Нова Европейска финансова практика – септември 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец септември

дело С-169/22 от 7 септември 2023 година

Обща селскостопанска политика – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Прехвърляне на земеделското стопанство на нов бенефициер – Последващо преустановяване от този бенефициер на селскостопанската му дейност – „Случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства“ – Задължение за частично или пълно възстановяване на получената помощ – Принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Подпомагане на развитието на селските райони. Загубата на правото да се ползват наетите активи, поради прекратяването на договора за наем на тези активи вследствие на обявяването в несъстоятелност на наемодателя не представлява „непреодолима сила или извънредни обстоятелства“. Във връзка с принципа на пропорционалност, когато през срока на изпълнение на ангажимент, поет като условие за предоставяне на помощ, стопанството на бенефициер бъде прехвърлено на друго лице, което доброволно поема този ангажимент и което впоследствие окончателно преустанови селскостопанската си дейност, този последен бенефициер на помощта е длъжен да възстанови получената на основание на целия посочен ангажимент помощ, включително сумите, получени от предишните бенефициери.

Спор по повод на решения, с които се разпорежда на Gr поради преустановяването на селскостопанската му дейност да възстанови изцяло помощите, отпуснати през петгодишния срок на ангажимент за хуманно отношение към животните от страна на посоченото дружество.

дело С-323/22 от 7 септември 2023 година

Свободно движение на стоки — Акцизи — Неправомерно извеждане от режима на отложено плащане — Противоправно деяние, за което може да се търси отговорност изключително от трето лице — Подправяне на придружаващия административен документ — Освобождаване от данък по отношение на загуби, които са възникнали при прилагане на режим на отложено плащане — Случайно събитие или непреодолима сила — Отговорност на лицензирания складодържател — Понятие „загуба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общ режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държане, движение и мониторинг на такива продукти. Изискуемост на акцизите. Освобождаване от данък, което не се прилага по отношение на складодържателя, отговорен за плащането на акцизите, в случай на извеждане от режима на отложено плащане, дължащо се на противоправно деяние, дори когато складодържателят няма нищо общо с това противоправно деяние, за което отговорност носи изключително трето лице.

Понятие „загуба“.

Спор относно събирането на акцизи, дължими от дружество, поради твърдяно нарушение от страна на последното на режима на отложено плащане при движението на минерални масла.

дело С-453/22 от 7 септември 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Принцип на неутралност на ДДС — Принцип на ефективност — Твърде висока ставка на ДДС, съдържаща се във фактурата за покупка — Възстановяване на надвзети суми — Пряк иск срещу администрацията — Последици от риска от двойно възстановяване на един и същ ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на неутралност и принципът на ефективност изискват получателят на доставки на стоки да разполага пряко срещу данъчната администрация с право на възстановяване на неправилно фактурирания ДДС, платен от него на неговите доставчици, който последните са внесли в държавния бюджет, както и с право на съответните лихви. Ако в разумен срок не бъде възстановен недължимо полученият от данъчната администрация ДДС, вредата трябва да бъде компенсирана със заплащането на лихви за забава.

Спор във връзка с правото на получаване по справедливост на освобождаване от данък върху добавената стойност, претендиран впоследствие от германската данъчна администрация, и на лихви върху размера на този данък.

дело С-461/21 от 7 септември 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Сделки за автомобилни превози, пряко свързани с вноса на стоки – Режим на доказване – Свободно предоставяне на услуги – Възстановяване на ДДС, извършено от чуждестранно лице – Облагане на платеното възнаграждение с данък върху доходите на чуждестранни лица – Удържане на данък при източника от местно лице – Понятие „услуга“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на ДДС, извършено в различни държави членки от чуждестранен доставчик на услуги. Удържане на данък при източника, извършено от местния получател на услуги върху възнаграждението, дължимо на чуждестранен доставчик на услуги. За да се ползва освобождаването от ДДС за транспортните услуги, свързани с вноса на стоки, когато превозът се извършва от данъчнозадължено лице между държавата членка, на чиято територия се намира мястото на въвеждане на тази стока в Съюза, и местоназначение, което се намира в друга държава членка, регистрирането на операцията по внос изисква автоматично и систематично включване на разходите за този превоз в данъчната основа за облагане с ДДС на внесената стока.

Понятие „услуга“.

Спор във връзка със задължението на Ca да заплати, от една страна, допълнителен данък върху добавената стойност за услуги по превоз на стоки, предназначени за внос в Румъния, и от друга страна, удържан при източника данък върху доходите, изплатени от Ca на съдоговорител – чуждестранно дружество, за услуги по възстановяване на ДДС в чужбина.

дело С-27/22 от 14 септември 2023 година

Принцип ne bis in idem — Санкция, наложена за нелоялни търговски практики – Наказателноправен характер на санкцията — Наказателна санкция, която е наложена в държава членка след определянето на санкция за нелоялни търговски практики в друга държава членка, но влиза в сила преди последно посочената санкция – Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия — Координиране на производствата и санкциите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на принципа ne bis in idem към кумулирането на трансгранични санкционни производства. Принципът ne bis in idem не допуска национална правна уредба, която позволява да се потвърди имуществената санкция с наказателноправен характер, наложена на дадено юридическо лице заради нелоялни търговски практики, в случай че това лице е осъдено за същите деяния в друга държава членка. Ограничаване на прилагането на принципа ne bis in idem – първо, кумулирането не представлява прекомерна тежест за съответното лице, второ, има ясни и точни правила, позволяващи да се предвиди за какви действия и бездействия може да се стигне до кумулиране, и трето, съответните производства са водени достатъчно координирано и близко във времето.

Спор по повод на решението на Орган за защита на конкуренцията и пазара да наложи на дружества имуществена санкция за нелоялни търговски практики.

дело С-393/22 от 14 септември 2023 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Разваляне на предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг — Понятие за „договор за предоставяне на услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Специална компетентност по дела, свързани с договор. Предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг, който предвижда задължение за заплащане на договорна неустойка при неизпълнение на този предавателен договор, като неизпълнението на това договорно задължение е основание за предявяване на иск, Понятие „договор за предоставяне на услуги“.

Спор по повод на искане за заплащане на договорна неустойка поради неизпълнение на предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг.

дело С-632/21 от 14 септември 2023 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Договори за разпределено във времето ползване на недвижими имоти — Съдебен иск за обявяване на тези договори за недействителни – Граждани на Обединеното кралство – Избор на приложимо право – Свобода на избор – Приложимо право при липса на избор – Потребителски договори

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложимо право към договорните задължения. Член 6, параграф 2 от Регламент „Рим I“ се тълкува, че когато потребителски договор отговаря на условията, предвидени в посочения член 6, параграф 1, страните по този договор могат съгласно член 3 да изберат приложимото към този договор право, при условие че този избор не води до лишаване на потребителя от защитата, предоставяна му от разпоредбите, които не могат да бъдат дерогирани.

Спор по повод на искане за обявяване на недействителност на договори за частично ползване на недвижими имоти за разпределено във времето ползване недвижими имоти.

дело С-820/21 от 14 септември 2023 година

Акцизи — Режим на данъчен склад — Условия за издаване на разрешение за откриване и управление на данъчен склад от лицензиран складодържател — Неспазване на тези условия — Окончателно отнемане на одобрението, което се прилага кумулативно с налагането на имуществена санкция — Хартата на основните права на Европейския съюз — Принципи на пропорционалност и ne bis in idem

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която за нарушение на режима на облагане с акциз, считано за тежко от националната правна уредба, предвижда отнемане на лиценза за управление на данъчен склад, кумулативно с вече наложена за същите деяния имуществена санкция. Правила, които дават възможност да се предвиди кои действия и бездействия могат да бъдат предмет на кумулиране на производства и санкции, както и възможност за координиране между различните органи. Две процедури, проведени достатъчно координирано и близко във времето. Вероятност наложената санкция по повод на първата по време процедура да е била взета предвид при преценката на втората санкция. Принципи на пропорционалност и ne bis in idem.

Спор между лицензиран складодържател и Агенция „Митници“ по повод на решението на последния да отнеме лиценза за управление на данъчен склад по смисъла на Директива 2008/118 поради тежко нарушение на режима на облагане с акциз, довело до налагане и на имуществена санкция.

дело С-770/21 от 21 септември 2023 година

Митнически кодекс на Съюза – Определяне на митническата стойност — Митническа стойност на плодове и зеленчуци, за които се прилага входна цена – Декларирана договорна стойност, по-висока от стандартната стойност при внос – Освобождаване на продуктите при условия, потвърждаващи достоверността на договорната стойност – Продажба на загуба от вносителя — Връзка между вносителя и износителя – Съдебен контрол на решението, с което се определя митническото задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Липса на търговски договор по повод на вноса. Възможност вносител, който в предвидените срокове не е избрал да определи митническата стойност на внесената партида според дедуктивния метод, а вместо това е определил тази стойност в съответствие с чл. 70 от Митническия кодекс на Съюза, надлежно да се позове, в подкрепа на подадената от него жалба по съдебен ред срещу решение на митническите органи, с което се определя митническото задължение, на изчисление на митническата стойност, извършено в съответствие с дедуктивния метод. Освобождаването на пратката от внесени стоки чрез продажба на загуба е сериозна индикация за изкуствено завишаване на декларираната договорна стойност, което не задължава вносителя, с цел да докаже достоверността.

Спор по повод декларираната договорна стойност при внос.

Нова Европейска финансова практика – август 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

 Решения от месец юли

 съединени дела С-363/21 и C-364/21 от 13 юли 2023 година

Задължение на държавите членки да установят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Икономическа политика — Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз — Изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите членки — Национална правна уредба, която ограничава правомощията на одиторите с правораздавателни функции — Принципи на ефективност и равностойност — Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятия „независими органи“ и „бюджетна рамка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Класификация на институционални единици в сектор S.13 Държавно управление. Правна уредба на Съюза в областта на статистиката. Механизми за контрол. Национални бюджетни рамки. Ефективна съдебна защита. Съдебен контрол от сметна палата или от административни съдилища. Принципите на равностойност и ефективност допускат национална правна уредба, която ограничава компетентността на одиторите с правораздавателни функции да се произнасят по основателността на включването на дадено образувание в списъка на структурите на държавно управление.

Понятия „независими органи“ и „бюджетна рамка“.

Два спора относно включването на Fe и FI в списъка на структурите на държавно управление, включени в консолидирания отчет за приходите и разходите на публичната власт, наричан „списъкът ISTAT“.

дело С-107/23 от 24 юли 2023 година

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Задължение да се предвидят наказателни санкции — Тежка измама с ДДС — Давност за наказателно преследване — Решение на конституционен съд, с което се обезсилва национална разпоредба, която определя основанията за прекъсване на тази давност — Системен риск от безнаказаност — Защита на основните правa — Принцип за законоустановеност на престъплението и наказанието — Изисквания за предвидимост и точност на наказателния закон — Принцип за прилагане с обратна сила на по-благоприятния наказателен закон (lex mitior) — Принцип на правната сигурност — Задължение за съдилищата на държавите членки да оставят без приложение решенията на конституционния и/или върховния съд на държавата членка в случай на несъответствие с правото на Съюза — Дисциплинарна отговорност на съдиите при несъобразяване с такива решения — Принцип на предимство на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Конвенция за ЗФИ. Задължение за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, чрез възпиращи и ефективни мерки. Съдилищата на държава членка, длъжни да оставят без приложение национален стандарт за защита, свързан с принципа за прилагане с обратна сила на по-благоприятния наказателен закон (lex mitior), който позволява включително при оспорването на влезли в сила присъди да се преразглежда въпросът за прекъсването на давността за наказателно преследване по такива дела с процесуални действия, извършени преди обезсилването на разпоредбата. Принципът на предимство на правото на Съюза не допуска национална правна уредба или практика, съгласно която общите съдилища на държавата членка са обвързани от актовете на конституционния съд и от актовете на върховния съд на тази държава членка и поради тази причина, а и защото в противен случай би имало риск съответните съдии да бъдат привлечени към дисциплинарна отговорност, не могат служебно да оставят без приложение установената с тези актове съдебна практика.

Производство по извънредни молби за отмяна, подадени от молителите с искане да се отменят влезлите в сила присъди, с които са признати за виновни в данъчна измама и престъпно сдружаване и са им наложени наказания лишаване от свобода.

 

Нова Европейска финансова практика – юли 2023 г

.Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец юли

дело С-252/21 от 4 юли 2023 година

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни — Социални онлайн мрежи — Злоупотреба с господстващо положение на оператора на такава мрежа — Злоупотреба, която се състои в обработването на лични данни на ползвателите на тази мрежа, предвидено от общите условия за използване на мрежата — Правомощия на орган за защита на конкуренцията на дадена държава членка да констатира несъответствието на това обработване с този регламент — Съчетаване с правомощията на националните надзорни органи за защита на личните данни — Принцип на лоялно сътрудничество — Обработване на специални категории лични данни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общ регламент относно защитата на данните. Съгласие, дадено на предприятие, администратор в господстващо положение. Законосъобразност на обработването. Обработване, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за целите на легитимните интереси на администратора или на трето лице. Обработване, необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Специални категории лични данни. Лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните. Определяне на правила съгласно конкурентното право от орган, който се намира в държава членка, различна от тази на водещия надзорен орган за защита на данните.

Спор между Meta и орган за защита на конкуренцията, Германия, относно решението, с което този орган забранява на посочените дружества да извършват обработването на някои лични данни, предвидено в общите условия за използване на социалната мрежа „Facebook“.

дело С-593/22 от 6 юли 2023 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Приложно поле – Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби – Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута – Клаузи относно валутния риск – Презумпция за знание на закона – Понятие „императивни законови разпоредби“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Не е необходимо клаузата в договор за кредит, сключен между потребител и продавач да цитира буквално съответстващата императивна законова или подзаконова разпоредба на националното право или изрично да препраща към нея, а е достатъчно тя да е равностойна от материалноправна гледна точка на тази императивна разпоредба. Обстоятелство, че потребителят не е знаел, че клауза в договор за кредит отразява императивна законова или подзаконова разпоредба на националното право. Понятие „императивни законови разпоредби“.

Спор по повод на констатацията на неравноправния характер на договорна клауза.

дело С-180/22 от 13 юли 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Специални режими за произведения на изкуството – Режим за облагане на маржа на печалбата – Данъчнозадължени дилъри – Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им – Вътреобщностни сделки – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Понятия „продажна цена“ и „покупна цена“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно облагане на произведения на изкуството, доставени на данъчнозадължен дилър с освободени от облагане вътреобщностни доставки. Платеният от данъчнозадължен дилър ДДС за вътреобщностното придобиване на произведение на изкуството, за чиято последваща доставка се прилага режимът за облагане на маржа на печалбата съгласно член 316, параграф 1 от тази директива, е част от данъчната основа на тази доставка.

Спор във връзка с изчисляването на данъчната основа на данъка върху добавената стойност при прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата към доставките на произведения на изкуството, които заинтересованото лице е получило с вътреобщностна доставка.

дело С-313/22 от 13 юли 2023 година

Структурни фондове — Съфинансиране — Дълготрайност на инвестиционни проекти — „Съществена промяна“ на съфинансиран инвестиционен проект — Възстановяване на помощ при прехвърляне на стопански обект, който е предмет на този проект — Отражение на специфичните обстоятелства, при които е извършено прехвърлянето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейски фонд за регионално развитие. Прехвърляне на стопански обект, предмет на инвестиционен проект, съфинансиран от структурните фондове на Съюза, представляващо „съществена промяна“. Извършване на финансови корекции при такова прехвърляне.

Спор по повод на частичното възстановяване на финансова помощ, предоставена за модернизацията на стопански обект — хотел и създаването на три нови работни места.

дело С-344/22 от 13 юли 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Община, която събира курортна такса за предоставянето на балнеолечебни съоръжения, свободно достъпни за всички — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

„Доставка на услуги, извършвана възмездно“ по смисъла на Директива 2006/112. Предоставяне на балнеолечебни съоръжения от община. Съгласно общинска наредба последната събира курортна такса в определен размер за всеки ден престой от пребиваващите на територията й посетители, при положение че задължението за плащане на тази такса не е свързано с използването на тези съоръжения.

Спор относно правото на община да приспада платения по получени доставки данък върху добавената стойност.

дело С-615/21 от 13 юли 2023 година

Данък върху добавената стойност – Национална правна уредба, която предвижда възможност за спиране на давностния срок за действията на данъчните органи без ограничаване във времето, в случай на съдебно производство – Повторно образувано данъчно производство – Принципи на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална процедура за данъчно облагане. Национална правна уредба, която предвижда спирането на давностния срок за данъчното право в рамките на съдебния контрол, без ограничаване във времето, независимо от броя на повторно образуваните данъчни производства. Принципите на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза допускат правна уредба на държава членка и свързаната с нея административна практика, съгласно които в областта на ДДС срокът, в рамките на който се погасява правото на данъчната администрация да установи този данък, спира да тече през цялата продължителност на съдебните проверки.

Спор относно правото на дружество да приспадне от дължимия от него данък върху добавената стойност размера на дължимия ДДС за различни придобивания на стоки, извършени през юни 2010 г., както и между ноември 2010 г. и септември 2011 г.

 

 

Нова Европейска финансова практика – юни 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец юни

дело С-322/22 от 8 юни 2023 година

Принцип на лоялно сътрудничество – Принцип на ефективност – Данък, събиран от държава членка в нарушение на правото на Съюза – Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума – Национална правна уредба, ограничаваща правото на изплащане на лихва до периода до тридесетия ден след публикуването на решението на Съда в Официален вестник на Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на ефективност, разглеждан във връзка с принципа на лоялно сътрудничество не допуска национална правна уредба, която при подаване на искане за възстановяване на надвзет данък над 30 дни след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на решение на Съда, от което произтича констатацията, че съответното данъчно облагане противоречи на правото на Съюза, ограничава начисляването на лихвите върху надвзетата сума, които се дължат на засегнатото данъчнозадължено лице, до тридесетия ден, следващ това публикуване, и дори изключва всякакви лихви, когато надвземането е извършено спрямо данъчнозадълженото лице след посочения тридесети ден.

Спор във връзка с решение на полската данъчна администрация да ограничи и откаже изплащането на лихви върху надвзети суми за данък в нарушение на правото на Съюза.

дело С-455/21 от 8 юни 2023 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обхват на понятието „потребител“. Физическо лице, което се включва в система, която е създадена от търговско дружество и му позволява по-специално да се ползва от някои финансови предимства при закупуването от него или от други лица, участващи в тази система благодарение на неговата препоръка, на стоки и услуги от търговските партньори на това дружество, когато посоченото физическо лице преследва цели, които не попадат в рамките на неговата търговска или професионална дейност.

Спор относно някои клаузи, съдържащи се в общите условия на договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци.

дело С-545/21 от 8 юни 2023 година

Структурни фондове на Европейския съюз — Действия, за които се предполага, че могат да поставят в по-благоприятно положение икономически оператор в хода на процедура за възлагане на обществена поръчка — Финансови корекции от държавите членки във връзка с установените нередности — Приложими критерии — Понятие „нередност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държавите членки извършват преценка във всеки отделен случай, за да определят приложимата финансова корекция, при спазване на принципа на пропорционалност, като вземат предвид по-специално естеството и сериозността на установените нередности, както и финансовите им последици за съответния фонд. Действия, които могат да се квалифицират като „корупционни действия“, извършени в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет изпълнение на съфинансирано от структурен фонд на Съюза строителство и за които е образувано административно или съдебно производство.

Понятие „нередност“.

Спор относно законосъобразността на решение с което се определя възстановяването на сумите, платени в изпълнение на оперативна програма, включваща обществена поръчка за изпълнение на пътно строителство, съфинансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), одобрена с Решение C(2007)6318 на Комисията от 7 декември 2007 г., последно изменено с Решение C(2016)6409 на Комисията от 13 октомври 2016 г.

дело С-570/21 от 8 юни 2023 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор с двойна цел — Преценка във връзка с договор за кредит, който отчасти се отнася до стопанската дейност на кредитополучателя и отчасти до цели извън тази дейност — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договор с двойна цел, сключен от лице, упражняващо професионална или търговска дейност, и друго лице, което не извършва никаква професионална дейност. Ограниченост или непреобладаващ характер на професионалната или търговска цел в общия контекст на подписания договор. Лице, което, упражнявайки търговска или професионална дейност, е сключило договор за кредит заедно с друг кредитополучател, който не упражнява такава дейност, ако е действало отчасти в рамките на собствената си дейност и отчасти извън нея.

Спор по повод на плащането на сума, заедно с лихви, получена от банка по силата на клаузи, съдържащи се в договор за ипотечен кредит, индексиран по обменния курс в чуждестранна валута.

дело С-292/22 от 15 юни 2023 година

Митнически съюз – Обща митническа тарифа – Класиране на стоките – Комбинирана номенклатура – Рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло – Липса на предвиден метод за изследване на консистенцията на продукт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките. При липсата на дефинирани в Комбинираната номенклатура методи и критерии за преценката дали хранителен препарат от палмово масло, който не спада към позиция 1516 от тази номенклатура, е претърпял обработка, различна от рафинирането, митническите органи могат да избират подходящия за тази цел метод, при условие че той може да доведе до съответстващи на посочената номенклатура резултати, което националният съд следва да провери.

Спор по повод на наказателно постановление, с което на дружество е наложена имуществена санкция за митническа измама поради неправилно тарифно класиране на стоките, внесени и декларирани от това дружество.

дело С-411/22 от 15 юни 2023 година

Социална сигурност — Социални предимства — Различно третиране — COVID-19 — Карантина на служители, разпоредена от националния здравен орган — Обезщетяване на посочените служители от страна на работодателя — Възстановяване на разходите на работодателя от компетентния орган — Изключване на погранични работници, карантинирани съгласно мярка, взета от органа на държавата им на пребиваване — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансирано от държавата обезщетение, което се предоставя на заетите лица за имуществените вреди, причинени от възпрепятстването на професионалната им дейност по време на карантината за които се подозира, че са болни от или са заразени с COVID-19. Правна уредба на държава членка, съгласно която предоставянето на обезщетение за загубата на доходи, претърпяна от работниците в резултат на карантина, разпоредена поради положителен резултат от тест за COVID-19, зависи от това дали налагането на мярката за карантиниране е разпоредено от орган на тази държава членка.

Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“.

Спор между Th и Административна управа по повод на отказа на последния да обезщети Th за претърпяната от служителите му загуба на доходи през периодите на карантина по съответното им местоживеене в Словения и Унгария, наложени от компетентните органи на тези държави членки във връзка с пандемията от COVID-19.

дело С-520/21 от 15 юни 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Клаузи за преизчисляване – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Последици от обявяването на договор за изцяло недействителен – Възможност за предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви – Вреда за потребителя – Вреда за банката – Възпиращ ефект на забраната на неравноправните клаузи – Ефективна защита на потребителите – Съдебно тълкуване на национална правна уредба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Неоснователно обогатяване. Съдебна практика, според която потребителят има право да иска от кредитната институция обезщетение, надхвърлящо връщането на платените месечни вноски и разноските, платени във връзка с изпълнението на този договор, както и плащането на законна лихва за забава, считано от поканата за плащане, при условие че са спазени целите на Директива 93/13 и принципът на пропорционалност. Съдебна практика, според която кредитната институция има право да иска от потребителя обезщетение, надхвърлящо връщането на паричните средства, предоставени за изпълнението на договор, както и плащането на законна лихва за забава.

Спор по повод на иск за събиране на вземане, което възникнало от ползването на пари по договор за ипотечен кредит, който трябва да бъде обявен за недействителен, тъй като след премахването на неравноправните клаузи въпросният договор не може да се изпълнява.

Нова Европейска финансова практика – май 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец май

дело С-97/21 от 4 май 2023 година

Данък върху добавената стойност – Неиздаване на фискална касова бележка – Харта на основните права на Европейския съюз – Принцип ne bis in idem – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние – Пропорционалност на наказанията – Право на ефективни правни средства за защита – Обхват на съдебния контрол върху предварителното изпълнение на санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която за едно и също неизпълнение на данъчно задължение и след провеждане на отделни и самостоятелни производства на данъчнозадължено лице може да бъде наложена мярка имуществена санкция и мярка запечатване на търговски обект, които подлежат на обжалване пред различни съдилища, доколкото не осигурява координиране на производствата, позволяващо да се сведе до стриктно необходимото допълнителната тежест от кумулирането на посочените мерки, и не позволява да се гарантира, че тежестта на всички наложени санкции съответства на тежестта на разглежданото нарушение.

Спор относно наложена мярка запечатване на търговски обект, в който MV е извършил продажба на кутия цигари, без да издаде фискална касова бележка.

дело С-127/22 от 4 май 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Корекция на приспаданията на платен по получени доставки ДДС – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено – Понятия „унищожаване“ и „погиване“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разпоредби на националното право, които предвиждат корекция на приспаднат ДДС по получени доставки във връзка с придобиването на стока, когато тя е била бракувана, тъй като данъчнозадълженото лице е счело, че вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност, и впоследствие или е била предмет на облагаема с ДДС продажба, или е била унищожена.

Понятия „унищожаване“ и „погиване“.

Спор относно акта на главен инспектор по приходите, с който е отхвърлено искане за възстановяване на суми, платени във връзка с корекции на първоначално приспаднат данък върху добавената стойност, извършени поради бракуването на различни дълготрайни материални активи и материални запаси.

дело С-516/21 от 4 май 2023 година

Данък върху добавената стойност — Изключения от освобождаването — Отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка — Обхват на изключението от освобождаването

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС. Освобождаване на сделки по отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти. Отдаване под наем на специално оборудвана стопанска сграда, предназначена за отглеждане на пуйки. Оборудване и машини, предоставени като съпътстващи отдаването под аренда на стопанска постройка. Една-единствена доставка.

Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на операция по предоставяне на оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка.

съединени дела С-529/21 – С-536/21 и C-732/21 – C-738/21 от 4 май 2023 година

Организация на работното време — Хартата на основните права на Европейския съюз — Равно третиране — Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници на работното място — Подходяща за естеството на работата им защита на работниците, които полагат нощен труд — Работници от публичния и работници от частния сектор — Понятие „прилагане на правото на Съюза“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директивата относно някои аспекти на организацията на работното време се прилага дотолкова към работниците от публичния сектор като пожарникарите, които се приемат за работници, полагащи нощен труд, доколкото тези работници извършват дейностите си при обичайни условия. Определената в законодателството на държава членка нормална продължителност на нощния труд от седем часа за работниците от частния сектор не се прилага за работниците от публичния сектор като пожарникарите, ако такава разлика в третирането — доколкото съответните категории работници се намират в сходно положение — се основава на обективен и разумен критерий.

Понятие „прилагане на правото на Съюза“.

Петнадесет спора между държавни служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (България), от една страна, и тази главна дирекция, от друга, по повод на отчитането и заплащането на часовете нощен труд, положени от тези държавни служители.

дело С-620/21 от 11 май 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка – Доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът – Преценка на естеството на доставките на услуги и на условието съответната организация да е призната за благотворителна – Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Доставките на социални услуги на физически лица, пребиваващи в държава членка, различна от тази, в която доставчикът е установил стопанската си дейност, могат да бъдат освободени. В това отношение е ирелевантен фактът, че посоченият доставчик е използвал дружество, установено в тази друга държава членка, за да се свързва със своите клиенти. Когато дружество предоставя социални услуги на физически лица, пребиваващи в държава членка, различна от тази, в която същото дружество е установило стопанската си дейност, естеството на тези доставки и характеристиките на това дружество трябва да се разглеждат съгласно транспониращото Директивата за ДДС право на държавата членка, в която посоченото дружество е установило стопанската си дейност. Организация, призната за благотворителна. Съответна държава членка, която признава организацията за благотворителна.

Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“.

Спор по повод на ревизионен акт за установяване на задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-97/22 от 17 май 2023 година

Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец — Непредоставяне на информация на потребителя от търговеца — Задължения на потребителя при отказ — Отказ, след като договорът е изпълнен — Последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директива 2011/83 относно правата на потребителите освобождава потребител от всяко задължение за плащане на услуги, доставени му в изпълнение на договор извън търговския обект, ако съответният търговец не му е предоставил информацията и ако потребителят е упражнил правото си на отказ, след като договорът вече е бил изпълнен.

Спор между DC и HJ относно плащане на услуги, предоставени на HJ на основание на договор извън търговския обект от предприятие, което впоследствие е прехвърлило на DC всичките си права по този договор.

дело С-176/22 от 17 май 2023 година

Статут на Съда на Европейския съюз — Спиране на главното производство от национална юрисдикция, която сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС — Възможност за частично спиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Статут на Съда на Европейския съюз. Национална юрисдикция, отправила преюдициално запитване да спре главното производство само в частта относно онези негови аспекти, на които би могъл да се отрази отговорът на Съда по това запитване. Процесуални действия, които не биха могли да попречат на запитващата юрисдикция да се съобрази с посоченото определение или решение в рамките на делото в главното производство.

Наказателно производство за извършването на деяния, квалифицирани като корупционни.

дело С-365/22 от 17 май 2023 година

Данък върху добавената стойност — Режим за облагане на маржа на печалбата — Превозни средства извън употреба, продавани за части — Понятие „стоки втора употреба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за приспадане на ДДС и режима за облагане на маржа на печалбата. Окончателно излезлите от употреба автомобили, които дадено предприятие е придобило и които са предназначени за продажба „за части“, без частите да са били отделени от тях, представляват стоки втора употреба когато, от една страна, в тях още се съдържат части, запазили характеристиките, които са имали, когато са били нови, така че да могат да бъдат използвани отново в този си вид или след ремонт, и от друга, е установено, че тези превозни средства са останали в икономическия си цикъл поради такова повторно използване на частите.

Понятие „стоки втора употреба“.

Спор относно отказа на белгийската данъчна администрация да приложи режима за облагане на маржа на печалбата по отношение на някои извършени продажби на превозни средства.

дело С-418/22 от 17 май 2023 година

Данък върху добавената стойност – Задължения за деклариране и внасяне на ДДС – Санкции, предвидени в случай на неизпълнение на задълженията от страна на данъчнозадълженото лице – Принципи на пропорционалност и неутралност на ДДС – Право на приспадане на ДДС – Съвместимост на санкциите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Осигуряване правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане. Принципите на пропорционалност и данъчна неутралност допускат национална правна уредба, съгласно която неизпълнението на задължението за деклариране и внасяне на ДДС в държавния бюджет се наказва с фиксирана глоба, възлизаща на 20 % от размера на ДДС, който би бил дължим преди намаляване с подлежащия на приспадане ДДС.

Спор относно няколко приети от белгийската данъчна администрация решения, с които на дружество се налагат глоби за нарушения на правната уредба относно данъка върху добавената стойност.

Нова Европейска финансова практика – април 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

дело С-25/21 от 20 април 2023 година

Конкуренция — Вертикални ограничения на конкуренцията — Обвързващо действие на окончателните решения на националните органи за защита на конкуренцията, с които се установява нарушение на правилата на конкурентното право — Приложение ratione temporis и ratione materiae — Искове за обезщетение за вреди и за обявяване на нищожност за нарушения на разпоредбите на правото на Съюза в областта на конкуренцията

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на правилата за конкуренция на Съюза от страна на частноправни субекти. Иск за установяване на нищожност. Иск за обезщетение за вреди. Доказателствена сила на решение на национален орган за защита на конкуренцията в производството по иск за установяване на нищожност и в производството по иск за обезщетение за вреди. Процесуална автономия на държавите членки. Принципи на ефективност и на правна сигурност. Нарушение на конкурентното право, констатирано в решение на национален орган за защита на конкуренцията, срещу което е подадена жалба за отмяна пред компетентните национални съдилища, но което е станало окончателно, след като е потвърдено от тези съдилища, трябва да се счита за установено от ищеца.

Спор във връзка с искове за обявяване на недействителност на договори, както и за обезщетение за вредите, които се твърди, че са причинени от тези договори.

дело С-263/22 от 20 април 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за групово застраховане – Критерии за преценка на неравноправността на договорна клауза – Изискване за прозрачност – Трайна инвалидност на потребителя – Задължение за информиране — Несъобщаване на клауза за ограничаване или изключване на покритието на застрахования риск

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Потребител трябва винаги да има възможност преди сключването на договор да се запознае с всички съдържащи се в него клаузи. Застрахователен договор, сключен между банка в качеството й на притежател на полица и застрахователно дружество. Когато клауза от застрахователен договор относно изключването или ограничаването на покритието на застрахования риск, с която съответният потребител не е могъл да се запознае преди сключването на договора, е квалифицирана като неравноправна от националния съд, този съд трябва да я остави без приложение.

Спор между застрахователно дружество и потребителката LP по повод отказа на първото да плати вноските по договор за кредит вследствие на трайна инвалидност на LP в качеството й на застраховано лице, поради твърдяната нищожност или неприложимост на застрахователния договор.

дело С-282/22 от 20 април 2023 година

Данък върху добавената стойност – Зарядни точки за електрически превозни средства – Предоставяне на достъп до интерфейса, предназначен за зареждане на електрически превозни средства, доставка на нужната електроенергия и осигуряване на техническа помощ и информационни услуги – Квалифициране като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“ – Понятие „доставка на стоки“ и „доставка на услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчни въпроси. Представлява доставка на стоки единната комплексна доставка, състояща се от:

предоставяне на достъп до зарядния интерфейс за електрически превозни средства; осигуряване на поток електроенергия със съответно адаптирани параметри до акумулаторите; оказване на необходимата на съответните ползватели техническа помощ; и предоставяне на достъп до информационни приложения, с които съответният ползвател може да резервира конектор, да прави справки с историята на сделките и да купува кредити, внасяни в цифров портфейл.

Спор по повод на искане за отмяна на писмени указания.

дело С-291/21 от 20 април 2023 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки — Условия за издаване на такава заповед — Съдебно решение, с което длъжникът се осъжда да заплати имуществена санкция в случай на неизпълнение на разпореждане за преустановяване на действия — Понятия „съдебно решение“ и „съдебно решение, … чрез което от длъжника се изисква да изплати сумата по вземането“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Условия за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки в зависимост от това дали кредиторът вече е получил, или все още не е получил акт, който изисква длъжникът да изплати сумата по вземането на кредитора в държавата членка по произход. Съдебно решение, с което длъжник е осъден да заплати имуществена санкция в случай на бъдещо неизпълнение на разпореждане за преустановяване на действия и с което следователно не се определя окончателно размерът на тази имуществена санкция.

Понятия „съдебно решение“ и „съдебно решение, … чрез което от длъжника се изисква да изплати сумата по вземането“.

Производство, образувано за изпълнение посредством европейска заповед за запор на банкови сметки на съдебно решение, с което се разпорежда плащането на имуществена санкция в случай на неизпълнение на разпореждането за преустановяване на определени действия.

 

Нова Европейска финансова практика – март 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-78/21 от 2 март 2023 година

Свободно предоставяне на услуги – Свободно движение на капитали – Национална мярка, която задължава кредитна институция да прекрати деловите взаимоотношения или вече да не установява такива взаимоотношения с лица, които не са граждани на съответната държава – Ограничаване – Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Пропорционалност – Понятие „движение на капитали“ и „ограничение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Недостатъци в системата за управление на риска на кредитна институция. Финансовите заеми и кредити, както и операциите с текущи и депозитни сметки във финансови институции, и по-специално кредитни институции, представляват движения на капитали. Административна мярка, с която компетентният орган на държава членка, от една страна, забранява на кредитна институция да установява делови взаимоотношения с физически или юридически лица, които нямат връзка с държавата членка и чийто месечен кредитен оборот надвишава определен размер, и от друга, задължава институцията да прекрати такива делови взаимоотношения, когато са били установени след приемането на мярката, представлява ограничение на свободното предоставяне на услуги.

Спор относно законосъобразността на санкцията и административните мерки, постановени с цел да се предотврати опасността кредитна институция да участва в изпиране на пари и финансиране на тероризма.

дело С-477/21 от 2 март 2023 година

Социална политика — Организация на работното време — Междудневна и междуседмична почивка — Национална правна уредба, която предвижда минимална продължителност на междуседмичната почивка от четиридесет и два часа — Задължение за предоставяне на междудневна почивка — Условия за предоставяне — Понятие „междуседмична почивка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на безопасността и здравето на работниците. Право на ограничаване на максималната продължителност на работното време и на периоди на междудневна и междуседмична почивка. Междудневна и междуседмична почивка. Метод на изчисляване и условия и ред за предоставяне. Когато на работника се предоставя междуседмична почивка, той има право да ползва и междудневна почивка, предхождаща посочената междуседмична почивка.

Понятие „междуседмична почивка“.

Спор по повод ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка.

дело С-664/21 от 2 март 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания на вътреобщностни сделки — Срок за представяне на доказателства — Принципи на данъчен неутралитет, ефективност и пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която забранява представянето и събирането на нови доказателства за изпълнението на материалноправните условия от Директива 2006/112 в хода на административното производство в резултат на което е издаден ревизионният акт, по-специално след извършването на данъчна ревизия, но преди издаването на този акт, стига да са спазени принципите на равностойност и ефективност.

Спор по повод на определянето на допълнително задължение за плащане на данък върху добавената стойност.

дело С-42/22 от 9 март 2023 година

Освобождаване от ДДС – Освобождаване на застрахователните и презастрахователните сделки – Освобождаване на доставките на стоки, използвани единствено за освободена дейност – Препродажба на претърпели произшествие превозни средства, придобити от застраховани лица – Принцип на данъчна неутралност – Понятия „застрахователни сделки“ и „свързаните със застрахователни сделки услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Сделките, при които застрахователните дружества продават на трети лица вторични суровини от превозни средства, претърпели произшествие по повод покрити от това дружество застрахователни събития, които то е придобило от застрахованите лица, не попадат в приложното поле на чл. 135, параграф 1, буква а) от Директивата за ДДС. Принципът на данъчна неутралност допуска липсата на освобождаване на сделките, при които застрахователните дружества продават на трети лица вторични суровини от превозни средства, претърпели произшествие по повод покрити от това дружество застрахователни събития, които то е придобило от застрахованите лица, когато тези придобивания не пораждат право на приспадане.

Понятия „застрахователни сделки“ и „свързаните съсзастрахователни сделки услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти“.

Спор между застрахователна компания и Данъчен орган по повод на това дали сделките по препродажба на претърпели произшествие превозни средства, реализирани от това дружество, подлежат на облагане, или са освободени от облагане с данък върху добавената стойност.

дело С-177/22 от 9 март 2023 година

Компетентност при потребителски договори — Поведение на лицето, което претендира качеството потребител, което може да създаде впечатление у другата страна по договора, че това лице действа с професионална или търговска цел — Понятие “потребител”

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се определи дали лице, сключило договор, може да се квалифицира като „потребител“, следва да се вземат предвид настоящите или бъдещите цели, преследвани със сключването на този договор, независимо от естеството на извършваната от това лице дейност — като наето лице по трудово правоотношение или като самостоятелно заето лице. Когато при цялостната преценка на информацията, с която разполага националният съд, се окаже невъзможно да се установят надлежно някои обстоятелства по сключването на договор, по-специално що се отнася до означенията в договора или до участието на посредник при сключването му, националният съд трябва да прецени доказателствената стойност на тази информация.

Понятие “потребител”.

Спор между австрийска гражданка и германско дружество, относно компетентността на австрийските съдилища да се произнесат по иск за обезщетение за скрити недостатъци на моторно превозно средство, предмет на договор за продажба.

дело С-239/22 от 9 март 2023 година

Данък върху добавената стойност — Доставка на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя преди първото обитаване — Липса на разпоредби във вътрешното право, предвиждащи подробните правила за прилагането на критерия, свързан с първото обитаване — Случаи на освобождаване — Доставка, след преобразуване, на сграда, която е била обитавана за първи път преди преобразуването — Национална административна доктрина, която приравнява съществено преобразуваните сгради на нови сгради — Понятие „преобразуване на сграда“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предвиденото в член 135, параграф 1, буква й) от Директивата за ДДС освобождаване за доставката на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя, различни от тези, чиято доставка е извършена преди първото обитаване, се прилага и за доставката на сграда, която е била обект на първо обитаване преди преобразуването й, дори съответната държава членка да не е предвидила във вътрешното си право подробни правила за прилагане на критерия за първо обитаване към преобразуванията на сгради.

Понятие „преобразуване на сграда“.

Спор относно размера на данъка върху добавената стойност, дължим от дружество за преобразуването на старо училище в апартаменти и офиси.

дело С-752/21 от 9 март 2023 година

Митнически кодекс на Съюза – Правни средства за защита – Митническа контрабанда – Принадлежащо на трето лице имущество, отнето в хода на административнонаказателно производство – Национално законодателство, което изключва третото лице от категорията на лицата, оправомощени да обжалват наказателното постановление, с което се разпорежда отнемането

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която не предвижда право на обжалване на наказателно постановление за лице, чието имущество е отнето въз основа на такова постановление, в което обаче това лице не се разглежда като извършител на административното нарушение, свързано с наложената санкция.

Рамково решение 2005/212 относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления не е приложимо ratione materiae в случай, в който извършеното деяние не представлява престъпление.

Спор между JP, българско търговско дружество, и Митница България по повод на приетото от последния решение за отнемане в полза на българската държава на превозно средство, собственост на JP, послужило за контрабанда на стоки.

дело С-6/22 от 16 март 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута — Запазване на договора без неравноправни клаузи — Воля на потребителя договорът да бъде обявен за недействителен — Правомощия и задължения на националния съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Когато договор, сключен между потребител и продавач или доставчик, е обявен за недействителен поради неравноправност на някоя от клаузите му, последиците от това обявяване на недействителност трябва да бъдат уредени в националното право на държавите членки в съответствие с предоставената с директива защита на съответния потребител, като по-конкретно се гарантира възстановяване на правното и фактическото положение, в което той би се намирал, ако неравноправната клауза не съществуваше. Национален съд, който, като има предвид цялото вътрешно право, взема всички необходими мерки, за да защити потребителя от особено неблагоприятните последици, които би могло да породи за него обявяването на недействителността на договора.

Спор относно последиците от обявяването за недействителен на сключен договор за ипотечен кредит.

дело С-351/21 от 16 март 2023 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Информация, предоставяна на платеца след получаване на платежното нареждане – Отговорност на доставчика на платежни услуги в случай на неразрешени трансакции – Задължение на този доставчик да възстанови на платеца сумата на неразрешените трансакции – Задължение на посочения доставчик да предостави на платеца информация, свързана със съответния получател – Понятие „получател“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Еднократни платежни операции. Предоставяне на информация, свързана с получателя. Доставчикът на платежни услуги на платеца е длъжен да му предостави информацията, позволяваща идентифицирането на физическото или юридическото лице, което е получило платежна трансакция, с която е задължена сметката на този платец, а не само информацията, с която този доставчик разполага по отношение на тази платежна трансакция, след като е положил максимални усилия.

Понятие „получател“.

Спор между Z и банкова институция, в която ищецът е титуляр на банкова сметка, относно две платежни трансакции, извършени с дебитната карта на този ищец и считани от него за неразрешени трансакции.

дело С-100/21 от 21 март 2023 година

Емисии на замърсители – Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ – Защита на интересите на отделния купувач на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство – Право на обезщетение за вреди, основано на деликтната отговорност на производителя на това превозно средство – Начин за изчисляване на обезщетението за вреди – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Одобрение на моторните превозни средства. Регламент № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства освен общи интереси, защитава и частните интереси на отделния купувач на моторно превозно средство спрямо производителя, когато то е оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство по смисъла на последната разпоредба. Правилата за присъждането на обезщетение за вредите, действително причинени на купувача на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство се определят от правото на съответната държава членка.

Спор между QB и производител на автомобили, относно това дали QB има право на претендираното от него обезщетение за вреди и как трябва да се изчисли обезщетението, което евентуално му се дължи поради придобиването на дизелово моторно превозно средство, оборудвано със софтуер, който намалява рециркулацията на замърсяващите газове на това превозно средство според външната температура и не отговаря на изискванията, произтичащи от правото на Съюза.

дело С-574/21 от 23 март 2023 година

Прекратяване на договор за търговско представителство — Право на обезщетение на търговския представител — Оправдано обезщетение — Комисиона за бъдещи сделки — Нови клиенти, които търговският представител е привлякъл — Съществуващи клиенти, с които търговският представител значително е увеличил обема на търговията — Еднократна комисиона — Понятие „комисионата, изгубена от търговския представител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Самостоятелно заети търговски представители. При определяне на обезщетение следва да се вземе предвид и комисионата, която търговският представител би получил, ако договорът му за търговско представителство хипотетично продължаваше да действа, за сключени след прекратяването на този договор сделки с нови клиенти, които е привлякъл за принципала преди това прекратяване, или с клиенти, с които значително е увеличил обема на търговията преди това прекратяване.

Понятие „комисионата, изгубена от търговския представител“

Спор относно искане за обезщетение при прекратяване на договор за търговско представителство между търговски представител и дружество.

 

Онлайн платформи и събиране на ДДС: Съветът не е превишил

Решение на СЕС по дело C695/20 | Fenix International Fenix International (наричано понататък „Fenix), дружество, регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) в Обединеното кралство, управлява в интернет платформа на социална мрежа, известна под името Only Fans. Тази платформа се предлага на „потребители“ от целия свят, които се разделят на „създатели“ и „почитатели“. Fenix предоставя не само платформата Only Fans, но и механизма, позволяващ събирането и разпределянето на извършените от почитателите плащания. Fenix удържа и фактурира на създателите 20 % от всяка платена им сума. Върху така удържаната от него сума Fenix начислява ДДС при ставка от 20 % и го посочва във фактурите, които издава.
 
Данъчната и митническа администрация съставя на Fenix актове за установяване на задължения за ДДС за периода между 2017 г. и 2020 г., като преценява, че Fenix трябва да се счита за действащо от свое име лице и съответно да плати ДДС за цялата платена от даден почитател сума, а не само за удържаните от нея като възнаграждение 20 %. Fenix обжалва пред съдилищата на Обединеното кралство. С жалбата си Fenix по същество оспорва правното основание на актовете за установяване на данъчни задължения, а именно разпоредба от регламент за изпълнение на Съвета, с който се уточнява Директивата за ДДС. Сезираната от Fenix юрисдикция отправя преюдициален въпрос до Съда преди края на преходния период след Брекзит, поради което Съдът е компетентен да отговори на този въпрос. Тя иска да установи дали спорната разпоредба е невалидна, доколкото Съветът бил допълнил или изменил Директивата за ДДС и съответно превишил предоставените му изпълнителни правомощия.
 
Съгласно Директивата за ДДС данъчнозадълженото лице, което при доставка на услуги действа като посредник от свое име, но за сметка на другиго, се счита за доставчик на тези услуги. Имайки предвид развитието на системата на ДДС и за да гарантира еднакво прилагане на това правило в Съюза, Съветът посочва в регламента за изпълнение, че данъчнозадълженото лице, което участва в доставката на услуги, извършвани по електронен път чрез далекосъобщителна мрежа, интерфейс или портал като пазар за приложения, „се счита, че […] действа от свое име, но за сметка на доставчика на тези услуги“.
 
Въпросната презумпция може да бъде оборена, когато този доставчик е изрично посочен като доставчик от данъчнозадълженото лице и това е отразено в условията по договора между страните. За сметка на това винаги се счита, че данъчнозадълженото лице, което участва в тази доставка, действа от свое име, но за сметка на доставчика на тези услуги и следователно самият той е доставчикът на тези услуги, когато разрешава фактурирането им на потребителя или доставката им или определя общите условия и реда на доставката.
 
В това отношение Съдът констатира, че когато данъчнозадължено лице, което участва в доставката на услуга по електронен път, като управлява например онлайн платформа на социална мрежа, е оправомощено да разрешава доставката на тази услуга или фактурирането ѝ или да определя общите условия и реда на такава доставка, то разполага с възможността едностранно да определя свързаните с доставката съществени елементи, а именно нейното изпълнение и момента на това изпълнение, или условията, при които е изискуема насрещната престация, или пък правилата, които дават общата рамка на тази доставка. При тези обстоятелства и с оглед на действителното икономическо и търговско положение, което те отразяват, данъчнозадълженото лице правилно трябва да се счита за доставчик на услуги съгласно Директивата за ДДС.
 
Въз основа на извършената от него проверка Съдът постановява, че приемайки спорната разпоредба от регламента за изпълнение, Съветът само е уточнил Директивата за ДДС, без да я допълва или изменя. При разглеждането на преюдициалния въпрос съответно не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността на спорната разпоредба от регламента за изпълнение.

Нова Европейска финансова практика – февруари 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 01.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-208/21 от 2 февруари 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език – Договори за застраховка „Живот“, свързани с дялове в инвестиционни фондове, наричани „unit-linked“ – Информация относно естеството и структурирането на застрахователния продукт и свързаните с него рискове – Заблуждаващи типови договори – Правни последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители. Заблуждаващо бездействие. Изготвянето от застрахователно предприятие на договор за групова застраховка „Живот“, свързан с дялове в инвестиционен фонд, който не позволява на потребителя, присъединяващ се към този договор по предложение на друго предприятие, титуляр на полицата, да разбере естеството и структурирането на предлагания застрахователен продукт и свързаните с него рискове, може да представлява „нелоялна търговска практика“.

Спор по повод възстановяването на застрахователни премии, платени по договор за групова застраховка „Живот“, свързан с дялове в инвестиционен фонд.

дело С-482/21 от 9 февруари 2023 година

Данък върху добавената стойност – Данъчна основа – Намаляване – Застраховател, който плаща обезщетение на застраховано лице за несъбираеми вземания с включен ДДС – Национална правна уредба, която не допуска намаляване на данъчната основа от застрахователя в качеството му на правоприемник – Принцип на данъчна неутралност – Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципите на пропорционалност, данъчна неутралност и ефективност трябва да се тълкуват, че допускат правна уредба съгласно която намаляване на данъчната основа в случай на неплащане не е приложимо за застраховател, който на основание договор за застраховане на търговски вземания плаща на застраховано лице като обезщетение за неплатено вземане част от сумата за данъчната основа за съответната облагаема сделка с включен ДДС, когато с този договор тази част от вземането и всички свързани с нея права се прехвърлят на застрахователя.

Спор по повод на искане за намаляване на данъчната основа за данък върху добавената стойност.

дело С-555/21 от 9 февруари 2023 година

Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Предсрочно погасяване — Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящо се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договор — Независещи от срока на договора разходи — Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Намаляване на общите разходи по кредита. Пропорционално намаляване на разходите. Намаляване на независещите от срока на договора разходи. Разходи, дължими на трети лица. Национална правна уредба, съгласно която правото на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита в случаите на предсрочно погасяване на кредита обхваща само лихвата и зависещите от срока на кредита разходи.

Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“

Спор по повод на това, че в договорите си за кредити за недвижими имоти U Bank използва стандартна клауза, съгласно която независещите от срока на кредита разходи за обработка не се възстановяват на потребителя в случаите на предсрочно погасяване на кредита.

дело С-343/21 от 16 февруари 2023 година

Обща селскостопанска политика — Невъзможност за бенефициерите да продължат да спазват поетите задължения — Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията на бенефициера към новото положение на стопанството — Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Мерки за подпомагане на развитието на селските райони. Финансовите последици за бенефициера на агроекологични плащания, когато спрямо неговото стопанство е извършено преразпределяне или е предприета мярка за комасация на земята. Преразпределяне и мерки за комасация на земята. Невъзможност на бенефициера да продължи да изпълнява поетите задължения. Липса на необходимите мерки за приспособяване на задълженията към новото положение на стопанството.

Понятия „преразпределяне на стопанството“, „мерки за комасация на земята“ и „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“.

Спор между земеделския производител PV и директор на Държавен фонд „Земеделие“ по повод на акт, с който от PV се изисква да възстанови 20 % от финансирането, което е получил по мярка 214, „Агроекологични плащания“.

дело С-393/21 от 16 февруари 2023 година

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела – Спиране на принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание – Условия – Мерки за ограничаване на производството по принудителното изпълнение – Действие на удостоверението за европейско изпълнително основание – Спиране на изпълняемостта на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, от държавата членка по произход – Понятие „изключителни обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейско изпълнително основание при безспорни вземания. Когато изпълняемостта на решение, удостоверено като европейско изпълнително основание, е спряна в държавата членка по произход и когато предвиденото удостоверение е представено на съда на държавата членка на принудителното изпълнение, въз основа на посоченото решение този съд е длъжен да спре производството. Европейско изпълнително основание при безспорни вземания допуска едновременното прилагане на мерките по ограничаване и по предоставяне на гаранция, но не едновременното прилагане на някоя от тези две мерки заедно с мярката по спиране на производството по принудително изпълнение.

Понятие „изключителни обстоятелства“.

Спор по повод искане за спиране на производството по принудително изпълнение, което е образувано въз основа на европейско изпълнително основание.

дело С-519/21 от 16 февруари 2023 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Изграждане на сграден комплекс от неперсонифицирано сдружение — Договор за създаване на сдружение — Продажба от някои съдружници на апартаментите в посочения сграден комплекс — Определяне на данъчнозадълженото лице, платец на данъка — Принцип на данъчна неутралност — Понятие „данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Страни по договор за създаване на неперсонифицирано сдружение, който не е бил регистриран при компетентния данъчен орган преди започването на съответната икономическа дейност, които не могат да се считат за „данъчнозадължени лица“. Принцип на пропорционалност и принцип на данъчна неутралност, които не изискват, когато данъчнозадължено лице не разполага с издадена на негово име фактура, да му се предостави правото да приспадне ДДС, който друга страна, участващо в неперсонифицирано сдружение, е платило.

Спор по повод облагането с данък върху добавената стойност на сделки за продажба на апартаменти.

 

Нова Европейска финансова практика – януари 2023 г.

Нови решения

дело С-57/21 от 12 януари 2023 година

Конкуренция – Злоупотреба с господстващо положение – Правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията – Доказателства, съдържащи се в преписка на орган за защита на конкуренцията – Висящо производство пред Европейската комисия във връзка с нарушение на правилата на конкуренция – Национално производство относно иск за обезщетение за същото нарушение – Условия относно представянето на доказателствата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Антиконкурентни практики. Искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Искане за представяне на доказателства за целите на иска за обезщетение за вреди. Висящо производство пред Европейската комисия. Спирането от национален орган за защита на конкуренцията на воденото от него административно производство с мотива, че Комисията е образувала производство не може да се приравни на прекратяване на това административно производство от този орган „с приемането на решение или на друго основание“.

Спор по повод на искането на R за представяне на доказателства в контекста на иск за обезщетение за вредите, които това дружество твърди, че е претърпяло вследствие на антиконкурентните действия на Č.

дело С-395/21 от 12 януари 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, предвиждаща заплащането на адвокатско възнаграждение съгласно принципа на почасовата ставка — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договорна клауза, с която размерът на възнаграждението за предоставяне на правни услуги се определя по часова ставка. Kлауза от договор за предоставяне на правни услуги, сключен между адвокат и потребител, която не е индивидуално договорена и която определя цената на услугите, предоставяни съгласно принципа на почасовата ставка, попадаща в обхвата на „основния предмет на договора“. Kлауза от договор за предоставяне на правни услуги, която определя цената на тези услуги в съответствие с принципа на почасовата ставка, без преди сключването на договора да е съобщена на потребителя информация, която му позволява да вземе решение, основано на благоразумие и добра информираност относно финансовите последици от сключването на посочения договор, която не отговаря на изискването за изразяване на ясен и разбираем език.

Спор между адвокат и неговия клиент.

дело С-680/20 от 19 януари 2023 година

Конкуренция – Господстващо положение – Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите – Наличие на договорни отношения между производителя и дистрибуторите – Злоупотреба – Клауза за изключителност – Необходимост да се докажат последиците върху пазара – Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За действията, предприети от дистрибутори, които са част от дистрибуторската мрежа за стоките или услугите на производител с господстващо положение, може да се търси отговорност от последния, ако се докаже, че тези действия не са предприети самостоятелно. Подвеждане на производителя под отговорност за действията на дистрибуторите, с които той е обвързан единствено с договорни отношения.

Понятие „критерия за също толкова ефективния конкурент“.

Спор във връзка със санкция, наложена на дружество за злоупотреба с господстващо положение на италианския пазар за дистрибуция на индивидуално опаковани сладоледи в определени видове търговски обекти като балнеоложки комплекси и барове.