Нова Европейска финансова практика – април 2024 г.

Решения от месец април

дело С-582/21 от 9 април 2024 година

Принципи на правото на Съюза — Принцип на лоялно сътрудничество — Процесуална автономия — Принципи на равностойност и на ефективност — Принцип на съответстващо тълкуване на националното право — Последващ акт на конституционен съд, с който се установява несъвместимостта с конституцията на разпоредба от националното право, въз основа на която е постановено това съдебно решение — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Неприсъствено съдебно решение — Липса на служебна проверка дали договорните клаузи евентуално са неравноправни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Молба за ново разглеждане на дело, приключило с влязло в сила неприсъствено решение. Сила на пресъдено нещо. Основания за ново разглеждане на дело. Тълкуване на националното право в съответствие с правото на Съюза. ДЕС и принципът на равностойност се тълкуват, че когато извънреден способ за защита, въведен с национална процесуална разпоредба, позволява на правен субект да поиска ново разглеждане на дело като се позове на последващ акт, с който се установява несъответствието с норма от по-висок ранг въз основа на която е постановено това съдебно решение, те не изискват посоченият способ за защита да бъде достъпен и при позоваване на тълкувателно преюдициално решение на Съда, стига конкретните последици от такъв акт да произтичат пряко от този акт.

Спор относно дължими суми в изпълнение на договор за потребителски кредит.

дело С-122/23 от 11 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Специален режим за малките предприятия — Годишен оборот — Различно третиране на данъчнозадължените лица — Национална правна уредба, която задължава по ДДС лице в случай на късно подаване на заявление за регистрация — Санкционен характер

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която поставя предвиденото за малките предприятия право на освобождаване от ДДС в зависимост от условието данъчнозадълженото лице, чийто годишен оборот надхвърля сумата, посочена за тази държава членка в тази разпоредба, да подаде в определен срок заявление за регистрация по ДДС. Национална правна уредба, която предвижда, че нарушението от страна на данъчнозадължено лице на задължението да подаде в срок заявление за регистрация по ДДС води до възникване на данъчно задължение.

Спор във връзка с ревизионен акт, с който се установяват задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-22/23 от 18 април 2024 година

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – Задължени субекти – Предоставяне на адрес на управление – Собственик на недвижим имот, сключил договори за наем с юридически лица – Регистриране на адреса на управление на юридическите лица на адреса на този недвижим имот – Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Собственикът — наемодател на недвижим имот, на чийто адрес наемателят, с негово съгласие, регистрира адреса си на управление и извършва сделки, не попада само поради този факт в обхвата на понятието „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“ по смисъла на Директивата за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разширяване на понятието „задължени субекти“.

Понятия „доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“, „адрес на управление“ и „сходна услуга“.

Спор по повод на наложена имуществена санкция за извършени нарушения на националните разпоредби относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

дело С-68/23 от 18 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Ваучери, предоставяни по електронен път – Ваучери за конкретна цел и ваучери за множество различни плащания – Предплатени карти или кодове на ваучери за закупуване на цифрово съдържание, придружени с идентификатор „държава“, който прави въпросното цифрово съдържание достъпно само в съответната държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Квалифицирането на ваучер като „ваучер за конкретна цел“ зависи единствено от условията които включват условието, че мястото на доставка на услугите, предназначени за крайни потребители, за които услуги се отнася този ваучер, трябва да бъде известно към момента на издаването му, и то независимо от обстоятелството, че последният е предмет на прехвърляния между данъчнозадължени лица. Препродажбата от данъчнозадължено лице на „ваучери за множество различни плащания“ може да се облага с данък върху добавената стойност, при условие че се квалифицира като доставка на услуги в полза на данъчнозадълженото лице.

Спор относно квалифицирането и облагането с данък върху добавената стойност на продажбата на предплатени карти или кодове на ваучери, използвани за закупуване на цифрово съдържание в онлайн магазин.

дело С-89/23 от 18 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Икономическа дейност — Доставки на услуги — Освобождавания в полза на други дейности — Сделки по отпускане на кредит — Продажба на търг на заложени вещи — Единна доставка — Характер на дадена доставка като основна или акцесорна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставките, свързани с организирането на продажба на търг на заложени вещи, нямат акцесорен характер спрямо основните доставки, свързани с отпускането на кредит, обезпечен със залог, по смисъла на тази разпоредба, поради което не се третират данъчно по същия начин като тези основни доставки в областта на ДДС. Отделни и независими доставки.

Спор относно плащането на данък върху добавената стойност върху сделки, свързани с продажбата на търг на вещи, предоставени като обезпечение в рамките на заем, обезпечен със залог.

дело С-509/22 от 18 април 2024 година

Акцизи — Възникване на задължение за плащане на акциз — Освобождаване за потребление — Пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стока, поставена под режим на отложено плащане — Разрешение на компетентните органи на държавата членка — Безвъзвратна загуба, причинена поради лека небрежност на служител на лицензирания складодържател — Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Изискуемост на акциза. Освобождаване на акцизни стоки, които се намират под режим на отложено плащане, в случай на пълно унищожаване или безвъзвратна загуба. Разпоредба от националното право на държава членка, която във всички случаи приравнява на непредвидими обстоятелства и на непреодолима сила извършените при условията на лека небрежност деяния. Не се допуска държавите членки общо да предвидят, че пълното унищожаване или безвъзвратната загуба на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не представлява освобождаване за потребление, когато се дължи на лека небрежност.

Понятия за „непредвидими обстоятелства“ и „непреодолима сила“.

Спор по повод възникване на задължение за плащане на акциз за количество чист етилов алкохол, който е безвъзвратно загубен в хода на операция по денатуриране.

дело С-207/23 от 25 април 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Облагаеми сделки – Употреба на актив на предприятие, предоставен безплатно на друго данъчнозадължено лице – Данъчна основа – Себестойност – Ограничение само до разходите, върху които е начислен ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Облагане с ДДС. Представлява употреба от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, с които стоки то се разпорежда безвъзмездно, приравнена на възмездна доставка на стоки. Себестойността включва не само преките производствени разходи, но и непреките свързани разходи, като например разходите за финансиране, независимо дали върху тези разходи е начислен данък върху добавената стойност.

Спор във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на безвъзмездните доставки на топлинна енергия от когенерационната централа, свързана с инсталацията за производство на биогаз на това дружество, от една страна, на търговеца А за сушене на дървесина и от друга страна, на дружеството B за отопление на неговите насаждения с аспержи.

дело С-276/22 от 25 април 2024 година

Свобода на установяване – Дружество, което е установено в една държава членка, но извършва дейността си в друга държава членка – Национална правна уредба, предвиждаща прилагането на правото на държавата членка, в която дружеството извършва дейността си – Ограничение на свободата на установяване – Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите – Борба със злоупотребите и с изкуствените договорености

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Трансгранични дейности. Извършване на стопанска дейност в държава членка, различна от тази на учредяване. Управление и организация на дружествата. Основен предмет на дейност. Законодателство на държава членка, което предвижда по общ начин прилагането на националното й право към актовете по управление на дружество, което е установено в друга държава членка, но извършва основната част от дейността си в първата държава членка.

Спор относно законосъобразността на прехвърлянето на собствеността върху сграден комплекс в полза на две дружества.

 

Нова Европейска финансова практика – февруари 2024 г.

Решения от месец февруари

дело С-733/22 от 8 февруари 2024 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Намалена ставка на ДДС, приложима за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения – Прилагане на тази ставка само за местата за настаняване, които имат удостоверение за категоризация – Принцип на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която намалената ставка на ДДС за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения, е обвързана с изискването заведението да има удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, доколкото тази правна уредба не ограничава прилагането на намалената ставка на ДДС до конкретни и специфични аспекти на категорията на услугите по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, а в случай че ограничава това прилагане до такива конкретни и специфични аспекти — доколкото не спазва принципа на данъчна неутралност.

Спор по повод на прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за дейността на дружество в период, през който същото не е притежавало удостоверение за категоризация за управляваното от него място за настаняване.

дело С-661/22 от 22 февруари 2024 година

Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Операция на платежна институция, състояща се в държане на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане по-дълго от предвидените в правната уредба срокове за изпълнение на платежната операция. Издаване на електронни пари. Дейността на платежна институция, състояща се в получаване на средства от ползвател на платежна услуга, без при това незабавно да е дадено платежно нареждане, поради което средствата остават на разположение в платежна сметка съставлява предоставена от тази платежна институция платежна услуга а не операция по издаване на електронни пари.

Понятия „платежна услуга“, „платежна операция“ и „електронни пари“.

Спор по повод отнемането на лиценза за платежна институция.

дело С-674/22 от 22 февруари 2024 година

Данъци, събрани в нарушение на правото на Съюза – Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума – Възстановяване поради допуснати от данъчнозадълженото лице счетоводни грешки – Възстановяване поради изменение със задна дата на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи на данъчнозадълженото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на Съюза не налага задължение за плащане на лихва на данъчнозадължено лице от момента, когато то е платило сумата за ДДС, която впоследствие данъчната администрация му е възстановила, ако това възстановяване е в резултат отчасти на констатацията, че поради грешки в счетоводните си отчети това лице не е упражнило напълно правото си на приспадане на ДДС и отчасти на изменение с обратно действие на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи, при положение че самото то е било отговорно за определянето на този ред и условия.

Спор между община и данъчната администрация относно отказа на последната да плати на община възстановителна лихва върху сумата на възстановения й ДДС.

© Апис Европа АД

Нова Европейска финансова практика – януари 2024 г.

Решения от месец януари

дело С-537/22 от 11 януари 2024 година

Данък върху добавената стойност — Отказване на правото на приспадане — Задължения на данъчнозадълженото лице — Задължение за полагане на грижа — Тежест на доказване — Принципи на данъчна неутралност и на правна сигурност — Предимство на правото на Съюза — Противоречие между практиката на национален съд и правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на предимство на правото на Съюза задължава националния съд да не се съобрази с правните изводи на висшестоящ национален съд, ако смята, че с оглед на тълкуването на разпоредба от правото на Съюза, дадено от Съда под формата на съдебно решение или мотивирано определение посочените изводи не са в съответствие с това право. Принципите на данъчна неутралност и на правна сигурност допускат да отказва на данъчнозадължено лице правото на приспадане на ДДС с мотива, че не може да се даде вяра на фактурите за придобиването поради обстоятелства, свидетелстващи, че данъчнозадълженото лице не е положило дължимата грижа, като тези обстоятелства по принцип се преценяват с оглед на циркулярно писмо, публикувано от тази администрация.

Спор между G и данъчната администрация по повод отказа на последната да признае право на приспадане на данъка върху добавената стойност за придобиването на стоки.

дело С-755/22 от 11 януари 2024 година

Договори за потребителски кредити — Задължение на кредитора да провери кредитоспособността на потребителя — Отстраняване на нарушение вследствие на пълното изпълнение на договора за кредит — Ефективни, пропорционални и възпиращи санкции — Нищожност на договора за кредит и изгубване от кредитора на правото да му се платят уговорените лихви — Липса на вредоносна последица за потребителя — Стремеж кредиторите да станат отговорни и предотвратяване на безотговорни практики при отпускането на кредити на потребители

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Когато кредиторът не е изпълнил своето задължение да оцени кредитоспособността на потребителя, се допуска кредиторът да се санкционира в съответствие с националното право с нищожност на договора за потребителски кредит и изгубване на правото да му се платят уговорените лихви, макар договорът да е изпълнен изцяло от страните и за потребителя да не е настъпила вредоносна последица вследствие на това неизпълнение. Финансови последици от сключването на договор за кредит за положението на потребителя обаче е възможно да настъпят и след погасяването на кредита.

Спор между N и EC Fin за връщането на суми по кредит, отпуснат от последното на потребител.

дело С-128/21 от 18 януари 2024 година

Конкуренция — Решения на Нотариалната камара на държава членка, с които се определят методите за изчисляване на нотариалните такси — Ограничение „с оглед на целта“ — Липса на обосновка — Глоба — Налагане на сдружение на предприятия и на неговите членове — Извършител на нарушението — Понятия „предприятие“, „сдружения на предприятия“ и „търговия между държавите членки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Решения, за които носи отговорност професионалното сдружение и които могат да засегнат или ограничат конкуренцията по смисъла на правото на Европейския съюз. Решения на сдружение на предприятия, с които се уеднаквява начинът, по който нотариусите изчисляват размера на таксите, фактурирани за извършването на някои от техните дейности, представляват забранени ограничения на конкуренцията „с оглед на целта“.

Понятия „предприятие“, „сдружения на предприятия“ и „търговия между държавите членки“

Спор между Нотариалната камара (физически лица, упражняващи професията нотариус ) и Съветът по конкуренция по повод на решението на последния да наложи глоби на тази камара и на посочените нотариуси за нарушаване на литовското конкурентно право и на конкурентното право на Съюза.

дело С-227/22 от 18 януари 2024 година

Транспорт – Свидетелство за управление на моторно превозно средство – Издаване, валидност и подновяване – Физическа и умствена годност за управление – Медицински прегледи – Честота – Документ, удостоверяващ психологическата годност на водачите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства не допуска държава членка да изисква от лицата, които искат да извършват професионална дейност като водачи на моторни превозни средства за транспорт на пътници или стоки и които имат свидетелство за управление на превозни средства като при това издаване физическата и умствената им годност за управление е проверена, да притежават както свидетелство за управление, така и имащо по-кратък срок на валидност от него удостоверение за психологическа годност.

Спор относно наказателно постановление, издадено на IL за това, че при пътна проверка не е бил в състояние да представи валидно удостоверение за психологическа годност, каквото се изисква от националното право.

дело С-562/22 от 18 януари 2024 година

Свободно движение на капитали – Ограничения – Придобиване на земеделски земи в държава членка – Задължение за приобретателя да е пребивавал повече от пет години – Понятие „движение на капитали“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДФЕС не допуска правна уредба на държава членка, по силата на която придобиването на право на собственост върху земеделски земи, намиращи се на нейна територия, е обусловено от изискването приобретателят да е пребивавал повече от пет години в тази държава членка.

Понятие „движение на капитали“.

Спор по повод на иск за установяване на нищожността като привидни на договори за придобиване на земеделски земи в България.

дело С-656/22 от 18 януари 2024 година

Селско стопанство — Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Договор за отдаване под наем или аренда — Договор за наем, сключен между общинска администрация и бенефициер на помощ — Ангажименти за период от пет години — Прекратяване на договора за наем вследствие на законодателна промяна — Задължение за възстановяване на част или на цялата получена помощ — Невъзможност за адаптиране на ангажиментите към ново положение в стопанството — Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща селскостопанска политика (ОСП). Прекратяването от общинска администрация на договор за наем или аренда на земеделска земя, сключен за срок от пет години с бенефициера на земеделска помощ което прекратяване е извършено вследствие на изменение на националното законодателство може да представлява „непреодолима сила“ или „извънредно обстоятелство“ и „[отчуждаване на] стопанството“. Положение, при което невъзможността бенефициерът на земеделска помощ да продължи да спазва поетите от него задължения, произтича от прекратяването от общинска администрация на договора за наем или аренда на земеделска земя което прекратяване е извършено вследствие на изменение на националното законодателство.

Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“.

Спор по повод на решение, с което на дружеството се разпорежда да възстанови 50 % от субсидия, получена от дружеството по мярка 211 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.

дело С-390/22 от 25 януари 2024 година

Обществени поръчки за услуги — Компенсация за обществена услуга — Параметри за изчисляване на компенсацията за обществена услуга — Предварително, обективно и прозрачно установяване на параметрите — Липса на конкурентна тръжна процедура — Прилагане на правилата за изчисляване на компенсацията, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Предвидени в националната правна уредба условия за изплащането на компенсацията — Определяне на сумата на компенсацията в закона за държавния бюджет за съответната година и изплащане на тази сума на компетентния национален орган — Определяне на параметрите за изчисляване на компенсацията чрез препращане към общи правила — Понятие „обществена поръчка за услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължително съдържание на обществени поръчки за услуги и общи правила. Правна уредба на държава членка, по силата на която компенсацията, изплащана от компетентния орган на оператора на обществени услуги във връзка с изпълнението на обществена поръчка за услуги, може да се предостави на този оператор само ако средствата за тази компенсация са били предвидени в закона за бюджета. Правна уредба на държава членка, по силата на която компетентният орган може да изплаща на оператора на обществени услуги компенсация във връзка с изпълнението на обществена поръчка за услуги, в случай че параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, не са установени в тази поръчка, но са установени предварително, по обективен и прозрачен начин, в общи правила.

Понятие „обществена поръчка за услуги“.

Спор между община и транспортно дружество, на което е възложено извършването на обществена услуга, относно дължимата от тази община компенсация за разходите, направени при изпълнението на задълженията за обществен автобусен превоз на пътници.

дело С-438/22 от 25 януари 2024 година

Конкуренция — Картели — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Качество на предоставяните от адвокатите услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на националния съд може да откаже да приложи наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, но която противоречи на ДФЕС. Национална правна уредба, съгласно която, от една страна, адвокатът и неговият клиент не могат да договорят възнаграждение в размер по-нисък от минималния, определен с наредба, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в размер по-нисък от минималния, трябва да се счита за ограничение на конкуренцията „с оглед на целта“.

Спор по повод на искане за обезщетение по имуществена застраховка за кражба на лек автомобил, както и за обезщетение за забава.

дело С-722/22 от 25 януари 2024 година

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления — Задължение на държавите членки да вземат мерки, за да направят възможна конфискацията на средствата на престъпления — Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Рамково решение относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления. Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол, представляващо „средство на престъпление“. Принцип на съответстващо тълкуване. Общите принципи на правото, и по-специално принципите на правна сигурност и на недопускане на прилагане с обратна сила.

Понятие „средства на престъплението“.

Служебно образувано производство относно конфискацията на превозните средства, използвани за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол от някои членове на организирана престъпна група, осъдени с влязла в сила присъда.

дело С-379/21 от 17 януари 2023 година

 

 

Потребителски кредит — Отказ да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза — Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза — Указания на висшестоящ съд, които не са съобразени с посочените последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална юрисдикция, сезирана със заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение — когато длъжникът потребител не участва в производството до издаването на тази заповед — е длъжна служебно да остави без приложение неравноправна клауза от договора за потребителски кредит на която се основава част от предявеното вземане. Национална юрисдикция, която следва да се произнесе по дело, е обвързана, съгласно националното процесуално право, от изводите и указанията на висшестоящия съд, когато въз основа на тълкуването, което е поискала от Съда, намира, че тези изводи и указания не отчитат правните последици, свързани с неравноправния характер на клауза от договор за потребителски кредит.

Едностранно производство с предмет заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение, произтичащо от договор за потребителски кредит, сключен между банкова институция и потребител.

Нова Европейска финансова практика – декември 2023 г.

Решения от месец декември

дело С-329/22 от 7 декември 2023 година

Земеделие — Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Биологично земеделие — Финансово подпомагане на биологичното производство в преход — Биологично пчеларство — Минимален преходен период — Понятия „първоначален период“ и „преход“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Подпомагане на развитието на селските райони. Национална разпоредба, която ограничава възможността за получаване на финансово подпомагане за преход към биологично земеделие до минималния преходен период, предвиден в член 38, параграф 3 от Регламент № 889/2008. Максимален срок за предоставяне на подпомагане за преход към биологично земеделие. Държавите членки могат да решат, че преходът към биологично земеделие дава основание за подпомагане за по-кратък период от предвидения в член 29, параграф 3, първо изречение от Регламент № 1305/2013 период от пет до седем години.

Понятия „първоначален период“ и „преход“.

Спор между директор на фонд „Земеделие“ и регистрирания като земеделски стопанин I относно отказ за предоставяне на финансова помощ по мярка 11 „Биологично земеделие“ от българската Програма за развитие на селските райони 2014—2020 г. с мотива, че като кандидат за подпомагане I не е спазил изискването да не се надвишават минималните преходни периоди към биологично производство.

съединени дела С-441/22 – С-443/22 от 7 декември 2023 година

Обществени поръчки – Европейски структурни и инвестиционни фондове – Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение – Изменение на срока за изпълнение – Съществено изменение – Непредвидени обстоятелства – Понятие „непредвидени обстоятелства“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

За да се квалифицира изменение на договор за обществена поръчка като „съществено“ не е необходимо страните по договора да са подписали писмено споразумение. Дължимата грижа, която възлагащият орган трябва да положи изисква по-специално при подготовката на съответната обществена поръчка той да е взел предвид рисковете от превишаване на срока за изпълнение на поръчка, породени от предвидими причини за спиране на изпълнението, като обичайните метеорологични условия, както и нормативните забрани за извършване на строителство.

Два спора относно решенията, взети от ръководителя на управляващия орган, с които той е определил по отношение на две общини финансова корекция в размер на 25 % върху допустимите разходи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в рамките на организираните от тях обществени поръчки за строителство.

дело С-28/22 от 14 декември 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Последици от установяването на неравноправността на клауза — Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, съдържащ неравноправни клаузи относно обменния курс— Недействителност на този договор — Реституционни искове — Давностен срок

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Принцип на ефективност, който не допуска съдебна практика, съгласно която след обявяване на недействителност на договор за ипотечен кредит, с мотива, че договорът съдържа неравноправни клаузи, давността за вземанията на продавача, породени от недействителността на посочения договор, започва да тече единствено от момента, в който договорът окончателно е загубил своето действие, докато давността за вземанията на потребителя започва да тече от момента, в който потребителят е узнал за неравноправния характер на клаузата. Принцип на ефективност, който не допуска при невъзможност договор за ипотечен кредит да продължи да действа след отстраняването на съдържащите се в него неравноправни клаузи продавачът да може да упражни право на задържане, с което да постави връщането на полученото от потребителя в зависимост от представянето от страна на последния на предложение за връщане на това, което самият той е получил или на обезпечение за връщане на полученото при положение, че упражняването от страна на същия продавач на това право на задържане води до загуба за посочения потребител на правото да получи лихви за забава.

Спор по повод връщането на суми, платени по договор за ипотечен кредит, който е обявен за недействителен, тъй като съдържа неравноправни клаузи.

дело С-340/21 от 14 декември 2023 година

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни – Принципи, свързани с обработването – Отговорност на администратора – Мерки, приложени, за да се осигури сигурността на обработването – Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди – Евентуално освобождаване от отговорност на администратора в случай на извършено от трети лица нарушение – Искане за обезщетение за неимуществени вреди, основано на опасения от потенциална злоупотреба с лични данни – Понятия „вреда“ и „нематериални вреди“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Нарушение на сигурността на обработването на лични данни. Неимуществени вреди, претърпени поради бездействие от страна на администратора. Неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп от „трета страна“ не са достатъчни, за да се приеме, че приложените от съответния администратор технически и организационни мерки не са „подходящи“. Опасенията, които субект на данни изпитва, вследствие на нарушение от потенциална злоупотреба с неговите лични данни от трети лица, могат сами по себе си да представляват „нематериални вреди“. Иск за обезщетение за вреди.

Понятия „вреда“ и „нематериални вреди“.

Обезщетение за неимуществените вреди, които лице твърди, че е претърпяло вследствие на твърдяно неизпълнение от страна на публичен орган на законните му задължения в качеството му на администратор на лични данни.

дело С-278/22 от 21 декември 2023 година

Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Изключване на финансовите услуги — Отдаване под дългосрочен наем на автомобили — Услуги, за които се изисква предварително разрешение — Понятия „финансови услуги“, „кредитиране“ и „финансов лизинг“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансови услуги. Финансов и оперативен лизинг. Изискване за получаване на разрешение от надзорна агенция. Услуги, които се предоставят по договор за отдаване под дългосрочен наем на автомобили, придобити от наемодателя по искане на наемателя с цел да бъдат отдавани под наем на последния срещу заплащане на парични суми. Понятия „финансови услуги“, „кредитиране“ и „финансов лизинг“.

Спор относно решение, с което на A се забранява да извършва лизингови дейности, без преди това да е получило разрешението на Хърватска агенция за надзор на финансовите услуги.

 

Нова Европейска финансова практика – ноември 2023 г.

Решения от месец ноември

съединени дела С-271/22 – С-275/22 от 9 ноември 2023 година

Социална политика — Организация на работното време — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на платен годишен отпуск — Пренасяне на правото на платен годишен отпуск в случай на продължително заболяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Някои аспекти на организацията на работното време. Национална съдебна практика, допускаща прехвърляне на отпуск без никакво ограничение във времето. Rаботникът може да се позове на правото на платен годишен отпуск по отношение на своя работодател, като обстоятелството, че той е частно предприятие, на което е възложена обществена услуга, е ирелевантно в това отношение.

Спорове между ищци и K по повод на отказа на последното дружество да им позволи да се възползват от придобити дни отпуск, които не са могли да позоват поради отсъствие от работа по болест, или да им изплати финансово обезщетение за неизползван отпуск след прекратяването на трудовото им правоотношение.

дело С-598/21 от 9 ноември 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори — Хартата на основните права на Европейския съюз — Клауза за предсрочна изискуемост — Съдебен контрол — Пропорционалност с оглед на допуснатото от потребителя неизпълнение на договорни задължения — Договор, обезпечен с недвижим имот — Извънсъдебна продажба на жилището на потребителя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Национална правна уредба, по силата на която при съдебен контрол за неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост в договор за потребителски кредит не се взема предвид пропорционалността на предоставената на кредитодателя възможност да упражни правото, което черпи от тази клауза, с оглед на свързани по-специално с тежестта на неизпълнението на договорните задължения на потребителя критерии, като например размера на непогасените вноски спрямо общия размер на кредита, и с оглед на критерии, свързани със срока на договора, както и с възможността прилагането на тази клауза да доведе до пристъпване от кредитодателя към събиране на дължимите на основание на нея суми чрез продажба на семейното жилище на потребителя без провеждането на какъвто и да било съдебен процес.

Спор на S и C с банковата институция V относно спиране на извънсъдебното изпълнително производство за реализиране на учреденото върху жилището им обезпечение на договор за потребителски кредит с V.

дело С-318/22 от 16 ноември 2023 година

Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

При транспонирането на Директива 2009/133 националният законодател може да реши да третира по еднакъв начин уредените от тази директива положения и чисто вътрешните положения на основание член 267 ДФЕС. Член 8, параграф 2 от Директива 2009/133 не допуска национално законодателство, което обвързва ползването от прилагането на тази разпоредба с условия за намаляване на акциите на акционера на прехвърлящото дружество в това дружество или с намаляване на капитала на същото дружество, които не са предвидени в тази директива.

Спор между G и данъчна и митническа администрация, Унгария, относно данъчните последици за това дружество от сделка по отделяне чрез вливане в дружества, притежавани от последното.

дело С-391/22 от 16 ноември 2023 година

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Диференцирани ставки при данъчното облагане, при условие че се спазват минималните данъчни ставки. Газьол, използван за редовен превоз на пътници. Газьолът, изразходен при пътувания, извършени с цел ремонт, поддръжка или зареждане с гориво на превозни средства, използвани за превоз на пътници, не попада в обхвата на понятието „търговски газьол, използван като гориво“. Понятие „търговски газьол, използван като гориво“.

Спор между T и дирекция данъчна и митническа администрация по повод на отказа на последната да възстанови размера на акциза върху газьола, изразходен при пътувания, извършени с цел ремонт, поддръжка и зареждане на превозните средства, които то използва за своята дейност по превоз на пътници.

дело С-427/22 от 16 ноември 2023 година

Икономическа и парична политика – Пруденциални изисквания за кредитните институции – Отпускане на парични заеми без разрешение – Правила за достъпа до осъществяване на дейност за кредитни институции и инвестиционни посредници както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила – Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие попада в обхвата на понятието „кредитна институция“, само когато неговата дейност се състои едновременно в приемане на депозити или други възстановими средства от обществеността и в отпускане на кредити за негова собствена сметка, с уточнението, че тези депозити или други средства, приети от обществеността, са предназначени за отпускането на кредити, без да се изключва възможността кредити да се отпускат и със средства от други източници.

Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“.

Наказателно производство, водено срещу B, който е признат за виновен за това, че без съответно разрешение е предоставил парични заеми срещу лихва на две физически лица.

дело С-321/22 от 23 ноември 2023 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за потребителски кредит – Значителна неравнопоставеност – Нелихвени разходи по кредита – Установителен иск – Правен интерес – Констатация за неравноправност на дадена клауза – Последици – Право на възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Проверката на евентуалната неравноправност на клауза, посветена на извънлихвени разходи, от сключен между продавач или доставчик и потребител договор не изключва неравноправността на такава клауза може да се установи поради предвиждането в нея на плащане от потребителя на такси или комисиона в явно непропорционален размер спрямо услугата. Принципите на ефективност, на пропорционалност и на правна сигурност, допуска обявяването за нищожен на договор за заем, сключен между продавач или доставчик и потребител, когато е установено, че единствено клаузата от този договор, с която се определят конкретните начини на плащане е неравноправна и че посоченият договор не може да продължи да се изпълнява без тази клауза.

Три спора относно действителността на различни клаузи, съдържащи се в договори за потребителски кредит.

дело С-532/22 от 23 ноември 2023 година

Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предоставяне на достъп до развлекателно събитие по смисъла на член 53 от Директива 2006/112. Услуги, които предоставя студио за запис на видеочатове на оператора на платформа за излъчване в интернет и които се изразяват в създаване на цифрово съдържание под формата на интерактивни видеосесии с еротичен характер, заснемани от такова студио, за да бъдат предоставени на този оператор с цел излъчването им от последния в посочената платформа.

Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“.

Спор между W и данъчният орган по повод на решението на този орган да приеме, че предоставените от това дружество услуги подлежат на облагане с данък върху добавената стойност в Румъния.

Нова Европейска финансова практика – октомври 2023 г.

Решения от месец октомври

дело С-146/22 от 5 октомври 2023 година

Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Подобни хранителни продукти, приготвени от една и съща основна съставка — Прилагане на различни намалени ставки на ДДС — Стоки, които имат същите свойства и обективни характеристики — Стоки, придружени или не от услуги по приготвяне и предлагане от доставчика

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на две различни намалени ставки на ДДС за стоки, които имат едни и същи обективни характеристики и свойства. Принципът на данъчен неутралитет, допускащ национална правна уредба, която предвижда, че за хранителните продукти, съставени от една и съща основна съставка и задоволяващи една и съща нужда за средностатистическия потребител, се прилагат две различни намалени ставки на ДДС в зависимост от това дали се продават на дребно в магазин, или са приготвени за непосредствена консумация, доколкото тези хранителни продукти нямат аналогични характеристики въпреки основната съставка, която е обща и за двата.

Спор по повод на ставката на данъка върху добавената стойност, която се прилага за сделките по продажба на шоколадови млечни напитки, извършвани в заведения за хранене.

дело С-355/22 от 5 октомври 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална юрисдикция не може да приложи национална разпоредба, която я оправомощава да остави в сила някои последици от разпоредба от националното право, която е установила за несъвместима с Директива 2006/112, основавайки се на твърдяна невъзможност за връщане на недължимо събрания ДДС.

Спор относно протокол и акт за установяване на данъчно задължение и за събиране на данъка върху добавената стойност, както и глоба и лихви.

дело С-505/22 от 5 октомври 2023 година

Данък добавена стойност – Облагаеми сделки – Безвъзмездна доставка на стоки – Безплатно предоставяне на таблет или смартфон в замяна на сключването на нов абонамент за списание – Удръжки, направени за нуждите на предприятието с цел предоставяне на подаръци с малка стойност – Понятия „една-единствена доставка“ и „възмездна доставка на стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност – принципите на неутралитет, равно третиране, недопускане на дискриминация и пропорционалност. Предоставянето на абонаментен подарък срещу сключване на абонамент за периодични издания представлява съпътстваща престация към основната престация, състояща се в доставка на периодични издания, която попада в обхвата на понятието „възмездна доставка на стоки“ и не трябва да се разглежда като безвъзмездно прехвърляне на стоки.

Спор по повод облагането с данък върху добавената стойност на доставка, като абонаментни подаръци, таблети или смартфони, на новите абонати на списания, които пуска на пазара.

дело С-565/22 от 5 октомври 2023 година

Защита на потребителите – Договор от разстояние – Изисквания за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект – Абонамент на потребител в платформа за обучение – Автоматично удължаване на договор – Право на отказ от договор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на потребителя на отказ от договор, сключен от разстояние, е гарантирано само веднъж по договор за предоставяне на услуги, който предвижда първоначален безплатен период за потребителя, последван, в случай че в този срок договорът не бъде прекратен от страна на потребителя или той не упражни правото си на отказ, от платен период, който се удължава автоматично за определен срок, ако договорът не бъде прекратен.

Спор по повод искане дружество да бъде задължено да предоставя на потребителите информация за условията, срока и начина за упражняване на правото им на отказ от договор, сключен от разстояние.

дело С-286/22 от 12 октомври 2023 година

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Национално законодателство, което предвижда автоматично обезщетяване на някои участници в движението по пътищата, пострадали при пътнотранспортни произшествия – Велосипед, оборудван с електрически двигател, осигуряващ помощ при въртене на педалите, с функция за ускоряване, която може да се активира само след използване на мускулна сила – Понятие „превозно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за застраховане на превозни средства. Лице, което не управлява „моторно превозно средство“. В обхвата на понятието „превозно средство“ не попада велосипед, чийто електрически двигател предоставя само помощ при въртене на педалите и който има функция, която му позволява да ускори, без да се въртят педалите, до скорост 20 km/h, като тази функция обаче може да бъде активирана едва след използване на мускулна сила.

Понятие „превозно средство“.

Спор по повод евентуалното право на застраховател в областта на трудовите злополуки, встъпил в правата на велосипедист, който се движел на велосипед с помощно електрическо задвижване, да получи обезщетение от застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“ на водача на автомобила, участвал в произшествието, довело до смъртта на велосипедиста.

дело С-326/22 от 12 октомври 2023 година

Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Договорни права и задължения — Предсрочно погасяване — Намаляване на общите разходи по кредита за потребителя — Загуба на екземпляр от договора — Право да се получи дубликат на договора от кредитора — Прехвърляне на вземания за сумите, които банката дължи вследствие на предсрочното погасяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Потребител може да изисква от кредитора копие от договор, както и цялата информация относно погасяването на кредита, която не се съдържа в самия договор, но е необходима, от една страна, за да се провери изчисляването на дължимата от кредитора сума поради намаляването на общите разходи по кредита вследствие на предсрочното му погасяване и от друга страна, за да се предостави възможност на потребителя евентуално да предяви иск.

Спор между Z и банкова институция във връзка с искане за получаване на документи и информация с цел събирането на вземане, на което Z е цесионер и което съответства по размер на сумата, дължима от банката поради намаляването на общите разходи по кредита вследствие на предсрочното му погасяване.

дело С-325/22 от 19 октомври 2023 година

Помощи, предоставяни от държавите членки — Възстановяване на неправомерна помощ — Замени на горски земи — Определяне на „пазарната стойност“ — Държавна помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост — Понятие „предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятия бенефициери на държавна помощ. Лица, които са придобили поземлени имоти чрез засегнатите от решение сделки за замяна на горски земи и които използват тези поземлени имоти за целите на икономическа дейност. Критерии, позволяващи да се определи размерът на държавна помощ, получена при придобиването на поземлени имоти чрез замяна на горски земи.

Спор по повод на искане за възстановяване на държавна помощ, получена при замяна на горски земи.

съединени дела С-207/22 – С-267/22 и C-290/22 от 26 октомври 2023 година

Икономическа и парична политика – Надзор на финансовия сектор на Европейския съюз – Пруденциален надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници – Предприятие, чиято дейност е да придобива дялови участия – Понятие „финансова институция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на данъчното освобождаване само за „финансовите институции“. Холдингови дружества. Управление на дялови участия в предприятия, които не подлежат на надзора и на пруденциалните изисквания, приложими към банковите или финансовите дейности. Предприятие, чиято дейност е да придобива дялови участия в дружества, които не извършват дейност във финансовия сектор, не попада в обхвата на понятието „финансова институция“.

Спорове по повод на налагането на гербов налог върху кредитните операции.

дело С-331/21 от 26 октомври 2023 година

Забрана на картелите – Разграничение между вертикално и хоризонтално споразумение – Потенциална конкуренция – Ограничение на конкуренцията с оглед на целта или с оглед на резултата – Споразумение между доставчик на електроенергия и търговец на дребно на стоки за широко потребление, стопанисващ хипер- и супермаркети – Клауза за неизвършване на конкурентна дейност – Либерализиране на пазара за доставка на електроенергия – Понятия „потенциална конкуренция“ и „ограничение на конкуренцията с оглед на целта“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Либерализация на пазара за доставка на електроенергия. Предприятие, което управлява мрежа от търговци на дребно на стоки за широко потребление, трябва да се счита на електроенергийния пазар за потенциален конкурент на доставчика на електроенергия, с когото е сключило споразумение за партньорство, съдържащо клауза за неизвършване на конкурентна дейност. Споразумение за търговско партньорство, сключено между две предприятия, действащи на различни продуктови пазари, които не се намират нагоре или надолу по веригата един спрямо друг, не попада в обхвата на категориите „вертикални споразумения“ и „споразумения за представителство“, когато цели да благоприятства развитието на продажбите на продуктите на тези две предприятия.

Понятия „потенциална конкуренция“ и „ограничение на конкуренцията с оглед на целта“.

Спор относно глоби, наложени поради сключване на антиконкурентно споразумение.

Нова Европейска финансова практика – септември 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец септември

дело С-169/22 от 7 септември 2023 година

Обща селскостопанска политика – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Прехвърляне на земеделското стопанство на нов бенефициер – Последващо преустановяване от този бенефициер на селскостопанската му дейност – „Случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства“ – Задължение за частично или пълно възстановяване на получената помощ – Принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Подпомагане на развитието на селските райони. Загубата на правото да се ползват наетите активи, поради прекратяването на договора за наем на тези активи вследствие на обявяването в несъстоятелност на наемодателя не представлява „непреодолима сила или извънредни обстоятелства“. Във връзка с принципа на пропорционалност, когато през срока на изпълнение на ангажимент, поет като условие за предоставяне на помощ, стопанството на бенефициер бъде прехвърлено на друго лице, което доброволно поема този ангажимент и което впоследствие окончателно преустанови селскостопанската си дейност, този последен бенефициер на помощта е длъжен да възстанови получената на основание на целия посочен ангажимент помощ, включително сумите, получени от предишните бенефициери.

Спор по повод на решения, с които се разпорежда на Gr поради преустановяването на селскостопанската му дейност да възстанови изцяло помощите, отпуснати през петгодишния срок на ангажимент за хуманно отношение към животните от страна на посоченото дружество.

дело С-323/22 от 7 септември 2023 година

Свободно движение на стоки — Акцизи — Неправомерно извеждане от режима на отложено плащане — Противоправно деяние, за което може да се търси отговорност изключително от трето лице — Подправяне на придружаващия административен документ — Освобождаване от данък по отношение на загуби, които са възникнали при прилагане на режим на отложено плащане — Случайно събитие или непреодолима сила — Отговорност на лицензирания складодържател — Понятие „загуба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общ режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държане, движение и мониторинг на такива продукти. Изискуемост на акцизите. Освобождаване от данък, което не се прилага по отношение на складодържателя, отговорен за плащането на акцизите, в случай на извеждане от режима на отложено плащане, дължащо се на противоправно деяние, дори когато складодържателят няма нищо общо с това противоправно деяние, за което отговорност носи изключително трето лице.

Понятие „загуба“.

Спор относно събирането на акцизи, дължими от дружество, поради твърдяно нарушение от страна на последното на режима на отложено плащане при движението на минерални масла.

дело С-453/22 от 7 септември 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Принцип на неутралност на ДДС — Принцип на ефективност — Твърде висока ставка на ДДС, съдържаща се във фактурата за покупка — Възстановяване на надвзети суми — Пряк иск срещу администрацията — Последици от риска от двойно възстановяване на един и същ ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на неутралност и принципът на ефективност изискват получателят на доставки на стоки да разполага пряко срещу данъчната администрация с право на възстановяване на неправилно фактурирания ДДС, платен от него на неговите доставчици, който последните са внесли в държавния бюджет, както и с право на съответните лихви. Ако в разумен срок не бъде възстановен недължимо полученият от данъчната администрация ДДС, вредата трябва да бъде компенсирана със заплащането на лихви за забава.

Спор във връзка с правото на получаване по справедливост на освобождаване от данък върху добавената стойност, претендиран впоследствие от германската данъчна администрация, и на лихви върху размера на този данък.

дело С-461/21 от 7 септември 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Сделки за автомобилни превози, пряко свързани с вноса на стоки – Режим на доказване – Свободно предоставяне на услуги – Възстановяване на ДДС, извършено от чуждестранно лице – Облагане на платеното възнаграждение с данък върху доходите на чуждестранни лица – Удържане на данък при източника от местно лице – Понятие „услуга“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възстановяване на ДДС, извършено в различни държави членки от чуждестранен доставчик на услуги. Удържане на данък при източника, извършено от местния получател на услуги върху възнаграждението, дължимо на чуждестранен доставчик на услуги. За да се ползва освобождаването от ДДС за транспортните услуги, свързани с вноса на стоки, когато превозът се извършва от данъчнозадължено лице между държавата членка, на чиято територия се намира мястото на въвеждане на тази стока в Съюза, и местоназначение, което се намира в друга държава членка, регистрирането на операцията по внос изисква автоматично и систематично включване на разходите за този превоз в данъчната основа за облагане с ДДС на внесената стока.

Понятие „услуга“.

Спор във връзка със задължението на Ca да заплати, от една страна, допълнителен данък върху добавената стойност за услуги по превоз на стоки, предназначени за внос в Румъния, и от друга страна, удържан при източника данък върху доходите, изплатени от Ca на съдоговорител – чуждестранно дружество, за услуги по възстановяване на ДДС в чужбина.

дело С-27/22 от 14 септември 2023 година

Принцип ne bis in idem — Санкция, наложена за нелоялни търговски практики – Наказателноправен характер на санкцията — Наказателна санкция, която е наложена в държава членка след определянето на санкция за нелоялни търговски практики в друга държава членка, но влиза в сила преди последно посочената санкция – Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия — Координиране на производствата и санкциите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на принципа ne bis in idem към кумулирането на трансгранични санкционни производства. Принципът ne bis in idem не допуска национална правна уредба, която позволява да се потвърди имуществената санкция с наказателноправен характер, наложена на дадено юридическо лице заради нелоялни търговски практики, в случай че това лице е осъдено за същите деяния в друга държава членка. Ограничаване на прилагането на принципа ne bis in idem – първо, кумулирането не представлява прекомерна тежест за съответното лице, второ, има ясни и точни правила, позволяващи да се предвиди за какви действия и бездействия може да се стигне до кумулиране, и трето, съответните производства са водени достатъчно координирано и близко във времето.

Спор по повод на решението на Орган за защита на конкуренцията и пазара да наложи на дружества имуществена санкция за нелоялни търговски практики.

дело С-393/22 от 14 септември 2023 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Разваляне на предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг — Понятие за „договор за предоставяне на услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Специална компетентност по дела, свързани с договор. Предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг, който предвижда задължение за заплащане на договорна неустойка при неизпълнение на този предавателен договор, като неизпълнението на това договорно задължение е основание за предявяване на иск, Понятие „договор за предоставяне на услуги“.

Спор по повод на искане за заплащане на договорна неустойка поради неизпълнение на предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг.

дело С-632/21 от 14 септември 2023 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Договори за разпределено във времето ползване на недвижими имоти — Съдебен иск за обявяване на тези договори за недействителни – Граждани на Обединеното кралство – Избор на приложимо право – Свобода на избор – Приложимо право при липса на избор – Потребителски договори

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложимо право към договорните задължения. Член 6, параграф 2 от Регламент „Рим I“ се тълкува, че когато потребителски договор отговаря на условията, предвидени в посочения член 6, параграф 1, страните по този договор могат съгласно член 3 да изберат приложимото към този договор право, при условие че този избор не води до лишаване на потребителя от защитата, предоставяна му от разпоредбите, които не могат да бъдат дерогирани.

Спор по повод на искане за обявяване на недействителност на договори за частично ползване на недвижими имоти за разпределено във времето ползване недвижими имоти.

дело С-820/21 от 14 септември 2023 година

Акцизи — Режим на данъчен склад — Условия за издаване на разрешение за откриване и управление на данъчен склад от лицензиран складодържател — Неспазване на тези условия — Окончателно отнемане на одобрението, което се прилага кумулативно с налагането на имуществена санкция — Хартата на основните права на Европейския съюз — Принципи на пропорционалност и ne bis in idem

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която за нарушение на режима на облагане с акциз, считано за тежко от националната правна уредба, предвижда отнемане на лиценза за управление на данъчен склад, кумулативно с вече наложена за същите деяния имуществена санкция. Правила, които дават възможност да се предвиди кои действия и бездействия могат да бъдат предмет на кумулиране на производства и санкции, както и възможност за координиране между различните органи. Две процедури, проведени достатъчно координирано и близко във времето. Вероятност наложената санкция по повод на първата по време процедура да е била взета предвид при преценката на втората санкция. Принципи на пропорционалност и ne bis in idem.

Спор между лицензиран складодържател и Агенция „Митници“ по повод на решението на последния да отнеме лиценза за управление на данъчен склад по смисъла на Директива 2008/118 поради тежко нарушение на режима на облагане с акциз, довело до налагане и на имуществена санкция.

дело С-770/21 от 21 септември 2023 година

Митнически кодекс на Съюза – Определяне на митническата стойност — Митническа стойност на плодове и зеленчуци, за които се прилага входна цена – Декларирана договорна стойност, по-висока от стандартната стойност при внос – Освобождаване на продуктите при условия, потвърждаващи достоверността на договорната стойност – Продажба на загуба от вносителя — Връзка между вносителя и износителя – Съдебен контрол на решението, с което се определя митническото задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Липса на търговски договор по повод на вноса. Възможност вносител, който в предвидените срокове не е избрал да определи митническата стойност на внесената партида според дедуктивния метод, а вместо това е определил тази стойност в съответствие с чл. 70 от Митническия кодекс на Съюза, надлежно да се позове, в подкрепа на подадената от него жалба по съдебен ред срещу решение на митническите органи, с което се определя митническото задължение, на изчисление на митническата стойност, извършено в съответствие с дедуктивния метод. Освобождаването на пратката от внесени стоки чрез продажба на загуба е сериозна индикация за изкуствено завишаване на декларираната договорна стойност, което не задължава вносителя, с цел да докаже достоверността.

Спор по повод декларираната договорна стойност при внос.

Нова Европейска финансова практика – август 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

 Решения от месец юли

 съединени дела С-363/21 и C-364/21 от 13 юли 2023 година

Задължение на държавите членки да установят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Икономическа политика — Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз — Изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите членки — Национална правна уредба, която ограничава правомощията на одиторите с правораздавателни функции — Принципи на ефективност и равностойност — Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятия „независими органи“ и „бюджетна рамка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Класификация на институционални единици в сектор S.13 Държавно управление. Правна уредба на Съюза в областта на статистиката. Механизми за контрол. Национални бюджетни рамки. Ефективна съдебна защита. Съдебен контрол от сметна палата или от административни съдилища. Принципите на равностойност и ефективност допускат национална правна уредба, която ограничава компетентността на одиторите с правораздавателни функции да се произнасят по основателността на включването на дадено образувание в списъка на структурите на държавно управление.

Понятия „независими органи“ и „бюджетна рамка“.

Два спора относно включването на Fe и FI в списъка на структурите на държавно управление, включени в консолидирания отчет за приходите и разходите на публичната власт, наричан „списъкът ISTAT“.

дело С-107/23 от 24 юли 2023 година

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Задължение да се предвидят наказателни санкции — Тежка измама с ДДС — Давност за наказателно преследване — Решение на конституционен съд, с което се обезсилва национална разпоредба, която определя основанията за прекъсване на тази давност — Системен риск от безнаказаност — Защита на основните правa — Принцип за законоустановеност на престъплението и наказанието — Изисквания за предвидимост и точност на наказателния закон — Принцип за прилагане с обратна сила на по-благоприятния наказателен закон (lex mitior) — Принцип на правната сигурност — Задължение за съдилищата на държавите членки да оставят без приложение решенията на конституционния и/или върховния съд на държавата членка в случай на несъответствие с правото на Съюза — Дисциплинарна отговорност на съдиите при несъобразяване с такива решения — Принцип на предимство на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Конвенция за ЗФИ. Задължение за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, чрез възпиращи и ефективни мерки. Съдилищата на държава членка, длъжни да оставят без приложение национален стандарт за защита, свързан с принципа за прилагане с обратна сила на по-благоприятния наказателен закон (lex mitior), който позволява включително при оспорването на влезли в сила присъди да се преразглежда въпросът за прекъсването на давността за наказателно преследване по такива дела с процесуални действия, извършени преди обезсилването на разпоредбата. Принципът на предимство на правото на Съюза не допуска национална правна уредба или практика, съгласно която общите съдилища на държавата членка са обвързани от актовете на конституционния съд и от актовете на върховния съд на тази държава членка и поради тази причина, а и защото в противен случай би имало риск съответните съдии да бъдат привлечени към дисциплинарна отговорност, не могат служебно да оставят без приложение установената с тези актове съдебна практика.

Производство по извънредни молби за отмяна, подадени от молителите с искане да се отменят влезлите в сила присъди, с които са признати за виновни в данъчна измама и престъпно сдружаване и са им наложени наказания лишаване от свобода.

 

Нова Европейска финансова практика – юли 2023 г

.Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец юли

дело С-252/21 от 4 юли 2023 година

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни — Социални онлайн мрежи — Злоупотреба с господстващо положение на оператора на такава мрежа — Злоупотреба, която се състои в обработването на лични данни на ползвателите на тази мрежа, предвидено от общите условия за използване на мрежата — Правомощия на орган за защита на конкуренцията на дадена държава членка да констатира несъответствието на това обработване с този регламент — Съчетаване с правомощията на националните надзорни органи за защита на личните данни — Принцип на лоялно сътрудничество — Обработване на специални категории лични данни

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Общ регламент относно защитата на данните. Съгласие, дадено на предприятие, администратор в господстващо положение. Законосъобразност на обработването. Обработване, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за целите на легитимните интереси на администратора или на трето лице. Обработване, необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Специални категории лични данни. Лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните. Определяне на правила съгласно конкурентното право от орган, който се намира в държава членка, различна от тази на водещия надзорен орган за защита на данните.

Спор между Meta и орган за защита на конкуренцията, Германия, относно решението, с което този орган забранява на посочените дружества да извършват обработването на някои лични данни, предвидено в общите условия за използване на социалната мрежа „Facebook“.

дело С-593/22 от 6 юли 2023 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Приложно поле – Изключване на договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби – Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута – Клаузи относно валутния риск – Презумпция за знание на закона – Понятие „императивни законови разпоредби“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Не е необходимо клаузата в договор за кредит, сключен между потребител и продавач да цитира буквално съответстващата императивна законова или подзаконова разпоредба на националното право или изрично да препраща към нея, а е достатъчно тя да е равностойна от материалноправна гледна точка на тази императивна разпоредба. Обстоятелство, че потребителят не е знаел, че клауза в договор за кредит отразява императивна законова или подзаконова разпоредба на националното право. Понятие „императивни законови разпоредби“.

Спор по повод на констатацията на неравноправния характер на договорна клауза.

дело С-180/22 от 13 юли 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Специални режими за произведения на изкуството – Режим за облагане на маржа на печалбата – Данъчнозадължени дилъри – Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им – Вътреобщностни сделки – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Понятия „продажна цена“ и „покупна цена“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно облагане на произведения на изкуството, доставени на данъчнозадължен дилър с освободени от облагане вътреобщностни доставки. Платеният от данъчнозадължен дилър ДДС за вътреобщностното придобиване на произведение на изкуството, за чиято последваща доставка се прилага режимът за облагане на маржа на печалбата съгласно член 316, параграф 1 от тази директива, е част от данъчната основа на тази доставка.

Спор във връзка с изчисляването на данъчната основа на данъка върху добавената стойност при прилагане на режима за облагане на маржа на печалбата към доставките на произведения на изкуството, които заинтересованото лице е получило с вътреобщностна доставка.

дело С-313/22 от 13 юли 2023 година

Структурни фондове — Съфинансиране — Дълготрайност на инвестиционни проекти — „Съществена промяна“ на съфинансиран инвестиционен проект — Възстановяване на помощ при прехвърляне на стопански обект, който е предмет на този проект — Отражение на специфичните обстоятелства, при които е извършено прехвърлянето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейски фонд за регионално развитие. Прехвърляне на стопански обект, предмет на инвестиционен проект, съфинансиран от структурните фондове на Съюза, представляващо „съществена промяна“. Извършване на финансови корекции при такова прехвърляне.

Спор по повод на частичното възстановяване на финансова помощ, предоставена за модернизацията на стопански обект — хотел и създаването на три нови работни места.

дело С-344/22 от 13 юли 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Община, която събира курортна такса за предоставянето на балнеолечебни съоръжения, свободно достъпни за всички — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

„Доставка на услуги, извършвана възмездно“ по смисъла на Директива 2006/112. Предоставяне на балнеолечебни съоръжения от община. Съгласно общинска наредба последната събира курортна такса в определен размер за всеки ден престой от пребиваващите на територията й посетители, при положение че задължението за плащане на тази такса не е свързано с използването на тези съоръжения.

Спор относно правото на община да приспада платения по получени доставки данък върху добавената стойност.

дело С-615/21 от 13 юли 2023 година

Данък върху добавената стойност – Национална правна уредба, която предвижда възможност за спиране на давностния срок за действията на данъчните органи без ограничаване във времето, в случай на съдебно производство – Повторно образувано данъчно производство – Принципи на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална процедура за данъчно облагане. Национална правна уредба, която предвижда спирането на давностния срок за данъчното право в рамките на съдебния контрол, без ограничаване във времето, независимо от броя на повторно образуваните данъчни производства. Принципите на правна сигурност и на ефективност на правото на Съюза допускат правна уредба на държава членка и свързаната с нея административна практика, съгласно които в областта на ДДС срокът, в рамките на който се погасява правото на данъчната администрация да установи този данък, спира да тече през цялата продължителност на съдебните проверки.

Спор относно правото на дружество да приспадне от дължимия от него данък върху добавената стойност размера на дължимия ДДС за различни придобивания на стоки, извършени през юни 2010 г., както и между ноември 2010 г. и септември 2011 г.

 

 

Нова Европейска финансова практика – юни 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец юни

дело С-322/22 от 8 юни 2023 година

Принцип на лоялно сътрудничество – Принцип на ефективност – Данък, събиран от държава членка в нарушение на правото на Съюза – Нарушение, установено вследствие на решение на Съда – Право на изплащане на лихва върху надвзетата сума – Национална правна уредба, ограничаваща правото на изплащане на лихва до периода до тридесетия ден след публикуването на решението на Съда в Официален вестник на Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принципът на ефективност, разглеждан във връзка с принципа на лоялно сътрудничество не допуска национална правна уредба, която при подаване на искане за възстановяване на надвзет данък над 30 дни след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на решение на Съда, от което произтича констатацията, че съответното данъчно облагане противоречи на правото на Съюза, ограничава начисляването на лихвите върху надвзетата сума, които се дължат на засегнатото данъчнозадължено лице, до тридесетия ден, следващ това публикуване, и дори изключва всякакви лихви, когато надвземането е извършено спрямо данъчнозадълженото лице след посочения тридесети ден.

Спор във връзка с решение на полската данъчна администрация да ограничи и откаже изплащането на лихви върху надвзети суми за данък в нарушение на правото на Съюза.

дело С-455/21 от 8 юни 2023 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обхват на понятието „потребител“. Физическо лице, което се включва в система, която е създадена от търговско дружество и му позволява по-специално да се ползва от някои финансови предимства при закупуването от него или от други лица, участващи в тази система благодарение на неговата препоръка, на стоки и услуги от търговските партньори на това дружество, когато посоченото физическо лице преследва цели, които не попадат в рамките на неговата търговска или професионална дейност.

Спор относно някои клаузи, съдържащи се в общите условия на договор за включване в система за лоялни клиенти, позволяваща получаването на определени финансови предимства при закупуването на стоки и услуги от трети лица търговци.

дело С-545/21 от 8 юни 2023 година

Структурни фондове на Европейския съюз — Действия, за които се предполага, че могат да поставят в по-благоприятно положение икономически оператор в хода на процедура за възлагане на обществена поръчка — Финансови корекции от държавите членки във връзка с установените нередности — Приложими критерии — Понятие „нередност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държавите членки извършват преценка във всеки отделен случай, за да определят приложимата финансова корекция, при спазване на принципа на пропорционалност, като вземат предвид по-специално естеството и сериозността на установените нередности, както и финансовите им последици за съответния фонд. Действия, които могат да се квалифицират като „корупционни действия“, извършени в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет изпълнение на съфинансирано от структурен фонд на Съюза строителство и за които е образувано административно или съдебно производство.

Понятие „нередност“.

Спор относно законосъобразността на решение с което се определя възстановяването на сумите, платени в изпълнение на оперативна програма, включваща обществена поръчка за изпълнение на пътно строителство, съфинансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), одобрена с Решение C(2007)6318 на Комисията от 7 декември 2007 г., последно изменено с Решение C(2016)6409 на Комисията от 13 октомври 2016 г.

дело С-570/21 от 8 юни 2023 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор с двойна цел — Преценка във връзка с договор за кредит, който отчасти се отнася до стопанската дейност на кредитополучателя и отчасти до цели извън тази дейност — Понятие „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договор с двойна цел, сключен от лице, упражняващо професионална или търговска дейност, и друго лице, което не извършва никаква професионална дейност. Ограниченост или непреобладаващ характер на професионалната или търговска цел в общия контекст на подписания договор. Лице, което, упражнявайки търговска или професионална дейност, е сключило договор за кредит заедно с друг кредитополучател, който не упражнява такава дейност, ако е действало отчасти в рамките на собствената си дейност и отчасти извън нея.

Спор по повод на плащането на сума, заедно с лихви, получена от банка по силата на клаузи, съдържащи се в договор за ипотечен кредит, индексиран по обменния курс в чуждестранна валута.

дело С-292/22 от 15 юни 2023 година

Митнически съюз – Обща митническа тарифа – Класиране на стоките – Комбинирана номенклатура – Рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло – Липса на предвиден метод за изследване на консистенцията на продукт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките. При липсата на дефинирани в Комбинираната номенклатура методи и критерии за преценката дали хранителен препарат от палмово масло, който не спада към позиция 1516 от тази номенклатура, е претърпял обработка, различна от рафинирането, митническите органи могат да избират подходящия за тази цел метод, при условие че той може да доведе до съответстващи на посочената номенклатура резултати, което националният съд следва да провери.

Спор по повод на наказателно постановление, с което на дружество е наложена имуществена санкция за митническа измама поради неправилно тарифно класиране на стоките, внесени и декларирани от това дружество.

дело С-411/22 от 15 юни 2023 година

Социална сигурност — Социални предимства — Различно третиране — COVID-19 — Карантина на служители, разпоредена от националния здравен орган — Обезщетяване на посочените служители от страна на работодателя — Възстановяване на разходите на работодателя от компетентния орган — Изключване на погранични работници, карантинирани съгласно мярка, взета от органа на държавата им на пребиваване — Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансирано от държавата обезщетение, което се предоставя на заетите лица за имуществените вреди, причинени от възпрепятстването на професионалната им дейност по време на карантината за които се подозира, че са болни от или са заразени с COVID-19. Правна уредба на държава членка, съгласно която предоставянето на обезщетение за загубата на доходи, претърпяна от работниците в резултат на карантина, разпоредена поради положителен резултат от тест за COVID-19, зависи от това дали налагането на мярката за карантиниране е разпоредено от орган на тази държава членка.

Понятия „обезщетения за болест“ и „социално предимство“.

Спор между Th и Административна управа по повод на отказа на последния да обезщети Th за претърпяната от служителите му загуба на доходи през периодите на карантина по съответното им местоживеене в Словения и Унгария, наложени от компетентните органи на тези държави членки във връзка с пандемията от COVID-19.

дело С-520/21 от 15 юни 2023 година

Неравноправни клаузи в потребителските договори – Ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Клаузи за преизчисляване – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Последици от обявяването на договор за изцяло недействителен – Възможност за предявяване на вземания, надхвърлящи връщането на уговорените в договора суми и на плащането на мораторни лихви – Вреда за потребителя – Вреда за банката – Възпиращ ефект на забраната на неравноправните клаузи – Ефективна защита на потребителите – Съдебно тълкуване на национална правна уредба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Неоснователно обогатяване. Съдебна практика, според която потребителят има право да иска от кредитната институция обезщетение, надхвърлящо връщането на платените месечни вноски и разноските, платени във връзка с изпълнението на този договор, както и плащането на законна лихва за забава, считано от поканата за плащане, при условие че са спазени целите на Директива 93/13 и принципът на пропорционалност. Съдебна практика, според която кредитната институция има право да иска от потребителя обезщетение, надхвърлящо връщането на паричните средства, предоставени за изпълнението на договор, както и плащането на законна лихва за забава.

Спор по повод на иск за събиране на вземане, което възникнало от ползването на пари по договор за ипотечен кредит, който трябва да бъде обявен за недействителен, тъй като след премахването на неравноправните клаузи въпросният договор не може да се изпълнява.