Нова Европейска финансова практика – юли 2019 г.

Нови решения

дело С-242/18 от 3 юли 2019 година

Данъчна основа — Намаляване — Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски — Ревизионен акт — Възмездна доставка на стоки — Плащане на „обезщетение“ за развалянето на договора до изтичането на срока му — Компетентност на Съда.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Корекция на данъчната основа по ДДС за периода от развалянето на договора до изтичането на предвидения в него срок, тъй като, от една страна, не е установено, че преди края на срока на договора лизинговата вещ е върната на лизингодателя, а от друга страна, че задълженията на лизингополучателя са окончателно изпълнени, като се има предвид уговорката в този договор, която предвижда обезщетение за лизингодателя в случай на разваляне поради виновно неизпълнение. Неплащане, което може да попадне под дерогацията от задължението за намаляване на данъчната основа по данъка върху добавената стойност.

Спор между УЛ и директора на „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ по повод отказа на последния да допусне коригиране на размера на платения данък върху добавената стойност във връзка с неплатени месечни вноски по договор за финансов лизинг.

дело С-316/18 от 3 юли 2019 година

Данък върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Разходи за управление на фонд от дотации, който осъществява инвестиции с цел да покрие разходите за всички извършени доставки от данъчнозадълженото лице — Общи разходи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на ДДС, който е платен и свързан с разходите за влагането на дарения и дотации във фонд с цел да се получат ресурси, предназначени за покриване на разходите за цялостната дейност на учебно заведение. Учебно заведение с нестопанска цел, което в допълнение към основната си дейност, състояща се в предоставяне на образователни услуги, които са освободени от ДДС, извършва и облагаеми сделки в рамките на изследователски дейности с търговска цел.

Спор по повод на отказа на данъчна и митническа администрация да признае на университет приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС), свързан с разходите, направени в рамките на инвестиционни дейности, които не попадат в обхвата на Директивата за ДДС, но приходите от които са използвани за покриване на разходи за цялостната дейност на този университет.

дело С-26/18 от 10 юли 2019 година

Вносни мита – ДДС при внос на стока – Възникване на митническо задължение при нарушения на митническото законодателство – Изискване за включване на стоката в икономическия оборот на Европейския съюз – Превоз на стоката в държава членка, различна от тази, в която е възникнало митническото задължение – Понятие за „внос“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническо задължение. Едновременно възникване на задължение за ДДС при внос и на митническо задължение, когато във връзка с облаганата сделка не са спазени определени изисквания, установени с митническото законодателство. Включване на въведена на територията на Съюза стока в икономическия оборот на Съюза само въз основа на факта, че в нарушение на митническото законодателство стоката не е поставена в никакъв режим.

Понятие за „внос“.

Спор по повод на задължение за заплащане на данък върху добавената стойност в Германия след възникването на вносно митническо задължение поради нарушения на митническото законодателство, извършени на територията на тази държава членка.

дело С-273/18 от 10 юли 2019 година

Право на приспадане на платения по получени доставки ДДС – Верига от доставки на стоки – Отказ поради съществуването на тази верига да се признае право на приспадане – Задължение на компетентния данъчен орган да установи наличието на злоупотреба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Oтказ да се признае право на приспадане на платения по получени доставки ДДС. Наличие на злоупотреба от страна на данъчнозадълженото лице или на другите участващи във веригата лица. Да се забранява приспадане на данъчен кредит, ако единственото съображение е това, че данъчнозадълженото лице съзнателно е участвало в сключването на привидни сделки, а не се посочва по какъв начин съответните сделки са нанесли вреди за държавния бюджет.

Спор между SKz и данъчна администрация(VID) по повод на отказа на последната да признае право на приспадане на данъка върху добавената стойност на стоките, които това дружество е придобило от дружеството KF, на основание че съответните придобивни сделки в действителност не са били извършени.

дело С-649/17 от 10 юли 2019 година

Защита на потребителите — Задължения за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект — Задължение на търговеца да посочи своя телефонен номер и номер на факс „ако съществува такъв“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Информация за средствата за комуникация, които позволяват на потребителя бързо да установи контакт с търговеца и да общува ефективно с него. Прилагане на задължението за прозрачност, според което търговецът следва да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин информация за средства за комуникация. Търговец, който предлага стоки или услуги онлайн и има телефонен номер, на разположение след няколко стъпки.

Спор относно предявен иск за преустановяване на практиките на A за показване на информацията, която позволява на потребителя да установи контакт с това дружество.

дело С-722/17 от 10 юли 2019 година

Съдебна компетентност по граждански и търговски дела – Изключителна компетентност – Спорове в областта на вещните права върху недвижим имот и в областта на изпълнението на съдебни решения – Производство за публична продан на недвижим имот – Иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан – Понятие за дела, „свързани с договор“ – Павлов иск“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела. Иск, с който кредитор оспорва разпределението на постъпленията от публична продан на недвижим имот, за да се установи, от една страна, че конкурентното вземане е погасено чрез прихващане и от друга страна, че учредяването на вещното обезпечение, гарантиращо изпълнението на последното вземане, е недействително. Компетентност на съдилищата на държавата членка, в която е разположен имотът или на съдилищата по мястото на принудителното изпълнение.

Понятие за дела, „свързани с договор“. Павлов иск.

Спор относно иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от публична продан на недвижими имот в Австрия.

дело С-716/17 от 11 юли 2019 година

Свободно движение на работници — Образуване на производство по опрощаване на задължения — Изискване за пребиваване — Правило за съдебна компетентност, предвидено в правната уредба на държава членка изискващо длъжникът да живее или пребивава в тази държава членка, за да се приложи мярка за опрощаване на задължения

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Ограничения на свободното движение на работници. Национална правна уредба, съгласно която за опрощаването на задължения трябва да е изпълнено изискване за пребиваване в съответната държава членка. Изискване за пребиваване, предвидено в национално правило за съдебна компетентност. Директен ефект в отношенията между частноправните субекти, така че частните кредитори трябва да търпят намаляване или пълна загуба на суми, които им се дължат от установил се в чужбина длъжник.

Производство, образувано по искане на A за опрощаване на задължения.

дело С-388/18 от 29 юли 2019 година

Данък върху добавената стойност — Специален режим за данъчнозадължените дилъри — Данъчнозадължен дилър, за когото е приложим режимът за облагане на маржа на печалбата — Годишен оборот, с оглед на който се определя приложимостта на специалния режим за малки предприятия — Марж на печалбата или получени суми

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчни въпроси. Aдминистративна практика, по силата на която оборотът, който служи за критерий при прилагане на специалния режим за малки предприятия по отношение на данъчнозадължено лице, подчинено на предвидения за данъчнозадължените дилъри специален режим за облагане на маржа на печалбата, се изчислява като се взема предвид само маржът на печалба.

Спор между данъчна служба А и B, който извършва дейност като дилър на употребявани автомобили, относно метода за изчисляване на годишния оборот на последния за целите на прилагането на предвидения в Директива 2006/112/ЕО специален режим за малки предприятия.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец юли 2019 г.

 ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд – Намаляване на данъчната основа – Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане – Ревизионен акт; Публична продан на недвижим имот – Иск, с който се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан – Понятие за дела, „свързани с договор“ – Павлов иск; Задължение на данъчният орган да установи наличието на злоупотреба

Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Определяне на митническата стойност на стоки – Лекарствени продукти – Вземане предвид на всички фактори, които могат да имат влияние върху икономическата стойност на съответния лекарствен продукт – Срок от 90 дни, в който внесените стоки трябва да бъдат продадени в Европейския съюз – Липса на вземане предвид на търговските отстъпки
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Условие за плаване в открито море – Освобождавания, свързани с международен транспорт – Доставка на самоиздигащи се платформи за морско сондиране – Понятия „плавателни съдове, предназначени за плаване в открито море“ и за „плаване „по море“
 3. Европейска практика по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица
 4. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Намаляване на данъчна основа – Договор за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски – Ревизионен акт – Възмездна доставка на стоки – Плащане на „обезщетение“ за развалянето на договора до изтичането на срока му – Компетентност на Съда (преюдициално запитване от български съд)
 5. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС
 6. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Разходи за управление на фонд от дотации, който осъществява инвестиции с цел да покрие разходите за всички извършени доставки от данъчнозадълженото лице – Общи разходи
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Случаи на освобождаване от ДДС – Медицински и парамедицински професии – Хиропрактика и остеопатия – Лекарствени продукти и медицински изделия – Намалена ставка — Предоставяне при интервенции или процедури с терапевтична цел – Стандартна ставка – Предоставяне при интервенции или процедури за естетични цели – Принцип на данъчен неутралитет Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза

Ще прелее ли търговската война във валутна?

Ще прелее ли търговската война във валутна?

След търговския конфликт идва и валутната война? Могъщата централна банки на САЩ – Управлението за федерален резерв (УФР) – и на Европа – Европейската централна банка (ЕЦБ) – се надпреварват в добронамереността си да подкрепят икономиките си с риск да влошат още повече отношенията между САЩ и Европа.

Президентът на ЕЦБ Марио Драги разтърси пазарите във вторник, заявявайки, че „ще бъдат необходими мерки за съживяване“, ако инфлацията в еврозоната остане слаба, отразявайки една вяла конюнктура, пише в свой, цитиран от БТА, анализ за AFP Антонио Родригес.

Президентът на УФР Джероум Пауел пък промени тона си, когато говори на пресконференцията, която бе очаквана с голямо внимание в сряда, споменавайки „значително нарасналата“ несигурност пред първата световна икономика. Освен това посочи, че има „повече аргументи“, за да бъде подкрепена икономиката. Пазарите веднага съзряха понижения на лихвите в близко време и това доведе до спад под 2% на доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ.

Иносказателните изявления на централните банки бяха допълнени от по-острия диалог между политическите ръководители от двете страни на Атлантика.

Доналд Тръмп обвини президента на ЕЦБ, че се опитва с думите си „да предизвика срив“ на европейската единна валута, а следователно да осигури „несправедливо предимство“ на предприемачите от еврозоната.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пък се притече на помощ на „Супер Марио“, както наричат Марио Драги заради решителните му изявления по време предишните кризи в еврозоната: „Толкова несправедливо е да бъдат нападани централните банки, когато става дума за тяхната независимост“, заяви той, имайки предвид изявленията именно в този смисъл на президента на САЩ.

Повече подробности по темата четете тук.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд – Иск за плащане на парични вноски – действителност на решения на органите на търговски дружества или други юридически лица или сдружения; Организация на работното време – задължение за въвеждане на система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време; Понятия „доставка на стоки“ и „отпускане и договаряне на кредит“

Данъчна политика

 1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане и европейската съдебна практика – Задължения на националните юрисдикции Съществуващи помощи и нови помощи Възстановяване на данък върху дивидентите Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка
 2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Момент на настъпване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС във връзка с извършването на строителни или строително-монтажни работи – Неиздаване или късно издаване на фактура за предоставена услуга
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Освобождавания в полза на други дейности – Карти за гориво – Понятия „доставка на стоки“ и „отпускане и договаряне на кредит“
 4. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област – Данъчнозадължено лице, осъществяващо едновременно икономически и неикономически дейности – Стоки и услуги, придобити за осъществяването както на облагаеми, така и на необлагаеми с ДДС сделки – Липса на критерии за разделяне в националната правна уредба – Принцип на законоустановеност на данъчното облагане
 5. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Правила за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Преклузивен срок за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване
 6. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг – Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка – Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи – Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката

Нова Европейска финансова практика – март 2019 г.

Нови решения

дело С-437/17 от 13 март 2019 година

Социално право — Свободно движение на работници — Забрана за дискриминация, основана на гражданство — Право на платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж на работника при работодателя — Зачитане само отчасти на предходен трудов стаж, придобит при други работодатели — Различие между схемите и законодателствата на държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принцип на свободното движение на работници.

Право на платен годишен отпуск.

Различно третиране на работниците в зависимост от техния трудов стаж при настоящия им работодател.

Национално законодателство, предвиждащо предоставяне на допълнителна седмица платен годишен отпуск на работниците с 25 години трудов стаж при един и същ работодател.

Спор във връзка с реда и условията за предоставяне на шеста седмица платен годишен отпуск.

дело С-647/17 от 13 март 2019 година

Данък върху добавената стойност – Доставка на услуги, състоящи се в предоставяне на достъп до образователни събития – Място на облагаемите сделки – Общо правило за определянето на мястото за данъчно привързване на доставките на услуги – Понятие „Услуги по отношение на достъп до събития“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Място на облагаемите сделки.

Услуги, предлагани на данъчнозадължени лица. Доставка на услуги по отношение на достъп до образователни събития. Семинар, провеждан в държава членка, в която не се намира седалището нито на доставчика, нито на участниците. Семинар, за който е необходимо предварително регистриране и плащане.

Понятие „Услуги по отношение на достъп до събития“.

Спор относно задължителни указания, издадени от Комисия по данъчно право, във връзка със събирането в Швеция на данъка върху добавената стойност върху предоставянето на семинари по счетоводство и мениджмънт с продължителност пет дни в друга държава членка на данъчнозадължени лица, чието седалище на стопанска дейност се намира в Швеция или имат там постоянен обект.

дело С-118/17 от 14 март 2019 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит в чуждестранна валута — Курсова разлика — Заместване на клауза, обявена за неравноправна, със законова разпоредба — Запазване на договора след премахването на неравноправната клауза — Национална система за еднакво тълкуване на правото

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Искане за обезсилване на договор за заем, основаващо се на неравноправния характер на клауза относно валутния риск, когато се установи, че тази клауза е неравноправна и договорът не може да съществува без тази клауза.

Неравноправни клаузи, обявени за нищожни.

Национално законодателство, отстраняващо причините за недействителността чрез изменение на съдържанието на разглежданите договори.

Възможност Върховният съд на съответната държава членка да приеме решения с цел уеднаквяването на съдебната практика.

Спор по повод на договорна клауза, за която се твърди, че е неравноправна, предвиждаща че приложимият обменен курс при деблокиране на кредит в чужда валута се основава на курс „купува“ на банката, докато приложимият обменен курс при връщане на кредита се основава на курс „продава“.

дело С-449/17 от 14 март 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Курсове за управление на моторно превозно средство, провеждани от учебен център за придобиване на правоспособност за такова управление — Понятие „училищно или университетско образование“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данъчно облагане на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно.

Понятия за училищно или университетско образование, за организации, определени за такива със сроден предмет на дейност, и за частни уроци, давани от преподавателски кадри.

Включване в тези понятия на курсовете за придобиване на свидетелства за управление.

Спор между A и Данъчна служба по повод отказа на последната да освободи от данък върху добавената стойност услугите, свързани с обучение за управление на моторно превозно средство.

дело С-695/17 от 14 март 2019 година

Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки – Принудително събиране от органите на запитаната държава членка на вземания на запитващата държава членка – Производство по иск за връщане на тези вземания в масата на несъстоятелността на дружество, установено в запитаната държава членка – Ответник в това производство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство за връщане в масата на несъстоятелността на установено в запитаната държава членка дружество на вземания, събрани по искане на запитващата държава членка, когато производството е въз основа на оспорване на изпълнителни мерки. Процедура по принудително събиране на вземания. Спорове във връзка с изпълнителни мерки, предприети в запитаната държава членка.

Определяне на ответника.

Спор във връзка с иск на синдика в производството по несъстоятелност на дружество за връщане в масата на несъстоятелността на вземания, събрани от финландските органи по искане на естонските органи.

дело С-724/17 от 14 март 2019 година

Конкуренция – Поправяне на вредите, причинени от картел, забранен по силата на чл. 101 ДФЕС – Определяне на субектите, задължени да поправят вредите – Правоприемство на правни субекти – Критерий за икономическа приемственост – Понятие „Предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на конкурентното право от страна на частноправни субекти.

Гражданска отговорност. Иск за обезщетение за вреди. Обезщетение за вреди, причинени вследствие на поведение, противоречащо на правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Лица, които дължат обезщетение.

Принцип на икономическата приемственост.

Понятие „Предприятие“.

Спор във връзка с поправянето на вредите, произтичащи от картел на пазара.

дело С-245/18 от 21 март 2019 година

Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежно нареждане за кредитен превод — Неточно посочен от платеца уникален идентификатор — Изпълнение на платежната операция въз основа на уникалния идентификатор — Отговорност на доставчика на платежните услуги на получателя — Понятие „платежна трансакция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължения и ограничения на отговорността на доставчика на платежни услуги.

Tочно изпълнение на платежната операция в съответствие с платежното нареждане на ползвателя на платежни услуги.

Платежно нареждане в съответствие с посочения от ползвателя на платежни услуги уникален идентификатор, който не съответства на обозначеното от същия потребител име на получателя на плащането.

Понятие „платежна трансакция“.

Спор относно плащането на парична сума с погрешен получател вследствие на неточно посочен от платеца уникален идентификатор.

дело С-590/17 от 21 март 2019 година

Защита на потребителите – Финансиране на покупката на основно жилище – Жилищен заем, предоставен от работодател на негов служител и на съпруга на този служител, който е солидарен съдлъжник – Понятия „потребител“ и „продавач или доставчик“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителски договори, сключвани между продавач или доставчик и потребител.

Договор за заем, сключен между работодател и работник или служител и неговата съпруга за закупуването на жилище. Клауза за автоматично прекратяване на договора за заем в случай, че съответният служител престане да бъде член на персонала.

Понятия „потребител“ и „продавач или доставчик“.

Спор по повод на искане за плащане на неизплатените суми по жилищен заем, отпуснат от дружество.

дело С-70/17 от 26 март 2019 година

Защита на потребителите — Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Обявяване на частична неравноправност на клаузата — Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ — Заместване на неравноправната клауза с норма от националното право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори.

Случаи, в които договор за ипотечен кредит, сключен между продавач или доставчик и потребител, не може да се изпълни след премахването на неравноправна клауза, чието съдържание е заимствано от законодателна разпоредба, приложима при съгласие на страните по договора.

Правомощия на националния съд.

Субсидиарно прилагане на национална диспозитивна правна норма.

В дело C-70/17 спорът е по повод последиците от установяването на неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост, която се съдържа в клауза от договор за ипотечен кредит.

В дело C-179/17 спорът е по повод висящо пред запитващата юрисдикция искане за принудително изпълнение върху имота, ипотекиран като обезпечение за плащанията по отпуснат кредит.

Нова Европейска финансова практика – февруари 2019 г.

Нови решения

дело С-535/17 от 6 февруари 2019 година

Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Несъстоятелност на частен съдебен изпълнител — Иск, предявен от синдика, натоварен с извършване на действията по управлението и ликвидирането на масата на несъстоятелността — Понятие „Граждански и търговски дела“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Компетентност по граждански и търговски дела.

Производство по несъстоятелност.

Приложно поле – ratione temporis.

Иск за вреди, предявен от синдик срещу трето лице, действало противоправно срещу кредиторите.

Иск, чийто предмет е искане за обезщетение на основание деликтна или квазиделиктна отговорност, предявен от синдика в рамките на производство по несъстоятелност, а постъпленията от него, ако той бъде уважен, да се включват в масата на несъстоятелността.

Понятие „граждански и търговски дела“.

Спор във връзка с обстоятелството, че синдик е възстановил по сметка, открита във F (Белгия), в рамките на открити в Нидерландия производства по несъстоятелност, недължимо удържана сума от един от несъстоятелните длъжници.

дело С-434/17 от 13 февруари 2019 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Обща система на данъка върху добавената стойност – Приспадане на ДДС – Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на ДДС – Прилагане с обратно действие на мярка за дерогация – Принцип на правната сигурност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Условия за прилагане на дерогация по Директивата за ДДС.

Национална правна уредба, която предвижда прилагането на мярка за дерогация преди държавата членка, която е поискала посочената дерогация да е била уведомена за акта на Съюза, с който дерогацията се разрешава, при положение, от една страна, че в този акт на Съюза не се посочва кога той влиза в сила и от друга страна, че посочената държава членка е изразила желание дерогацията да се прилага с обратно действие.

Спор по повод на плащане на данък върху добавената стойност от данъчнозадължено лице, на което са предоставени услуги, подлежащи на облагане с ДДС.

дело С-531/17 от 14 февруари 2019 година

Освобождаване от ДДС при внос – Внос, последван от вътреобщностно прехвърляне – Последваща вътреобщностна доставка – Данъчно задължение на декларатора на ДДС при вноса (като представител на вносителя) – „Инфектиране“ при последващо намерение за извършване на измама – Данъчна измама – Отказ от освобождаване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данъка на вноса и на последваща вътреобщностна доставка.

Отказ да се признае освобождаване на вноса поради последваща измама с ДДС, извършена от купувача във връзка с внесените стоки.

Oсвобождаване от ДДС, прилагано за вноса на стоки от трети страни в държава членка, когато тези стоки впоследствие са прехвърлени в друга държава членка на лице, което след прехвърлянето е извършило измама с тези стоки.

Спор по повод освобождаване от данък върху добавената стойност на внос от Швейцария в Австрия на стоки с оглед на прехвърлянето им в България.

дело С-562/17 от 14 февруари 2019 година

Правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност — Принципи на равностойност и ефективност — Предприятие, което не е установено в Европейския съюз — Постановен по-рано и влязъл в сила отказ за възстановяване на ДДС — Грешен идентификационен номер по ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на ДДС, поискано от предприятие, което е установено извън територията на Европейския съюз, въпреки наличието на постановен по-рано от националния данъчен орган отказ за възстановяване поради неизпълнение от страна на същото предприятие на искане за информация относно данъчния идентификационен номер.

Държава членка, която ограничава във времето възможността за коригиране на погрешно съставени фактури за целите на упражняването на правото на възстановяване на ДДС. Държава членка, която ограничава във времето възможността за коригиране на погрешно съставени фактури за целите на упражняването на правото на възстановяване на ДДС.

Спор по повод на постановен частичен отказ за възстановяване на данък върху добавената стойност поради предхождащо този отказ влязло в сила решение.

дело С-630/17 от 14 февруари 2019 година

Свободно предоставяне на услуги – Национална правна уредба, която обявява за нищожни договорите за кредит с международен елемент, сключени с неоправомощен кредитор – Договор за кредит, сключен от физическо лице с оглед на предоставянето на услуги по туристическо настаняване – Изключителна компетентност по дела, които имат за предмет вещни права върху недвижим имот – Иск за обявяване на нищожността на договор за кредит и за заличаване от имотния регистър на вписано вещно обезпечение – Понятие „Потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на услуги.

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Договори за предоставяне на кредит, сключени преди присъединяването на Хърватия към Европейския съюз.

Закон на държава членка с обратно действие, предвиждащ нищожност на такива договори, когато съдържат международен елемент.

Иск, който „има за предмет вещни права върху недвижим имот“.

Понятие „Потребител“.

Спор, предмет на който е предявен иск за обявяване на нищожността на сключен договор за кредит и на нотариален акт за учредяването на ипотека, която гарантира възникналото с този договор вземане, както и за заличаването на това обезпечение от имотния регистър.

Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през януари 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Годишен финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти; Промени в МСФО и нови стандарти; Данък върху доходите – Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки – Определяне на подлежащата на приспадане на ДДС част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки
 3. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи. Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Данък върху придобиването на недвижими имоти и oсвобождаване от него – Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества. Понятие „Държавна помощ“
 5. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране
 6. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. преюдициално запитване от български съд) –Наказателно производство за престъпления във връзка с ДДС – Разрешение, издадено от некомпетентен съдебен орган за събиране на доказателства чрез телефонни подслушвания (вкл. и преюдициални запитвания от български съд)
 9. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика – Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристическия агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент; Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки

Нова Европейска финансова практика – януари 2019 г.

Нови решения

дело С-410/17 от 10 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност — Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възмездни сделки.

Oблагаема основа на доставка на услуги, за която е сключен договор за извършване на разрушителни работи.

Производство относно третирането за целите на ДДС на сделки, осъществени, от една страна, по договор за извършване на разрушителни работи, предвиждащ задължение за доставчика да извози отпадъците от разрушаването, които — доколкото съдържат метален скрап — съгласно този договор той може да препродаде, и от друга страна, по договор за покупка на стоки с цел демонтиране, включващ задължение за купувача да разруши или да демонтира, както и да извози тези стоки заедно със съответните отпадъци.

дело С-389/17 от 16 януари 2019 година

Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари – Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването на електронни пари – Издаване на електронни пари в полза на продавача по номинална стойност на получените средства – Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила, по които се изчислява собственият капитал на институциите за електронни пари.

Услуги предоставяни от институции за електронни пари в рамките на платежни трансакции, които представляват дейности, свързани с издаването на електронни пари.

Услуги за издаване или обратно изкупуване на електронни пари в рамките на една и съща платежна трансакция.

Понятия „издаване на електронни пари“ и „платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари“.

Производство, образувано по повод на решение, с което надзорният съвет на Литовската национална банка отправя към дружество предупреждение заради неправилно прилагане, по отношение на някои платежни трансакции, на методите за изчисляване на собствения капитал.

дело С-165/17 от 24 януари 2019 година

Данък върху добавената стойност – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки (стоки и услуги със смесено предназначение) – Определяне на подлежащата на приспадане част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки – Общи разходи на клона, използвани както за извършените от него сделки, така и за тези на централата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приспадане на данъка, платен за получена доставка.

Хипотеза, в която разходите на клона са направени както за извършване на неговите сделки в държавата, в която е регистриран, така и на сделките на централата, по-специално с оглед на понятията за общи разходи и за пропорционално приспадане.

Разходи на регистриран в една държава членка клон, предназначени единствено за облагаеми с ДДС сделки и за освободени от този данък сделки, извършени от намиращата се в друга държава членка централа, в които подлежащата на приспадане част се определя като дробна величина, в чийто знаменател се посочва оборотът без ДДС, реализиран само от тези сделки, а в числителя — облагаемите сделки, които биха породили право на приспадане и ако бяха извършени в държавата членка, в която е регистриран клонът.

Спор относно приспадането на данъка върху добавената стойност, платен от парижки клон на дружество, първо, във връзка с разходите, предназначени за сделките на централата в Обединеното кралство, и второ, във връзка с общите разходи, направени както за извършените от централата сделки, така и за тези на клона.

дело С-477/17 от 24 януари 2019 година

Социално осигуряване – Приложимо законодателство – Удостоверение A 1 – Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка – Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разширяване координацията на системите за социално осигуряване по отношение на граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на държава членка.

Право на движение и пребиваване на територията на Европейския съюз.

Граждани на трети страни които живеят и работят временно в различни държави членки за работодател, установен в една държава членка – приложимо по отношение на тях социалноосигурително законодателство.

Понятия „законно пребиваване“, „пребиваване“ и „престой“.

Спор във връзка с отказа на Управителен съвет на банката за социално осигуряване да издаде на граждани на трети страни, наети от предприятие, удостоверение на основание член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Нова Европейска финансова практика – ноември 2018 г.

Нови решения

дело С-569/16 от 06 ноември 2018 година

Право на платен годишен отпуск — Прекратяване на трудово правоотношение поради смърт на работника – Национална правна уредба, която не допуска изплащане на наследниците на работника на финансово обезщетение за неизползвания от работника платен годишен отпуск – Задължение за съответстващо тълкуване на националното право – Позоваване в рамките на спор между частноправни субекти

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Организация на работното време.

Прекратяване на трудово правоотношение поради смърт на работника.

Погасяване на правото на платен годишен отпуск. Право на финансово обезщетение на наследника на работник, починал, докато е бил в трудово правоотношение, за полагащия се на работника преди неговата смърт минимален годишен отпуск.

Задължение за съответстващо тълкуване на националното право.

Пряко позоваване на член 31, параграф 2 от Хартата на основните права в рамките на спор между частноправни субекти.

Задължение да се остави без приложение противоречаща национална правна уредба.

Два спора по повод отказ на бивши работодатели на починали работници да изплатят на съпругите им финансово обезщетение за платен годишен отпуск, неизползван от съпрузите им преди смъртта им.

дело С-619/16 от 06 ноември 2018 година

Организация на работното време – Право на платен годишен отпуск – Национална правна уредба, която предвижда загубата на неползвания годишен отпуск и на финансовото обезщетение за този отпуск, когато работникът не е подал молба за отпуск преди прекратяване на трудовото правоотношение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална политика.

Финансово обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношениe. Загуба на правото на такова обезщетение, когато работникът не подаде молба да ползва платен годишен отпуск и не докаже, че е било невъзможно да ползва такъв отпуск поради независещи от него причини.

Спор между служител и бившия му работодател по повод отказа на последния да изплати финансово обезщетение за неизползвания преди края на трудовото правоотношение между тях платен годишен отпуск.

дело С-495/17 от 08 ноември 2018 година

Случаи на освобождаване от данък върху добавената стойност — Сделки за автомобилни превози, пряко свързани с износа на стоки — Доставки, извършвани от посредници, участващи в такива сделки — Правила за доказване на износа на стоките — Митническа декларация —Карнет ТИР.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС освобождавания.

Данъчна практика на държава членка, според която условие за освобождаването от данък върху добавената стойност, съответно на транспортните услуги, пряко свързани с износ на стоки, и на доставките на услуги, извършвани от посредници, участващи в тези транспортни услуги, е представянето от данъчнозадълженото лице на митническата декларация за износ.

Доказателство, че стоките са изнесени извън територията на ЕС.

Система, установена от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки. Карнети ТИР.

Спор във връзка с отказа на данъчната администрация да освободи от данък върху добавената стойност редица сделки за превоз, реализирани за целите на износа на стоки за трети страни.

дело С-502/17 от 08 ноември 2018 година

Холдингово дружество – Приспадане на ДДС – Разходи за услуги, използвани във връзка с планирана продажба на дялове от капитала на дъщерно дружество – Проект за прехвърляне на акции на непряко дъщерно дружество – Неосъществено прехвърляне

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложно поле на ДДС.

Искане за приспадане на платени данък. Право на приспадане на платения ДДС върху разходите, направени в рамките на сделка по продажба на акции в непряко дъщерно дружество, на което посоченото дружество предоставя управленски услуги, подлежащи на облагане с ДДС, при положение че е предвидено да използва приходите от тази продажба за плащането на дълг.

Спор между C и Skatt (Министерство по данъчните въпроси) по повод на отказа на последното да признае право на приспадане на платения данък върху добавената стойност върху получените консултантски услуги от това дружество в рамките на неосъществен проект за продажба на акциите на непряко дъщерно дружество, на което то предоставя управленски и информационни услуги.

дело С-33/17 от 13 ноември 2018 година

Услуги в рамките на вътрешния пазар – Деклариране на работници – Внасяне на гаранция от получателя на услуги – Обезпечаване на глоба, която евентуално може да бъде наложена на доставчика на услуги – Спиране на плащанията – Командироване на работници за извършване на строителни работи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно предоставяне на услуги.

Съхраняване и превод на документи за трудово възнаграждение.

Национално законодателство, изискващо получател на услуги да внесе гаранция, за да обезпечи глоба, която може да бъде наложена на установен в друга държава членка доставчик на услуги.

Правна уредба на държава членка, съгласно която компетентните органи могат да разпоредят на възложител, установен в тази държава членка, да спре плащанията към своя съдоговорител, установен в друга държава членка, и дори да внесе гаранция в размер на дължимия остатък от цената на възложената работа, за да обезпечи плащането на евентуалната глоба. Понятие „трудово право“.

Спор относно плащането на сума в изпълнение на договор за извършване на строителни работи. Спор относно плащането на сума в изпълнение на договор за извършване на строителни работи.

дело С-215/17 от 14 ноември 2018 година

Право на достъп до информация от обществения сектор – Информация, която трябва да бъде оповестена от кредитните институции и инвестиционните посредници – Търговска информация, която се смята за търговска тайна или поверителна информация – Пруденциални изисквания

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Повторна употреба на информацията от обществения сектор.

Достъп до обществена информация по-широк от предоставяния съгласно единните правила за оповестяване на данни.

Кредитни институции, в които държавата има мажоритарен дял.

Национална правна уредба, която задължава банка, намирала се под доминиращото влияние на публичноправен субект, да оповестява информация за договорите за извършване на консултантски,и други интелектуални услуги, без да се допуска никакво изключение с оглед на запазване на търговската тайна.

Претегляне на обществения интерес от получаване на достъп до данните и интереса на банката от запазване на търговската тайна.

Спор относно решението на орган за защита на информацията, с което на банка се разпорежда да предостави информация на журналист.

дело С-296/17 от 14 ноември 2018 година

Съдебно сътрудничество по граждански дела — Производство по несъстоятелност — Международна компетентност — Отменителен иск — Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентността на съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност, да се произнесат по отменителен иск, основан на несъстоятелността и насочен срещу ответник със седалище или местоживеене в друга държава членка.

Правила за определяне на международната компетентност по отменителните искове, произтичащи пряко от производството по несъстоятелност.

Условия за защита на лицата, които са изпълнили задължение в полза на длъжника в несъстоятелност, ако това задължение е трябвало да бъде изпълнено в полза на синдика по производството, провеждащо се в друга държава членка.

Спор между W, дружество в несъстоятелност, и г н Ж във връзка с възстановяването от последния на парична сума, която му е била платена от банковата сметка на W без съгласието на временния синдик.

дело С-308/17 от 15 ноември 2018 година

Облигации, емитирани от държава членка — Участие на частния сектор в преструктурирането на публичния дълг на тази държава — Едностранно изменение с обратно действие на условията по заема — Клаузи за колективно действие — Иск срещу посочената държава, предявен от частни кредитори, които държат тези облигации като физически лица — Отговорност на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт — Понятие „граждански и търговски дела“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност по дела, свързани с договор.

Условия за записване на държавен облигационен заем.

Иск срещу държава членка, който е предявен от физическо лице, придобило емитирани от тази държава членка облигации, и с който се оспорва замяната на посочените облигации с облигации на по-ниска стойност — замяна, наложена на това физическо лице чрез закон, който е приет при извънредни обстоятелства от националния законодател и съгласно който тези условия са били едностранно и с обратно действие изменени с въвеждането на ККД (клауза за преструктуриране или „клауза за колективно действие“), която позволява на мнозинството държатели на съответните облигации да наложи тази замяна на малцинството.

Понятие „граждански и търговски дела“.

Спор относно искане за изпълнение на условията по облигационен заем, свързани с емитирани от тази държава членка облигации, респ. за изплащане на обезщетение за вреди поради неизпълнението на тези условия.

дело С-648/17 от 15 ноември 2018 година

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Произшествие с участието на два автомобила, паркирани в паркинг – Материална щета, причинена на превозно средство от пътник при отваряне на врата на съседно превозно средство – Понятие „използване на превозни средства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Застраховка гражданската отговорност, произтичаща не само от управлението на превозни средства, но и от друго използване на тези превозни средства, включително използване от лица, различни от водача.

Положение, при което пътник на паркирано на паркинг превозно средство при отваряне на вратата на това превозно средство удря и причинява щета на паркираното до него превозно средство.

Понятие „използване на превозни средства“.

Спор по повод възстановяване на застрахователно обезщетение, платено на един от клиентите на компания.

дело С-452/17 от 21 ноември 2018 година

Координиране на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители – Самостоятелно зает посредник, упражняващ дейността си от предприятието на принципала – Изпълнение на други задачи освен свързаните с договарянето на продажбата или покупката на стоки за принципала – Понятие „търговски представител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на хора. Свобода на установяване.

Самостоятелно заети търговски представители. Лица, чиито дейности като търговски представители се считат за вторични.

Самостоятелно зает посредник, който не търси и не се среща с клиенти или доставчици извън предприятието на принципала и който изпълнява други задачи освен свързаните с договарянето на продажбата или покупката на стоки за принципала.

Понятие „търговски представител“.

Спор относно плащането на обезщетения и комисиони вследствие на прекратяването на споразумението между две дружества.

дело С-648/16 от 21 ноември 2018 година

Право на приспадане на ДДС – Производство по установяване на задължения за данъци – Индуктивен метод за определяне на данъчната основа – Национален закон, предвиждащ изчисляване на ДДС въз основа на предполагаем оборот – Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Определяне на дължимия ДДС чрез индуктивни методи.

Подозрение за неплащане на данъци. Право на данъчната администрация, когато установи съществени несъответствия между декларираните и очакваните съгласно секторни проучвания приходи, да използва основан на тези секторни проучвания метод за определяне на размера на оборота на данъчнозадълженото лице и с оглед на това да издаде акт.

Право на защита. Стандарт на доказване.

Спор относно акт за установяване на задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-664/16 от 21 ноември 2018 година

Обща система на данък върху добавената стойност – Обхват на правото на приспадане – Липса на фактури – Използване на съдебна експертиза – Тежест на доказване на правото на приспадане – Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принцип на неутралитет на ДДС.

Право на приспадане на платения по получени доставки данък.

Данъчнозадължено лице, което не е в състояние да представи доказателство за платения върху получените доставки ДДС чрез представяне на фактури. Липса на фактури.

Право на приспадане на ДДС само въз основа на оценка, направена в експертиза, назначена от национална юрисдикция.

Спор по повод отричане на възможността на жалбоподателя в главното производство да упражни правото си на приспадане на ДДС за стоките и услугите, използвани за операциите му, тъй като не е бил в състояние да представи фактурите за тези стоки и услуги.

дело С-295/17 от 22 ноември 2018 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Възмездна доставка — Разграничение между необлагаеми обезщетения за вреди и облагаеми доставки на услуги срещу заплащане на „компенсация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС доставка на услуги.

Квалификация на сумата, предварително определена в договор за предоставяне на услуги, която клиент дължи при предсрочно прекратяване на договора.

Разграничаване от гледна точка на правото в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) на плащане за (облагаема и неосвободена) услуга от плащането за претърпяна финансова вреда (следователно необлагаема сделка).

Спор относно плащането на данъка върху добавената стойност и съответните компенсаторни лихви.

дело С-575/17 от 22 ноември 2018 година

Данък, удържан при източника, върху брутния размер на дивиденти с национален произход, изплатени на чуждестранни дружества — Отлагане на данъчното облагане на дивиденти, разпределяни на местно дружество, имащо отрицателен финансов резултат — Различно третиране — Балансирано разпределение на данъчните правомощия между държавите членки — Ефективност на събирането на данъка — Дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свободно движение на капитали.

Данъчно облагане при източника на брутния размер на дивидентите с произход в страната, изплатени на дружества — чуждестранни лица.

Различно облагане на дивидентите, изплатени на дружества — местни лица, основаващо се на нетния финансов резултат.

Облагане с данък при източника на брутния размер на дивидентите, изплатени от местно дружество на чуждестранни губещи дружества, докато дивидентите, изплатени на местно губещо дружество, подлежат на данъчно облагане по общия ред върху нетния им размер, но едва в по-късен момент, ако то отчете данъчна печалба.

Спор между S и Si, дружества по белгийското право, и министър на публичните дейности и финанси, Франция, по повод отказа на последния да им възстанови данък, удържан при източника по отношение на дивидентите, които са им били изплащани.

дело С-627/17 от 22 ноември 2018 година

Европейска процедура за искове с малък материален интерес — Презгранични дела — Дело в което страната, завела делото, и ответната страна са с местоживеене или обичайно пребиваване в същата държава членка, в която е сезираният съд или правораздавателен орган — Понятие „страни“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебни производства по искове с малък материален интерес по презгранични дела.

Участник в процедурата, който не е нито ищец (страна, завела делото), нито ответник (ответна страна), а се конституира в процедурата в подкрепа на ищеца (страната, завела делото) или на ответника (ответната страна) като „встъпила страна“.

Понятие „страни“.

Спор по повод събиране на вземане.

Нова Европейска финансова практика – октомври 2018 г.

Нови решения

дело С-105/17 от 04 октомври 2018 година

Защита на потребителите – Информация, която търговецът трябва да предостави преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние – Физическо лице, което публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба – Понятия „търговец“ и „търговски практики“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговците към потребителите.

Понятието „търговец“ и критериите, които националните юрисдикции трябва да вземат предвид при преценката на това понятие конкретно при онлайн продажбите.

Понятия „търговец“ и „търговски практики“.

Спор по повод на издадено наказателно постановление за налгане на административни наказания „глоба“, поради това, че във връзка с публикувани на интернет сайт обяви за продажба на стоки не е предоставена информация на потребителите.

дело С-191/17 от 04 октомври 2018 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Директна онлайн спестовна сметка, която позволява неограничен достъп до средствата, но изисква прехвърлянията да се извършват чрез референтна сметка – Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на негово имe – Понятие „платежна сметка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Платежни услуги, предоставяни в Общността.

Съпоставимост на таксите по платежни сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

Kонкретен вид банкова сметка, наречена директна онлайн спестовна сметка, при която клиентът има неограничен достъп до средствата по сметката, но всички прехвърляния на парични средства трябва да се извършват чрез друга сметка, наречена референтна сметка.

Понятие „платежна сметка“.

Спор относно законосъобразността на общите условия на договорите, предлагани от банка.

дело С-571/16 от 04 октомври 2018 година

Гарантиране на депозитите – Минимално ниво на защита на депозитите – Установяване на неналичността на депозит – Отговорност на държава членка за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Схеми за гарантиране на депозити.

Срокове за установяване на неналичност и за изплащане на депозити по съображение, че е необходимо кредитната институция да бъде поставена под специален надзор. Установяване, че депозитите в кредитна институция са неналични.

Решение на компетентните органи с предмет обявяване на неналичността.

Спор между физическо лице и БНБ относно вредите, които лицето твърди, че е претърпяло от забавеното, според него, изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в „ТБ“, които са станали неналични.

дело С-249/17 от 17 октомври 2018 година

Право на приспадане на ДДС, начислен върху извършени услуги — Разходи за доставката на консултантски услуги, направени с цел придобиването на акции в друго дружество — Намерение на дружеството приобретател да предоставя услуги по управление на дружеството, което се предвижда да бъде придобито — Непредоставяне на такива услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Икономическа дейност по смисъла на Директивата за ДДС.

Ограничение на правото да се приспада данъка относно холдинговите дружества.

Дружество, което възнамерява да придобие всички акции на друго дружество, за да извършва икономическа дейност, състояща се в предоставянето на последното на облагаеми с ДДС услуги по управление.

Разходи за услуги, получени във връзка с придобиването на всички дялове в предприятие.

Неуспешен опит за поглъщане на конкурент.

Понятие „Данъчнозадължено лице“.

Спор по повод на отказа на данъчна администрация да признае на R правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен за получени доставки на консултантски услуги, които R е ползвала в рамките на публично предложение за поглъщане („ППП“) на друго дружество.

дело С-153/17 от 18 октомври 2018 година

Метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от ДДС – Разделяне на лизинговите договори на две отделни сделки – Сделки по продажба на превозни средства на изплащане – Стоки и услуги, използвани за извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки – Подлежаща на приспадане част

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лизинг на превозни средства.

Право на приспадне на данъка върху добавената стойност платен за получени доставки на стоки и услуги, използвани за целите на извършвани доставки по лизингови договори от типа „hire purchase“.

Две отделни доставки, едната от които е облагаемата доставка на превозното средство, а другата е освободена доставка за отпускане на кредит.

Общи разходи за целите на ДДС.

Спор по въпроса за приложимия метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от данъка върху добавената стойност (ДДС), който дружество плаща по получаваните от него доставки в рамките на онази част от дейността му, която се състои по-конкретно в продажбата на автомобили на изплащане.

дело С-602/17 от 24 октомври 2018 година

Свободно движение на работници – Доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване – Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – Разпределяне на данъчна компетентност – Правомощие за данъчно облагане на държавата на пребиваване – Фактори на привръзка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Модел на данъчна спогодба относно дохода и имуществото, изработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Данъчен режим на държава членка, който произтича от данъчна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Обуславяне освобождаването на доходите на местно лице, които произхождат от друга държава членка и се отнасят до длъжност по трудово правоотношение, заемана в последната държава, от условието дейността, за която са платени тези доходи, да бъде ефективно упражнявана в посочената държава членка.

Спор между г-н S и белгийската данъчна администрация във връзка с решението на последната да обложи частта от възнагражденията с люксембургски източник по трудово правоотношение на г-н S и съответстваща на дните, през които г-н S е упражнявал ефективно своята трудова дейност извън люксембургската територия.

дело С-451/17 от 25 октомври 2018 година

Координация на системите за социална сигурност – Командировани работници – Приложимо законодателство – Удостоверение образец А1 – Наето лице, подчинено на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят – Условия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Социална сигурност.

Издаване на удостоверение образец А1.

Лице, спрямо което непосредствено преди да започне работа вече се е прилагало законодателството на държавата членка, въпреки че непосредствено преди да започне работа като наето лице, то не е имало качеството на осигурено лице съгласно законодателството на държава членка. Изискване наетото лице да е било подчинено на българското законодателство поне един месец преди командироването.

Спор относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за определяне на приложимото за работник законодателство.

дело С-528/17 от 25 октомври 2018 година

Освобождаване от ДДС при внос – Внос, последван от вътреобщностна доставка – Риск от данъчна измама – Добросъвестност на данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Задължение за полагане на дължима грижа от данъчнозадълженото лице вносител и доставчик – Последващ контрол на митническите декларации

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от заплащането на ДДС (внос по режим 42), тъй като стоките са предназначени за доставка в друга държава членка.

Данъчнозадължено лице вносител и доставчик ползвало освобождаване от ДДС при внос въз основа на разрешение, издадено след предварителна проверка от компетентните митнически органи с оглед на доказателствата, предоставени от това данъчнозадължено лице.

Възможност да се изиска последващо плащане на ДДС при внос, ако се установи, че вносителят е участвал в данъчна измама или не е положил дължимата грижа, за да предотврати такова участие.

Спор по повод съобщение за последваща данъчна проверка, свързано с облагането с данък върху добавената стойност за сделки за внос на банани от трети страни.