Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху измененията в НПК и ЗУТ

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който се създава фигурата на специален прокурор, разследващ главния прокурор или негов заместник.

Промените в НПК бяха подкрепени от 125 народни представители, 77 гласуваха „против“, трима се въздържаха.

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредби от Закона за устройство на територията.

Промените в ЗУТ бяха подкрепени от 122 народни представители, против гласуваха 57, един се въздържа.

Държавният глава оспорва разпоредбата, според която за промяна на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния министър.

(Информация на пресцентъра на НС)

Държавен вестник, брой 14 от 17.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 14 от 17.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 14 от 17.02.2021 г.)

В извънреден брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които влизат в сила от деня на обнародването с малки изключения.

През 2021 г. за осигурителен и трудов стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни, а не досегашните 60 дни. Прие се още, че обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации въз основа на акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19.

С преходните и заключителните разпоредби се изменят редица закони: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за хазарта, Закона за семейни помощи за деца и др.

Уеднаквяват се помощите за деца с увреждания. Досега законът предвиждаше различни суми за децата с уреждания в зависимост дали са настанени в биологични или семейства на осиновители, или са настанени в семейства на близки, роднини или приемни родители. Реши се играта кено да бъде част от държавния монопол. Прие се общините да разполагат с два месеца гратис кредитна ваканция, през които те няма да дължат вноски по безлихвените си кредити. Въвеждането на такса битови отпадъци се отлага с 1 година заради преброяването на населението. Фирмите, регистрирани през 2020 г., също ще могат да се възползват от безвъзмездните средства, отпуснати от държавата, като процент от оборота без ДДС. Прие се още, че през 2021 г. ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат прилагани и на лица, пребиваващи продължително в България.

Обнародвана е нова Наредба № 8121з-182 от 15 февруари 2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица, която влиза в сила от днес. Министерството на вътрешните работи (МВР) ще може да пази не само служители в администрацията „при наличието на конкретна застрашеност във връзка с упражняване на функциите им“, не само застрашени и защитени свидетели, но и премиер, президент и председател на Народното събрание.

При получаване на сигнал за заплаха прекият ръководител на застрашеното лице изготвя писмено уведомление до председателя на специална комисия в МВР, в което се посочват относимите факти и обстоятелства. Заплахата може да бъде възприета лично или идентифицирана от други лица или от органи на държавната и местната власт.

КС ще се произнесе по ретроактивността на абсолютната давност в ЗЗД

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за „отмяна“ на правилото, с което законодателят регламентира откога започва да тече новата 10-годишна абсолютна давност в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съобщава сайтът Лекс.бг. Определението за допускане до разглеждане на делото е било прието с 11 на 1 гласа от конституционните съдии.

Адвокатурата е атакувала в КС не самата давност, която беше въведена с нов чл. 112 ЗЗД и ще започне да се прилага от 2 юни 2021 г., а само разпоредбата, с която се урежда моментът, от който тя ще започне да тече за заварените случаи. Става дума за § 2 от Закона за задълженията и договорите, който гласи: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Според ВАдС законодателят е придал недопустимо обратно действие на института на абсолютната давност, „така щото 10-годишният срок на абсолютната давност да започва да тече не от деня на влизане в сила на допълнението, а от дата, предхождаща този ден, при което вземания, които са изискуеми днес, ще се окажат вече погасени по давност към минал момент или за погасяването им ще е достатъчен минимален срок“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 13 от 16.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пчеларството, касаещи регистрацията на пчелините, създаването на Съвет по пчеларството и още други изменения в Закона за водите.

Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите. Ролята на съвета ще бъде да подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора, като до момента тази функция е изпълнявал Националният браншови пчеларски съюз.

Изискванията към пчелините са: пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина. Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина. За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

 Изменен е Правилникът за издаване на българските лични документи в съответствие с изменението на Закона за българските лични документи, по силата на който е разписан механизъм за издаване на заместващи документи, за да се реализира правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно което в случаите на потвърждаване/налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България, в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.

Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от дирекция „Български документи за самоличност“ или областните дирекции на министерство на вътрешните работи (МВР) по седалище на съда, наложил съответната мярка, в срок до 8 работни часа от получаването по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за самоличност.

Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ.

Обнародвана е нова Наредба № Н-4 от 11 февруари 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги, която влиза в сила от днес.

Определя се съдържанието на регистрите, водени от Националната агенция за приходите и от Българския институт по метрология по Закона за хазарта, включващи регистри на организаторите на хазартни игри; издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри; лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване; решенията на изпълнителния директор на НАП; типовете и модификациите на игралното оборудване; джакпот системите; комуникационното оборудване, централната компютърна система, системите за онлайн залагания и игралния софтуер; устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Излъчиха десет претенденти за европейски делегирани прокурори

Излъчиха десет претенденти за европейски делегирани прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) излъчи десетимата претенденти за европейски делегирани прокурор от страна на България след четиридневен маратон от изслушания, обсъждания, представяния и събеседвания, съобщава сайтът Правен свят.

Трима от кандидатите, предпочетени от главния прокурор Иван Гешев, не са успели да съберат доверието на мнозинството в колегията. Това са Десислав Цанев – следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и Димитър Младенов от СГП.

Предложените към Европейската прокуратура кандидати за европейски делегирани прокурори са: Светлана Шопова-Колева, Вероника Трифонова, Бойко Калфин, Божидара Ганева-Димова, Бисерка Стоянова, Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова, Мая Ковачева, Христо Крачунов, Димитър Беличев. Трима от тях не са били подкрепени от главния прокурор Иван Гешев по време на гласуването, а именно – Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова и Мая Ковачева, но Колегията все пак ги е излъчила с голямо мнозинство.

Списък на одобрените претенденти ще бъде изпратен в Министерството на правосъдието, откъдето ще го обявят пред Колегията на европейските прокурори.

Повече подробности по темата четете тук.

Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 12 от 12.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Полезно в ДВ (бр. 12 от 12.02.2021 г.)

В новия 12-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за кредитните институции, които влизат в сила от днес и са насочени към въвеждане на нoвитe изиcĸвaния нa EC в oблacттa нa мepĸитe cpeщy изпиpaнe нa пapи.

Регламентират се и се paзшиpявaт нaдзopнитe пpaвoмoщия нa Европейската централна банка. С измененията се xapмoнизиpaт и oтгoвopнocтитe нa Българската народна банка (БНБ) във вpъзĸa c влизaнeтo нa cтpaнaтa ни в Бaнĸoвия cъюз. Въвeждa се peжим, пpи ĸoйтo пpи възниĸвaнe нa cъмнeниe, чe ce извъpшвa, билo e извъpшeнo или имa пoвишeн pиcĸ oт извъpшвaнe нa oпepaция пo изпиpaнe нa пapи или нa финaнcиpaнe нa тepopизъм, БHБ тpябвa дa пpepaзглeдa издaдeнитe oдoбpeния нa мeниджмънтa нa cъoтвeтнaтa тъpгoвcĸa бaнĸa. Toвa зacягa нe caмo члeнoвe нa нaдзopни и yпpaвитeлни cъвeти и изпълнитeлни диpeĸтopи, нo и нaчaлницитe нa вcичĸи ĸлючoви зa дeйнocттa нa бaнĸaтa диpeĸции и/или yпpaвлeния.

Сред новите правомощия на БНБ е и това да ocъщecтвявa нaдзop въpxy финaнcoвитe xoлдинги, в ĸoитo имa лицeнзиpaни в България бaнĸи. Според новите текстове БНБ може да налага допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации.

Промени има и в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и те също влизат в сила от днес. Измененията касаят националната правна рамка за преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, чрез които се изпълняват ангажиментите за въвеждане на изискванията на европейската директива в oблacттa нa мepĸитe cpeщy изпиpaнe нa пapи.

Промените са насочени основно към създаване на гаранции, че банките разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, така че по време на преструктурирането и непосредствено след него те да могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без да се излагат на риск публичните финанси и финансовата стабилност. С преходните и заключителните разпоредби се изменя и Законът за платежните услуги и платежните системи и по-конкретно се регламентират процесите, свързани със сетълмента на незабавни плащания в лева.

Обнародвана е нова Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Тя определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазени при изработване и изменение на подробните устройствени планове. На оценка по новия акт подлежат и инвестиционните проекти на строежите.

Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпност при извършване на техни основни обновявания, ремонти и преустройства. Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. ​Рампи, тактилни настилки и други необходими технически средства, осигуряващи достъп за хора с намалена подвижност, ще трябва бъдат осигурявани при спазване на подобрените изисквания за достъпност за всички обществени сгради и обекти, като например магазини, кафенета, ресторанти и други, дори ако не заемат цялата сграда.

В Наредбата са уточнени елементите на достъпната среда и това са пешеходните пространства и пешеходните пътеки, местата за паркиране, спирки на превозни средства, елементи за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели.

 

Адвокат иска прокуратурата да провери Висшия адвокатски съвет за неизгодна сделка

Столичният адвокат Кирил Д. Петров е поискал прокуратурата да провери договора, с който Висшият адвокатски съвет (ВАдС) се задължи още три години да плаща за една единствена правно-информационна система (ПИС) от бюджета на адвокатурата, без да даде право на избор на близо 14 000-те ѝ членове – съобщава правно-информационният сайт Lex.bg.

Той е изпратил сигнал до Софийската градска прокуратура, в който настоява да се установи дали председателката на ВАдС Ралица Негенцова е сключила неизгодна сделка – престъпление по чл. 220 от Наказателния кодекс. Адвокат Петров разказва, че от колеги от страницата на Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) е разбрал, че на 15 октомври 2020 г. Негенцова е сключила договор само с „Лакорда“ АД за „ползване на правно-информационна система за неизвестен брой потребители – адвокати, членове на адвокатски колегии от страната, за период от три години“. Той е установил, че сумата, която ВАдС се е задължил да плати на фирмата за три години, е над 800 000 лв. с ДДС.

Всъщност това е вторият договор на ВАдС с „Лакорда“. Още през 2017 г. съветът реши да плаща от бюджета на адвокатурата за най-малката правно-информационна система, която да бъде предоставена „безплатно“ на адвокатите. През 2020 г. ВАдС съобщи, че е сключен нов договор за още три години. Именно за него адвокат Петров настоява прокуратурата да извърши проверка и да установи дали е ощетена адвокатурата.

Повече подробности по темата четете тук.