Архив на ‘Избрано от Евро Финанси’

АПИС ФИНАНСИ И ЕВРОФИНАНСИ

 ДАНЪЧНИ, СЧЕТОВОДНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ – „Нови данъчни и осигурителни казуси“ – прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване с ежемесечна актуализация. Противоречие на националните норми спрямо законодателството на ЕС и съдебната практика на Европейския съд и произтичащите от това задължения на фирмите и органите по приходите.

            Специализираната компютърна информационна система “АПИС – ФИНАНСИ ” е неоценим помощник за финансисти, мениджъри, счетоводители, одитори, юристи и други специалисти, и е без аналог на пазара. Продуктът обхваща всички сфери на икономиката и финансите и обединява цялата необходима информация, придружена с компетентни трактовки и разработки на изтъкнати специалисти.

“АПИС – ФИНАНСИ” съдържа актуалните национални и международни счетоводни стандарти. одитни стандарти, финансова практика на ВАС при прилагането на данъчното законодателство, коментари и анализи в областта на финансите, социалното и здравното осигуряване, счетоводството, данъците, статистиката, банковото дело, търговските сделки, икономическия анализ и моделиране. Формуляри и бланки за изчисляване на лихви, стойност на парите във времето и суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • пълно тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • актуални международни счетоводни и одитни методологии и отчети;
 • Автоматизирано изчисляване на:
 • 1. Лихви – Законна лихва в левове, евро и др. Стойност на парите във времето;
 • 2 . Суми, свързани с данъчно облагане, осигуряване, труд и работна заплата, както и други текущи счетоводни разходи и нормативи. Валутни курсове;
 • максимално придържане на всяка разработка към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база и прецизни изчислителни модули;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;
 • хипервръзки между отделните разработки, регламентиращите ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращите ги таблици и схеми, справочните данни и изчислителните системи

Интегрираната система АПИС ЕВРО ФИНАНСИ съдържа:

 • икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност;
 • областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
 • европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд
 • икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз;
 • коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите на страните-членки на ЕС;
 • провеждане на данъчната политика в Европейския съюз;
 • международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия;
 • систематизирана съдебна практика в удобен табличен формат;
 • полезна справочна информация, формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ за продуктите АПИС Право, АПИС Финанси, АПИС и Евро Финанси

РЕШЕНИЕ НА СЪДА – 24 януари 2018 г. Обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно транспониране на Директива.

Правото на Съюза задължава държавите членки да поправят вредите, които са причинили на частноправните субекти поради липсата на транспониране на директивата, доколкото са изпълнени три условия… Дори когато не са налице специални национални разпоредби за транспониране на дадена директива, националният съд трябва да тълкува националното право, доколкото е възможно, в светлината на текста и целите на съответната директива, за да се постигне предвиденият от нея резултат . . (C‑164/13, EU:C:2014:2455, т. 52).

вж. Евро Финанси – Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Ще Ви представим и „Нови данъчни и осигурителни казуси“: прилагането на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване (с ежемесечна актуализация).

Ще научите актуалните новости в практиката на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика и в европейската съдебна практика по данъчни дела от България относно практическото приложение на норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите.

За да получите безплатен достъп до продуктите, е необходимо да се регистрирате, като посетите: http://euroapis.eu/freeregistrations/ или да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 988 35 41, 980 48 27.

Можете също да позвъните на представителя на АПИС за Вашия регион, чийто телефон ще намерите тук: http://apis.bg/bg/about-us/dealers.html.

Новости в Апис Финанси и Евро финанси (ноември 2017 г.)

    Основни теми – Новия Закон за счетоводството и прилагането на Международните счетоводни стандарти през 2017 г.
Годишен финансов отчет по новия Закон за счетоводството. Финансова отчетност по Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност за 2017 г.

Решения на Европейският съд по три дела за прилагането на данъчните закони в България в съответствие с изискванията Европейското законодателство.

Апис-Финанси – Общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет
Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат
Събиране на публичните вземания
Д
авностен срок за възстановяване на обезщетение

 Евро финанси – обща система на данъка върху добавената стойност практика по 3 дела по преюдициално запитване от български съд
Прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – защита на кредиторите

Международни счетоводни стандарти – 25 променени стандарта и разяснения.

АПИС ЕВРОПА“ АД Ви кани да вземете участие в национален семинар на тема „Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството“

Семинарът ще се проведе на 07.12.2017 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7. Участието в него не се заплаща, достатъчна е предварителна регистрация.

АПИС разработи и СПЕЦИАЛНИ пакетни предложения с ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ цени, включващи продуктите, които съществено улесняват счетоводители, одитори и финансисти в изпълнението на ежедневните им задачи.  Предлагаме на своите клиенти специални оферти за три абонаментни пакета :

 АПИС СТАРТ (Апис Право + Апис Финанси) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 474.60 лв/без ДДС/

АПИС ЕКСПЕРТ (Апис Право + Апис Финанси + Апис Еврофинанси) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 669.20 лв. /без ДДС/

АПИС ПРОФЕСИОНАЛИСТ (Апис Право + Апис Финанси + Апис Еврофинанси + TAX&FINANCIAL STANDARTS) – едногодишен абонамент за 5 едновременни потребители – 913.50 лв. /без ДДС/

 Всеки потребител може да избере онзи пакет, който по негова преценка отговаря в най-голяма степен на потребностите му.

 В пакетите е включена и новата услуга LINK DETECTOR – разширение-добавка за интернет браузърите и Microsoft Word, която АПИС предоставя БЕЗПЛАТНО за улеснение на всички, които ползват правна информация в Интернет пространството. Разширението е в помощ не само на юристи и икономисти, а и на всеки, който чете в Интернет.

 

Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството

Съвместно със съюзите на счетоводителите и на юристите в България, фирма АПИС ЕВРОПА организира на 7.12.2017 г. национален семинар на тема “ Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството“. Семинарът ще се проведе от 12.30 ч. в Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Програмата предвижда разглеждането на актуални теми, като прилагане за първи път на новия Закон за счетоводството при изготвяне на годишните финансови отчети за 2017 г., промени в счетоводното законодателство за 2018 г. –  нови Международни стандарти за финансова отчетност (лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – регистриран одитор), запознаване със системата Link Detector за финансисти и презентация на финансовите системи на АПИС.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да задавате на адрес: seminar@apis.bg.

Семинарът е безплатен. Ако желаете да участвате в него, е достатъчно да се запишете,

като се обадите на един от следните телефони:

за клиенти – 02/988 35 41, 980 48 27

за други участници – 02/970 89 45

 

 

ЕК предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

Европейската комисия  предложи днес Европейският банков орган (ЕБО) да разработи единен наръчник за надзор, за да се запази целостта на единния пазар и да се осигури съгласуваност в банковия надзор за всички 27 държави — членки на ЕС.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Правото на данъчен кредит и европейското законодателство

Правото на данъчен кредит е същностен елемент от системата на ДДС и има абсолютен характер. То е основополагащо за системата на ДДС и е неразделна част от нея.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив