Ново ТР относно съда като трето задължено лице

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение Върховния касационен съд постановява, че: 1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в понятието „присъдена сума“.
2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда.
3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковия процес.

Има още

Ново Тълкувателно решение във връзка с изпълнителния процес

images (1)Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 11.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд, допълнено с разпореждане от 21.01.2013 г. по предложение на заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона по смисъла на чл. 124, ал. 1 ЗСВ.

Има още

Ново ТР във връзка с прекратяване на трудово правоотношение

imagesС последното си тълкувателно решение Върховният касационен съд постановява че, не намира приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ.

 

Има още

ТР относно правоприемството при прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд Министерството на вътрешните работи е пълен универсален правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Министерството на извънредните ситуации,  както и на документите, които не подлежат на архивиране по реда на Закона за Националния архивен фонд – по  чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ в хипотезата на § 63 ПЗР на ЗИД на ЗМВР /обн. ДВ бр. 93/24.11.2009 г., отм./

 

Има още

Ново тълкувателно решение свързано с цената на иска при деноминация на лева

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение Върховния административен съд, постановява, че при проверката относно подлежащите на касационно обжалване решения по въззивни дела /чл. 280, ал. 2 ГПК/ съдът преценява цената на иска към момента на предявяването му, а когато това е станало преди 05.07.1999 г., прилага спрямо нея чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева.

 

Има още

СГС наложи запор и възбрана на имуществото на Цветан Василев

изтеглен файлС определение от 22 август 2014 г. Софийски градски съд (СГС) е уважил изцяло искането на Прокуратурата и е наложил запор и възбрана на имуществото на Цветан Василев, Цветан Гунев, Орлин Русев, Александър Панталеев, Георги Зяпков, Маргарита Петрова, Мария Димова и Борислава Тренева. Обезпечителните мерки са по реда на НПК и не засягат другите две обвиняеми лица, Илиян Зафиров и Георги Христов, тъй като за престъпленията по чл. 219 от НК не се предвижда отнемане на имущество.

 

Има още

Парламентът прие промени на първо четене в Закона за потребителския кредит

18-000-семейства-са-в-непосредствен-риск-да-останат-на-улицата-300x203Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да отпадне, предвиждат промени в Закона за потребителския кредит, които парламентът обсъди на първо четене. Измененията са внесени от ПГ на БСП и ПГ на ДПС. Законопроектът ще бъдат гласуван в началото на утрешното пленарно заседание.

 

 

Има още

Международна подведомственост по граждански дела

Международната подведомственост определя правораздавателния орган, който е компетентен за разглеждане и решаване на международни граждански дела.

Едно дело може да се определи като международно, когато с един от своите елементи (правораздавателен орган; страни по спорното правоотношение; предмет на делото; доказателствени средства и приложим закон; обект на изпълнение или обезпечение; място на изпълнение или зачитане на акта) попада под върховенството на една държава (поради наличието на териториална или лична връзка с нея), а с друг от своите елементи – под върховенството на друга държава.
Има още

Процесуалното действие на възражението за прихващане


Решение № 45 от 22.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 483/2008 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Дария Проданова

относно процесуалното действие на възражението за прихващане

 

 

Когато възражението за прихващане е отхвърлено не поради неговата неоснователност, а поради неизискуемост или некомпенсируемост на насрещното вземане – сила на присъдено нещо не се формира.

 

В случаите, когато приеме, че насрещното вземане е некомпенсируемо, съдът не се произнася по неговото съществуване, основателност и пр., т.е. липсва произнасяне по същество по него. Мотивите на решението, с което съдът се е произнесъл по възражението за прихващане, формират СПН по отношение на него, само ако съдът е установил неговото съществуване или несъществуване, т.е. ако има „разрешение“ по него, според терминологията на закона.

Има още

Към въпроса за намаление на обезщетението за вреди

За да бъде намалено обезщетението за вреди, увреденият трябва да е допринесъл за тяхното настъпване.

 

Необходимо е обаче този принос да е конкретен – т.е. да се изразява в извършването на определени действия или въздържането от такива действия от страна на увреденото лице. Съпричиняване на вредоносния резултат ще е налице само ако именно поведението на увредения е станало причина или е повлияло по някакъв начин върху действията на причинителя на вредата.

Има още