на резултата; 4. Пруденциален надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници – Предприятие, чиято дейност е да придобива дялови участия – Понятие “финансова институция“
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Договорни права и задължения — Предсрочно погасяване — Намаляване на общите разходи по кредита за потребителя — Загуба на екземпляр от договора — Право да се получи дубликат на договора от кредитора — Прехвърляне на вземания за сумите, които банката дължи вследствие на предсрочното погасяване
 4. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите – Договор от разстояние – Изисквания за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект – Абонамент на потребител в платформа за обучение – Автоматично удължаване на договор – Право на отказ от договор
 5. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос в Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Национално законодателство, което предвижда автоматично обезщетяване на някои участници в движението по пътищата, пострадали при пътнотранспортни произшествия – Велосипед, оборудван с електрически двигател, осигуряващ помощ при въртене на педалите, с функция за ускоряване, която може да се активира само след използване на мускулна сила – Понятие „превозно средство“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд:

1. Кумулативно налагане на санкции и принципи на пропорционалност и ne bis in idem; 2. Продажба на загуба от вносителя. Съдебен контрол на решението, с което се определя митническото задължение

Принцип на неутралност на ДДС — Принцип на ефективност — Пряк иск срещу администрацията;  Разваляне на предварителен договор – Понятие „договор за предоставяне на услуги“. Освобождаване от данък по отношение на загуби, които са възникнали при прилагане на режим на отложено плащане.

 Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика – Свободно движение на стоки — Акцизи — Неправомерно извеждане от режима на отложено плащане — Противоправно деяние, за което може да се търси отговорност изключително от трето лице — Подправяне на придружаващия административен документ — Освобождаване от данък по отношение на загуби, които са възникнали при прилагане на режим на отложено плащане — Случайно събитие или непреодолима сила — Отговорност на лицензирания складодържател — Понятие „загуба“
 2. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 3. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Акцизи — Режим на данъчен склад — Условия за издаване на разрешение за откриване и управление на данъчен склад от лицензиран складодържател — Неспазване на тези условия — Окончателно отнемане на одобрението, което се прилага кумулативно с налагането на имуществена санкция — Хартата на основните права на Европейския съюз — Принципи на пропорционалност и ne bis in idem
 4. Прилагане на режима на вътреобщностни доставки на стоки в случаите, когато транспортирането на стоките се осъществява между страни-членки на ЕС и доставката е между лица, регистрирани за целите на ЗДДС в две страни-членки – Обща система на данъка върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Сделки за автомобилни превози, пряко свързани с вноса на стоки – Режим на доказване – Свободно предоставяне на услуги – Възстановяване на ДДС, извършено от чуждестранно лице – Облагане на платеното възнаграждение с данък върху доходите на чуждестранни лица – Удържане на данък при източника от местно лице – Понятие „услуга“
 5. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Принцип на неутралност на ДДС — Принцип на ефективност — Твърде висока ставка на ДДС, съдържаща се във фактурата за покупка — Възстановяване на надвзети суми — Пряк иск срещу администрацията — Последици от риска от двойно възстановяване на един и същ ДДС

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Договори за разпределено във времето ползване на недвижими имоти — Съдебен иск за обявяване на тези договори за недействителни – Граждани на Обединеното кралство – Избор на приложимо право – Свобода на избор – Приложимо право при липса на избор – Потребителски договори
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
 3. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Доклад относно върховенството на закона за 2021 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в България
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Принцип ne bis in idem — Санкция, наложена за нелоялни търговски практики – Наказателноправен характер на санкцията — Наказателна санкция, която е наложена в държава членка след определянето на санкция за нелоялни търговски практики в друга държава членка, но влиза в сила преди последно посочената санкция – Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия — Координиране на производствата и санкциите
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Прехвърляне на земеделското стопанство на нов бенефициер – Последващо преустановяване от този бенефициер на селскостопанската му дейност – „Случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства“ – Задължение за частично или пълно възстановяване на получената помощ – Принцип на пропорционалност

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос в Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Определяне на митническата стойност — Митническа стойност на плодове и зеленчуци, за които се прилага входна цена – Декларирана договорна стойност, по-висока от стандартната стойност при внос – Освобождаване на продуктите при условия, потвърждаващи достоверността на договорната стойност – Продажба на загуба от вносителя — Връзка между вносителя и износителя – Съдебен контрол на решението, с което се определя митническото задължение
 2. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Разваляне на предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг — Понятие за „договор за предоставяне на услуги“
 3. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец август 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Защита на финансовите интереси на Европейския съюз при измама с ДДС — Давност за наказателно преследване — Принцип на предимство на правото на Съюза; Данък върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“; Правомощия на одиторите с правораздавателни функции — Принципи на ефективност и равностойност; Платежни услуги и платежни системи

 Данъчна политика

 1. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Община, която събира курортна такса за предоставянето на балнеолечебни съоръжения, свободно достъпни за всички — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“
 2. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Специални режими за произведения на изкуството – Режим за облагане на маржа на печалбата – Данъчнозадължени дилъри – Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им – Вътреобщностни сделки – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Понятия „продажна цена“ и „покупна цена“
 3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Обществен надзор в държавите-членки – Задължение на държавите членки да установят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Икономическа политика — Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз — Изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите членки — Национална правна уредба, която ограничава правомощията на одиторите с правораздавателни функции — Принципи на ефективност и равностойност — Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятия „независими органи“ и „бюджетна рамка“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Погасителна давност съгласно европейското законодателство и ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Задължение да се предвидят наказателни санкции — Тежка измама с ДДС — Давност за наказателно преследване — Решение на конституционен съд, с което се обезсилва национална разпоредба, която определя основанията за прекъсване на тази давност — Системен риск от безнаказаност — Защита на основните правa — Принцип за законоустановеност на престъплението и наказанието — Изисквания за предвидимост и точност на наказателния закон — Принцип за прилагане с обратна сила на по-благоприятния наказателен закон (lex mitior) — Принцип на правната сигурност — Задължение за съдилищата на държавите членки да оставят без приложение решенията на конституционния и/или върховния съд на държавата членка в случай на несъответствие с правото на Съюза — Дисциплинарна отговорност на съдиите при несъобразяване с такива решения — Принцип на предимство на правото на Съюза
 2. Становище на Европейската централна банка от 14 юли 2023 година относно платежни услуги и платежни системи (CON/2023/21)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика

Справочник

 1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2023 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 3. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]