Държавен вестник, брой 97 от 10.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 97 от 10.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Електронен регистър на нотариално заверените пълномощни ще заработи от 2021 г

Електронен регистър на нотариално заверените пълномощни ще заработи от 2021 г

Електронен регистър на нотариално заверените пълномощни ще заработи от 1 януари 2021 г. Това предвиждат промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации.

Срокът за подаване на становища е 8 януари 2020 г.

Изграждането на регистъра ще се финансира с европейски средства по линия на програмата „Добро управление“. Общият бюджет на проекта е малко под 600 хил. лева. Ще бъдат и назначени и трима нови служители в Министерството на правосъдието, както и ще бъдат заявени почти 140 хил. лева допълнителни средства за обезпечаването на системата.

“Към настоящия момент в България не съществува съвременна електронна система, в която да се регистрират нотариално заверени пълномощни и декларации и чрез която да е възможно информацията от тях да е видима и проверима. Поради липсата на съвременно средство за проверка в реално време на достоверността на предоставяните им упълномощаващи документи, държавните органи, гражданите и бизнесът рискуват да се изправят пред съществени проблеми, доверявайки се единствено на информацията от хартиения документ – лесно манипулируем при съвременните технологични средства”, посочва се в мотивите за поправките в нормативния акт от вносителя – Министерството на правосъдието.

Достъпът до електронния регистър на пълномощните ще бъде регламентиран допълнително с наредба на правосъдния министър. Тя трябва да бъде готова два месеца след влизането на поправките в сила. Това ще се случи вероятно около средата на 2020 г.

Електронната система не се предвижда да е публична. Достъп до информацията в нея ще имат само страните и правоимащите органи, посочват от правосъдното ведомство в мотивите си.

Повече подробности по темата четете тук.

Текст от закон е толкова неясен, че беше обявен за противоконституционен

Текст от закон се оказа толкова неясен, че Конституционният съд (КС) днес обяви, че нарушава принципа на правовата държава (пълния текст на решението виж тук). Става дума за чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) (пълния текст на разпоредбата виж в карето).

Разпоредбата беше приета в началото на лятото и е свързана с това как се обезщетяват собствениците на ниви и гори, когато имотите им се отчуждават за държавни нужди. Общото правило е в първата алинея на текста и предвижда, че в такива случаи като компенсация може да се дадат държавни гори и земи. Имаше и изключение, предвидено във втората алинея, че когато нивите, ливадите и горите, които се „вземат“ от частния собственик са малки (например под 3 дка за земеделски земи), обезщетението задължително е в пари, а не с друг имот. И така до юни 2019 г., когато в чл. 42а ЗДС беше приета новата ал. 3, която гласи: „Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо или юридическо лице, както и на имоти на едни и същи съсобственици, с обща площ над 50 дка“.

Тя беше атакувана в КС от президента Румен Радев с мотив, че въвежда неравно третиране на собствениците на отчуждени имоти. Според конституционните съдии обаче така разписаната разпоредба е толкова неясна, че дори не може да се прецени дали води до дискриминация

„Всяко изключение от приетите със законите общи правила трябва да бъде точно, ясно и недвусмислено формулирано“, подчертава КС в решението си. И пише, че приетото с чл. 42а, ал. 3 ЗДС изключение от изключението не отговаря на тези условия. Като в решението се заявява: Редакцията на разпоредбата е неясна до степен на неразбираемост, което поставя под съмнение възможността ù да регулира обществените отношения, за които се отнася.

Повече подробности по темата четете тук.

Съдът в Люксембург: Плащането за сградна инсталация и общи части не нарушава правото на ЕС

Законодателството в България, което задължава собствениците на апартаменти в сграда – етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участват в разходите за топлинна енергия за общите части и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставка на отопление и не използват парно в своето жилище, не нарушава правото на Европейския съюз. Това постанови съдът в Люксембург (пълния текст на решението виж тук).

Съдът на ЕС беше сезиран заради спорове между граждани от София и Пловдив с местните топлофикации. Двете дружества съдят потребителите, които отказват да платят начислените им сметки за топлинна енергия за сградната инсталация и общите части. Гражданите изтъкват, че макар в блока им да има парно въз основа на договор за доставка, сключен между етажната собственост и топлофикационното дружество, самите те не са давали индивидуално съгласие да получават централно отопление и не го използват в своя апартамент.

В решението си съдът в Люксембург разглежда съвместимостта с правото на ЕС на правната уредба в България в областта на топлоснабдяването и приема, че тя не нарушава изискванията на Директива 2011/83 за правата на потребителите и Директива 2005/29 за нелоялните търговски практики.

Съдът постановява и че Директиви 2006/323 и 2012/274 за енергийната ефективност допускат сметките за тази топлоенергия да се изготвят за всеки собственик на апартамент в сграда етажна собственост пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 96 от 6.12.2019 г.)

В новия 96-ти брой са обнародвани промени в редица данъчни закони, които влизат в сила от 1.01.2020 г. – Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност и др.

С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвеждат нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи/дейност от Република България към друга част на същото предприятие извън страната. Изменения има и по отношение на данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски производители.

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява административната тежест при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се възстановява подаването на данъчна декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства. Служител на общинската администрация ще образува служебно партида за придобито по наследство превозно средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, в случай, че не е подадена декларация за притежавано превозно средство в законоустановения 6-месечен срок.

Предвижда се физическите лица, включително едноличните търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност и които осъществяват дейности, посочени в патентните дейности към ЗМДТ, да се облагат с годишен патентен данък. С промени в Закона за данък върху добавената стойност се регламентират случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги. Допуска се вместо фискален или системен бон, по електронен път да се издава и предоставя на получателя документ за продажбата.

Обнародвано е Решение № 713 от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България.

За защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование.

За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година да включва 71 защитени детски градини и 25 части от детски градини, от 96 населени места, от 71  общини, от 24 области, и 161 защитени училища, от 161 населени места, от 106  общини, от 26  области или общо 257 защитени институции.

Държавен вестник, брой 96 от 06.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 96 от 06.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

ВСС предлага промяна в закона: Мандатът на съдебните заседатели да се удължава до избора на нови

Мандатът на вече избраните съдебни заседатели да продължава до избора и встъпването нови. Такава спешна промяна в Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще предложи Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Искането е във връзка с острия недостиг на кандидати за съдебни заседатели. Проблемът беше поставен в началото на октомври от Боряна Димитрова. Тогава тя отбеляза, че през последните дни е получила много сигнали от председатели на съдилища от цялата страна за проблем с набирането на нови съдебни заседатели. Мандатът на сегашните изтича към края на годината. Общинските съвети са обявили процедури за избор на нови, но в някои от градовете няма нито един кандидат. В други пък желаещите са крайно недостатъчно. Проблеми има в Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Добрич, Враца, Тополовград и в Софийския окръжен съд. В Несебър пък нямало нито един желаещ да стане заседател.

Тогава Боряна Димитрова посочи, че няма яснота за корена на проблема – дали се дължи на завишените изисквания в ЗСВ, въведени с промените през 2016 г., или на ниското възнаграждение. Спънките са свързани не само с налагане на горна възрастова граница от 68 години, но и с ограничението на до два последователни мандата, изискването за документи за липса на принадлежност към Държавна сигурност и към разузнавателните структури на Българската армия и др.

Повече подробности по темата четете тук.

ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

Задължението на работодателя да предаде оформената трудова книжка на служителя възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако книжката е съхранявана при работодателя, той изпада в забава от деня на прекратяването на договора, а ако е била в служителя – от момента на предоставянето ѝ за оформяне.

Това постанови единодушно Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение и обясни, че за да не плаща обезщетение за забавено връщане на книжката, работодателят, на когото тя е дадена за приключване, трябва да изпрати на вече бившия си служител с писмо с обратна  разписка да се яви, за да я получи лично.

„Незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 КТ е налице, когато работникът или служителят е предоставил на работодателя трудовата си книжка за вписване на необходимите данни и работодателят не я е върнал незабавно. За работодателя възниква задължение да заплати обезщетение по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 КТ от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, когато трудовата книжка се намира при него, и от деня на предоставяне на трудовата книжка за оформянето ѝ, когато тя се съхранява от работника или служителя. Обезщетението се дължи до предаването на трудовата книжка, съответно до изпълнение на процедурата по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж“, постанови Гражданската колегия.разписка да се яви, за да я получи лично.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 95 от 3.12.2019 г.)

В днешния 95-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност.

Съгласно чл. 92 от Закона за физическото възпитание и спорта лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински прегледи и предсъстезателни медицински прегледи.

Предвиждат се две групи медицински прегледи на лицата, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност – задължителни (начални и периодични); предсъстезателни прегледи, които се извършват и съответно са задължителни, само ако съответната спортна федерация е приела решение за това. Новият акт дефинира лицата, които организират извършването на прегледите; обема и честотата на медицинските дейности и изследвания; документацията, която се води и издава при извършването им от медицинските специалисти.

Обнародвани са промени в Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Измененията са в следните насоки: съгласуване на оценките в частта за кариерното, професионалното и длъжностно развитие на военнослужещите, с оглед измененията на Класификатора на длъжностите за военнослужещите, в сила от 01.01.2019 година; отразяване в атестационните формуляри на оценките от индивидуалната и колективната подготовка на военнослужещите съгласно Указания на началника на отбраната № УНО-2/12.03.2019 година; синхронизиране на наредбата с измененията в чл. 60а, ал. 2, т. 3 на ЗОВСРБ.

Държавен вестник, брой 95 от 03.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 95 от 03.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още